Kế hoạch hoạt động Tổ bộ môn Hóa học trung học cơ sở cấp tỉnh

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:16

SO GIAO DUC VA DAO TAO HQI DONG BQ MON TO HOA HQC coNG HOA xA HQI CHU NGHIA VITT NAM Di)c 14 — Tv — Hanh phtic Tp Cao Lanh, 02 thong 03 nam 2015 ICE HOACH HOAT DQNG TO BQ MON HQC KY NAM HQC 2014 — 2015 MON HOA HQC Can cir Cong van so 1103/SGDDT-GDTrH 06/8/2014 dm So Giao dvc va Dao to (GDDT) ye viec huang don thuc hien nhiem vu giao dvc Trung hoc nam h9c 2014 — 2015; Can cir Ke hoach so 49/KH-SGDDT 07/8/2014 cila SO GDDT ve thuc hien giai phap nang cao chat luting gido chic nam hoc 2014 — 2015 va Ke hoach so 57/KH-SGDDT 08/10/2014 dm SO GDDT ye hog dOng HOi d6ng 1)0 mon cap THCS, cap THPT nam hoc 2014 — 2015 TO 130 mon Hoa hoc cap THCS xay dung ke hoach hog dOng hoc ky nam hoc 2014-2015 nhu sau: I MIJC DICH - AU CAU Myc Bich - Thuc hien ke hooch dm HOi dt:Ing, b0 mon tinh, gan lien vai thuc hien nhiem vu tam nam h9c 2014-2015 cap THCS nham dam boo hieu qua hog dOng cila nhom hoa thuOc HDBM dung hog &Ong nam h9c ,2014-2015 dm HDBM cap tinh la nOi dung - Ni chi yeti de to b0 mon Hoa h9c cu the hoa bang ke, hoach, chucmg trinh cong tac; (long thai la dinh huang gill]) HDBM cap huyen de' invc tieu, nhiem vu va not dung hoat dOng nam h9c 2014-2015 - Dam boo tinh hieu qua, tinh vita sirc va tranh ch'eng cheo cong viec Yeti au - T6 chirc HOi giang, HOi thao chuyen de, to van thuc hien dOi mai PPDH, dOi mai KTDG theo huang tiep can nang luc, to chirc Day hoc hieu qua mon Hoa hoc phit hop trinh dO hoc sinh cap THCS, day hoc theo dinh Wong tier, can nang lkrc, Ai) dung cac phucmg phap day h9c hien dai day hoc b0 mon Hoa h9c - Cung cap tai lieu chuyen mon, nghiep vv de h'6" try hog dOng day hoc b0 mon Hoa hoc THCS (tai lieu boi dung hoc sinh giei, phv ciao hoc sinh yeti kern) - Tham muu, de xuat vori SO GDDT, Phong GDDT cong tac chi ciao hog Ong day va h9c b0 mon Hoa hoc THCS II NQI DUNG Id HOACH TO chtk HO giang - I-10i than chuyen de day hyc tich harp Dia diem: Thr6ng THCS An Nhan, huyen Chau Thanh Thai gian: Ngay 20 thing nam 2015 GV day: Bui Thi Bich Tram Chia se kinh ngh*n va tai lieu boi dufrng hoc sinh giei, boi dwerng Wye!' sinh lop 10 chuyen Huai' bang mo tä cac mire di;) nha'n thtic toan cap h9c THCS bO mon Hoa hoc III TO CHIC THIIC HIEN To b6 mon Hoa hoc cap THCS tham muu phOng Gido duc Trung hoc, Sof GDDT de thuv hien ke hoach dat hieu qua , T6' b6 mon H6a hoc cac huyen, thi xa, ph6 thkrc hien nhiem vu tham dinh bang ma to cac mire d6 nhan thfrc va bien soan cau hOi theo bang mo ta Bang phan cong tharn dinh bang mo ta va bien soan cau hoi: TT Niii dung Dan vi phy trach Chuang h6a hoc H Cao Lanh Chuang hoa hoc TP Sa Dec Chuang h6a hoc Chau Thanh Chuang h6a hoc Thap Mu6i Chuang hoa hoc TP Cao Lanh Chuang hoa hoc TX Hong Ngr Chuong h6a hoc Tan H6ng Chuang hOa hoc LVung Chuang h6a hoc H.1-l6ng No 10 Chuang hoa hoc Thanh Binh 11 Chuang hoa hoc Tam Nong 12 Chuang hoa hoc Lap V6 Ghi chti * Ghi chti - Cac don vi tien hanh th'am dinh bang ma ta va thiet Ice he th6ng cau hOi theo mire dO nhian thirc Moi in &c ago nhein thine bien soan 10 cau h6i - Cac dun vi giri not dung thkrc hien nhiem vu cho T6 phu trach cap THCS cham nhat 15/3/2015 qua dia chi email huynhvanmen.gv@gmailcorn Cac vien thu6c Hoi &Ong b6 mon Tinh tinge hien cac not dung duce phan cong dung tien dO th6i gian 3 HOi d6ng b0 mon Hoa hoc huyen Chau Thanh to chirc thiet ke bat giang, phan ding gido vien thuc hien va tham mtru phong GDDT ye co so vat chat phkic vu HOi giang — H6i thao H6i d6ng b6 mon tinh ph& hop yeti phOng GDDT huyen Chau Thanh hoan cac chting tir quy'et town sau H6i giang — H6i thao TO TRUVING Noi nh4n: - Phong GDTrH (b/c); - Thanh vien HDBM Hon hoc Tinh (t/h); - Phong GDDT huy0, thj xa, (t/h); - Ltru Nguyen Thi Loan Duvet dm lanh dao So GDDT KT GIAM DOC PHO GIAM DOC Nguyen Thfiy Ha • 1•40 ... h9c THCS bO mon Hoa hoc III TO CHIC THIIC HIEN To b6 mon Hoa hoc cap THCS tham muu phOng Gido duc Trung hoc, Sof GDDT de thuv hien ke hoach dat hieu qua , T6' b6 mon H6a hoc cac huyen, thi xa, ph6
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch hoạt động Tổ bộ môn Hóa học trung học cơ sở cấp tỉnh, Kế hoạch hoạt động Tổ bộ môn Hóa học trung học cơ sở cấp tỉnh, Kế hoạch hoạt động Tổ bộ môn Hóa học trung học cơ sở cấp tỉnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay