30 TRUONG GD NGHE NHA TRANG KHANH HOA

5 23 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:54

Trang 4/6 TrườngNghề Nha Trang Khoa KHCB ĐỀ THAM KHẢO KỲ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2016 – 2017 MÔN TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên học sinh: SBD: Lớp: Câu 1: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB = a, BC = 2a, SA ⊥ ( ABC ) , SB = a Mặt phẳng ( P ) qua A vuông góc với SC chia khối chóp S ABC thành hai phần tích A Câu 2: V1 V2 = 12 B V1 V1 V2 V2 ( V1 < V2 ) = Tính tỉ số C V1 V2 = V1 V2 D V1 V2 = 11 Trong hình vẽ sau, hình hình biểu diễn đa diện lồi ? A Hình H B Hình H C Hình H D Hình H Do đáy đa giác không lồi nên H1 hình biểu diễn đa diện lồi Câu 3: Cho hình nón ( N ) hình tròn xoay tạo hai cạnh AC BC tam giác vuông ABC xoay quanh cạnh AB Biết AB = a, BC = 2a Tính độ dài đường sinh l hình nón ( N ) A l = a Câu 4: C l = a B l = a D l = 3a a b c d Cho hàm số y = x ; y = x ; y = x ; y = x có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? y y = xa y = xb y = xc y = xd x O A a < d < c < b C a < b < c < d B d < c < b < a D c < d < a < b Hướng dẫn giải: Câu 5: x Cho tích phân I = ∫ ( x + ) e dx = a + b.e (với = A ab = - B ab a; b số hữu tỉ) Tính tích = - C ab ab = D ab Trang 4/6 Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x2 + x + khoảng ( 1; +∞ ) x −1 f ( x ) = 18 A ( 1; +∞ ) f ( x) = C ( 1;+∞ ) Câu 7: f ( x) = D ( 1;+∞ ) B I = I = e2 − e2 + e C I = ( e2 − e D I = e2 − e ) Tìm đạo hàm hàm số f ( x ) = ln x − tập xác định A f ' ( x ) = Câu 9: 29 −x Tính tính tích phân I = ∫−2 ( x − e )dx A Câu 8: f ( x ) = 14 B ( 1; +∞ ) x −4 B f ' ( x ) = − 2x 2x C f ' ( x ) = D f ' ( x ) = x x −4 x −4 x −4 uuuu r r r r Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho OM = 2i − j + k Tọa độ điểm M r r r A M 2i ; −3 j ; k B M ( 2; −3;1) C M ( 2; −3;0 ) D M ( 2;3;1) ( ) BẢNG ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C A A C B A C B A A D A B C A D A C D C A A B C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B D C C B C D B D A B D C C A D D A C C C C B HƯỚNG DẪN GIẢI Câu 1: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông B, AB = a, BC = 2a, SA ⊥ ( ABC ) , SB = a Mặt phẳng ( P ) qua A vuông góc với SC chia khối chóp S ABC thành hai phần tích A V1 V2 = 12 V1 B V1 V2 V2 ( V1 < V2 ) = Tính tỉ số C V1 V2 = V1 V2 D V1 V2 Hướng dẫn giải: Chọn B V1 = VS AMN , V2 = VS ABC − V1 ⇒ V1 VS ABC = SM SN 1 = = SC SB 12 , lại có: 1 a3 a3 a3 a a 11 V VS ABC = a .a.2a = ⇒ V1 = = ⇒ V2 = − = ⇒ = 3 12 36 36 36 V2 11 S = 11 Trang 4/6 M N Câu 2: Trong hình vẽ sau, hình hình biểu diễn đa diện lồi ? A Hình H B Hình H C Hình H D Hình H Hướng dẫn giải: Chọn C Do đáy đa giác không lồi nên H1 hình biểu diễn đa diện lồi Câu 3: Cho hình nón ( N ) hình tròn xoay tạo hai cạnh AC BC tam giác vuông ABC xoay quanh cạnh AB Biết AB = a, BC = 2a Tính độ dài đường sinh l hình nón ( N ) A l = a C l = a Hướng dẫn giải: B l = a D l = 3a Chọn A Ta có l = AC = AB + BC = a Câu 4: a b c d Cho hàm số y = x ; y = x ; y = x ; y = x có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? y y = xa y = xb y = xc y = xd x O A a < d < c < b C a < b < c < d Chọn A B d < c < b < a D c < d < a < b Hướng dẫn giải: Trang 4/6  y = x a ⇒ a < 0; y = x b ⇒ b > Từ đồ thị hàm số ⇒  c d  y = x ⇒ < c < 1; y = x ⇒ d = Câu 5: x Cho tích phân I = ∫ ( x + ) e dx = a + b.e (với = A ab = - B ab a; b số hữu tỉ) Tính tích ab = D ab = - C ab Hướng dẫn giải Chọn C 1 a = −1 I = ∫ ( x + ) e x dx = ( ( x + ) e x − e x ) = 2e − ⇒  b = Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x2 + x + khoảng ( 1; +∞ ) x −1 f ( x ) = 18 A ( 1; +∞ ) f ( x) = C ( 1;+∞ ) f ( x ) = 14 B ( 1; +∞ ) 29 f ( x) = D ( 1;+∞ ) Hướng dẫn giải ChọnB f ( x) = Câu 7: x = x2 + x + ⇒ f ′( x) = 1− =0⇔  ⇒ f ( ) = 14 x −1 ( x − 1)  x = −2 −x Tính tính tích phân I = ∫−2 ( x − e )dx A B I = I = e2 − e2 + e e2 − e Hướng dẫn giải: C I = D I = e2 − e Chọn A  x2  I = ∫ ( x − e )dx =  + e − x ÷ = e − −2   −2 Câu 8: −x ( ) Tìm đạo hàm hàm số f ( x ) = ln x − tập xác định A f ' ( x ) = x2 − B f ' ( x ) = − 2x x2 − C f ' ( x ) = 2x x2 − D f ' ( x ) = x x2 − Hướng dẫn giải Chọn C ( ) Ta có: f ( x ) = ln x − ⇒ f ′ ( x ) = Câu 9: 2x x −4 uuuu r r r r Trong mặt phẳng tọa độ Oxyz , cho OM = 2i − j + k Tọa độ điểm M r r r A M 2i ; −3 j ; k B M ( 2; −3;1) C M ( 2; −3;0 ) D M ( 2;3;1) ( ) Hướng dẫn giải Chọn B uuuu r r r r Với OM = 2i − j + k ⇒ M (2; −3;1) Trang 4/6 .. .Trang 4/6 Câu 6: Tìm giá trị nhỏ hàm số f ( x ) = x2 + x + khoảng ( 1; +∞ ) x −1 f ( x ) = 18 A... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B C A A C B A C B A A D A B C A D A C D C A A B C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B D C C B C D B D A B D C C A D... có: 1 a3 a3 a3 a a 11 V VS ABC = a .a.2a = ⇒ V1 = = ⇒ V2 = − = ⇒ = 3 12 36 36 36 V2 11 S = 11 Trang 4/6 M N Câu 2: Trong hình vẽ sau, hình hình biểu diễn đa diện lồi ? A Hình H B Hình H C Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 TRUONG GD NGHE NHA TRANG KHANH HOA , 30 TRUONG GD NGHE NHA TRANG KHANH HOA , 30 TRUONG GD NGHE NHA TRANG KHANH HOA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay