BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG VI HÓA HỌC LỚP 8

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:01

BẢNG TẢ CHỦ ĐỀ DUNG DỊCH HĨA HỌC A CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG Kiến thức Biết được: - Khái niệm dung mơi, chất tan, dung dịch, dung dịch bão hồ, dung dịch chưa bão hồ - Biện pháp làm q trình hồ tan số chất rắn nước xảy nhanh - Khái niệm độ tan theo khối lượng thể tích - Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan chất rắn, chất khí: nhiệt độ, áp suất - Khái niệm nồng độ phần trăm (C%) nồng độ moℓ (C M) - Cơng thức tính C%, C M dung dịch - Biết được: Các bước tính tốn, tiến hành pha chế dung dịch, pha lỗng dung dịch theo nồng độ cho trước Kỹ - Hồ tan nhanh số chất rắn cụ thể (đường, muối ăn, thuốc tím ) nước - Phân biệt hỗn hợp với dung dịch, chất tan với dung mơi, dung dịch bão hồ với dung dịch chưa bão hồ số tượng đời sống hàng ngày - Tra bảng tính tan để xác định chất tan, chất khơng tan, chất tan nước - Thực thí nghiệm đơn giản thử tính tan vài chất rắn, lỏng, khí cụ thể - Tính độ tan vài chất rắn nhiệt độ xác định dựa theo số liệu thực nghiệm - Xác định chất tan, dung mơi, dung dịch số trường hợp cụ thể - Vận dụng cơng thức để tính C%, C M số dung dịch đại lượng có liên quan - Tính tốn lượng chất cần lấy để pha chế dung dịch cụ thể có nồng độ cho trước Phát triển lực a) Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học b) Năng lực thực hành thí nghiệm hố học c) Năng lực tính tốn hố học d) Năng lực giải vấn đề f) Năng lực vận dụng kiến thức hố học vào thực tiễn sống Bảng tả mức u cầu cần đạt cho chủ đề: “Dung dịch” Loại câu NỘI DUNG hỏi/bài Nhận biết Thơng hiểu tập - Giới thiệu Câu hỏi - Nhận diện dung dung dịch tập dịch phân biệt định tính hỗn hợp với dung dịch - Biết độ tan gì? - Biết có loại nồng - Độ tan độ nồng độ mol chất nước nồng độ phần trăm - Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch - Độ tan Câu hỏi chất nước tập định lượng - Nồng độ dung dịch - Pha chế dung dịch Vận dụng thấp - Biết bước để pha chế dung dịch - Hiểu dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa - Tính độ tan - Tính nồng chất nước độ mol nồng độ phần trăm số dung với bước tính trở lên - Tính số tập đơn giản nồng độ mol nồng độ phần trăm số dung dịch Vận dụng cao - Pha chế dung Bài tập - Pha chế dung dịch bão dịch thực hòa , dung dịch chưa bão hành/Thí hòa nghiệm / gắn tượng thực tiễn - Tính tốn pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước Xây dựng câu hỏi/ tập minh họa đánh giá theo mức tả 1) Mức độ nhận biết: Câu Nồng độ phần trăm dung dịch là: A.số gam chất tan có 100 gam dung mơi B số gam chất tan có 100 gam dung dịch C số gam chất tan có 1lit dung dịch D số gam chất tan chứa lượng dung dịch xác định Đáp án: B Câu Nồng độ mol dung dịch A số gam chất tan lit dung dịch B số mol chât tan lit dung dịch C số mol chât tan lít dung mơi D số gam chất tan lít dung mơi Đáp án: B Câu Độ tan (S) chất (1) chất tan 100 gam nước để tạo thành dung dịch .(2) nhiệt độ xác định Đáp án: (1)số gam; (2)bão hòa 2) Mức độ nhận hiểu: Câu 1:Hòa tan gam ZnCl2 vào 70 gam nước Độ tan ZnCl2 dung dịch bằng: A 1.14 g/100gH2O B 3.14 g/100gH2O C 7.14 g/100gH2O D 9.14 g/100gH2O Đáp án: A Câu 2: Trường hợp sau dung dịch bão hòa 20oC độ tan CuSO4 5g/100gH2O A Hòa tan gam CuSO4 vào 95 gam nước B Hòa tan 10 gam CuSO4 vào 100 gam nước C Hòa tan gam CuSO4 vào 45 gam nước D Hòa tan 15 gam CuSO4 vào 85 gam nước Đáp án: B Câu 3: Hòa tan 0.5mol HCl vào nước thu lit dung dịch Nồng độ mol dung dịch bằng: A 0,15 M B 0,05 M C 0,25 M D 0,125 M Đáp án: D 3) Mức độ vận dụng: a) Mức độ nhận vận dụng thấp: Câu 1: Trong 200 ml dung dòch có hòa tan 16 gam CuSO4.Nồng độ mol dung dòch là: A 0,5 M B 0,05 M C 0,2 M D 0,02 M Đáp án: A Câu 2: Nồng độ% dung dịch thu hòa tan 20 gam KCl vào 80 gam nước : A 20% B 23% C 25% D 30% Đáp án: A Câu 3: Hòa tan g NaOH vào nước, thu dung dịch NaOH 0.5M , thể tích dung dịch NaOH : A 0.2 lit B 1.5 lit C 0.2 lit D lit Đáp án: C b) Mức độ nhận vận dụng cao: Câu 1: Pha chế 100 gam dung dòch NaCl 10%, cách pha là: A dùng 100 gam nước 10 gam NaCl B dùng 90 gam nước 10 gam NaCl C dùng 50 gam nước 50 gam NaCl D dùng 10 gam nước 90 gam NaCl Đáp án: B Câu 2: Pha chế 2li1 dung dòch CuSO4 0.2M, cách pha là: A Cho 64 gam CuSO4 vào cốc đồ nước cất vào đến thể tích 2lit B Cho 32 gam CuSO4 vào cốc đồ nước cất vào đến thể tích 2lit C Cho 50 gam CuSO4 vào cốc đồ nước cất vào đến thể tích 2lit D Cho 10 gam CuSO4 vào cốc đồ nước cất vào đến thể tích 2lit Đáp án: A Câu 3: Pha chế 100 gam dung dòch Ca(OH)2 40%, cách pha là: A dùng 60 gam nước 20 gam Ca(OH)2 B dùng 55 gam nước 10 gam Ca(OH)2 NaCl C dùng 60 gam nước 40 gam Ca(OH)2 D dùng 10 gam nước 90 gam Ca(OH)2 Đáp án: C II: Câu hỏi tự luận: 1) Mức độ nhận biết Câu 1: Dung dịch gì? Đáp án: - Dung dòch hỗn hợp đồng dung môi chất tan Câu 2: Dung dịch bão hòa gì? Dung dịch chưa bão hóa gì? Đáp án: - Dung dòch bão hòa dung dòch hòa tan thêm chất tan - Dung dòch chưa bão hòa dung dòch hòa tan thêm chất tan Câu 3: Độ tan gì? Đáp án: Độ tan số gam chất hòa tan 100g nước để tạo thành dung dòch bão hòa nhiệt độ xác đònh Câu 4: Nồng độ mol gì? Nồng độ phần trăm gì? Đáp án: Nồng độ phần trăm dd cho ta biết số g chất tan có 100g dd mct C% = m x100% dd mct: khối lượng chất tan mdd: khối lượng dd mdd = mct + mdm Nồng độ mol dd Cho biết số mol chất tan có 1lít dung dịch CM = n/V Câu 5: Để pha chế dung dịch theo nồng độ cho trước ta phải thự bước nào? Đáp án: - Tính tốn : tìm số gam chất tan tìm số gam nước cần dùng - Tiến hành pha chế dung dịch 2) Mức độ nhận hiểu: Câu 1: Phân biệt dung dịch bão hòa dung dịch chưa bão hòa Đáp án: - Dung dòch bão hòa dung dòch hòa tan thêm chất tan - Dung dòch chưa bão hòa dung dòch hòa tan thêm chất tan Câu 2: Tính nồng độ phần trăm 200g dung dịch NaOH có hòa tan 10g chất tan Đáp án: C% = % Câu 3: Tính nồng độ mol lít dung dịch HCl có hòa tan 0.5 mol chất tan Đáp án: CM = 0.1 M Câu 4: Tính độ tan 250g dung dịch KCl có hòa tan 25 g KCl chất tan Đáp án: S = 0.1 g/100g H2O 3) Mức độ vận dụng : a Vận dụng mức độ thấp: Câu 1: Tính nồng độ mol/l dung dịch hòa tan 16 gam NaOH vào nước để 200 ml dung dịch Đáp án: CM = M Câu 2:Tính nồng độ phần trăm dung dịch hòa tan gam NaCl vào 120 gam nước Đáp án: C% = % Câu 3:Tính nồng độ mol/l dung dịch hòa tan 11.2 gam KOH vào nước để lit dung dịch Đáp án: CM = 0.04 M b Vận dụng mức độ cao: Câu 1:Ở 20o C, hòa tan 60 gam KNO3 vào 190 nước thu dung dịch bão hòa Tính độ tan KNO3 nhiệt độ đó? TÝnh nång ®é % cđa dung dÞch KNO3 b·o hßa ë 200 Đáp án: S = 31.58g/100g H2O C% = 24 % Câu 2:Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch có chứa 400 gam dung dịch clohiđric a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ? b) Tính nång ®é % cđa clohiđric ph¶n øng Đáp án: a Fe + 2HCl FeCl2 + H2 b C% = 1.83 % -Hết- ... KNO3 b·o hßa ë 200 Đáp án: S = 31.58g/100g H2O C% = 24 % Câu 2:Cho 5,6 gam sắt tác dụng với dung dịch có chứa 400 gam dung dịch clohiđric a) Vi t phương trình hóa học phản ứng xảy ? b) Tính nång...d) Năng lực giải vấn đề f) Năng lực vận dụng kiến thức hố học vào thực tiễn sống Bảng mơ tả mức u cầu cần đạt cho chủ đề: “Dung dịch” Loại câu NỘI DUNG hỏi/bài Nhận biết... nhận biết Câu 1: Dung dịch gì? Đáp án: - Dung dòch hỗn hợp đồng dung môi chất tan Câu 2: Dung dịch bão hòa gì? Dung dịch chưa bão hóa gì? Đáp án: - Dung dòch bão hòa dung dòch hòa tan thêm chất tan
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG VI HÓA HỌC LỚP 8, BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG VI HÓA HỌC LỚP 8, BẢNG MÔ TẢ CHƯƠNG VI HÓA HỌC LỚP 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay