50 cau trac nghiem cong thuc mu va logarith de 01 co loi giai chi tiet file word mathtype 2

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:56

ĐỀ Câu Tính giá trị biểu thức M = A 10 22 + 5−3.54 10−3 :10−2 − ( 0, 25 ) B -10 , ta C 12 D 15 C 0,3 D 0,4 Câu Cho f ( x ) = x x Khi f ( 0, 09 ) bằng: A 0,1 B 0,2 Câu Biểu thức K = 3 2 viết dạng lũy thừa với số hữu tỉ là: 3 18 A  ÷ 3 B  ÷ 3 C  ÷ 3 D  ÷ 3 C 120 D 125 Câu Tính : M = ( 0, 04 ) −1,5 − ( 0,125 ) − , ta A 90 B 121 Câu Cho f ( x ) = A  13  x x2 Khi f  ÷ bằng:  10  x B Câu Rút gọn biểu thức K = A x + ( 11 10 C )( x − x +1 13 10 D )( ) x + x + x − x + ta được: B x + x + C x − x + D x − Câu Cho f ( x ) = x x 12 x Khi f ( 2, ) bằng: A 2, B 3, C 4, D 5, Câu Chọn mệnh đề mệnh đề sau: 1,4 A − >4 − B 3 4 − B 3
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 cau trac nghiem cong thuc mu va logarith de 01 co loi giai chi tiet file word mathtype 2 , 50 cau trac nghiem cong thuc mu va logarith de 01 co loi giai chi tiet file word mathtype 2 , 50 cau trac nghiem cong thuc mu va logarith de 01 co loi giai chi tiet file word mathtype 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay