Ôn luyện Toán cho kì Thi THQG Bài 5 TL

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:22

ÔN LUYỆN TRƯỚC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA Môn: TOÁN https://www.facebook.com/groups/hotroonthi01/ BÀI 05 Bài 05: Tương giao hàm phân thức bậc Bài tập tự luyện x1  2x  Tìm tham số m để đồ thị hàm số (C) cắt đường thẳng  : y  2m  x hai điểm phân biệt A, B Bài toán 1: Cho hàm số: y  I BÀ cho độ dài đoạn thẳng AB  2x   x1 Tìm tham số m để đồ thị hàm số (C) cắt đường thẳng d : y  2x  m hai điểm phân biệt A, B GI Bài toán 2: Cho hàm số: y  ẢN cho độ dài đoạn thẳng AB  G Bài toán 3: Cho hàm số: y  2x  x1 17 20 Tìm tham số m để đường thẳng d : y  mx  m  cắt đồ thị hàm số (C) điểm phân biệt A, B cho độ dài đoạn thẳng AB ngắn 2x   x 1 Tìm m để đường thẳng d : y  m  3x cắt (C) A, B, cho trọng tâm tam giác OAB nằm Bài toán 4: Cho hàm số: y  99 -1 đường thẳng  : x  y   Ô hoành độ x1 , x2 cho x1 x2  4.( x1  x2 )   2x   1 x Tìm tham số m để đường thẳng d : y  m  2x cắt đồ thị hàm số (C) hai điểm phân biệt có Bài toán 5: Cho hàm số: y  N x3  x1 Tìm m để đường thẳng d : y  x  2m cắt (C) điểm phân biệt có hoành độ dương Bài toán 6: Cho hàm số: y  TH I x2  x1 Tìm m để đường thẳng  : y   x  m cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt nằm hai phía so Bài toán 7: Cho hàm số: y  với trục tung https://www.facebook.com/groups/2000daudaihoc/ 2x   Bài toán 8: Cho hàm số: y  https://www.facebook.com/groups/hotroonthi01/ x 1 Tìm m để đường thẳng  : y  2x  m cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt nằm hai nhánh khác đồ thị (C ) Bài toán 9: Tìm tham số m để đường thẳng d : y  x  m cắt đồ thị hàm số (C ) : y  2x  x1 điểm phân biệt A, B cho OAB vuông O với O gốc tọa độ I BÀ Bài toán 10: Cho hàm số: y  2x   x 1 Tìm giá trị tham số m để đường thẳng d : y  mx  cắt (C) hai điểm phân biệt A, B GI cho diện tích tam giác ABC , biết C(1; 1) G ẢN 17 20 99 -1 Ô N TH I https://www.facebook.com/groups/2000daudaihoc/ ...   Bài toán 8: Cho hàm số: y  https://www.facebook.com/groups/hotroonthi01/ x 1 Tìm m để đường thẳng  : y  2x  m cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt nằm hai nhánh khác đồ thị (C ) Bài toán. .. phân biệt A, B cho OAB vuông O với O gốc tọa độ I BÀ Bài toán 10: Cho hàm số: y  2x   x 1 Tìm giá trị tham số m để đường thẳng d : y  mx  cắt (C) hai điểm phân biệt A, B GI cho diện tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn luyện Toán cho kì Thi THQG Bài 5 TL , Ôn luyện Toán cho kì Thi THQG Bài 5 TL , Ôn luyện Toán cho kì Thi THQG Bài 5 TL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay