Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định giá trị được hoàn trả khi đất bị thu hồi

13 24 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:02

[...]... nhiên sẽ đợc giảm xuống Phân bổ hợp lý các tuyến du lịch và các điểm sẽ góp phần vào quản lý du lịch và bảo tồn môi trờng thiên nhiên Bớc đầu xác định giá trị kinh tế của vùng Đất ngập nớc Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình bằng phơng pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên 33 Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp SV Vũ Đức Thắng Lớp : KTMT - 40 chơng iii Bớc đầu xác định giá trị. .. trng của vùng đất ngập nớc vân long- gia viễn- ninh bình I Đặc điểm tự nhiên 1 Vị trí địa lý Khu Vân Long nằm về phía Đông Bắc tỉnh Ninh Bình, nằm trên địa phận của các xã Gia hng, Liên sơn, Gia hoà, Gia vân, Gia lập, Gia tân và Gia thanh huyện Gia Viễn Bớc đầu xác định giá trị kinh tế của vùng Đất ngập nớc Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình bằng phơng pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên. .. (14 họ chi m 37,8% tổng số họ) và bộ (4 bộ chi m 57,14% tổng số bộ) Bảng 8: Danh mục các loài động vật vùng ĐNN Vân Long Tên loài Bộ Họ Loài Thú 8 19 39 Chim 13 32 62 Bò sát, ếch nhái 4 14 32 Nguồn: Viện Điều Tra Qui Hoạch Rừng Bớc đầu xác định giá trị kinh tế của vùng Đất ngập nớc Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình bằng phơng pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên 26 Trờng Đại học Kinh tế Quốc... ở Ninh Bình 2) Thực trạng quản lý và khai thác tài nguyên du lịch ở Ninh Bình 2.1) Những kết quả đã đạt đợc Trong những năn qua Ninh Bình đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý và khai thác tài nguyên du lịch, bớc đầu đã đạt đợc một số kết quả sau: Bớc đầu xác định giá trị kinh tế của vùng Đất ngập nớc Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình bằng phơng pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên. .. c 4 Đất ngập nớc quanh năm 5 Đất núi đá không cây Tổng Nguồn: Viện Điều Tra Qui Hoạch Rừng Tổng % 404 15 29 49 952 335 1 2 36 13 79 169 38 33 341 214 2643 3 6 1 1 13 8 100 * Vùng đất ngập nớc quanh năm Bớc đầu xác định giá trị kinh tế của vùng Đất ngập nớc Vân Long- Gia Viễn- Ninh Bình bằng phơng pháp chi phí du lịch kết hợp với điều tra ngẫu nhiên 19 Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân Luận văn tốt nghiệp... xã vùng đệm Khu bảo tồn Vân Long Tên xã Tổng diện Gia Liên Gia Gia BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 80/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng năm 2017 THÔNG HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC HOÀN TRẢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG SỐ TIỀN BỒI THƯỜNG TÀI SẢN DO NHÀ NƯỚC GIAO QUẢN LÝ SỬ DỤNG, SỐ TIỀN HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT Căn Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015; Căn Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Căn Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất hoàn trả Nhà nước thu hồi đất việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Thông hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, tài sản gắn liền với đất hoàn trả Nhà nước thu hồi đất việc quản lý, sử dụng số tiền bồi thường tài sản Nhà nước giao quản lý sử dụng, số tiền hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất không bồi thường đất quy định Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau gọi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) Điều Đối tượng áp dụng Người bị thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai quy định điểm c điểm g khoản Điều 64 Luật Đất đai Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất quy định điểm c khoản Điều 65 Luật Đất đai Người bị thu hồi đất có nguồn gốc Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trả trước tiền thuê đất nhiều năm cho Nhà nước quy định khoản Điều Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Cơ quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (sau gọi quan, tổ chức, đơn vị), doanh nghiệp nhà nước (doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) bị thu hồi đất thuộc đối tượng bồi thường tài sản Nhà nước giao quản lý, sử dụng quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước bị thu hồi đất thuộc đối tượng hỗ trợ quy định khoản Điều Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Các quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều Xác định giá trị lại tài sản gắn liền với đất tạo lập hợp pháp theo quy định pháp luật mà nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản Nhà nước thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai (hướng dẫn khoản Điều 18a Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ - bổ sung khoản Điều Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét trường hợp cụ thể để định việc trả lại giá trị lại tài sản gắn liền với đất trường hợp Nhà nước thu hồi đất vi phạm pháp luật đất đai quy định điểm c điểm g khoản Điều 64 Luật Đất đai Việc xác định giá trị lại tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản quy định khoản Điều thực thời điểm Nhà nước thu hồi đất Giá trị lại tài sản gắn liền với đất quy định khoản Điều tổng giá trị lại tài sản gắn liền với đất thu hồi Giá trị lại tài sản gắn liền với đất xác định sau: a) Giá trị lại trồng, vật nuôi xác định mức bồi thường trồng, vật nuôi quy định Điều 90 Luật Đất đai; b) Giá trị lại nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác gắn liền với đất (sau gọi công trình xây dựng gắn liền với đất) xác định theo công thức sau: Giá trị lại công trình xây dựng gắn liền với = đất Tỷ lệ % chất lượng lại công trình xây Giá xây dựng công x trình xây dựng gắn liền với dựng gắn liền với đất đất Trong đó: - Tỷ lệ % chất lượng lại công trình xây dựng gắn liền với đất xác định theo công thức sau: Thời gian mà công trình xây dựng gắn liền Tỷ lệ % chất lượng lại công trình xây dựng gắn liền với đất với đất qua sử dụng =1Thời gian tính khấu hao (hao mòn) áp dụng công trình xây dựng gắn liền với đất - Giá xây dựng công trình xây dựng gắn liền với đất xác định theo công thức sau: Giá xây dựng công = Đơn giá 1m2 xây dựng công trình xây dựng gắn liền với đất có tiêu chuẩn tương đương Bộ x Diện tích xây dựng công VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí trình xây dựng quản lý chuyên ngành ban hành (hoặc theo quy định trình xây dựng gắn liền với cụ thể địa phương) áp dụng thời điểm thu hồi gắn liền với đất đất đất Đối với công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi phần mà phần lại không sử dụng giá trị hoàn trả giá trị lại toàn công trình xây dựng gắn liền với đất; trường hợp công trình xây dựng gắn liền với đất bị thu hồi phần, sử dụng phần lại giá trị hoàn trả phần giá trị công trình xây dựng gắn ... Đề án môn học Thẩm định giá LỜI MỞ ĐẦU Trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, vấn đề thu hồi đất phục vụ cho các mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế đang là vấn đề nhạy cảm, là mối quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương, chủ đầu và người sử dụng đất bị thu hồi đất, nó không chỉ tác động về mặt kinh tế mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến yếu tố chính trị - xã hội. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 (khóa IX) đưa ra những chủ trương, chính sách, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng, trong đó có giải pháp thực hiện chính sách điều tiết hữu hiệu nhất đối với đất đai nhằm đảm bảo lợi ích của Nhà nước với cách là đại diện chủ sở hữu về đất đai và là nhà đầu lớn nhất về phát triển hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều năm qua Nhà nước đã đầu rất lớn nguồn ngân sách hàng năm cho việc thu hồi đất phục vụ các dự án đầu trong nước, nước ngoài xây dựng các khu đô thị mới, phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng… Luật Đất đai năm 2003 có nhiều nội dung mới được sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế nhằm điều chỉnh các mối quan hệ pháp luật đối với các chủ thể quản lý, sử dụng đất trong đó có công tác bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, sử dụng đất thu hồi tại Điều 86- Luật đất đai 2003, Điều 36 – Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định về thi hành LĐĐ , Nghị định số 197/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/12/2004 và Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/08/2009 về bồi thường, hỗ trợ và tái địnhkhi Nhà nước thu hồi đất. Những năm gần đây, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả thấp, kể cả việc thu hồi đất để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho chính cộng đồng dân cư có đất bị thu hồi. Nhiều địa phương phải điều chỉnh lại quy hoạch, sủa đổi thiết kế dự án , chờ đợi do không giải phóng được mặt bằng hoặc do cơ sở hạ tầng không đảm bảo. Hậu quả là làm ảnh hưởng tiến độ, gây thiệt hại lớn về kinh tế của các doanh nghiệp, các nhà đầu có nhu cầu sử dụng đất và Nhà nước, làm mất ổn định tình hình chính trị - xã hội ở các địa phương. Tồn tại lớn nhất và xảy ra ở hầu hết các địa phương là thực hiện không đúng quy trình, áp giá đền bù thấp, không công khai, thiếu dân chủ, cơ chế, chính sách trong bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư đối với người bị ảnh hưởng có nhiều bất cập, phát sinh tiêu cực, tham nhũng dẫn tới khiếu kiện về thu hồi đất ngày càng tăng. Trong những năm qua số dự án đầu vào Quận Hai Bà Trưng đã tăng rất nhanh Trong quá trình thực hiện các dự án đầu thì khâu đền bù giải phóng mặt bằng là một khâu quan trọng và có tính đặc thù không 1 ỏn mụn hc Thm nh giỏ nhng nh hng rt ln n tin u t m cũn liờn quan n s n nh tỡnh hỡnh kinh t chớnh tr xó hi. Vỡ vy em ó chn ti Xỏc nh giỏ tr bt ng sn khi bi thng gii phúng mt bng,thc trng n bự gii phúng trờn a bn qun Hai B Trng H Ni -Lí do nghiên cứu: (+) Do giá bồi thờng về đất rất thấp gây thiệt hại về lợi ích của ngời bị thu hồi đất. (+) Do công tác bồi thờng đợc thực hiện chậm dẫn đến tình trạng ngâm dự án . (+)Do có nhiều đơn khiếu nại và tố cáo về vấn đề này -Mục tiêu nghiên cứu (+) Nhằm xem xét cách thức định giá bồi thờng có đúng với quy định của pháp luật hay không; Tác động của các yếu tố tới giá bồi thờng (tiêu cực , 1 THÔNG Hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa _______________________ Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thực hiện công văn số 442/TTg - ĐMDN ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc cổ phần hóa vườn cây, rừng trồng gắn với cơ sở chế biến; Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa, như sau: CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích, yêu cầu của việc xác định giá trị vườn cây cao su khi cổ phần hóa: - Bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí đầu vườn cây, giá trị thu hồi củi, gỗ ước tính trong tương lai trên cơ sở giá thị trường và các yếu tố ảnh hưởng bởi thời tiết, khí hậu. - Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, đơn vị cổ phần hóa có tài sản là vườn cây cao su, nhà đầu và người lao động trong doanh nghiệp. - Đối với những tài sản khác ngoài vườn cây cao su, khi cổ phần hoá công ty được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Thông hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ. Điều 2. Đối tượng áp dụng: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (bao gồm cả các đơn vị hạch toán phụ thuộc) có vườn cây cao su, có quyết định 2 cổ phần hóa công ty của cơ quan có thẩm quyền bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập; Công ty mẹ, công ty con trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là công ty). Điều 3. Phạm vi điều chỉnh: Vườn cây cao su được xác định giá trị khi cổ phần hóa công ty, bao gồm: Vườn cây cao su xây dựng cơ bản và vườn cây cao su kinh doanh. Việc xác định giá trị vườn cây cao su để thí điểm cổ phần hóa gắn với cơ sở chế biến được thực hiện theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Vườn cây cao su đã có quyết định thanh lý của cơ quan có thẩm quyền nhưng tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp chưa tổ chức thanh lý thì không thực hiện đánh giá lại giá trị vườn cây để tính vào giá trị doanh nghiệp. Sau khi công bố giá trị doanh nghiệp, công ty có trách nhiệm quản lý và tổ chức thanh lý, nhượng bán vườn cây chưa tổ chức thanh lý nêu trên theo quy định hiện hành. Đến thời điểm bàn giao vốn, tài sản từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu sang công ty cổ phần mà chưa tổ chức thanh lý thì công ty có trách nhiệm bàn giao vườn cây cao su chờ thanh lý cho Công ty mẹ hoặc chủ sở hữu về vốn của doanh nghiệp theo quy định. CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ Điều 4. Yêu cầu kiểm kê phân loại vườn cây: - Phân loại diện tích vườn cây xây dựng cơ bản và vườn cây kinh doanh theo diện tích hecta (ha) và độ tuổi vườn cây. - Phân loại diện tích vườn cây xây dựng cơ bản và vườn cây kinh doanh theo hình thức đầu tư: Đầu trồng mới, đầu tái canh (vườn cây cao su trồng mới lại trên đất cao su đã thanh lý). - Phân loại vườn cây cao su xây dựng cơ bản, vườn cây kinh doanh theo loại A, B, C, D tương ứng lần lượt với hệ số A = 1; B = 0,95; C = 0,9; D = 0,8. Tiêu chí làm căn cứ phân loại vườn cây do cơ quan có thẩm quyền ban hành, cụ thể: 3 + Đối với công ty nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thuộc Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Vietnam Government Portal Signed by: Vietnam Government Portal Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Agency: The Office of the Government Time of signing: 23/05/2014 11:22:45 +07:00 MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness - No 36/2014/TT-BTNMT Hanoi, June 30, 2014 CIRCULAR On land pricing method; formulation and adjustment of land price lists; Specific land pricing and land pricing consultancy Pursuant to the Land Law dated November 29, 2013; Pursuant to the Government's Decree No 44/2014/ND-CP dated May 15, 2014 on land pricing; Pursuant to the Government's Decree No 21/2013/ND-CP dated March 04, 2013 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Natural Resources and Environment; At the proposal of General Director of Vietnam General Department of Land Administration and Director of Legal Department; Minister of Natural Resources and Environment promulgates a Circular on detailing land pricing method; formulation and adjustment of land price lists; Specific land pricing and land pricing consultancy Chapter I GENERAL PROVISIONS Article Scope of regulation This Circular provides detailed regulations on land pricing methods; formulation and adjustment to land price lists, specific land pricing+ and land pricing consultancy Article Subject of application Competent authorities functioning in State management on land; agencies involved in formulation, adjustment, verification of land price frame, land price list and pricing of specific land Organizations and individuals engaged in providing land pricing consultancy services Other relevant organizations and individuals Chapter II LAND PRICING METHODS Article Direct comparison method Land prices shall be determined by the direct comparison method with procedures and contents as follows: Surveying and collecting information a) Carrying out a field survey to collect information about the to-be evaluated land lots b) Surveying and collect information about at least 03 land lots with similar characteristics with the to-be evaluated land plot in terms of use purposes, location, profitability, technical and social infrastructure, area, dimensions, shape, and legality of land use right (hereinafter referred to as comparable land plots) that have been transferred in the market and won at land auction up to the time of land pricing Collected information shall include: - Land prices; - Use purposes, its locations, areas, dimensions, shapes, technical and social infrastructure, legality of land use right, transfer time, winning auction for land use right, and other information that affect the land price c) Information about prices of comparable land plots are collected from: - Prices of land won at land use right auction; - Market land prices in the database on land; - Successful land transaction prices on real estate transactions; -Successful land transaction prices in the market provided by the transferors or transferees through direct interviews A successful transaction is a transaction in which the transferee made payment to the transferor as agreement and received the right to use land d) During the information collection and survey of land prices, information about winning prices at land use right auction, land prices of successful transactions on real estate transaction, market land prices in the land database, and information closest to the time of pricing and areas of land pricing shall be given priority to choose If information in the area is not sufficient, information shall be obtained from adjacent areas with similar natural conditions, socio-economic conditions, technical and social infrastructure with the to-be evaluated land plot During the survey and information collection, the land lots of which the use purposes will be changed according to annual land use plan of the district approved by a competent authority, and the land lots that are not eligible for ... dụng đất nhà nước thu hồi đất xác định sau: Tiền thu đất hoàn trả = Tiền thu đất năm xác định thời điểm thu hồi đất (*) x Thời hạn trả trước tiền thu đất lại (**) Trong đó: - Tiền thu đất. .. dụng đất tự nguyện trả lại đất Nhà nước cho thu đất trả tiền lần cho thời gian thu giá trị hoàn trả tiền thu đất nộp lần cho thời gian thu đất lại xác định theo giá đất thời điểm Nhà nước thu. .. luật đất đai: a) Giá khởi điểm để thực đấu giá bao gồm giá trị quyền sử dụng đất, tiền thu đất xác định theo quy định pháp luật thu tiền sử dụng đất, thu tiền thu đất, thu mặt nước giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định giá trị được hoàn trả khi đất bị thu hồi, Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định giá trị được hoàn trả khi đất bị thu hồi, Thông tư 80/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định giá trị được hoàn trả khi đất bị thu hồi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay