Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán năm học 2016 2017 THPT thủ đức TP HCM đề 13 file word có lời giải chi tiết doc

11 20 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:56

THPT THỦ ĐỨC KỲ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn thi: TOÁN ĐỀ ÔN TẬP HKII Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề gồm 03 trang) Mã đề thi 103 Họ, tên thí sinh Số báo danh Câu Nguyên hàm hàm sổ f ( x) = x A ∫ f ( x)dx = x ln B ∫ f ( x)dx = x C ∫ f ( x)dx = 5x ln D ∫ f ( x)dx = x ln Câu Nguyên hàm F(x) hàm số f ( x) = e1−3 x A F ( x) = e1−3 x + C B F ( x) = −3e1−3 x + C 1−3 x C F ( x) = − e + C D F ( x) = −e1−3 x + C Câu Nguyên hàm F(x) hàm số f ( x) = x x A F ( x) = x3 x +C B F ( x ) = 52 x +C Câu Tìm nguyên hàm hàm số f ( x) = A ∫ f ( x)dx = ln C ∫ f ( x)dx = ln x+C C F ( x) = D F ( x) = − x + C ln x x x +C 1 B ∫ f ( x)dx = − ln D ∫ f ( x)dx = ln x + C Câu Biết F ( x) nguyên hàm của hàm số f ( x) = A F (0) = − ln + x3 +C x B F (0) = − ln + x+C sin x π  F  ÷ = Tính F (0) + 3cos x 2 C F (0) = − ln − D F (0) = − ln − Câu Thể tích khối tròn xoay sinh quay hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = f ( x) liên tục, trục Ox hai đường thẳng x = a, x = b với a ≤ b quanh trục Ox tính công thức b A V = π ∫ f ( x)dx B V = π b a ∫f b b C V = ∫ f ( x) dx D V = π ∫ | f ( x) | dx ( x)dx a a a Câu Cho hàm số f ( x) đạo hàm đoạn [-1; 3], biết f (−1) = −2 f (3) = Tính giá trị I= ∫ f '( x)dx −1 A I = B I = C I = -7 D I = -10 Câu Diện tích hình phẳng giới hạn hàm số y = x − x trục hoành S, giá trị S B S = − A S = C S = D S = 10 e ae + b b Câu Biết ∫ x ln xdx = với a, b số nguyên Tính giá trị S = 32 a A S = − B S = − 32 C S = 32 D S = Câu 10 Diện tích S hình phẳng giới hạn đường y = ( x + 1)5 , y = e x x = giá trị A 23 +e B 23 −e C Câu 11 Cho f(x) hàm số liên tục [1;3] thỏa ∫ A I = B I = − 23 −e D 23 − 2e f ( x )dx = Tính I = ∫ f (4 − x )dx C I = D I = − 2x − hai trục tọa độ Tính thể tích khối x +1 tròn xoay tạo hình phẳng (H) quay quanh trục hoành Câu 12 Hình phẳng (H) giới hạn bới đồ thị hàm số y = A (32 + 12 ln 3).π Câu 13 Biết ∫x A S = −3 B (32 − 11ln 3).π C (30 − 12 ln 3).π D (32 − 24 ln 3).π dx = a ln + b ln , với a, b số nguyên Tính S = a + b − 5x + B S = − C S = Câu 14 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = D S = 3x + , tiệm cận ngang đường x+2 thẳng x = 0, x = A ln B + ln C ln D − ln Câu 15 Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc 10m/s tăng tốc với gia tốc a (t ) = 3t + t (m / s ) Quãng đường vật khoảng thời gian 10 giây kể từ bắt đầu tăng tốc A 1450 m B 145 m C 4300 m D 430 m Câu 16 Cho số phức z = - 4i Liên hợp số phức z môđun A B 41 C D Câu 17 Cho số phức z = + i Phần thực phần ảo số phức z A B -1 Câu 18 Cho số phức z thoả mãn điều kiện C -2 ( + 2i ) z + ( − i ) D = + i Phần ảo số phức w = ( + z ) z A B C -1 D -2 Câu 19 Trong mặt phẳng phức, cho điểm A,B,C điểm biểu diễn cho số phức z1 = + i, z2 = ( + i ) , z3 = a − i ( a ∈ ¡ ) Để tam giác ABC vuông B giá trị a A -3 B -2 C D -4 Câu 20 Cho số phức z = + 5i, phần thực số phức A B -2 C -5 D C z = 2+ 5i D z = 5i Câu 21 Rút gọn biểu thức z = i (2 − i )(3 + i ) ta A z = B z = 1+ 7i Câu 22 Cho số phức z = a + bi (a, b ∈ ¡ ) thoả (1 + i )(2 z − 1) + ( z + 1)(1 − i ) = − 2i Tính P = a + b A P = B P = C P = −1 D P = − Câu 23 Nghiệm phức phương trình z − z + = A ±i B ±i C ± i D 1± i Câu 24 Tìm mô đun số phức z thỏa z + z = − 4i A 37 B 37 C 14 D − 10 Câu 25 Cho số phức z thỏa mãn z + z = − 8i Số phức liên hợp z A −15 + 8i B −15 + 6i C −15 + 2i D −15 + 7i Câu 26 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1; 2;0), B (3; −2;1) C (−2;1;3) Phương trình phương trình mặt phẳng (ABC)? A −11x − y + 14 z − 29 = B 11x − y + 14 z − 29 = C 11x + y + 14 z + 29 = D 11x + y + 14 z − 29 = Câu 27 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình sau, phương trình phương trình mặt cầu A ( x − 1) + ( y − ) + ( z + 1) = −1 B ( x − 1) + ( y − ) + ( z + 1) = −1 C x + y + ( z + 1) − x = 15 D ( x − 1) + ( y − ) − ( z + 1) = 2 2 2 2 Câu 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x −1 y + z = = Vectơ −3 phương đường thẳng d r A n = ( 1; −2;0 ) r B n = ( 1; −3; ) r C n = ( −1; 2;0 ) r D n = ( 1;3; ) r r Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai vec tơ a = ( m;3; ) b = ( 4; m; −7 ) Tìm giá r r trị m để a ⊥ b A B -2 C -4 D Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ∆ABC với A ( 1; 2; −1) , B ( 2;3; −2 ) , C ( 1;0;1) Tìm tọa độ đỉnh D cho ABCD hình bình hành A D(0; -1; -2) B D(0; 1; 2) C D(0; 1; -2) D D(0; -1; 2) Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(2; 3; -1), N(-1; 1; 1), P(0; m; 0) Giá trị m để tam giác MNP vuông M A m = B m = -7 C m = 15 D m = 13 Câu 32 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm M(1; 1; 1) N(-1; 1; 0), P(3; 1; -1) Tìm tọa độ điểm Q thuộc mặt phẳng (Oxz) cách ba điểm M, N, P 7 5 A Q  ;0; − ÷ 6 6 7  B Q  − ;0; − ÷ 2   7 C Q  − ; 0; ÷  6 Câu 33 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : 5 7 D Q  ;0; ÷ 6 6 x +1 y z − = = mặt phẳng −3 −1 ( P ) : x + y − z + 11 = Mệnh đề sau ? A d cắt không vuông góc với (P) B d vuông góc với (P) C d song song với (P) D d nằm (P) Câu 34 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho I(3; -1; 2) Phương trình mặt cầu tâm I, bán kính R = A ( x + 3) + ( y − 1) + ( z + 2) = 16 B x + y + z − x + y − = C ( x + 3) + ( y − 1) + ( z + 2) = D x + y + z − x + y − z − = Câu 35 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) 2x – 2y – z – = mặt cầu (S) x + y + z − x − y − z − 11 = Bán kính đường tròn giao tuyến A B C - - HẾT D ĐÁP ÁN C C 15 C 22 A 29 A C A 16 B 23 D 30 D A 10 B 17 D 24 A 31 A A 11 A 18 C 25 A 32 A B 12 D 19 A 26 D 33 D A 13 C 20 A 27 C 34 D B 14 C 21 B 28 B 35 D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp án C F ( x) = − e1−3 x + C Câu 3: Đáp án A ∫ f ( x)dx = ∫ x dx = 72 x3 x x +C = +C 7 Câu 4: Đáp án A ∫ f ( x)dx = ∫ ln xd (ln x) = ln x +C Câu 5: Đáp án B F ( x) = ∫ f ( x)dx = ∫ d (cos x) −1 = ln + 3cos x + C + 3cos x π  F  ÷= ⇒ C = 2 −1 ⇒ F ( x) = ln + 3cos x + ⇒ F (0) = − ln + Câu 6: Đáp án A Câu 7: Đáp án B I= ∫ f '( x)dx = f ( x) −1 −1 = f (3) − f (−1) = Câu 8: Đáp án C x = Xét: x − x = ⇔  x = 3 0 ⇒ S = ∫ x − x dx = ∫ ( x − 3x ) dx = Câu 9: Đáp án A e Gọi I = ∫ x ln xdx ln x  du =  u = ln x   x ⇒ Đặt   dv = x dx v = x   e e x4 e4 ⇒ I = ln x − ∫ x3 ln xdx = − I1 21 1  du1 = dx  u1 = ln x  x ⇒ Đặt  dv1 = x dx v = x   e e x4 3e4 + ⇒ I1 = ln x − ∫ x dx = 41 16 ⇒I= 5e − ⇒ a = 5, b = −1 32 Vậy S = b =− a Câu 10: Đáp án B Xét: ( x + 1)5 = e x ⇔ x = Diện tích hình phẳng là:  ( x + 1)  23 S = ∫ ( x + 1) − e dx = ∫ ( x + 1) − e dx =  − ex  = −e  0 0 1 x Câu 11: Đáp án A x Giả sử F(x) nguyên hàm f(x) ∫ f ( x)dx = ⇔ F (3) − F (1) = 3 1 I = ∫ f (4 − x) dx = − ∫ f (4 − x)d (4 − x) = − F (4 − x) = − F (1) + F (3) = Câu 12: Đáp án D (H) cắt Ox, Oy (2; 0) (0; -4) Thể tích khối tròn xoay là: 2 2   24 36   2x −   V =π ∫ + ÷dx = π (32 − 24 ln 3) ÷ dx = π ∫  − ÷ dx = π ∫  − x +1  x +1  x + ( x + 1)  0 0 0 Câu 13: Đáp án C 1 dx  x −3  ∫0 x − x + = ∫0  x − − x − ÷ dx = ln x − = ln − ln ⇒ a = 2; b = −1 ⇒ S = a + b = Câu 14: Đáp án C Tiệm cận ngang y = Diện tích hình phẳng là: 3  3x +  S = ∫3− dx = ln x + = ln ÷dx = ∫ x+2  x+2 0 Câu 15: Đáp án C Ta có: v(t ) = v0 + ∫ a (t )dt = 10 + 3t t + Quãng đường vật là: 10  t t3  4300 S = ∫ v(t )dt = 10t + + ÷ = (m) 12   10 Câu 16: Đáp án B z = + 4i ⇒ z = 41 Câu 17: Đáp án D Câu 18: Đáp án C z = 1+ i ⇒ z = 1− i ⇒ w = − i Câu 19: Đáp án A A(1; 1), B(0; 2), C(a; -1) uuu r AB = (−1;1) uuur BC = (a; −3) Để tam giác ABC vuông B thì: uuu r uuur AB.BC = ⇔ a = −3 Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án B z = + 7i Câu 22: Đáp án A z = a − bi (1 + i )(2 z − 1) + ( z + 1)(1 − i) = − 2i ⇔ (1 + i)(2 z − 1) = (1 − i )(1 − z ) ⇔ z − = −i (1 − z ) ⇔ 2a − + 2bi = b − (a − 1)i  a=   2a − = b  ⇔ ⇔ 2b = a − b = −  Vậy P = Câu 23: Đáp án D  1+ i z = 2 z − z +1 = ⇔   1− i z =  Câu 24: Đáp án A Giả sử z = a + bi, (a, b ∈ R ) ⇒ z = a − bi  a = z + z = − 4i ⇔ 3a − bi = − 4i ⇔  b = Vậy z = a + b = Câu 25: Đáp án A 37 Giả sử z = a + bi , (a, b ∈ R ) a = −15 z + z = − 8i ⇔ a + a + b + bi = − 8i ⇔  b = −8 ⇒ z = −15 + 8i Câu 26: Đáp án D uuur AB = (2; −4;1) uuur AC = ( −3; −1;3) uuur uuu r Vecto pháp tuyến (ABC) là:  AC , AB  = (11;9;14) Phương trình (ABC): 11x + y + 14 z − 29 = Câu 27: Đáp án C Vì phương trình ⇔ ( x − 1) + y + ( z + 1) = 16 Câu 28: Đáp án B Câu 29: Đáp án A r r rr a ⊥ b ⇔ a.b = ⇔ 4m + 3m − 28 = ⇔ m = Câu 30: Đáp án D uuu r AB = (1;1; −1) x = 1+ t  Phương trình DC:  y = t z = 1− t  Giả sử D(1 + t ; t ;1 − t ) uuur DC = ( −t ; −t; t ) uuur uuu r ABCD hình bình hành nên DC = AB ⇔ t = −1 ⇒ D (0; −1; 2) Câu 31: Đáp án A uuuu r MN = (−3; −2; 2) uuur MP = (−2; m − 3;1) Để MNP vuông M uuuu r uuur MN MP = ⇔ m = Câu 32: Đáp án A Q ∈ Oxz ⇒ Q(a;0; b) Phương trình mặt cầu tâm Q bán kính QM là: ( S ) : ( x − a ) + y + ( z − b) = ( a − 1) + (b − 1) + ⇒ N , P ∈ (S )  a=  a + b =   ⇔ Ta hệ:  4a − 4b = b = −  7 5 Vậy Q  ; 0; − ÷ 6 6 Câu 33: Đáp án D Ta thấy vecto phương d vuông góc với vecto pháp tuyến (P) ⇒ d / /( P ) Chọn A( -1; 0; 5) ∈ d A ∈ ( P) Vậy d nằm (P) Câu 34: Đáp án D Phương trình mặt cầu là: ( x − 3) + ( y + 1) + ( z − 2) = 16 ⇔ x + y + z − x + y − z − = Câu 35: Đáp án D ( S ) : ( x − 1) + ( y − 2) + ( z − 3) = 25 tâm I(1; 2; 3) bán kính R = Khoảng cách từ I đến (P) là: d = Vậy bán kính đường tròn giao tuyến là: r = R − d = ... C 15 C 22 A 29 A C A 16 B 23 D 30 D A 10 B 17 D 24 A 31 A A 11 A 18 C 25 A 32 A B 12 D 19 A 26 D 33 D A 13 C 20 A 27 C 34 D B 14 C 21 B 28 B 35 D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Câu 2: Đáp... ( z + 1) = 2 2 2 2 Câu 28 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x −1 y + z = = Vectơ −3 phương đường thẳng d r A n = ( 1; 2; 0 ) r B n = ( 1; −3; ) r C n = ( −1; 2; 0 ) r D... cho ∆ABC với A ( 1; 2; −1) , B ( 2; 3; 2 ) , C ( 1;0;1) Tìm tọa độ đỉnh D cho ABCD hình bình hành A D(0; -1; -2) B D(0; 1; 2) C D(0; 1; -2) D D(0; -1; 2) Câu 31 Trong không gian với hệ tọa độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán năm học 2016 2017 THPT thủ đức TP HCM đề 13 file word có lời giải chi tiết doc , Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán năm học 2016 2017 THPT thủ đức TP HCM đề 13 file word có lời giải chi tiết doc , Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán năm học 2016 2017 THPT thủ đức TP HCM đề 13 file word có lời giải chi tiết doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay