TUYỂN tập đề THI đại học CAO ĐẲNG các năm PHẦN DAO ĐỘNG điện từ

9 15 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:26

THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG TUYỂN TẬP ĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CÁC NĂM PHẦN DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ GIÁO VIÊN : NGUYỄN MINH DƯƠNG (096.214.6445) Đại học Cao đẳng 2007 Câu 1(CĐ 2007): Sóng điện từ sóng học chung tính chất đây? A Phản xạ B Truyền chân không C Mang lượng D Khúc xạ Câu 2(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở không đáng kể Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC có chu kì 2,0.10 – s Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hoà với chu kì A 0,5.10 – s B 4,0.10 – s C 2,0.10 – s D 1,0 10 – s Câu 3(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở không đáng kể, tụ điệnđiện dung μF Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện V Khi hiệu điện hai đầu tụ điện V lượng từ trường mạch A 10-5 J B 5.10-5 J C 9.10-5 J D 4.10-5 J Câu 4(CĐ 2007): Sóng điện từ trình lan truyền điện từ trường biến thiên, không gian Khi nói quan hệ điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Véctơ cường độ điện trường cảm ứng từ phương độ lớn B Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha C Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 D Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì Câu 5(CĐ 2007): Một mạch dao động LC có điện trở không đáng kể, gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại hiệu điện hai tụ điện Umax Giá trị cực đại Imax cường độ dòng điện mạch tính biểu thức A Imax = Umax√(C/L) B Imax = Umax √(LC) C Imax = √(Umax/√(LC)) D Imax = Umax.√(L/C) Câu 6(ĐH – 2007): Trong mạch dao động LC có điện trở không A lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch B lượng điện trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch C lượng từ trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch D lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch Câu 7(ĐH – 2007): Một mạch dao động điện từ gồm tụ điệnđiện dung 0,125 μF cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH Điện trở mạch không đáng kể Hiệu điện cực đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 A B 7,5 mA C 15 mA D 0,15 A Câu 8(ĐH – 2007): Một tụ điệnđiện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π2 = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện có giá trị nửa giá trị ban đầu? A 3/ 400s B 1/600 s C 1/300 s D 1/1200 s FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG Câu 9(ĐH – 2007): Phát biểu sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thiên theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động lệch pha π/2 C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì D Sóng điện từ dùng thông tin vô tuyến gọi sóng vô tuyến Đại học Cao đẳng 2008 Câu 10(CĐ 2008): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Trong trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ phương B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân không C Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường Câu 11(CĐ 2008): Mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điệnđiện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm A mA B mA C mA D 12 mA Câu 12(CĐ 2008): Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần)và tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ điệnđiện dung C/3 tần số dao động điện từ tự (riêng) mạch lúc A f/4 B 4f C 2f D f/2 Câu 13(CĐ 2008): Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điệnđiện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ mạch A 2,5.10-2 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-3 J D 2,5.10-4 J Câu 14(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Đối ur với lan truyền sống điện từ ur A vectơ cường độ điện trường E urcùng phương với phương truyền sóng vectơ cảm ứng từ B vuông góc với vectơ cường độ điện trường ur E ur B B vectơ cường độ điện trường E vectơ cảm ứng từ ur ur phương với phương truyền sóng C vectơ cường độ điện ur ur trường E vectơ cảm ứng từ B vuông góc với phương truyền sóng D vectơ cảm ứng từ B urcùng phương với phương truyền sóng vectơ cường độ điện trường E vuông góc với vectơ cảm ứng từ B Câu 15(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự (dao động riêng) mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần? A Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng B Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm C Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều hòa với tần số nửa tần số cường độ dòng điện mạch Câu 16(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Trong mạch dao động LC điện trở thuần, có dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch lần I lượt U0 I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị độ lớn hiệu điện hai tụ điển 3 U0 U0 A U B C U D 2 FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG Câu 17(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự (dao động riêng) với tần số góc 104 rad/s Điện tích cực đại tụ điện 10−9 C Khi cường độ dòng điện mạch 6.10−6 A điện tích tụ điện A 6.10−10C B 8.10−10C C 2.10−10C D 4.10−10C Câu 18(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Trong sơ đồ máy phát sóng vô tuyến điện, mạch (tầng) A tách sóng B khuếch đại C phát dao động cao tần D biến điệu Câu 19(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Mạch dao động máy thu sóng vô tuyếntụ điện với điện dung C cuộn cảm với độ tự cảm L, thu sóng điện từ có bước sóng 20 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện mạch dao động tụ điệnđiện dung C' A 4C B C C 2C D 3C Đại học Cao đẳng 2009 Câu 20 (Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm không đổi, tụ điệnđiện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch 7,5 MHz C = C2 tần số dao động riêng mạch 10 MHz Nếu C = C1 + C2 tần số dao động riêng mạch A 12,5 MHz B 2,5 MHz C 17,5 MHz D 6,0 MHz Câu 21(Đề thi cao đẳng năm 2009): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng điện trường tập trung cuộn cảm B lượng điện trường lượng từ trường không đổi C lượng từ trường tập trung tụ điện D lượng điện từ mạch bảo toàn Câu 22(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10-8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Tần số dao động điện từ tự mạch A 2,5.103 kHz B 3.103 kHz C 2.103 kHz D 103 kHz Câu 23(Đề thi cao đẳng năm 2009): Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L Trong mạch có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 Năng lượng điện từ mạch U2 1 A LC2 B LC C CU 02 D CL2 2 2 Câu 24(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U 0, I0 hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch I L C A U  B U  I C U  I D U0  I0 LC C L LC Câu 25(Đề thi cao đẳng năm 2009): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân không C Trong trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ luôncùng phương D Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Câu 26(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần)và tụ điệnđiện dung μF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với hiệu điện cực đại hai tụ điện 10 V Năng lượng dao động điện từ mạch A 2,5.10-3 J B 2,5.10-1 J C 2,5.10-4 J D 2,5.10-2 J Câu 27(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG f Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ điệnđiện dung C/3 tần số dao động điện từ tự (riêng)của mạch lúc A 4f B f/2 C f/4 D.2f Câu 28(Đề thi cao đẳng năm 2009): Mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điệnđiện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm A mA B 12 mA C mA D mA Câu 29(Đề thi cao đẳng năm 2009): Đặt hiệu điện xoay chiều có tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Khi tần số dòng điện mạch lớn giá trị 1/(2π √(LC)) A hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch B hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai tụđiện C dòng điện chạy đoạn mạch chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở lớn hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 30(Đề thi cao đẳng năm 2009): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường B Sóng điện từ truyền môi trường vật chất chân không C Trong trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ phương D Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng Câu 31(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng A 300 m B 0,3 m C 30 m D m Câu 32(Đề thi đại học năm 2009):: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ngược pha B với biên độ C pha D với tần số Câu 33(Đề thi đại học năm 2009): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm  H tụ điệnđiện dung  F Trong mạch có dao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại A  106 s B 2,5  106 s C.10  106 s D 106 s Câu 34(Đề thi đại học năm 2009): Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện qua cuộn cảm hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số B Năng lượng điện từ mạch gồm lượng từ trường lượng điện trường C Điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hòa theo thời  D Năng lượng từ trường lượng điện trường mạch tăng giảm Câu 35(Đề thi đại học năm 2009): Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ sóng ngang B Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường vuông góc với vectơ cảm ứng từ C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường phương với vectơ cảm ứng từ D Sóng điện từ lan truyền chân không Câu 36(Đề thi đại học năm 2009): Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điệnđiện dung thay đổi từ C1 đến C2 Mạch dao động có chu kì dao động riêng thay đổi A từ 4 LC1 đến 4 LC2 B từ 2 LC1 đến 2 LC2 gian lệch pha C từ LC1 đến LC2 D từ LC1 đến LC2 Đại học Cao đẳng 2010 FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG Câu37 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH tụ điệnđiện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF Lấy π2 = 10 Chu kì dao động riêng mạch có giá trị A từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s B từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s -8 -7 C từ 4.10 s đến 3,2.10 s D từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s Câu38 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L không đổi tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C tần số dao động riêng mạch f1 Để tần số dao động riêng mạch f1 phải điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C C A 5C1 B C C1 D 5 Câu39 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện cực đại Sau khoảng thời gian ngắn Δt điện tích tụ nửa giá trị cực đại Chu kì dao động riêng mạch dao động A 4Δt B 6Δt C 3Δt D 12Δt Câu40 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng Chu kì dao động riêng mạch thứ T1, mạch thứ hai T2 = 2T1 Ban đầu điện tích tụ điện có độ lớn cực đại Q0 Sau tụ điện phóng điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích tụ hai mạch có độ lớn q (0 < q < Q0) tỉ số độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ hai 1 A B C D Câu41 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong thông tin liên lạc sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức làm cho biên độ sóng điện từ cao tần (gọi sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số tần số dao động âm tần Cho tần số sóng mang 800 kHz Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz thực dao động toàn phần dao động cao tần thực số dao động toàn phần A 800 B 1000 C 625 D 1600 Câu42 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Mạch dao động dùng để chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm tụ điệnđiện dung C0 cuộn cảm có độ tự cảm L Máy thu sóng điện từ có bước sóng 20 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 mạch dao động tụ điệnđiện dung A C = C0 B C = 2C0 C C = 8C0 D C = 4C0 Câu43 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C có dao động điện từ tự Ở thời điểm t = 0, hiệu điện hai tụ có giá trị cực đại U0 Phát biểu sau sai? CU 02 A Năng lượng từ trường cực đại cuộn cảm C B Cường độ dòng điện mạch có giá trị cực đại U0 L C Điện áp hai tụ lần thứ thời điểm t =  LC CU 02  LC D Năng lượng từ trường mạch thời điểm t = Câu44 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10 -6 C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1A Chu kì dao động điện từ tự mạch 106 10 3 s s A B C 4.107 s D 4.105 s 3 Câu45 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Sóng điện từ A sóng dọc sóng ngang FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG B điện từ trường lan truyền không gian C có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương D không truyền chân không Câu46 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức C L A i  LC (U 02  u ) B i  (U 02  u ) C i  LC (U 02  u ) D i  (U 02  u ) L C Câu47 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Trong sơ đồ khối máy phát dùng vô tuyến phận đây? A Mạch tách sóng B Mạch khuyếch đại C Mạch biến điệu D Anten Câu48 (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010) Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L không đổi có tụ điệnđiện dung C thay đổi Khi C  C1 tần số dao động riêng mạch 30 kHz CC C  C2 tần số dao động riêng mạch 40 kHz Nếu C  tần số dao động riêng C1  C2 mạch A 50 kHz B 24 kHz C 70 kHz D 10 kHz Cao đẳng 2011 Câu 49 (CĐ 2011): Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từ trường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xoáy B Trong trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm vuông góc với C Điện trường từ trường hai mặt thể khác trường gọi điện từ trường D Điện từ trường không lan truyền điện môi Câu 50(CĐ 2011): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai tụ điện lệch pha góc   C π D Câu 51(CĐ 2011): Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L, có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại hai tụ U Khi hiệu điện U hai tụ cường độ dòng điện mạch có độ lớn U 3L U 3C U 5C U 5L A B C D C L L C Câu 52(CĐ 2011): Mạch chọn sóng máy thu sóng vô tuyến gồm cuộn cảm có độ tự cảm 0, 10 H tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh C = pF mạch thu sóng điện  9 từ có bước sóng A 100m B 400m C 200m D 300m Câu 53(CĐ 2011):Mạch chọn sóng máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm không đổi tụ điện thay đổi điện dung Khi tụ điệnđiện dung C1, mạch thu sóng điện từ có C bước sóng 100 m; tụ điệnđiện dung C2, mạch thu sóng điện từ có bước sóng km Tỉ số C1 A 0,1 B 10 C 1000 D 100 A B Đại học 2011 Câu 54(ĐH 2011): Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG A Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai môi trường bị phản xạ khúc xạ B Sóng điện từ truyền chân không C Sóng điện từ sóng ngang nên truyền chất rắn D Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm đồng pha với Câu 55(ĐH 2011): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 50 mH tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính A, t tính s) Ở thời điểm mà cường độ dòng điện mạch nửa cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ có độ lớn A 12 V B 14 V C V D 14 V Câu 56(ĐH 2011) : Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự Thời gian ngắn để lượng điện trường giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị cực đại 1,5.10 -4s Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại xuống nửa giá trị A 2.10-4s B 6.10-4s C 12.10-4s D 3.10-4s Câu 57(ĐH 2011) : Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây có độ tự cảm 50 mH tụ điệnđiện dung F Nếu mạch có điện trở 10 -2 , để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại hai tụ điện 12 V phải cung cấp cho mạch công suất trung bình A 72 mW B 72 W C 36 W D 36 mW Cao đẳng 2012 Câu 58(CĐ 2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện Q cường độ dòng điện cực đại mạch I Tần số dao động tính theo công thức Q0 I A f = B f = 2LC C f = D f= 2 LC 2 I 2 Q0 Câu 59(CĐ 2012): Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì dao động T Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Điện tích tụ thời điểm (kể từ t = 0) T T T T A B C D Câu 60(CĐ 2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm tụ điệnđiện dung thay đổi Trong mạch có dao động điện từ tự Khi điện dung tụ điện có giá trị 20 pF chu kì dao động riêng mạch dao động s Khi điện dung tụ điện có giá trị 180 pF chu kì dao động riêng mạch dao động 1 A s B 27 s C s D s 27 Câu 61(CĐ 2012): Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0 hiệu điện cực đại hai tụ I cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức C C C 2C A I  U B I  U C U  I D U  I 2L L L L Câu 62(CĐ 2012): Trong sóng điện từ, dao động điện trường từ trường điểm luôn A ngược pha B lệch pha  C đồng pha D lệch pha  Đại học 2012 FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG Câu 63(ĐH 2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện C cường độ dòng điện cực đại mạch 0,5  A Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại 16 A  s B C  s D  s  s 3 3 Câu 64(ĐH 2012): Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ C Sóng điện từ sóng ngang D Sóng điện từ không truyền chân không Câu 65(ĐH 2012): Tại Hà Nội, máy phát sóng điện từ Xét phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên Vào thời điểm t, điểm M phương truyền, vectơ cảm ứng từ có độ lớn cực đại hướng phía Nam Khi vectơ cường độ điện trường có A độ lớn cực đại hướng phía Tây B độ lớn cực đại hướng phía Đông C độ lớn không D độ lớn cực đại hướng phía Bắc Câu 66(ĐH 2012): Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm xác định tụ điện tụ xoay, có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay  linh động Khi  = 00, tần số dao động riêng mạch MHz Khi  =1200, tần số dao động riêng mạch 1MHz Để mạch có tần số dao động riêng 1,5 MHz  A 300 B 450 C 600 D.900 Câu 67(ĐH 2012): Trong mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự Gọi L độ tự cảm C điện dung mạch Tại thời điểm t, hiệu điện hai tụ điện u cường độ dòng điện mạch i Gọi U0 hiệu điện cực đại hai tụ điện I cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức liên hệ u i C L A i  (U 02  u ) B i  (U 02  u ) L C 2 2 C i  LC (U  u ) D i  LC (U 02  u ) Cao đẳng 2013 Câu 68(ĐH 2013): Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng điện từ mạch bảo toàn B lượng điện trường lượng từ trường không đổi C lượng từ trường tập trung tụ điện D lượng điện trường tập trung cuộn cảm Câu 69(ĐH 2013): Đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện tích tụ điện mạch dao động LC lí tưởng có dạng hình vẽ Phương trình dao động điện tích tụ điện 107   t  )(C ) A q  q0 cos( 3 10   t  )(C ) C q  q0 cos( 107   t  )(C ) 0,5q B q  q0 cos( q 3 107   -q t  )(C ) D q  q0 cos( q(C) t(s) 0 7.10 -7 Câu 70(ĐH 2013) : Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số f Biết giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch I giá trị cực đại điện tích tụ điện q Giá trị f xác định biểu thức I I q q A B C D 2q 2q I 2I0 Câu 71(ĐH 2013) : Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì T Biết điện tích cực đại tụ điện có độ lớn 10 -8 C cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 62,8 mA Giá trị T A µs B µs C µs D µs FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! THAM GIA KHÓA LTĐH MIỄN PHÍ MÔN VẬT LÝ TRÊN KÊNH YOUTUBE NGUYỄN MINH DƯƠNG Đại học 2013 Câu 72(ĐH 2013): Sóng điện từ có tần số 10 MHz truyền chân không với bước sóng A 60m B m C 30 m D m Câu 73(ĐH 2013): Hai mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Điện tích tụ điện mạch dao động thứ thứ hai q q2 với: 4q12  q22  1,3.1017 , q tính C Ở thời điểm t, điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động thứ 10-9 C mA, cường độ dòng điện mạch dao động thứ hai có độ lớn A mA B 10 mA C mA D mA Câu 74(ĐH 2013): Một mạch LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch 0.5I0 điện tích tụ điện có độ lớn là: q q q q A B C D 2 2 Câu 75(ĐH 2013): Giả sử vệ tinh dùng truyền thông đứng yên so với mặt đất độ cao xác định mặt phẳng Xích Đạo Trái Đất; đường thẳng nối vệ tinh với tâm Trái Đất qua kinh độ số Coi Trái Đất cầu, bán kính 6370 km, khối lượng 6.1024 kg chu kì quay quanh trục 24 giờ; số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2 Sóng cực ngắn (f > 30 MHz) phát từ vệ tinh truyền thẳng đến điểm nằm Xích Đạo Trái Đất khoảng kinh độ nêu đây? A Từ kinh độ 79020’Đ đến kinh độ 79020’T B Từ kinh độ 83020’T đến kinh độ 83020’Đ C Từ kinh độ 85020’Đ đến kinh độ 85020’T D Từ kinh độ 81020’T đến kinh độ 81020’Đ Câu 76(ĐH 2013): Mạch dao động LC lí tưởng hoạt động, điện tích cực đại tụ điện q0  106 C cường độ dòng điện cực đại mạch I0  3 mA Tính từ thời điểm điện tích tụ q 0, khoảng thời gian ngắn để cường độ dòng điện mạch có độ lớn I 1 10 A B s C ms D ms ms 6 FB: duong.nguyenminh.12@facebook.com - Các Em Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Nhé! ... lượng điện trường lượng từ trường không đổi C lượng từ trường tập trung tụ điện D lượng điện từ mạch bảo toàn Câu 22 (Đề thi cao đẳng năm 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ. .. sóng điện từ? A Sóng điện từ lan truyền không gian điện từ trường biến thi n theo thời gian B Trong sóng điện từ, điện trường từ trường dao động lệch pha π/2 C Trong sóng điện từ, điện trường từ. .. (Đề thi ĐH – CĐ năm 2010)Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10 -6 C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1A Chu kì dao động điện từ tự mạch 106
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập đề THI đại học CAO ĐẲNG các năm PHẦN DAO ĐỘNG điện từ , TUYỂN tập đề THI đại học CAO ĐẲNG các năm PHẦN DAO ĐỘNG điện từ , TUYỂN tập đề THI đại học CAO ĐẲNG các năm PHẦN DAO ĐỘNG điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay