Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

5 17 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:01

Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơngLời nói đầuTrong những năm gần đây, đất nớc ta đã những chuyển biển rõ rệt trong định hớng phát triển kinh tế và những thành tựu mà chúng ta đạt đợc trong khu vực và trên thế giới, tuy vậy để đổi mới toàn diện một đất nớc với nền nông nghiệp đi đầu thì quả là rất khó đối với các nhà hoạch định kinh tế chính sánh vĩ mô. Điều đó thể thấy một cách rõ nét nhất qua phơng tiện thanh toán của nớc ta, một tâm lý còn a chuộng những cái gì truyền thống, một thói quen sử dụng tiền mặt không dễ gì thay đổi, là những lí do để giải thích tại sao tiền mặt vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong lu thông và đợc sử dụng chủ yếu trong thanh toán. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc và tìm một lối thoát, một hớng đi đúng đắn cho vấn đề này bởi một quốc gia phát triển hùng mạnh thực sự thì tự bản thân nó phải bắt kịp với bớc tiến của các nớc trên thế giới, muốn nh vậy thì nó buộc phải tăng tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế, tức là giảm tỉ trọng lu thông tiền mặt. Với lý do trên và kết hợp với kiến thức mà em đã biết nên em đã nghiên cứu đề tài: "Thực trạng lu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lu thông tiền mặt." Đề tài này gồm các phần sau:Phần I : Khái quát chung về tiền tệ.Phần II : Thực trạng lu thông tiền mặm ở Việt Nam.Phần III : Những biện pháp nhằm làm giảm tỉ trọng lu thông tiền mặt.Dù đã những cố gắng, nhng do kiến thức hạn chế của em nên em không thể tránh khỏi nhữnh thiếu sót, do đó em rất mong đợc sự giúp đỡ của giảng viên và các bạn, xin chân thành cảm ơn.Phần IKhái Quát Chung Về Tiền TệI. Khái niệm, chức năng và quá trình phát triển của tiền tệ.1Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơng1. Khái nịêm.Theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin thì tiền tệ là hàng hoá đặc biệt, dùng làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị và thể hiện lao động xã hội ; đồng thời tiền tệ biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những ngời sản xuất hàng hoá, do quá trình phát triển lâu dài của trao đổi hàng hoá tạo ra.Tiền với cách hiểu chung nhất là bất cứ cái gì đợc chấp nhận trong thanh toán để lấy hàng hoá hoặc trong việc hoàn trả các khoản nợ. Hiện nay hai loại tiền tệ chính, đó là tiền tệ giá trị thực và tiền tệ quy ớc. Tiền quy ớc gồm có: Tín tệ, tiền pháp định và tiền của hệ thống ngân hàng. Trong tất cả các loại tiền đó thì tiền mặt pháp định là một trong các loại tiền mạnh, đó là loại tiền giấy do ngân hàng trung ơng(NHTW) phát hành. Loại tiền này giá trị thực rất thấp, thể xem nh không đáng kể, đây là loại tiền đợc hình thành dựa trên yếu tố chủ quan của chính phủ. Chính phủ căn cứ vào các quy luật kinh tế, điều kiện kinh tế xã hội của đất n-ớc cũng nh của thế giới để từ đó phát hành tiền một cách hợp lý. Do đồng tiền pháp định giá trị không đáng kể nên nó thể bị lạm phát hoặc giảm phát.Tuy nhiên, tiền mặt pháp định là loại tiền đợc tín nhiệm nhất bởi vì đây là đồng tiền của chính phủ và nó hiệu lực trao đổi trên toàn lãnh thổ. Hiện nay, tiền giá trị thực chủ yếu là tiền vàng, vì tiền vàng gía trị thực nên nó nhiều u điểm hơn so với tiền giấy nh mức ổn định của đồng tiền, giá trị trao đổi, phạm vi trao đổi. Bây giờ, tiền vàng ít đợc sử dụng hơn. Vàng hiện nay đợc sử dụng chủ yếu Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017 Căn Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng năm 2010; Căn Nghị định số 40/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2012 Chính phủ nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý giấy tờ giá hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Căn Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Phát hành Kho quỹ; s Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông s VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nơi nhận: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơng Lời nói đầu Trong những năm gần đây, đất nớc ta đã những chuyển biển rõ rệt trong định hớng phát triển kinh tế và những thành tựu mà chúng ta đạt đợc trong khu vực và trên thế giới, tuy vậy để đổi mới toàn diện một đất nớc với nền nông nghiệp đi đầu thì quả là rất khó đối với các nhà hoạch định kinh tế chính sánh vĩ mô. Điều đó thể thấy một cách rõ nét nhất qua phơng tiện thanh toán của nớc ta, một tâm lý còn a chuộng những cái gì truyền thống, một thói quen sử dụng tiền mặt không dễ gì thay đổi, là những lí do để giải thích tại sao tiền mặt vẫn chiếm tỉ trọng lớn trong lu thông và đợc sử dụng chủ yếu trong thanh toán. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc và tìm một lối thoát, một hớng đi đúng đắn cho vấn đề này bởi một quốc gia phát triển hùng mạnh thực sự thì tự bản thân nó phải bắt kịp với bớc tiến của các nớc trên thế giới, muốn nh vậy thì nó buộc phải tăng tốc độ chu chuyển vốn trong nền kinh tế, tức là giảm tỉ trọng lu thông tiền mặt. Với lý do trên và kết hợp với kiến thức mà em đã biết nên em đã nghiên cứu đề tài: "Thực trạng lu thông tiền mặt ở Việt Nam và những biện pháp nhằm giảm lu thông tiền mặt." Đề tài này gồm các phần sau: Phần I : Khái quát chung về tiền tệ. Phần II : Thực trạng lu thông tiền mặm ở Việt Nam. Phần III : Những biện pháp nhằm làm giảm tỉ trọng lu thông tiền mặt. Dù đã những cố gắng, nhng do kiến thức hạn chế của em nên em không thể tránh khỏi nhữnh thiếu sót, do đó em rất mong đợc sự giúp đỡ của giảng viên và các bạn, xin chân thành cảm ơn. Phần I Khái Quát Chung Về Tiền Tệ I. Khái niệm, chức năng và quá trình phát triển của tiền tệ. 1 Tiểu luận môn Ngân hàng Trung ơng 1. Khái nịêm. Theo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin thì tiền tệ là hàng hoá đặc biệt, dùng làm vật ngang giá chung cho tất cả các hàng hoá, là sự thể hiện chung của giá trị và thể hiện lao động xã hội ; đồng thời tiền tệ biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những ngời sản xuất hàng hoá, do quá trình phát triển lâu dài của trao đổi hàng hoá tạo ra. Tiền với cách hiểu chung nhất là bất cứ cái gì đợc chấp nhận trong thanh toán để lấy hàng hoá hoặc trong việc hoàn trả các khoản nợ. Hiện nay hai loại tiền tệ chính, đó là tiền tệ giá trị thực và tiền tệ quy ớc. Tiền quy ớc gồm có: Tín tệ, tiền pháp định và tiền của hệ thống ngân hàng. Trong tất cả các loại tiền đó thì tiền mặt pháp định là một trong các loại tiền mạnh, đó là loại tiền giấy do ngân hàng trung ơng(NHTW) phát hành. Loại tiền này giá trị thực rất thấp, thể xem nh không đáng kể, đây là loại tiền đợc hình thành dựa trên yếu tố chủ quan của chính phủ. Chính phủ căn cứ vào các quy luật kinh tế, điều kiện kinh tế xã hội của đất n- ớc cũng nh của thế giới để từ đó phát hành tiền một cách hợp lý. Do đồng tiền pháp định giá trị không đáng kể nên nó thể bị lạm phát hoặc giảm phát.Tuy nhiên, tiền mặt pháp định là loại tiền đợc tín nhiệm nhất bởi vì đây là đồng tiền của chính phủ và nó hiệu lực trao đổi trên toàn lãnh thổ. Hiện nay, tiền giá trị thực chủ yếu là tiền vàng, vì tiền vàng gía trị thực nên nó nhiều u điểm hơn so với tiền giấy nh mức ổn định của đồng tiền, giá trị trao đổi, phạm vi trao đổi. Bây giờ, tiền vàng ít đợc sử dụng hơn. Vàng hiện nay đợc sử dụng chủ yếu nhằm mục đích thực hiện chính sách tiền tệ MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI NHNN PTNT TỪ LIÊM I. NHỮNG KIẾN NGHỊ CHUNG Trong nền kinh tế thị trường sự điều tiết của Nhà nước, mỗi một thành phần kinh tế phải gắn hoạt động kinh doanh của mình với những yêu cầu của thị trường. Vì vậy cần phải hoàn thiện hơn nữa về văn bản pháp lý trong công tác thanh toán (cụ thể nâng nghị định séc lên luật séc). Qua thực tiễn tại NHNN & PTNT Từ Liêm. Tôi nhận thấy nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt của NHNN & PTNT Từ Liêm còn những khó khăn và tồn tại như: Ngân hàng còn gặp một số khó khăn trong khi áp dụng những thể thức thanh toán mới nên kiến nghị cần phải hiện đại hoá nữa công nghệ ngân hàng. Trong khi chúng ta đang thực hiện công cuộc đổi mới nền kinh tế nhằm xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Vì vậy cần phải lập môi trường thanh toán với hành lang pháp lý phù hợp với điều kiện kinh tế để phát huy đầy đủ các thế mạnh của thanh toán không dùng tiền mặt. Mặt khác ngân hàng cần phải tự nâng cao năng lực đào tạo và đào tạo lại cán bộ ngân hàng về trình độ chuyên môn, những kiến thức về công nghệ ngân hàng, ngoại ngữ . II. NHỮNG KIẾN NGHỊ VỀ THỂ THỨC THANH TOÁN. 1. Kiến nghị về séc Việc sử dụng séc báo chi trong quan hệ mua bán là hình thức đảm bảo khả năng thanh toán của người mua đối với người bán. Hiện nay, với mạng lưới thông tin hiện đại, nhanh chóng để bảo đảm quyền lợi cho bên bán trong chế thị trường các ngân hàng nên quy ước bảo mật séc để thể ghi “có”trước cho đơn vị hưởng. Theo nghị định 30/chính phủ của chính phủ, thông 07/TT-NTT việc thực hiện séc hiện nay tôi một số kiên nghị sau: - Trên séc không vị trí (chỗ) cho đơn vị thu hưởng ký tên và đóng dấu, do đó đơn vị hạch toán và khách hàng phải ký hợp đồng, thanh toán khi khách hàng làm thủ tục mở tài khoản tiền gửi, phần VII trong thông 07/TT- Nh những điều cấm và sử lý vi phạm: Chưa quy định cụ thể mức phạt vi phạm phát hành quá số chi nên một số ngân hàng vẫn áp dụng theo quyết định số 22/QĐ-NH ngày 21.2.1996. Đề nghị ngân hàng ttrung ương sớm văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung hợp đồng thanh toán, mức phạt séc phát hành quá số dư theo hợp đồng thanh toán và đơn vị hưởng tiền phạt (thông 07 chưa quy định rõ). Đồng thời hướng dẫn các mức tiền phạt vi phạm hành chính theo mức độ vi phạm đối với khách hàng phát hành quá số dư (Nghị định 18/ CPchỉ quy định một mức tiền phạt thống nhất từ 15 triệu đến 20 triệu đồng ). - Do séc được sử dụng chung cho cả Việt Nam và tiền ngoại tệ nên mặt trước của séc gắn đơn vị tiền tệ. - Giấy xác nhận lý do bất khả kháng, đề BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001 : 2008 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI HẰNG THÔNG Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Hoa - Lớp QT1206K HẢI PHÒNG - 2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001 : 2008 NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƢƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ VẬN TẢI HẰNG THÔNG CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thanh Hoa - Lớp QT1206K Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tên em là: Nguyễn Thanh Hoa Sinh viên lớp: QT1206K Khoa: Quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. Ngành: Kế toán – Kiểm toán. Em xin cam đoan nhƣ sau : 1. Những số liệu, tài liệu trong báo cáo đƣợc thu thập một cách trung thực. 2. Các kết quả của báo cáo chƣa ai nghiên cứu, công bố và chƣa từng đƣợc áp dụng vào thực tế. Vậy em xin cam đoan những nội dung trình bày trên là chính xác và trung thực. Nếu sai sót em xin chịu trách nhiệm trƣớc Khoa quản trị kinh doanh và trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2012 Ngƣời cam đoan LLỜỜII CCẢẢMM ƠƠNN Đề tài nghiên cứu khoa học của em đƣợc hoàn thành dƣới sự hƣớng dẫn, chỉ dạy của giảng viên Thạc sỹ Phạm Thị Nga và sự nhiệt tình giúp đỡ, cung cấp số liệu, tài liệu của các anh chị phòng Kế toán Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông. Do thời gian nghiên cứu hạn nên đề tài của em mới chỉ dừng lại ở việc lập, phân tích Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ năm 2011 của Chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thƣơng mại xuất nhập khẩu và vận tải Hằng Thông, chƣa điều kiện để tiến hành phân tích các Báo cáo tài chính khác. Cũng do trình độ còn hạn chế nên đề tài này không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận đƣợc những ý kiến và sự chỉ bảo của các thầy giáo để đề tài nghiên cứu khoa học của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 6 năm 2012 MỤC LỤC LLỜỜII 1 CHƢƠNG 1: 3 1.1 . 3 3 5 5 5 1.1.5 6 1.1.6 7 1.1.7 11 1.1.8 11 1.1.9 12 1.2 12 1.2.1 12 1.2.2 sở lập Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ ………………………………… 15 15 1.2.4 166 1.2.5 17 1.3 34 1.3.1 344 . 35 36 38 38 40 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM XNK & VT HẰNG THÔNG 41 Chi nhánh công ty TNHH TM XNK BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG KHOA KINH TẾ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THU- CHI TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM GV hướng dẫn: NGUYỄN NGỌC DUNG SVTT: BÙI HỒNG THẮM MSSV: 06064078 TP.Hồ Chí Minh, 2010 LỜI NHẬN XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM CỦA GVHD L i c m nờ ả ơ Tr c h t em c m n t t c th y c a Tr ng Đ i H c Kinhướ ế ả ơ ấ ả ầ ủ ườ ạ ọ T Tp. HCM đã t n tình ch d y, truy n đ t nh ng ki n th c h tế ậ ỉ ạ ề ạ ữ ế ứ ế s c quý giá mà không gì th thay th đ c, cho em trong su t b nứ ể ế ượ ố ố năm qua. Đ c bi t là th y Phùng Thanh Bình đã ch d n và quan tâmặ ệ ầ ỉ ẫ em h t s c t n tình trong su t quá trình làm chuyên đ t t nghi pế ứ ậ ố ề ố ệ này. Nh ng ki n th c trên gh nhà tr ng luôn là hành trang đ emữ ế ứ ế ườ ể b c vào con đ ng s nghi p và nó là n n t ng v ng ch c cho em tướ ườ ự ệ ề ả ữ ắ ự tin h n khi b c vào đ i. Em xin chúc quý th y c a tr ng ĐHơ ướ ờ ầ ủ ườ kinh t Tp.HCM và đ c bi t là th y Phùng Thanh Bình nh ng l i chúcế ặ ệ ầ ữ ớ s c kh e và trân tr ng nh t. Xin chúc th y thành đ c và nhi uứ ỏ ọ ấ ầ ạ ề thăng ti n trong s nghi p c a mình.ế ự ệ ủ TP.HCM, ngày 10 tháng 5 năm 2010 Đ Đ c Th ngỗ ứ ắ MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ( TECHCOMBANK ) 2 1.1Bối cảnh thành lập 2 1.2 Giới thiệu về techcombank chi nhánh Phan Đăng Lưu và Hoạt động chính 8 1.3 cấu tổ chức Techcombank chi nhánh Phan Đăng Lưu 9 CHƯƠNG 2: SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 10 2.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ nói chung 10 2.1.1 Khái niệm và mục tiêu của kiểm soát nội bộ 10 2.1.1.1 Khái niệm 10 2.1.1.2 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ 10 2.1.2 Các bộ phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ 11 2.1.2.1 Môi trường kiểm soát 11 2.1.2.2 Đánh giá rủi ro 11 2.1.2.3 Hoạt động kiểm soát 12 2.1.2.3.1 Kiểm soát hiện vật 12 2.1.2.3.2Kiểm tra độc lập việc thực hiện 13 2.1.2.3.3 Soát xét lại việc thực hiện 14 2.1.2.4 Thông tin và truyền thông 14 2.1.2.5 Gíam sát 15 2.1.3 Những hạn chế tiềm tàng của hệ thống KSNB 15 2.2 Hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại 16 2.2.1 Nội dung kiểm soát 16 2.2.2 Rủi ro ngân hàng 16 2.2.3 Mục tiêu của kiểm soát nội bộ tại NHTM 16 2.2.4 Các hoạt động kiếm soát tại NHTM 19 2.2.5 Các thủ tục kiểm soát nội bộ 19 2.2.5.1 Tóm tắt các quy trình 21 2.2.5.2 Phân tích, đánh giá các quy trình 21 CHƯƠNG 3: KIỂM SOÁT NỘI BỘ VỀ HOẠT ĐỘNG THU – CHI TIỀN MẶT TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 22 3.1 Định nghĩa 22 3.2 Mô hình tổ chức 23 3.2.1 Đối với các đơn vị chưa áp dụng mô hình teller một cửa 23 3.2.2 Đối với các đơn vị áp dụng mô hình teller một cửa 23 3.3 Trách nhiệm 23 3.4 Đóng gói niêm phong tiền mặt 25 3.5 Giao nhận tiền mặt trong nội bộ quỹ 28 3.6 Kiểm quỹ và xử lý thừa thiếu 28 3.7 Hệ thống sổ sách 30 3.8 Các loại báo cáo 30 3.9 Quy trình thu – chi tiền mặt 31 3.10 Diễn giải quy trình 32 3.10.1 Diễn giải quy trình thu tiền mặt 32 3.10.2 Diễn giải quy trình chi tiền mặt 35 3.11 An toàn hộc tủ đựng tiền và thu hồi, quy đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông 37 3.11.1 An toàn hộc tủ đựng tiền 37 3.11.2 Thu hồi, quy đổi tiền giấy không đủ tiêu chuẩn lưu thông 38 3.12 Rủi ro trong quá trình thu- chi tiền mặt 39 3.13 Nội dung cần xem xét và thủ tục kiểm soát cần thực hiện 39 3.14 Quy trình kiểm soát chứng từ tại phòng giao dịch 46 3.14.1 Mục đích của việc kiểm soát chứng từ tại phòng giao dịch 46 3.14.2 Nhiệm vụ của kiểm soát viên trong quá trình kiểm soát quá trình thu- chi tiền mặt 46 3.14.3 Quy trình kiểm soát chứng từ tại phòng giao dịch 47 3.14.3.1 Kiểm soát trước 47 3.14.3.2 Kiểm soát trong 49 3.14.3.3 Kiểm soát sau 50 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 4.1 Nhận xét 56 4.1.1 Ưu điểm 56 4.1.2 Những vấn đề tồn tại 56 4.2 Kiến nghị 57 4.2.1 Mục tiêu 57 4.2.2 Kiến nghị 57 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài. Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần thoát hẳng ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nơi nhận: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, Thông tư 12/2017/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 01/2014/TT-NHNN về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay