BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG V DẪN XUẤT HIĐROCACBON POLIME HOÁ HỌC LỚP 9

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:06

BẢNG TẢ CHƯƠNG V: DẪN XUẤT HIĐROCACBON-POLIME HOÁ HỌC LỚP I MỤC TIÊU : Kiến thức: Biết được: −Công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo hợp chất dẫn xuất hiđrocacbon −Tính chất hóa học - Phương pháp điều chế: rượu etylic, axit axetic − Mối liên hệ chất: quen, ancol etylic, axit axetic, este etylaxetat Kĩ năng: −Quan sát hình phân tử, thí nghiệm, mẫu vật, hình ảnh rút nhận xét đặc điểm cấu tạo phân tử tính chất hóa học −Viết PTHH dạng công thức phân tử CTCT thu gọn −Phân biệt axit axetic với ancol etylic chất lỏng khác Thái độ Chủ động quan sát, tìm hiểu tính chất dẫn xuất hiđrocacbon Tích cực làm thí nghiệm tìm hiểu tính chất hoá học II Năng lực chuyên biệt - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học - Năng lực thực hành thí nghiệm hoá học - Năng lực tính toán hoá học - Năng lực giải vấn đề - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào thực tiễn sống III Bảng tả mức yêu cầu cần đạt NỘI DUNG Loại câu hỏi/bài tập Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tính chất hoá Nêu tính chất hoá học Viết pthh biểu diễn cho rượu etilic, axit sơ đồ chuyễn đổi học rượu axetic viết pthh minh etylic, axit hoạ Phản ứng thuỷ phân môi trường axit axetic Câu hỏi/bài Nhận biết axit axetic, môi trường bazơ etyl Mối liên hệ tập định tính rượu etylic, chất béo axetat etilen, rượu Hoàn thành sơ đồ phản ứng etylic axit axetic CTCT Phản ứng Câu hỏi/bài củaRượu etylic, tập định axit axetic lượng Bài toán độ Xác định chất phản ứng viết pthh xãy phản ứng Câu hỏi/bài Khái niệm độ rượu rượu pha chế tập gắn với giấm ăn THTN Câu hỏi, tập theo mức độ nhận thức: Nhận biết: Nêu tính chất rượu etylic viết pthh minh hoạ Nêu tính chất axit axetic viết pthh minh hoạ Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất sau: -Tính thể tích khí oxi, không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn khối lượng rượu -Bài toán xác dịnh công thức phân tử hợp chất hữu Bài toán độ rượu pha chế giấm ăn a CH3COOH, C2H5OH, CH3COOC2H5 b Glucozo, saccarozo, chất béo Hãy chọn chất thích hợp điền dấu chấm hỏi viết pthh sơ đồ phản ứng sau: a C2H5OH + ? ? + H2 b C2H5OH + ? CO2 + ? c CH3COOH + ? CH3COOK + ? d CH3COOH + ? CH3COOC2H5 + ? e CH3COOH + ? ? + CO2 + ? f Chất béo + ? ? + Muối axit béo Trên nhãn chai rượu có ghi số, thí dụ: 45 , 18 a Giải thích ý nghĩa số b Tính số ml rượu etylic có 500ml rượu 45 Thông hiểu: Viết phương trình biểu diễn cho sơ đồ chuyễn đổi sau: Etilen Rượu etylic Axit axetic Etyl axetat Natri axetat Tương tự chất béo, etyl axetat có phản ứng thuỷ phân dung dịch axit dung dịch kiềm Hãy viết pthh xãy đun etyl axetat với dung dich HCl, dung dịch NaOH Cho chất sau: CuO, NaOH, K, K2CO3, Zn a Chất phản ứng với rượu etylic b Chất phản ứng với axit axetic Viết phương trình hoá học có phản ứng Vận dụng thấp: Đốt cháy hoàn toàn 9,2 g rượu etylic a Tính thể tích khí CO2 tạo (ở đktc) b Tính thể tích không khí (ở đktc) cần dùng cho phản ứng Đốt cháy 23 g chất hữu A thu sản phẩm gồm 44 g CO2 27 g H2O a Hỏi A có nguyên tố b Xác định công thức phân tử A, biết tỉ khối A so với hidro 23 Khi lên men glucozơ người ta thấy thoát 11,2 lít khí CO2 đktc a Tính khối lượng rượu etylic tạo sau lên men b Tính khối lượng glucozơ lấy lúc đầu, biết hiệu suất trình lên men 90% Vận dụng cao: lên men dung dịch loãng rượu etylic, người ta giấm ăn a Từ 10ml rượu ta tạo gam axit axetic? Biết hiệu suất trình lên men 92% Và rượu etylic có D=0,8g/ml b Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dịch giấm 4% khối lượng dung dịch giấm thu bao nhiêu? Cho 100 gam dung dịch CH3COOH 12% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaHCO3 8,4% a Hãy tính khối lượng dung dịch NaHCO3 dùng b Hãy tính nồng độ phần trăm dung dịch muối thu sau phả ứng ... hiểu V n dụng thấp V n dụng cao Tính chất hoá Nêu tính chất hoá học Viết pthh biểu diễn cho rượu etilic, axit sơ đồ chuyễn đổi học rượu axetic viết pthh minh etylic, axit hoạ Phản ứng thuỷ phân môi... Hãy viết pthh xãy đun etyl axetat v i dung dich HCl, dung dịch NaOH Cho chất sau: CuO, NaOH, K, K2CO3, Zn a Chất phản ứng v i rượu etylic b Chất phản ứng v i axit axetic Viết phương trình hoá học. .. biết: Nêu tính chất rượu etylic viết pthh minh hoạ Nêu tính chất axit axetic viết pthh minh hoạ Bằng phương pháp hoá học nhận biết chất sau: -Tính thể tích khí oxi, không khí cần dùng để đốt cháy
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG V DẪN XUẤT HIĐROCACBON POLIME HOÁ HỌC LỚP 9, BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG V DẪN XUẤT HIĐROCACBON POLIME HOÁ HỌC LỚP 9, BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG V DẪN XUẤT HIĐROCACBON POLIME HOÁ HỌC LỚP 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay