011 AMSTERDAM HA NOI thanh nhan

9 24 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:38

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I TỔ TOÁN – TIN NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: Toán lớp 12 Mã đề thi: T04 Thời gian làm bài: 90 phút Họ tên thí sinh: Phòng thi: Khoanh vào câu trả lời Câu Hàm số y = x − x + đạt cực tiểu điểm: A x = Câu Đồ thị hàm số B x = y= A C x = D x = x = x −3 x + x − có đường tiệm cận đứng: B D C Câu Giả sử tiếp tuyến đồ thị hàm số y = x − x + 18 x + song song với đường thẳng (d ) :12 x − y = có dạng y = ax + b Khi tổng a + b là: B −27 A 15 C 12 D 11 −1;2] ? Câu Tìm GTLN GTNN hàm số y = x − x + x + [ y = −10, max y = A x∈[ 1;2] C x∈[ 1;2] x∈[ 1;2] y = −10, max y = −2 x∈[ 1;2] y = −2, max y = 10 B x∈[ 1;2] D x∈[ 1;2] x∈[ 1;2] y = −7, max y = x∈[ 1;2] Câu Hàm số y = x − x + đồng biến trên: A ( 0; ) B (−∞;0) (2; +∞) C (−∞;2) D (0; +∞) Câu Số điểm cực trị đồ thị hàm số A B y= x −1 − x là: C D Câu Cho hàm số y = x − 2(m + 1) x + m + có đồ thị (C ) Gọi (∆) tiếp tuyến với đồ thị (C ) điểm thuộc (C ) có hoành độ Với giá trị tham số m (∆) vuông góc với đường thẳng A m = −1 B m = (d ) : y = C m = 1 x − 2016? D m = Câu Có tiếp tuyến với đồ thị (C ) : y = x − x qua gốc toạ độ O? A B D C Câu Cho hàm số y = x − 3x + x − có đồ thị (C ) Có cặp điểm thuộc đồ thị (C ) mà tiếp tuyến với đồ thị chúng hai đường thẳng song song? A Không tồn cặp điểm C B D Vô số cặp điểm Câu 10 Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau Khẳng định đúng? x −∞ f ′( x) – +∞ +∞ –2 0+ 0– 0+ +∞ f ( x) 0 A Hàm số nghịch biến (−∞;2) B Hàm số đạt cực đại x = C f ( x ) ≥ 0, ∀x ∈ ¡ D Hàm số đồng biến (0; 3) 2 Câu 11 Cho hàm số y = f ( x ) = ax + b x + (a ≠ 0) Trong khẳng định đây, khẳng định đúng? A Hàm số nhận gốc toạ độ làm tâm đối xứng B Hàm số nhận trục hoành làm trục đối xứng C Với a > 0, hàm số có ba điểm cực trị tạo thành tam giác cân D Với giá trị tham số a, b (a ≠ 0) hàm số có cực trị Câu 12 Gọi giá trị lớn nhỏ hàm số y = x + x − đoạn [ −1;2] M m Khi đó, giá trị M m là: A –2 46 B 46 C –23 D Một số lớn Câu 13 Cho hàm số y = f ( x) có đồ thị hình vẽ Khẳng định sau đúng? max f ( x) = A x∈¡ (−∞;3) B Hàm số đồng biến khoảng C Giá trị cực tiểu hàm số Câu 14 Giá trị lớn hàm số A 15 Câu 15 f ( x) = B –27 D f ( x) = −1 x∈[ 0;4] − 8x x + tập xác định là: C 12 Xác định giá trị tham số D 11 m để đồ thị hàm số y = mx − m3 x + 2016 có điểm cực trị? A m > B m ≠ C ∀m ∈ ¡ \ {0} D Không tồn giá trị m x − 3x + m x−m Câu 16 Cho hàm số Để đồ thị hàm số tiệm cận đứng giá trị tham số m là: y= B m = 0; m = A m = C m = Câu 17 Số tiệm cận đồ thị hàm số A Câu 18 D Không tồn m B y= x −1 − x là: C D Hàm số y = − x − x + nghịch biến trên: A (−∞;0) B (−∞; −1) (0; 1) C Tập số thực ¡ D (0; +∞) y = x + mx − mx − m Câu 19 Trong tất giá trị tham số m để hàm số đồng biến ¡ , giá trị nhỏ m là: A –4 B –1 C D x − Câu 20 Cho hàm số Khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến ¡ \ {2} y= B Hàm số nghịch biến ( −2; +∞) C Hàm số nghịch biến (−∞;2) (2; +∞) D Hàm số nghịch biến ¡ x y= Câu 21 x − có đường tiệm cận ngang: Đồ thị hàm số A B C D 2x −1 (C ) x − Câu 22 Cho hàm số Hệ số góc tiếp tuyến với đồ thị (C) cho tiếp tuyến cắt trục Ox, Oy điểm A, B thoả mãn OA = 4OB là: y= A − B C − 1 D y = − x3 + (2m + 1) x − ( m − 1) x − Câu 23 Cho hàm số Với giá trị tham số m đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục tung? A m > C −1 < m < B m = D m > m < Câu 24 Giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị hàm số nằm đường thẳng (d ) : y = x ? A y= 2x −1 x+3 B y= x+4 x −1 C y= 2x + x+2 D y= x+3 Câu 25 Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên sau Khẳng định đúng? x y' −∞ +∞ + + +∞ y 2 −∞ A Hàm số có tiệm cận đứng y = B Hàm số cực trị C Hàm số có tiệm cận ngang x = D Hàm số đồng biến ¡ Câu 26 Tìm giá trị tham số m để phương trình x − x = m + m có nghiệm phân biệt? A −2 < m < Câu 27 B −1 < m < C m < D m > −21 Đồ thị bên đồ thị hàm số hàm số sau? A y = x + x − 3 4 B y = x + x − C y = x + x − D y = − x − x + Câu 28 Các giá trị tham số m để phương trình nghiệm thực phân biệt là: A < m < B m > C m ≤ x2 x2 − = m có D m = x+2 x − có đồ thị (C) Có điểm M thuộc (C) Câu 29 Cho hàm số cho khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận ngang lần khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận đứng y= A B C D 2x + x + có đồ thị (C) đường thẳng (d ) : y = x + m Các Câu 30 Cho hàm số giá trị tham số m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) điểm phân biệt là: y= A m > B m < C m = D m < m > Câu 31 Xác định giá trị tham số m để hàm số y = x − 3mx − m nghịch biến khoảng (0; 1)? A m≥ B m< C m ≤ D m ≥ Câu 32 Cho hàm số y = f ( x) có bảng biến thiên khoảng (0; 2) sau Khẳng định sau đúng? x −∞ +∞ + f '( x) – f (1) f ( x) f (0) f (2) A Trên (0; 2), hàm số cực trị đại x = C Hàm số đạt cực tiểu x = f (0) B Hàm số đạt cực D Giá trị nhỏ hàm số Câu 33 Viết phương trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = − x + x − điểm cực tiểu nó? A y = B y = −5 C y = D y = x + Câu 34 Cho hàm số y = x + x + m có đồ thị (C) Để đồ thị (C) cắt trục hoành điểm A, B, C cho B trung điểm AC giá trị tham số m là: A m = −2 B m = C m = −4 D −4 < m < 2 Câu 35 Cho hàm số y = x − 2(2m + 1) x + 4m (1) Các giá trị tham số m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành điểm phân biệt có hoành độ x1 , x2 , x3 , x4 thoả mãn x12 + x22 + x32 + x42 = là: A m= B m>− C m>− D m≥− Câu 36 Cho hai vị trí A, B cách 615m, nằm phía bờ sông hình vẽ Khoảng cách từ A từ B đến bờ sông 118m 487m Một người từ A đến bờ sông để B 615m lấy nước mang B Đoạn đường ngắn A mà người là: 487m 118m A 569,5 m B 671,4 m Sông C 779,8 m D 741,2 m Câu 37 Có tất loại khối đa diện đều? A B C D Câu 38 Cho khối chóp S.ABCD tích V với đáy ABCD hình bình hành Gọi E, F trung điểm cạnh AB AD Thể tích khối chóp S.AECF là: V A V B V C V D Cho hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có AB = AD = AA ' = 6a Thể tích khối hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' là: Câu 39 A 36a Câu 40 C 18a D 27a Số cạnh khối bát diện là: A Câu 41 B 16a B 10 C 11 D 12 Số đỉnh khối bát diện là: A B C D Câu 42 Cho hình tứ diện ABCD có DA = BC = 5, AB = 3, AC = Biết DA vuông góc với mặt phẳng (ABC) Thể tích khối tứ diện ABCD là: A V = 10 Câu 43 C V = 30 D V = 60 Thể tích khối tứ diện cạnh a là: a3 A Câu 44 B V = 20 a3 B a3 C 12 D a Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có M, N, P, Q trung điểm VS MNPQ cạnh SA, SB, SC, SD Tỉ số VS ABCD là: A B 16 C D Câu 45 Cho tứ diện ABCD cạnh a Khoảng cách d hai đường thẳng AD BC là: A d= a B d= a 2 C d= a D d= a 3 Câu 46 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB = a, AD = a Biết SA ⊥ ( ABCD) góc đường thẳng SC với mặt o phẳng đáy 45 Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: A a C a B 3a a3 D Câu 47 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a SA ⊥ ( ABCD ), SA = 2a Thể tích khối chóp S.ABC là? a3 A a3 B 2a C a3 D SD = 3a Câu 48 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, Hình chiếu vuông góc điểm S mặt phẳng đáy trung điểm cạnh AB Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBD)? A Câu 49 d= 3a B d= 2a C d= 3a D d= 3a Cho hình chóp tam giác S.ABC có M, N trung điểm VS CMN cạnh SA SB Tỉ số VS CAB là: A B C D Cho hình lăng trụ ABC A ' B ' C ' Gọi E, F trung điểm BB ' CC ' Mặt phẳng (AEF) chia khối lăng trụ thành hai phần tích V1 Câu 50 V1 V2 hình vẽ Tỉ số V2 là: B 1 C D A ĐÁP ÁN 1 9 A A C B A C A A B A A D B C A A B A C B D B C C B 2 2 3 3 C B C B B C D A D D A A B 4 4 4 50 A A C A B D B A D C ... 1) x − Câu 23 Cho hàm số Với giá trị tham số m đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm hai phía trục tung? A m > C −1 < m < B m = D m > m < Câu 24 Giao điểm hai đường tiệm cận đồ thị hàm số nằm... x + m Các Câu 30 Cho hàm số giá trị tham số m để đường thẳng d cắt đồ thị (C) điểm phân biệt là: y= A m > B m < C m = D m < m > Câu 31 Xác định giá trị tham số m để hàm số y = x − 3mx − m nghịch... điểm A, B, C cho B trung điểm AC giá trị tham số m là: A m = −2 B m = C m = −4 D −4 < m < 2 Câu 35 Cho hàm số y = x − 2(2m + 1) x + 4m (1) Các giá trị tham số m để đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành
- Xem thêm -

Xem thêm: 011 AMSTERDAM HA NOI thanh nhan, 011 AMSTERDAM HA NOI thanh nhan, 011 AMSTERDAM HA NOI thanh nhan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay