Thông tư 15/2017/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

49 33 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:01

http://svnckh.com.vn 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Hiện nay, cụm công nghiệp là một thuật ngữ đã xuất hiện trong nền kinh tế thế giới. Quá trình hình thành và phát triển cụm công nghiệp đã chứng tỏ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Quá trình tham gia vào cụm công nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội tăng năng suất, có khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào, thông tin, công nghệ, nguồn nhân lực và nhà cung cấp dễ dàng hơn, cũng như sự hỗ trợ phù hợp từ phía chính phủ. Trên thực tế, phát triển cụm công nghiệp là một trong những nhân tố thu hút mạnh mẽ đầu trực tiếp nước ngoài - nguồn vốn đặc biệt quan trọng với nền kinh tế các nước đang phát triển. Trong quá trình tìm kiếm địa điểm đầu tư, các nhà đầu luôn cân nhắc kỹ những yếu tố liên quan đến hiệu quả đầu tư. Công nghiệp ô tô ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Nó có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, các quốc gia đã không ngừng hoàn thiện nhiều chính sách liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Những năm gần đây, châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới và ngành công nghiệp ô tô rất phát triển. Chính thành công trong quá trình thu hút FDI được đánh giá là một trong những động lực tạo nên sự phát triển của ngành công nghiệp này tại nhiều quốc gia đang phát triển. Trong đó, điểm nổi bật chính là sự nỗ lực của các chính phủ trong quá trình phát triển các cụm công nghiệp phục vụ cho ôtô nhằm thu hút FDI. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam cũng có nhiều chính sách nhằm phát triển ngành công nghiệp này. ừ http://svnckh.com.vn 2 đ những chính sách khi đầu vào ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, các doanh nghiệp còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ chính quyền tỉnh. Với phương châm, coi s hội thu hút ngày càng nhi Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đề tài “Phát triển cụm công nghiệp ô tô nhằm thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Vĩnh Phúc”. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nhóm nghiên cứu sẽ tập trung phân tích thực trạng phát triển các cụm công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp ôtô và khả năng BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 15/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2017 THÔNG QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2017/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP Căn Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông quy định, hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quản lý, ph VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Chương I HU QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông quy định, hướng dẫn Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chế độ báo cáo, sở liệu mẫu văn bản, quy chế quảncụm công nghiệp quy định Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp Điều Đối tượng áp dụng Các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cụm công nghiệp Các quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến quản lý, hoạt động cụm công nghiệp Chương II QUY VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí , thẩm định công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Thẩm định Quy hoạch Việc thẩm định Hồ sơ Quy hoạch Hội đồng thẩm định Quy hoạch thực Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định Hồ sơ Quy hoạch, báo cáo chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kết thẩm định Sau hoàn thành Hồ sơ Quy hoạch, Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân cấp ng thẩm định Quy hoạch Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồ tỉnh thành lập Hội đồng Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch thư L VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí dung quy hoạch xây dựng, Thông số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng năm 2016 Bộ Xây dựng quy định hồ sơ nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị quy hoạch xây dựng khu chức đặc thù Việc xác định quản lý chi phí quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực theo Thông số 05/2017/TT-BXD ngày 05 tháng năm 2017 Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng quy hoạch đô thị Lựa chọn đơn vị vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng thực theo quy định pháp luật đấu thầu Điều 10 Dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Đối với cụm công ng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí m Nhiệm vụ đơn vị giao làm chủ đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp quy định Khoản Điều 15 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP gồm: a) Tham gia điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, báo cáo đầu thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tổ chức lập, quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp; b) Tổ chức triển khai, quản lý, đảm bảo tiến độ đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; đề xuất quan có thẩm quyền định phương án huy động vốn đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định; c) Quản lý, vận hành, bảo dưỡng đảm bảo hoạt động thường xuyên hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung tổ chức cung cấp dịch vụ, tiện ích cụm công nghiệp theo quy định pháp luật; d) Xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục triển khai dự án đầu tư, sở sản xuất di dời vào cụm cc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Định kỳ trước ngày 20 tháng 4, 7, 10 hàng năm tháng năm sau, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh cụm công nghiệp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh tháng, tháng, tháng n ăm theo Biểu 01 Phụ lục Thông này, gửi Cơ quan thống kê VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí t Cục Công Thương địa phương tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở liệu cụm công nghiệp nước; hướng dẫn Sở Công Thương cập nhật liệu vào Cơ sở liệu cụm công nghiệp nước Sở Công Thương tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành hướng dẫn Phòng chuyên môn quảncông thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cập nhật liệu vào Cơ sở liệu cụm công nghiệp địa bàn cấp tỉnh; có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, xác liệu cụm công nghiệp địa bàn vào Cơ sở liệu cụm công nghiệp nước Phòng chuyên môn quảncông thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, kịp thời, xác liệu cụm công nghiệp địa b VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Trường hợp ban hành văn quy phạm pháp luật thay văn ản quy phạm pháp luật viện dẫn Thô m M VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Căn Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Căn Quyết định số …/20…/QĐ-UBND ngày … tháng … năm 20… Ủy ban nhân dân …(cấp tỉnh)… việc phê duyệt Quy hoạch/bổ sung vào Quy hoạch…; Căn lực tài chính, lực kinh nghiệm thực dự án đầu (nếu ... http://svnckh.com.vn 1 LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do lựa chọn đề tài Hiện nay, cụm công nghiệp là một thuật ngữ đã xuất hiện trong nền kinh tế thế giới. Quá trình hình thành và phát triển cụm công nghiệp đã chứng tỏ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Quá trình tham gia vào cụm công nghiệp sẽ giúp các doanh nghiệp có cơ hội tăng năng suất, có khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào, thông tin, công nghệ, nguồn nhân lực và nhà cung cấp dễ dàng hơn, cũng như sự hỗ trợ phù hợp từ phía chính phủ. Trên thực tế, phát triển cụm công nghiệp là một trong những nhân tố thu hút mạnh mẽ đầu trực tiếp nước ngoài - nguồn vốn đặc biệt quan trọng với nền kinh tế các nước đang phát triển. Trong quá trình tìm kiếm địa điểm đầu tư, các nhà đầu luôn cân nhắc kỹ những yếu tố liên quan đến hiệu quả đầu tư. Công nghiệp ô tô ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới. Nó có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều ngành công nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, các quốc gia đã không ngừng hoàn thiện nhiều chính sách liên quan đến ngành công nghiệp ô tô. Những năm gần đây, châu Á là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trên thế giới và ngành công nghiệp ô tô rất phát triển. Chính thành công trong quá trình thu hút FDI được đánh giá là một trong những động lực tạo nên sự phát triển của ngành công nghiệp này tại nhiều quốc gia đang phát triển. Trong đó, điểm nổi bật chính là sự nỗ lực của các chính phủ trong quá trình phát triển các cụm công nghiệp phục vụ cho ôtô nhằm thu hút FDI. Thời gian qua, Chính phủ Việt Nam cũng có nhiều chính sách nhằm phát triển ngành công nghiệp này. ừ http://svnckh.com.vn 2 đ những chính sách khi đầu vào ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam, các doanh nghiệp còn được hưởng những ưu đãi đặc biệt từ chính quyền tỉnh. Với phương châm, coi s hội thu hút ngày càng nhi Từ thực tế đó, nhóm nghiên cứu đã lựa chọn đề tài “Phát triển cụm công nghiệp ô tô nhằm thu hút đầu trực tiếp nước ngoài tại Vĩnh Phúc”. 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: Nhóm nghiên cứu sẽ tập trung phân tích thực trạng phát triển các cụm công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp ôtô và khả năng thu hút FDI tại Vĩnh Phúc, từ đó đề xuất một só giải pháp cụ thể. 3. Phƣơng pháp nghiên cứu: Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài sẽ áp dụng một số phương pháp nghiên cứu truyền thống như thu thập, tổng hợp và phân tích thống kê trên cơ sở các nguồn tài liệu liên quan đến ngành công nghiệp ôtô và cụm công nghiệp trên thế giới và Việt Nam, đặc biệt là số liệu thực tế về lĩnh vực này tại tỉnh Vĩnh Phúc. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là phát triển cụm công nghiệp phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô trong bối cảnh kinh tế Vĩnh Phúc nói riêng, Việt Nam nói chung nhằm thu hút FDI. Phạm vi nghiên cứu là các cụm công nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô được hình thành và phát triển từ những BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ MAI HƯNG PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRONG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người HDKH: PGS.TS. Bùi Quang Bình Đà Nẵng - Năm 2011 -2- Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Quang Bình Phản biện 1: TS. Ninh Thị Thu Thủy Phản biện 2: TS. Nguyễn Duy Thục Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế họp tại Đà Nẵng vào ngày 04 tháng 11 năm 2011. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin- Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Bình Định được đánh giá là tỉnh có nhiều tiềm năng về đất đai để phát triển công nghiệp khá lớn. Bên cạnh việc phát triển các KCN, việc phát triển các CCN đã góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng ngành công nghiệp trên địa bàn, nhất là phát triển công nghiệp khu vực nông thôn. Tuy nhiên, việc phát triển CCN ở Bình Định còn thiếu bền vững do sự đóng góp về giá trị SXCN trong GDP, KNXK, thu ngân sách nhà nước còn thấp; số lượng lao động có việc làm mới còn ít, nhất là vấn đề phát sinh ô nhiễm môi trường bên trong CCN; hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp đầu trong CCN chưa cao. Việc phát triển CCN hợp lý sẽ tăng mức đóng góp vào nguồn thu của ngân sách ở địa phương, góp phần thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh. Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: “Phát triển cụm công nghiệp trong nông thôn tỉnh Bình Định” để thực hiện luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển nhằm góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về hiệu quả sử dụng đang đặt ra ở các CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định và phần nào giải quyết những vấn đề chung của các CCN ở nước ta hiện nay. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận phát triển các CCN. - Đánh giá thực trạng phát triển CCN trong nền kinh tế, làm cơ sở để hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu cho đề tài. - Đánh giá được mặt mạnh, trở ngại và nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phát triển CCN ở nông thôn tỉnh Bình Định hiện nay. - Kiến nghị và đề xuất một số giải pháp phát triển CCN ở nông thôn tỉnh Bình Định trong những năm tới. -4- 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định. - Đề tài tập trung nghiên cứu việc phát triển các CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010 (thông qua các tiêu chí xác định kết quả sản xuất của CCN như tăng tỷ trọng công nghiệp trong GDP, kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, tăng thu ngân sách nhà nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác quản lý nhà nước…). 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thống kê tổng hợp, mô tả số liệu và so sánh, các phương pháp phân tích kinh tế bằng cách tập hợp và tham khảo các báo cáo có liên quan, vận dụng lý luận để phân tích các số liệu thống kê nhằm rút ra những nét nổi bật, những đặc điểm qua các năm để nhận định và đánh giá. - Điều tra, khảo sát thực tế nhằm đánh giá hiện trạng và thu thập thông tin có liên quan để bổ sung, phục vụ công tác nghiên cứu để có thể rút ra kết luận phản ánh đúng thực trạng của các CCN trên địa bàn tỉnh Bình Định hiện nay. - Phương pháp chuyên gia được sử dụng MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3 PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 2.1. Cụm công nghiệp và tình hình phát triển cụm công nghiệp 4 2.1.1. Khái niệm cụm công nghiệp 4 2.1.2. Tình hình phát triển cụm công nghiệp Việt Nam 4 2.1.3. Tình hình phát triển cụm công nghiệp Quảng Nam 5 2.1.4. Tình hình phát triển cụm công nghiệp huyện Đại Lộc 8 2.2. Sinh kế và tác động cuả việc phát triển cụm công nghiệp đến sinh kế người dân 10 2.2.1. Sinh kế 10 2.2.1.1. Khái niệm sinh kế 10 2.2.1.2. Các nguồn vốn sinh kế 11 2.2.1.3. Kết quả sinh kế 13 2.2.2. Một số nghiên cứu về tác động của cụm công nghiệp đến sinh kế người dân 14 PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1. Nội dung nghiên cứu 17 3.1.1. Điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội xã Đại Quang 17 3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội của nhóm hộ điều tra 17 3.1.3. Thực trạng phát triển công nghiệp tại địa phương 17 3.1.4. Tác động của phát triển CCN đến đời sống hộ nông dân 17 3.1.5. Những yếu tố thuận lợi và khó khăn của người dân địa phương trước những cơ hội mà việc phát trển công nghiệp mang lại 18 3.2. Phương pháp nghiên cứu 18 3.2.1. Phương pháp chọn điểm 18 3.2.2. Phương pháp thu thập thông tin 18 3.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 19 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 20 4.1. Điều kiện tự nhiên- kinh tế- xã hội xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 20 4.1.1. Điều kiện tự nhiên 20 4.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội của vùng nghiên cứu 21 4.2. Đặc điểm kinh tế xã hội của các hộ điều tra 23 4.3. Thực trạng phát triển CCN trên địa bàn xã Đại Quang 24 4.4. Ảnh hưởng của phát triển CCN đến sinh kế nông hộ 27 4.4.1. Ảnh hưởng đến đất đai 27 4.4.2. Ảnh hưởng đến việc làm của hộ 29 4.4.3. Ảnh hưởng đến thu nhập của hộ 30 4.4.4. Ảnh hưởng đến điều kiện sống của hộ 33 4.4.5. Ảnh hưởng đến môi trường 37 4.5. Những thuận lợi và khó khăn của người dân địa phương trước những cơ hội mà việc phát triển công nghiệp mang lại 40 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1. Kết luận 43 5.2. Kiến nghị 44 DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ VÀ HỘP Bảng 1 : Tình hình phát triển công nghiệp Quảng Nam 7 giai đoạn 2008-2010 7 Bảng 2: Kết quả thu hút các dự án đầu vào các CCN trên địa bàn huyện Đại Lộc trong giai đoạn 2008- 2010 9 Bảng 3: Bảng giá trị sản xuất của các ngành của xã năm 2010 22 Bảng 4: Đặc điểm về nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra 23 Bảng 5: Trình độ văn hóa, tay nghề của lao động ở các hộ điều tra 24 Bảng 6: Danh mục các nhà máy xí nghiệp của CCN Đại Quang 25 Bảng 7: Biến động đất đai của hộ trước và sau khi có CCN 28 Bảng 8: Biến động việc làm của hộ trước và sau khi có CCN 29 Bảng 9: Bảng cơ cấu bình quân thu nhập của hộ trước và sau khi có CCN 31 Bảng 10: Ảnh hưởng của việc phát triển CCN đến kinh tế hộ 34 Hộp 1: Niềm vui thoát nghèo của người dân 36 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ THU THỦY Tên đề tài: “ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP AN KHÁNH I ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI XÃ AN KHÁNH, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN ” KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Địa chính Môi trường Khoa : Quản lý Tài nguyên Khoá học : 2010 – 2014 Giảng viên hướng dẫn: TS. LÊ VĂN THƠ Khoa Môi trường – Trường Đại học Nông Lâm THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt chương trình đào tạo trong nhà trường với phương châm học đi đôi với hành, mỗi sinh viên khi ra trường cần chuận bị cho mình lượng kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng. Thời gian thực tập tôt nghiệp là một giai đoạn rất quan trọng trong quá trình học tập của mỗi sinh viên nhằm hệ thống lại toàn bộ lượng kiến thức đã học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn. Qua đó sinh viên ra trường sẽ hoàn thiện hơn về kiến thức lý luận, phương pháp làm việc, năng lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công việc sau này. Được sự giúp đỡ của ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm và ban chủ nhiệm Khoa Quản Lý Tài Nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: " Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình xây dựng và phát triển cụm công nghiệp An Khánh 1 đến phát triển kinh tế xã hội tại xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên" Trong suốt quá trình thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và anh chị nơi em thực tập tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm, Ban chủ nhiệm khoa, cùng toàn thể các thầy cô giáo khoa Quản lý tài nguyên và đặc biệt là thầy giáo TS. Lê Văn Thơ – người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Do trình độ và kinh nghiệm có hạn nên mặc dù đã rất cố gắng song bản khóa luận tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của các thầy cô giáo, ý kiến đóng góp của các bạn sinh viên để bài khóa luận tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 SINH VIÊN Nguyễn Thị Thu Thủy ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Dịch BHK Đất bằng trồng cây hàng năm khác BTNMT Bộ tài nguyên môi trường CCN Cụm công nghiệp CLN Đất trồng cây lâu năm CNH-HĐH Công nghiệp hóa – hiện đại hóa DT Diện tích GCN Giấy chứng nhận GPMB Giải phóng mặt bằng KCN Khu công nghiệp KD-DV Kinh doanh – dịch vụ LUC Đất chuyên lúa LUK Đất lúa còn lại ONT Đất ở nông thôn QSD Quyền sử dụng THĐ Thu hồi đất TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTCN Tiểu thủ công nghiệp TSN Đất nuôi trồng thủy sản ngọt UBND Ủy ban nhân dân iii MỤC LỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp đầu xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Bảng 4.1: Biến động dân số giai đoạn 2009-2013 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2013 Bảng 4.3: Các biến động về đất đai xã An Khánh giai đoạn 2010-2013 Bảng 4.4: Bảng quy hoạch sử dụng đất cụm công nghiệp An Khánh I Bảng 4.5: Hiện trạng sử dụng đất trước và sau thu hồi của các hộ điều tra Bảng 4.6: Tình hình biến động ngành nghề điều tra Bảng 4.7: Cơ cấu thu nhập bình quân của các hộ điều tra Bảng 4.8: Hiện trạng sử dụng tiền đền bù Bảng 4.9: Ý kiến của hộ điều tra về mức độ tác động của môi trường iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Vị trí địa lý xã An Khánh Hình 4.2: Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất trước và sau thu hồi của các hộ điều tra Hình 4.3: Cơ cấu nghành nghề của hộ trước và sau thu hồi đất Hình 4.4: Cơ cấu thu nhập bình quân của các hộ điều tra Hình 4.5: Cơ cấu hiện trạng sử dụng tiền đền bù Hình 4.6: Ý kiến của hộ điều tra về mức độ tác động của môi trường v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv MỤC LỤC v PHẦN I 1 MỞ ĐẦU 1 1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2 1.3. Ý ... văn bản, quy chế quản lý cụm công nghiệp quy định Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2017 Chính phủ quản lý, phát triển cụm công nghiệp Điều Đối tư ng áp dụng Các doanh nghiệp, hợp tác...Chương I HU QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông tư quy định, hướng dẫn Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chế độ báo cáo,... hạ tầng Tổng diện tích cụm công nghiệp doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng Cụm Ha Số lượng cụm công nghiệp Trung tâm 13 phát triển cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng VnDoc - Tải
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 15/2017/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Thông tư 15/2017/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Thông tư 15/2017/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay