Đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016 2017 THPT nho quan a ninh bình đề 03 file word có lời giải chi tiết doc

7 17 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:56

TRƯỜNG THPT NHO QUAN A GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ 03 KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM 2017 Môn: Toán 12 Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên học sinh: …………………………… ……………… Lớp: ………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (5điểm) cos x Câu Giá trị ∫ dx x A − sin x +C B x sin x + +C C x sin x − +C D x sin x + +C Câu Hàm số f ( x) = x.cos x nguyên hàm A x.cos x + sin x + C B x.cos x − sin x + C C x.sin x + cos x + C D x.sin x − cos x + C Câu Hàm số f ( x) = − 2sin xecos x nguyên hàm B −2ecos x A 2ecos x C 2esin x D −2esin x x4  1 Câu Biểu thức  ln(2 x) − ÷ nguyên hàm hàm số 4 4 A f ( x) = − x ln(2 x) B f ( x) = − x ln(2 x ) C f ( x) = x ln(2 x) D f ( x) = x ln(2 x) Câu Tích phân ∫ dx x A − ln B C 3 1 −1 −1 D ln Câu Nếu ∫ f ( x)dx = ∫ f ( x )dx = −1 ∫ [ f ( x ) + 2] dx A -7 B -5 C D Câu Số sau số ảo? B + i A a − 2i, a ∈ R C + 0i D − i Câu Số sau số đối, số liên hợp số nghịch đảo nhau? A −2 i B − i D C + 3i D − 3i − 2i i Câu Kết phép tính A −2 − 3i C − i B −2 + 3i Câu 10 Số liên hợp dạng lượng giác số phức z = + 3i   π π + i sin ÷ 3 B  sin   π π − i sin ÷ 3 D  sin A  cos C  cos r   π π + i cos ÷ 3   π π − i cos ÷ 3 r r r Câu 11 Nếu u = (1;0; − 1) v = (1; − 1;1) vecto vuông góc với u v tọa độ A (−1; −2; −1) B (1; 2;1) C (−1; −1; −2) D (1;1; −2) Câu 12 Cho ba điểm A (1; -1; 1) , B ( ; 1; ), C ( ; -1; 1) Diện tích tam giác ABC A B C D Câu 13 Mặt phẳng qua hai điểm A(1;1; -1),B(0; 2;1) song song với trục 0x phương trình A y + z − = B y + z − = C −2 x − z + = D y − z − = Câu 14 Hai mặt phẳng x − y + z − = x − y − z − = A Cắt B Vuông góc C Song song với D Trùng Câu 15 Phương trình tham số giao tuyến hai mặt phẳng (α ) : x − y + z − = (α ') : x − y − z − =  x = t   A  y = − + t    z =   x = 1+ t x =   8   B  y = − + t C  y = − + t 3   2    z =  z = + t Câu 16 Phương trình hình chiếu vuông góc đường thẳng d :  x = t   D  y = −   z = +t   x −1 y + z − = = mặt phẳng tọa độ(0xy)  x = + 2t  A  y = − + 3t z =   x = + 2t  B  y = z = 3+ t  x =  C  y = − + 3t z = 3+ t  x =  D  y = + 3t z = + t  II PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) x −1 Bài 1.(2,0 điểm) Tính tích phân ∫ dx x = t  Bài 2.(3,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d :  y = + 4t  z = −1 + 2t  mặt phẳng (P): x + y + z = a) (1,5 điểm) Viết phương trình mặt phẳng( P′) qua d vuông góc với mp (P) b) (1,5 điểm) Viết phương trình hình chiếu vuông góc d mp(P) HẾT ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3-B 4-D 5-D 6-B 11-A 12-B 13-D 14-B 15-A 16-A 7-A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B cos x x sin x ∫ dx = ∫ (1 + cos x)dx = + + C Câu 2: Đáp án C ∫ f ( x)dx = ∫ x.cos xdx = ∫ xd (sin x) = x sin x − ∫ sin xdx = x.sin x + cos x + C Câu 3: Đáp án B ∫ f ( x)dx = −2∫ d ( e ) = −2e cos x cos x Câu 4: Đáp án D '  x4    x3 3 ln(2 x ) − = x ln(2 x ) − + = x ln(2 x) ÷ 4    4    Câu 5: Đáp án D ∫ x dx = ln x = ln Câu 6: Đáp án B Giả sử F(x) nguyên hàm f(x), ta có: ∫ f ( x)dx = ⇔ F (3) − F (1) = ∫ f ( x)dx = −1 ⇔ F (3) − F (−1) = −1 −1 8-B 9-A 10-C ⇒ 1 −1 −1 ∫ [ f ( x) + 2] dx = ∫ f ( x)dx + ∫ dx = [ F (1) − F (−1) ] + = −9 + = −5 −1 Câu 7: Đáp án A Câu 8: Đáp án B Câu 9: Đáp án A Câu 10: Đáp án C 1  π  π z = − 3i =  − i ÷÷ =  cos − i.sin ÷ 3  2  Câu 11: Đáp án A r r Vecto cần tìm là: u , v  = (−1; −2; −1) Câu 12: Đáp án B Diện tích tam giác ABC là: S=  uuur uuur  AB , AC =  2 Câu 13: Đáp án D uuur AB = (− 1;1; 2) r VTCP Ox i = (1;0;0) ⇒ VTPT mặt phẳng là: uuu rr  AB, i  = (0; 2; −1)   Vậy phương trình là: y − z − = Câu 14: Đáp án B Câu 15: Đáp án A uu r uur Giao tuyến VTCP là: nα , nα '  = (3;3; 0) hay (1; 1; 0)   2 3 Ta có: A  0; − ; ÷ thuộc (α) (α ') Vậy phương trình giao tuyến là:  x = t   y = − +t    z = Câu 16: Đáp án A Phương trình (Oxy): z = Ta có: A(1; -2; 3) , B(3; 1; 4) hai điểm thuộc d Gọi C, D hình chiếu A, B mặt phẳng (Oxy) Thì C(1; -2; 0) , D(3; 1; 0) uuur CD = (2;3;0)  x = + 2t  Phương trình hình chiếu d (Oxy) là:  y = − + 3t z =  II PHẦN TỰ LUẬN Bài 1 ∫2 x −1 1 22 x −1 1 dx = ∫ 22 x −1 d (2 x − 1) = = − 20 2ln ln 4ln Bài uu r uu r a) (P’) VTPT là: ud , nP  = (2;1; −3) ta có: A(0; 1; -1) thuộc d ⇒ phương trình (P) là: x + y − 3z − = b) ta có: A ∈( P ) B(1; 5; -1) ∈ d Gọi d1 đường thẳng qua B vuông góc với (P) x = 1+ t '  d1 :  y = + t '  z = −1 + t '   10  ;− ÷  3 3 Gọi C hình chiếu B (P) C = d1 ∩ ( P ) ⇒ C  − ; uuur   ⇒ AC =  − ; ; − ÷  3 3 r Chọn u = (2; − 7;5) làm VTCP đường thẳng hình chiếu Vậy phương trình tắc hình chiếu là: x y −1 z + = = −7 ... −2) Câu 12 Cho ba điểm A (1; -1; 1) , B ( ; 1; ), C ( ; -1; 1) Diện tích tam giác ABC A B C D Câu 13 Mặt phẳng qua hai điểm A( 1;1; -1),B(0; 2;1) song song với trục 0x có phương trình A y + z... b) (1,5 điểm) Viết phương trình hình chi u vuông góc d mp(P) HẾT ĐÁP ÁN 1-B 2-C 3-B 4-D 5-D 6-B 11 -A 12- B 13-D 14-B 15 -A 16 -A 7 -A LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B cos x x sin x...Câu Số sau số ảo? B + i A a − 2i, a ∈ R C + 0i D − i Câu Số sau có số đối, số liên hợp số nghịch đảo nhau? A −2 i B − i D C + 3i D − 3i − 2i i Câu Kết phép tính A −2 − 3i C − i B −2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016 2017 THPT nho quan a ninh bình đề 03 file word có lời giải chi tiết doc , Đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016 2017 THPT nho quan a ninh bình đề 03 file word có lời giải chi tiết doc , Đề ôn tập thi HK2 toán 12 năm học 2016 2017 THPT nho quan a ninh bình đề 03 file word có lời giải chi tiết doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay