Đề thi môn toan 1 n 10

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:55

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG NHÓM 10 ĐỀ MINH HỌA KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề gồm có 08 trang) ĐỀ SỐ Câu 1: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = ax với < a hàm số nghịch biến (-∞: +∞) C Đồ thị hàm số y = ax (0 < a ≠ 1) qua điểm (a ; 1) 1 x D Đồ thị hàm số y = ax y =  ÷ (0 < a ≠ 1) đối xứng với qua a trục tung Câu 2: Đồ thị sau hàm số ? Chọn câu y -1 O -2 -3 -4 A y = x3 − 3x − 4 C y = x − x − D y = − x + x − B y = − x3 + 3x − Câu 3: Cho hàm số y = Số tiệm cận đồ thị hàm số x−2 A B C D Câu 4:Trong hình đa diện, mệnh đề sau ? A Số cạnh lớn số mặt B Số cạnh nhỏ số mặt C Số cạnh nhỏ số mặt D Số cạnh lớn số mặt Câu5: Khối bát diện khối đa diện loại: A { 3; 4} B { 4;3} C { 3;3} D { 5;3} Câu 6: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = 2x + đúng? x +1 A Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) B Hàm số luôn đồng biến ¡ \ { −1} ; C Hàm số nghịch biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞); D Hàm số luôn nghịch biến ¡ \ { −1} ; Câu 7: Cho hàm số y = A (-1;2) x3 − 2x + 3x + Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số 3 B (3; ) C (1;-2) D (1;2) Câu 8: Trên khoảng (0; +∞) hàm số y = − x + 3x + : A Có giá trị nhỏ y = B Có giá trị lớn max y = –1 C Có giá trị nhỏ y = –1 D Có giá trị lớn max y = Câu 9: Hàm số y = x − 2x + + 2x − x đạt giá trị lớn hai giá trị x mà tích chúng là: A B C D -1 HƯỚNG DẪN ĐỀ SỐ - NHÓM 10 Câu 1: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số y = ax với < a hàm số nghịch biến (-∞: +∞) C Đồ thị hàm số y = ax (0 < a ≠ 1) qua điểm (a ; 1) x 1 D Đồ thị hàm số y = a y =  ÷ (0 < a ≠ 1) đối xứng với qua trục a x tung (HD: Sử dụng tính chất, đồ thị hàm số mũ) Câu 2: Đồ thị sau hàm số ? Chọn câu A y = x3 − 3x − B y = − x + 3x − C y = x − x − D y = − x4 + 2x2 − (HD: đồ thị hàm số trùng phương với hệ số a > nên dùng phương pháp loại trừ ta có đáp án C) Câu 3: Cho hàm số y = Số tiệm cận đồ thị hàm số x−2 A B C D (HD: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = tiệm cận ngang y = nên đáp án B) Câu 4:Trong hình đa diện, mệnh đề sau ? A Số cạnh lớn số mặt B Số cạnh nhỏ số mặt C Số cạnh nhỏ số mặt D Số cạnh lớn số mặt (HD: Dựa vào định nghĩa hình đa diện) Câu5: Khối bát diện khối đa diện loại: A { 3; 4} B { 4;3} C { 3;3} D { 5;3} (HD: Dựa vào định nghĩa khối đa diện đều) Câu 6: Kết luận sau tính đơn điệu hàm số y = 2x + đúng? x +1 A Hàm số đồng biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞) B Hàm số luôn đồng biến ¡ \ { −1} ; C Hàm số nghịch biến khoảng (–∞; –1) (–1; +∞); D Hàm số luôn nghịch biến ¡ \ { −1} ; (HD: Hàm số y = ∀x ≠ −1 2x + ' có tập xác định D = R \ { −1} đạo hàm y = (x + 1) > x +1 => Hàm số đồng biến khoảng (–∞ ; –1) (–1; +∞ ) x3 − 2x + 3x + Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số 3 B (3; ) C (1;-2) D (1;2) Câu 7: Cho hàm số y = A (-1;2) (HD: Tính đạo hàm, xét dấu đạo hàm ta có điểm cực đại x = 1, sử dụng máy tính nhập hàm số tính giá trị cực đại y = => Toạ độ điểm cực đại đồ thị hàm số (1; 2) Câu 8: Trên khoảng (0; +∞) hàm số y = − x + 3x + : A Có giá trị nhỏ miny = B Có giá trị lớn maxy = –1 C Có giá trị nhỏ miny = –1 D Có giá trị lớn maxy = (Hướng dẫn: Trên khoảng (0; +∞) y ' = −3x + 3 x = y' = ⇔   x = −1( loai ) Lập bảng biến thiên khoảng (0; +∞) thấy hàm số có cực trị cực đại với giá trị cực đại y = => chọn đáp án D) Câu 9: Hàm số y = x − 2x + + 2x − x đạt giá trị lớn hai giá trị x mà tích chúng là: A B C D -1 2 (HD: Tương tự câu ta có Hàm số y = x − 2x + + 2x − x đạt giá trị lớn hai giá trị x tính tích chúng -1) ... lu n sau tính đ n điệu hàm số y = 2x + đúng? x +1 A Hàm số đồng bi n khoảng (–∞; 1) ( 1; +∞) B Hàm số lu n đồng bi n ¡ { 1} ; C Hàm số nghịch bi n khoảng (–∞; 1) ( 1; +∞); D Hàm số lu n nghịch... ngang y = n n đáp n B) Câu 4:Trong hình đa di n, mệnh đề sau ? A Số cạnh l n số mặt B Số cạnh nhỏ số mặt C Số cạnh nhỏ số mặt D Số cạnh l n số mặt (HD: Dựa vào định nghĩa hình đa di n) Câu5: Khối... nhỏ miny = B Có giá trị l n maxy = 1 C Có giá trị nhỏ miny = 1 D Có giá trị l n maxy = (Hướng d n: Tr n khoảng (0; +∞) y ' = −3x + 3 x = y' = ⇔   x = 1( loai ) Lập bảng bi n thi n khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn toan 1 n 10 , Đề thi môn toan 1 n 10 , Đề thi môn toan 1 n 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay