05 120 cau trac nghiem oxyz phan 1 co dap an file word

25 46 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:58

Đề r r r r r r Câu 1: Cho vecto u = ( 1;3; ) ; v = ( 1; x; − x ) ; w = ( 0;1; ) Tìm x biết [ u ; v ] w = A x = B x = −1 r C x = −2 r D x = r r r r Câu 2: Cho vecto u = ( 1; −2; −3) ; v = ( x; x + 1;5 ) ; w = ( 0; 2; ) Tìm x biết [ u ; v ] ⊥ w A x = B x = −1 C x = D x = Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho M ( 0; −2;5 ) , N ( 3; −1;1) Gọi P uuuu r uuur điểm đối xứng với M qua N Giá trị MN , MP là: A.52 B 42 C.32 D.22 Câu 4: Gọi G ( a; b; c ) trọng tâm tam giác ABC với A (1;2;3), B(1;3;4), C(1;4;5) Giá trị tổng a + b + c A 26 B 27 C 38 D 10 Câu 5: Cho điểm A ( 0; −1;0 ) B ( 1;0;1) mặt phẳng ( P ) = x − y − z + = Phương trình mặt phẳng ( Q ) qua điểm A,B vuông góc với mặt phẳng (P) là: A x − y − z + = B x − y − z − = C x − y + z − = D x + y + z − = Câu 6: Phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng ( Q ) : x − y + z − = cách gốc toạ độ khoảng là: A x − y + z ± = B x − y + z ± = C x − y + z ± = D x − y + z ± = Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho uuuu r uuur uuuu r M ( 2; 4; −3) , MN = ( −1; −3; ) ; MP = ( −3; −3;3 ) ; MQ = ( 1; −3; ) Tọa độ trọng tâm G tứ diện MNPQ là:  −1  ; ÷ 3 4 A G  ;  −1 −1  ; ; ÷  4 4 B G   −5 −5  ; ; ÷  4 4 C G   −3  D G  ; ; ÷ 7 4  Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 1; 2;3) , B ( 7;10;3) C ( −1;3;1) ∆ABC là: A Tam giác cân B Tam giác nhọn C Tam giác tù D Tam giác vuông Câu 9: Cho mặt phẳng ( P ) : x + y − z − = ( Q ) : x − y + z + = Phương trình mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng qua gốc toạ độ là: A x − y + z = B x − y − z = C x − y − z = D x + y − z = Câu 10: Phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng ( Q ) : x − y + z − 21 = cách điểm I ( 1; −3; ) khoảng là: A x − y + z − 21 = B x − y − z + = C x − y + z + = D Cả A C Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho M ( 1;0;0 ) , N ( 0;1;0 ) , P ( 0;0;1) , Q ( m;1;1 − m ) Với giá trị m M,N,P,Q đỉnh tứ diện ? A m = B m ≠ C m ≠ D m ∈ ¡ Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hình hộp ABCD A′B′C ′D′ Biết A ( 1; 2; −2 ) , B ( −1;1;3 ) , C ( −1; −1; ) , D′ ( 2; −2; −3 ) Thể tích tứ diện A A′BC là: A B C.3 D Câu 13: Phương trình mặt phẳng trung trực điểm A ( 3;1; ) B ( −1; −1;8 ) : A x + y − z + 13 = B x − y − 3z + = C x + y − 3z − 13 = D x + y − 3z + 13 = Câu 14: Cho điểm A ( 1; 2; −1) mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = Phương trình mặt phẳng qua A song song với (P) là: A x + y − z + = B x − y + z + = C x + y + z + = D x + y − z − = Câu 15: Cho điểm A ( 1;1; ) , B ( −1;0; ) , C ( 0; −1; −1) Phương trình mặt phẳng qua điểm A,B,C là: A x + y − z − = B x − y + z − = C x − y − z − = D x − y + z − = Câu 16: Phương trình mặt phẳng qua điểm A ( −1;0;1) ; B ( 1; − 1) vecto r phương u = ( 0;1;1) A x − y + z + = B x − y − z + = C x + y + z + = D x − y − z − = Câu 17: Điểm sau thuộc mặt phẳng ( xOy ) mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = A A ( 2;1;0 ) B A ( 0; 2;1) r C A ( 2;0;1) D A ( 1;1;1) r r r Câu 18: Cho vetor u = ( 1; −1;0 ) ; v = ( x; x − 3; x + 1) Tìm x biết u; v  = A x = 1; x = B x = 0; x = C x = 1; x = r D x = r r Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho a = ( 3; 2; −1) ; b ngược hướng với a r r r b = a Tọa độ b là: r r A b = ( 9;6; −3) r B b = ( −9; −6;3) r  −1  ÷  3  C b =  1; ;   D b =  −1; −2  ; ÷ 3 Câu 20: Cho điểm A ( 2;1;3) B ( 1; −2;1) Gọi (P) mặt phẳng qua A,B vecto uur phương là: u P = ( 1; 2; −2 ) Vecto pháp tuyến mặt phẳng là: uur A nP = ( 5; −4;1) uur B nP = ( 10; −4;1) uur C nP = ( 2; −1; ) uur D nP = ( 0;3; ) Đáp Án ĐẾ 1: Câu D Câu A Câu A Câu A Câu C Câu A Câu D Câu C Câu B Câu 10 C Câu 11 D Câu 12 A Câu 13 D Câu 14 B Câu 15 B Câu 16 A Câu 17 A Câu 18 C Câu 19 B Câu 20 B Đề Câu 1: Gọi (P) mặt phẳng trung trực đoạn AB với A (1;1;2) B (1; 3;2) Phương trình (P) A y + = B x + y – z + = C x − y + z − = D x + z − = Câu 2: Cho hai điểm A (1; 1;5) B (0;0;1) Gọi M ∈ Oy cho ∆MAB cân M , phương trình mặt phẳng ( α ) chứa điểm M song song với ( P ) : x + y − z + = : Ax+ y−z =0 B x + y − z − 13 = C x + y − x + 13 = D Đáp án khác Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho véctơ r r r r ur r ur r ur ur ur a = ( 2; 2;1) , b = ( −3; −1; ) , c = ( 2; 4; −1) w thỏa mãn a.w = 1; b.w = 8; c.w = Tọa độ w là: ur ur ur ur A w = ( 3;3;1) B w = ( −3;3;1) C w = ( 3; −3; −1) D w = ( −3;3; −1) Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 2;0;0 ) , B ( 0;3;1) , C ( −3;6; ) Gọi M điểm nằm đoạn BC cho MC =2MB Độ dài đoạn AM là: A 3 B C D Câu 5: Cho mặt phẳng (P) qua điểm A ( 1;1;1) , B ( 1; 2;0 ) , C ( −3;6; ) Phương trình mặt phẳng (P) A x + y + z − = B x + y + z − = C x + y + z − = D x + y + z − = r r Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho a = ( 2; m + 1; −1) , b = ( 1; −3; ) Với giá trị r ( r r ) m b 2a − b = ? A − B C m = −2 D m = Câu 7: Cho điểm A, B, C tọa độ thỏa mãn uuu r r r r uuur r r r uuur r r r OA = i + j + k , OB = 5i + j − k , BC = 2i + j + 3k Tọa độ điểm D để tứ giác ABCD hình bình hành : A D ( 3;1;5 ) B D ( 1; 2;3) r C D ( 2;8;6 ) r D D ( 3;9; ) r Câu 8: Giá trị m để ba vecto a = ( 1; m; ) , b = ( m + 1; 2;1) c = ( 0; m − 2; ) đồng phằng là: A m = B m = C m = −2 D m = Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho vecto r r r a = ( 1; 2; −1) , b = ( 3; −1;0 ) , c = ( 1; −5; ) Câu sau ? r r r r r A a phương b B a, b, c không đồng phẳng r r r r r C a, b, c , đồng phẳng D a vuông góc b Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A ( 1;0;0 ) , B ( 0;0;1) ,C ( 2;1;1) Diện tích tam giác ABC A B C D r 11 r Câu 11: Phương trình mặt phẳng (P) qua điểm D ( 1;1; ) cặp vecto a = ( 2;1;1) , b= ( 2;1;3) : A x + y + z − = B x + y + z − = C x + y − = D Đáp án khác Câu 12: Phương trình mặt phẳng (P) thỏa mãn điều kiện : uuur uuur (i) Đi qua điểm A với AB =2 BC B ( 2;1;0 ) , C ( 1;3; ) (ii) Vuông góc với hai mặt phẳng ( Q ) : x + z − = ( R ) : x + y − z − = A x − y − z − 26 = B x + y + z − = C x + y − z − 14 = D Đáp án khác Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hình lăng trụ đứng ABC A′B′C ′ với A ( 0; −3;0 ) , B ( 4;0;0 ) , C ( 0;3;0 ) , B1 ( 4;0; ) Phương trình mặt phẳng ( α ) chứa điểm M trung điểm A1 , B1 song song với mặt phẳng ( BCB1 ) phương trình : A x + y − z − = B x + y + = C x − y + z − = D x + y = Câu 14: Phương trình mặt phẳng ( Pa ,b ) : ( a + b ) x + ay + bz − ( a + b ) = cắt trục tọa độ lần   4 lượt ba điểm A, B, C thỏa mãn G 1; 4; ÷ trọng tâm ∆ABC :  A x + y + z − = B x + y + z − 12 = C x + y − z + = D Đáp án khác r Câu 15: Cho mặt phẳng (P) qua điểm M ( 1;1; ) véc tơ pháp tuyến n = ( 1; −2;1) Phương trình mặt phẳng (P) A x − y + z + − B x − y + z − = C x − y − z + = D x − y − z − = Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A ( 1;0;0 ) ,B ( 0;1;0 ) ,C ( 0;0;1) ,D ( 2;1;1) Thể tích tứ diện ABCD A B C D Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A ( 3; 4; ) ,B ( 5;6; ) ,C ( 4;7;1) Tìm uuur uuur uuur tọa độ điểm D thỏa mãn AD =2 AB +3 AC A D ( −10;17; −7 ) B D ( −10;7; −5 ) C D ( 10; −17; −7 ) D D ( −4; −11;3) Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A ( 1; 2; ) , B ( 2;1;0 ) , C ( 2;3;1) Để tứ giác ABCD hình bình hành tọa độ đỉnh D A D ( −1; 2;1)  3 B D  − ;3; ÷  2 C D ( 3; −6; −3) D D ( −3;6;3) Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz A ( 2;3;5 ) ,B ( 4;5;1) Phương trình mặt phẳng trung trực AB là: A x + y − z − = B x + y − z − = C x + y − 3z − = D − x − y + 3z − = Câu 20: Đường thẳng sau song song với đường thẳng AB biết A ( 1;0; ) B ( 2;1;0 ) ?  x = − 3t  A  y = t  z = − 4t   x = + 3t  B  y = t  z = − 4t   x = + 3t  C  y = t  z = + 4i   x = −1 + 3t  D  y = t  z = − 4t  ĐÁP ÀN ĐỀ 2: Câu A Câu C Câu B Câu C Câu A Câu C Câu D Câu C Câu C Câu 10.C Câu 11.A Câu 12.D Câu 13.B Câu 14.A Câu 15.B Câu 16 A Câu 17.A Câu 18.D Câu 19.C Câu 20.B Đề r r r r r Câu 1: Cho vecto u = ( 1; 2; −3) v = ( 2; −1; x ) Tìm x để vecto u 2u − v vuông góc với A x = 28 B x = − 28 C x = D x = −9 Câu 2: Cho điểm A ( 2;1;0 ) ; B ( −3; − ) C ( 1; 2; ) Biết ABCD hình bình hành Toạ độ điểm D là: A D ( 6; −3; −2 ) B D ( −4; −3; −2 ) C D ( −4;3; −2 ) D D ( 6;1;9 ) Câu 3: Phương trình đường thẳng qua hai điểm A ( 1;0; ) B ( 2; −1;1) : x = + t  B  y = −1 − t z = 1− t  x −1 y z − = = A −1 −1 C x −1 y +1 z − = = −1 1 D Cả A B Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 2;0;0 ) , B ( 0;3;1) , C ( −3;6; ) Gọi M điểm nằm đoạn BC cho MC = 2MB Độ dài đoạn AM là: A 3 B r r C 29 D ur Câu 5: Cho vecto u = ( 1; −1; ) ; v = ( −; 2; −2 ) w = ( 3;1; ) Tìm x y biết ur r r w = xu + y v A x = 3; y = B x = 3; y = −2 C x = y = −2 D x = y = Câu 6: Cho phương trình sau:  x = + 2t  (I):  y = −3t  z = −3 + 5t  3 x + y + z + − x − y − z − = (II):  (III): x−4 y −3 z −2 = = −6 Trong phương trình trên, phương trình phương trình đường thẳng qua r M ( 2;0; −3) nhận vecto a = ( 2; −3;5 ) làm vecto phương ? A Chỉ (I) B Chỉ (III) C (I) (II) D (I) (III) Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình tắc đường thẳng d qua hai điểm A ( 1; 2;3) B ( 2;1; ) là: x = 1+ t  A  y = −2 + 3t (t ∈ ¡ ) z = + t  C B x − y −1 z − = = −3 x −1 y + z − = = D Đáp án khác Câu 8: Cho điểm A ( 0;1; −2 ) ; B ( 3;0;0 ) điểm C thuộc trục Oz Biết ABC tam giác cân C Toạ độ điểm C là: A C ( 0;0;1) B C ( 0;0; ) C C ( 1;0;0 ) D C ( 0;0 − 1) Câu 9: Cho hai mặt phẳng (P) (Q) phương trình (m + m + 1) x − y + ( m = 3) z + = x − y − z + = Giá trị m để hai mặt phẳng song song : A m = B m = C m = D Đáp án khác Câu 10: Cho hai mặt phẳng (P) (Q) phương trình (m + m + 1) x − y + ( m = 3) z + = x − y − z + = Giá trị m để hai mặt phẳng vuông góc : A m = B m = C m = D Đáp án khác Câu 11: Cho điểm A ( 1; 2; −2 ) ; B ( 2; 2;0 ) ; C ( 0;5 − 1) ; D ( 3; 2; x ) Gọi G trọng tâm tam giác ABC uuuu r uuur Tính giá trị biểu thức f = GC.GD A f = B f = −4 C f = x − D f = x − Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng d1 : x −1 y +1 z − x − y + z −1 = = = = đường thẳng d : là: −2 −1 −4 −2 A Trùng B Song song C Vuông góc D Chéo r r r ur Câu 13: Cho vecto a = ( −1;0; −2 ) ; b = ( 0;1;1) ; c = ( 2;10 ) ; d = ( −3;0;1) Tìm số thực x; y; z ur r r r biết d = xa + yb + zc A x = y = z = B x = y = 1; z = −1 C x = y = −1; z = D x = 1; y = z = −1 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho véctơ r r r a = ( 1;3; ) , b = ( 2; −1; −1) , c = ( −4; −2;1) Đẳng thức sau đúng? r r r r r ( )( r r r ) B  a, b  c = 13 A 2a + b − c a + b = 15 r r r ( C 2a + c − b = 74 r r )( r r ) D b + 2c 2a − c = −69 Câu 15: Trong không gian tọa độ Oxyz cho bốn điểm A(1;3;-2), B(13;7;-4), C(9;1;1), D(5;1;1) Thể tích tứ diện ABCD (đơn vị thể tích) gần với A 2,1 B 11,8 C 7,4 D 6,5 Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 1;0;1) , B ( 5; 2;3) mặt phẳng ( α ) : x − y + z − = Phương trình mặt phẳng qua A,B vuông góc với ( α ) là: A x − y − = B x − z + = C x + y − z + = D x − y − 3z + = Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( α ) cắt trục tọa độ M ( 3;0;0 ) , N ( 0; −4;0 ) , P ( 0;0; −2 ) Phương trình mặt phẳng ( α ) là: x y z − − =1 A x − y + z + = B C x − y + z − 12 = D − + + = x y z −x +1 y + −z = = vectơ phương là: −2 uu r uu r uu r B ud = ( 3; −2; −3) C ud = ( −3; −2; −3) D ud = ( 3; −2;3) Câu 18: Cho đường thẳng d : uu r A ud ( −3; −2;3) Câu 19: Cho đường thẳng d : A A ( 1;3; ) −x +1 y − z + = = Điểm không thuộc đường thẳng d là: B B( 3;4;0) C C( 7;5;2) D D( 1;3; 2) Câu 20: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3), B(2; 3; 4) Tìm vector phương đường thẳng AB: A (1; 1; 1) B (2; 3; 1) C (4; 5; 2) D (5; 7; 3) ĐÁP ÁN ĐỀ 3: Câu B Câu D Câu D Câu C Câu A Câu C Câu B Câu A Câu D Câu 10.B Câu 11 Câu 12.A Câu 13.B Câu 14.D Câu 15.B Câu 16.B Câu 17.B Câu 18.D Câu 19.D Câu 20.A Đề Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng d1 : x − y +1 z − x −1 y − z − = = = = đường thẳng d : là: −1 −2 −2 −4 A Trùng B Song song C Vuông góc D Chéo Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 5;1;3 ) , B ( 1;6; ) , C ( 5;0; ) , D ( 4;0;6 ) Mặt phẳng chứa AB song song với CD VTPT là: r r A n = ( −4;5; −1) B n = ( −1;0; ) r r C n = ( 10;9;5 ) D n = ( 5; −5; −1) Câu 3: Cho điểm A ( 2;1;3) B ( 1; −2;1) Đường thẳng qua điểm A B phương trình là: A x − y −1 z − = = B x −1 y + z −1 = = C x − y −1 z − = = −2 D Cả A B Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho M ( 2;3; −1) , N ( −1;1;1) , P ( 0;1; m ) Với giá trị m mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng x − y + z + = ? A m = −1 B m = C m = D m = Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng d1 : x −1 y − z − x − y +1 z − = = = = đường thẳng d : là: −3 −6 A Trùng B Song song C Vuông góc D Chéo Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng  x = + 4t x−3 y −2 z −6  d1 : = = đường thẳng  y = −1 + 6t −3 −5  z = + 2t  A Trùng B Song song ( t ∈ ¢ ) là: C Cắt r D Chéo r Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai vecto a = ( m;3; ) b = ( 4; m; −7 ) Với giá r r trị m a vuông góc với b A B C D Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm M ( 3; −4;5 ) Hình chiếu vuông góc M mặt phẳng (Oxz) tọa độ A (0;-4;0) B (3;0;5) C (0;-4;5) D (3;-4;0) Câu 9: Cho mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = điểm A ( 1; 2;0 ) , phương trình đường thẳng qua A vuông góc với (P) là: A x −1 y − z = = −2 B x −1 y + z = = 2 C x −1 y − z = = −2 1 D x −1 y − z = = −2 1 Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A ( 1;0;1) B ( 4;6; −2 ) Điểm thuộc đoạn AB điểm sau A M ( 2; −6; −5 ) B N ( −2; −6; ) r r C P ( 7;12;5 ) D Q ( 2; 2;0 ) r Câu 11: Cho ba vecto a = ( 3;1;1) , b = ( 0; 2; −1) c = ( 2n; n + 1; −2 ) Giá trị n gần giá trị r r r giá trị bên để a + 2b + 3c = : A n = B n = −1 D n = C n = r r r r r Câu 12: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho a = ( 0;1;3) , b = ( −2;3;1) Nếu x + 3a = 4b r x bằng: r   −5  ÷ 2  A x =  −4; ; r   B x =  4; −9  ; ÷ 2 r   r −5  ÷ 2  D x =  −4; r r C x =  4; l r −9 −5  ; ÷ 2    r r Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho a = ( 3; −2; ) , b = ( −4;3;5 ) c =  a, b  r r A c phương với a r r r r B c phương với b r C c vuông góc với hai vectơ a b D Cả A B Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A ( 1; −3;5 ) , B ( 3; −2; ) Điểm M trục Ox cách hai điểm A, B tọa độ : 3  A M  ;0;0 ÷ 2   −3  B M  ;0;0 ÷   C M ( 3;0;0 ) D M ( −3;0;0 ) Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình Ax + Cz + D = phương trình mặt phẳng: (A + C > 0) A Song song với Ox chứa Ox B Song song với Oy chứa Oy C Song song với Oz chứa Oz D Không phải phương trình mặt phẳng Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A ( −3;0;0 ) , B ( 0; 2;0 ) , C ( 0;0; −1) Điều kiện cần đủ x,y,z để điểm M ( x, y, z ) thuộc (ABC) là: A x + y + z − = B x = y + z + = C x − y − z + = D x + y + z + = Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( α ) : x + my + z − = ( β ) : nx − 12 y − z + = Với giá trị m n ( α ) ( β ) song song với nhau: A m = 4; n = −6 B m = −4; n = C m = 2; n = −3 D m = −2; n = r r Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A ( 0;1; ) vectơ u ( 3; 2;1) , v ( −3;0;1) r r Mặt phẳng qua A song song với giá u v phương trình: A x − y + z + = B x + y + 3z − = C − x − y + 3z − = D x − y + z − = r r r Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho vecto a = ( 1; −1;1) , b = ( 1;1;1) , c = ( 2;3; ) r r r Giá trị biểu thức  a, b  c A B C D Câu 20: Xác định m,n để hai mặt phẳng x − y + mz − = x + ny − 3z + = song song với nhau: A m = −10 −9 ,n = B m = −10, n = −9 C m = −9 −10 ,n = D m = −9, n = −10 ĐÁP ÁN ĐỀ 4: Câu B Câu 2.C Câu 3.D Câu 4.A Câu A Câu 6.C Câu 7.A Câu B Câu A Câu 10.D Câu 11.A Câu 12.A Câu 13.C Câu 14.B Câu 15.B Câu 16.B Câu 17.A Câu 18.D Câu 19.D Câu 20.C Đề  x = + 2t  Câu 1: Xác định giá m,n để đường thẳng d :  y = + mt song song với trục hoành Giá  z = −2 + nt  trị m,n cần tìm m = B m = n = A  m = C m = n = D m = n = ∅ Câu 2: Cho điểm A ( 1; 2; −3) ; B ( 0;1; ) C ( 2; 2;1) Phương trình đường thẳng qua C song song với AB là: A x −1 y − z + = = −2 B C x − y −1 z −1 = = −3 D x −1 y − z + = = 2 x − y − z −1 = = 1 −5 Câu 3: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A ( 1; m; ) đường thẳng d: x + y − z −1 = = Xác định m để A thuộc d Giá trị m cần tìm là: 1 −5 A m = B m = C m = D m = Câu 4: Trong không gian với hệ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng  x = + 6t x −1 y +1 z −  d1 : = = đường thẳng d :  y = −2 + 4t  z = −1 + 4t  A Trùng B Song song ( t ∈ ¢ ) là: C Cắt D Chéo Câu 5: Cho điểm A ( 1; 2; −1) ; B ( −1;0; ) , C ( 2; −1;1) Phương trình đường thẳng qua A vuông góc với mặt phẳng (ABC) là: A x −1 y +1 z +1 = = B x −1 y − z +1 = = −3 1 C x −1 y − z +1 = = D x −1 y − z +1 = = 2 −3 Câu 6: Trong không gian với hệ Oxyz, vị trí tương đồi đường thẳng d1 :  x = + 2t  đường thẳng d :  y = −1 + t  z = −t  A Trùng x − y z +1 = = −1 ( t ∈¢) B Song song C Cắt D Chéo Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A ( 1;1;1) , B ( −1;1;0 ) , C ( 3;1; −1) Điểm D thuộc mặt phẳng (Oxz) ba điểm A,B,C tọa độ 1 7 A D  ;0; − ÷ 6 6 5 7 5 B  ;0; − ÷ 6 6 1 C D  ;0; − ÷ 6 6 5 7 D D  ;0; − ÷ 4 4 Câu 8: Với giá trị m khoảng cách từ điểm A ( m;0;3) đến trục hoành bẳng A m = B m = C m = −4 D m = ∅ Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị tí tương đối đường thẳng d: x −1 y − z −1 = = mặt phẳng ( P ) : x − y + z + = là: −1 A Song song B Vuông gócC Cắt D Đáp án khác  x = + 2t  x = + 4t ′   Câu 10: Cho đường thẳng d1 :  y = + 3t d :  y = ^ +6t ′ Mệnh đề sau đúng?  z = + 4t  z = + 8t ′   A d1 ⊥ d B d1 = d C d1 / / d D d1 d chéo  x = −3 + t  d :  y = − 2t Câu 11: Cho đường thẳng  Mặt phẳng sau chứa d ? z = A x + y + z + = B x + y + z − = C x − y + z + = D x − y − z + = Câu 12: Phương trình đường thẳng qua điểm A ( 1; −2;3) song song với đường thẳng d: x −1 y +1 z = = là: −2 A x −1 y +1 z = = −2 B x −1 y + z − = = 2 C x −1 y + z − = = −2 D x −1 y − z − = = −2 Câu 13: Tọa độ giao điểm đường thẳng d1 : x +1 y −1 z − x y −1 z + = = = d : = −2 1 là: A ( −4; −1;5 ) B ( 2;3;1) C ( 5;5; −1) D ( 8;7; −3) Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng x = 1+ t  d :  y = − 2t  z = −1 + t  ( t ∈ ¢ ) mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = là: A Song song B Vuông gócC Cắt D Đáp án khác Câu 15: Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P) điểm A B không thuộc (P) Gọi A′ B′ hình chiếu vuông góc A B (P) ϕ = ( AB; ( P ) ) Chọn khẳng định ? A AB = A′B′ B A′B′ = AB cos ϕ C A′B′ = AB sin ϕ D A′B′ = AB tan ϕ Câu 16: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm A ( x0 ; y0 z0 ) ( x0 y0 z0 ≠ ) Gọi M, N, P hình chiếu vuông góc A trục Ox; Oy Oz Thể tích khối chớp O.MNP là: A V = x0 y0 z0 B V = x0 y0 z0 Câu 17: Điểm sau nằm đường thẳng: d : A ( 0; −8; −12 ) B ( 5;0;1) C V = x0 y0 z0 D V = x0 y0 z0 x − y z −1 = = ? C ( 3;5;7 ) D ( 4;5;9 ) Câu 18: Tìm tọa độ điểm M hoành độ đồng thời M nằm đường thẳng d: x − y − z −1 = = A M ( 2;3; ) B M ( 2; 4;5 ) C M ( 2; 2;1) Câu 19: Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng d : D M ( 2;6;5 ) x −1 y z +1 = = điểm A ( 2;5;0 ) 2 Tọa độ hình chiếu vuông góc A d là: A H ( 5; 2;3) B H ( 1;0; −1) C H ( 3;1;1) D H ( −1; −2; −3) x Câu 20: Tìm vector phương đường thẳng d : = A ( 2; 4;6 ) B ( 4;5;6 ) y − z −1 = : C ( 4; 2;7 ) D ( 7; 2;9 ) ĐÁP ÁN ĐỀ 5: Câu B Câu D Câu C Câu 4.D Câu 5.C Câu 6.C Câu 7.B Câu 8.D Câu A Câu 10.B Câu 11.A Câu 12.C Câu 13.B Câu 14.B Câu 15.B Câu 16.A Câu 17.B Câu 18.C Câu 19.C Câu 20.A Đề r r r Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3vector a, b, c không đồng phẳng Kết luận sau đúng? r r r A c = 3a + 5b r r r B  a, b  c ≠ r r r C 2a + 5c = b r r r D  a, b  c = Câu 2: Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = điểm A ( 3;6;3) Tọa độ hình chiếu vuông góc A (P) là: A H ( 5;3; ) B H ( 2;1;1) C H ( −1; 2;0 ) D H ( 3;0; ) Câu 3: Cho ba điểm A ( 1; 2;3) , B ( 3; −5; ) , C ( 3;0;5 ) Phương trình mặt phẳng qua ba điểm A,B,C là: A x + y + z − = B x − y − z + 13 = C x + y − z − = D Đáp án khác Câu 4: Phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm A ( 1; −1;5 ) , B ( 0;0;1) song song với Oy là: A x − z + = B x + y − z + = C x − z + = D x − z + = Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng x = 1+ t  d : y = −t  z = −1 + t  ( t ∈ ¢ ) mặt phẳng ( P ) : x − y + z + = là: A Song song B Vuông góc C Cắt D Đáp án khác Câu 6: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm A ( 2;0;1) ; B ( −4; 2;3) C ( 0;3;3) Tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB cho CD ngắn A D ( −1;1; ) B D ( 6; −2;1) C D ( −10; 2;5 ) D D ( 2;0;1) Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng d: x −1 y − z − = = mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = là: A Song song B Vuông góc C Cắt D Đáp án khác Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, vị trí tương đối đường thẳng  x = + 4t  d :  y = −1 + 2t  z = −2t  ( t ∈ ¢ ) mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = A Song song B Vuông góc C Cắt D Đáp án khác Câu 9: Trong không gian tọa độ Oxyz cho tam giác ABC diện tích bàng S thuộc mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = Gọi S0 diện tích tam giác A′B′C ′ hình chiếu vuông góc tam giác ABC mặt phẳng ( Q ) : x − y − = Khẳng định sau đúng: A S0 = S B S = 2S C S0 = S 3 D S0 = S Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng qua M ( 1; −2;3) VTCP r u = ( 1; −1;5 ) phương trình là: x = t  A  y = + t  z = −2 + 5t  x = t  B  y = − t  z = −2 − 5t   x = −t  C  y = − t  z = −2 + 5t  x = t  D  y = − t  z = −2 + 5t  Câu 11: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm A ( 1; −2;3) B ( −3;0;1) Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng trung trực AB bằng: A d = B d = C d = D d = Câu 12: Cho mặt phẳng ( α ) : x + y + z + = 0; ( β ) : x + y − z + = ( γ ) : x − y + = Mệnh đề sau không đúng? A ( α ) ⊥ ( β ) B ( α ) / / ( γ ) C ( γ ) ⊥ ( β ) D ( α ) ⊥ ( γ )  x = + 2t  Câu 13: Tọa độ giao điểm đường thẳng  y = − t mặt phẳng x + y − 3z = là:  z = + 3t  A ( 4;1;1) B ( 2; 2; −2 ) C ( 6;0; ) D ( 0;3; −5 ) Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A ( 4; 2;6 ) , B ( 10; −2; ) , C ( 4; −4;0 ) , D ( −2;0; −2 ) Tứ giác ABCD hình gì? A Hình bình hành B Hình chữ nhật C Hình thang D Hình thoi Câu 15: Trong không giang tọa độ Oxyz cho đường thẳng d : x −1 y z +1 = = mặt phẳng −1 ( P ) : x − y − 3z + = Biết điểm A B thuộc d cho x A > xB Khẳng định sau đúng? A d ( A; ( P ) ) > d ( B; ( P ) ) B d ( A; ( P ) ) = d ( B; ( P ) ) C d ( A; ( P ) ) < d ( B; ( P ) ) D Chưa thể xác định Câu 16: Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm A ( 1; −3; ) mặt phẳng ( P ) : x − y + z − = ( Q ) : x − y − z = Khẳng định nao đúng: A d ( A; ( P ) ) = 2d ( A; ( Q ) ) B d ( A; ( P ) ) = d ( A; ( Q ) ) C 2d ( A; ( P ) ) = d ( A; ( Q ) ) D d ( A; ( P ) ) < d ( A; ( Q ) ) Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đường thẳng qua M ( 2;3; −1) vuông với mặt phẳng ( α ) : y − z + 11 = phương trình là: x = − t  A  y = + 2t  z = −1 − 7t  x =  B  y = + 2t  z = −1 − 7t  x =  C  y = − 2t  z = −1 + 7t  x = + t  D  y = + 2t  z = −1 − 7t  Câu 18: Trong không gian Oxyz chỏ điểm A ( 3;1;0 ) , B ( 2;1; −1) , C ( x; y; −1) Để tam giác ABC tam giác cặp giá trị A (3;1) (2;0) ( x; y ) thỏa mãn B (1;3) (0;2) C (3;2) (3;0) D (2;3) (0;3) Câu 19: Đường thẳng sau qua hai điểm A ( 3; 2; ) , B ( 5;3;5 ) A x−3 y −2 z −4 = = 1 B x−3 y −2 z −4 = = −1 −1 C x−3 y −2 z −4 = = −1 D x −5 y −3 z −5 = = Câu 20: Cho đường thẳng d phương trình x−3 y +3 z +6 = = Điểm thuộc đường thẳng d là: A A ( 1; −1;3) B B ( 7;3; ) C C ( 1; −2; −4 ) D D ( 1; 2; ) ĐÁP ÁN ĐỀ Câu B Câu B Câu D Câu A Câu B Câu A Câu D Câu C Câu D Câu 10.D Câu 11.B Câu 12.B Câu 13.C Câu 14.D Câu 15.B Câu 16.A Câu 17.B Câu 18.C Câu 19.A Câu 20.B ... Câu 15 : Trong không gian tọa độ Oxyz cho bốn điểm A (1; 3;-2), B (13 ;7;-4), C(9 ;1; 1), D(5 ;1; 1) Thể tích tứ diện ABCD (đơn vị thể tích) gần với A 2 ,1 B 11 ,8 C 7,4 D 6,5 Câu 16 : Trong không gian với... A (1; 1; 1) B (2; 3; 1) C (4; 5; 2) D (5; 7; 3) ĐÁP ÁN ĐỀ 3: Câu B Câu D Câu D Câu C Câu A Câu C Câu B Câu A Câu D Câu 10 .B Câu 11 Câu 12 .A Câu 13 .B Câu 14 .D Câu 15 .B Câu 16 .B Câu 17 .B Câu 18 .D... Câu 7.B Câu 8.D Câu A Câu 10 .B Câu 11 .A Câu 12 .C Câu 13 .B Câu 14 .B Câu 15 .B Câu 16 .A Câu 17 .B Câu 18 .C Câu 19 .C Câu 20.A Đề r r r Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 3vector a, b, c
- Xem thêm -

Xem thêm: 05 120 cau trac nghiem oxyz phan 1 co dap an file word , 05 120 cau trac nghiem oxyz phan 1 co dap an file word , 05 120 cau trac nghiem oxyz phan 1 co dap an file word

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay