Bài tập oxy

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:37

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng số nhà 403 đường Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội Hotline: 0986 035 246 Email: trungtamdaotaotuhocwts@gmail.com Website: wts.edu.vn /nguyenvanson.vn Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x + y + = Viết phương trình đường thẳng qua điểm A(2; –4) tạo với đường thẳng d góc 45° Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x² + y² – 2x – 4y + = đường thẳng 4x – 3y + m = Tìm m để d cắt (C) hai điểm A, B cho góc AIB = 120°, với I tâm (C) 3.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC Các đường thẳng BC, BB’, B’C’ có phương trình y – = 0, x – y + = 0, x – 3y + = 0, với B’, C’ chân đường cao hạ từ B, C tam giác ABC Viết phương trình đường thẳng AB, AC 4.Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: x + y – = 0, Δ: x – y + = điểm M(–1; 3) Viết phương trình đường tròn qua M, có tâm thuộc d, cắt đường thẳng Δ hai điểm A, B cho AB = Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông A(–3; 2) có trọng tâm G(1/3; 1/3) Đường cao kẻ từ đỉnh A tam giác ABC qua điểm P(–2; 0) Tìm tọa độ điểm B C Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm A(–2; 5) đường thẳng d: 3x – 4y + = Viết phương trình đường thẳng qua A vuông góc với d Tìm tọa độ điểm M thuộc d cho AM = 3 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: x + y = 0; d2: x – y = Gọi (T) đường tròn tiếp xúc với d1 A, cắt d2 hai điểm B, C cho ΔABC vuông B Viết phương trình (T) biết diện tích ΔABC điểm A có hoành độ dương Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân A có đỉnh A(6; 6); đường thẳng qua trung điểm cạnh AB AC có phương trình x + y – = Tìm tọa độ đỉnh B C, biết điểm E(1; –3) nằm đường cao qua đỉnh C tam giác cho Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng ∆: x + y + = đường tròn (C): x² + y² – 4x – 2y = Gọi I tâm (C), M điểm thuộc ∆ Qua M kẻ tiếp tuyến MA MB đến (C) (A B tiếp điểm) Tìm tọa độ điểm M, biết tứ giác MAIB có diện tích 10 10 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E): x² / + y² / = Tìm tọa độ điểm A B thuộc (E), có hoành độ dương cho tam giác OAB cân O có diện tích lớn 11 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD Gọi M trung điểm cạnh BC, N điểm cạnh CD cho CN = 2ND Giả sử M(11/2; 1/2) đường thẳng AN có phương trình 2x – y – = Tìm tọa độ điểm A 12 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x² + y² = Viết phương trình tắc elip (E), biết (E) có độ dài trục lớn (E) cắt (C) bốn điểm tạo thành bốn đỉnh hình vuông 13 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm C thuộc đường thẳng d: 2x + y + = A(–4; 8) Gọi M điểm đối xứng B qua C, N(5; –4) hình chiếu vuông góc B đường thẳng MD Tìm tọa độ điểm B, C 14 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Δ: x – y = Đường tròn (C) có bán 10 kính R = cắt Δ hai điểm phân biệt A, B cho AB = Tiếp tuyến (C) A B cắt điểm thuộc tia Oy Viết phương trình đường tròn (C) TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng số nhà 403 đường Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội Hotline: 0986 035 246 Email: trungtamdaotaotuhocwts@gmail.com Website: wts.edu.vn /nguyenvanson.vn 15 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có điểm M trung điểm đoạn AB N điểm thuộc đoạn AC cho AN = 3NC Viết phương trình đường thẳng CD biết M(1; 2) N(2; –1) 16 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ΔABC vuông A có đỉnh C(–4; 1), phân giác góc A có phương trình x + y – = Viết phương trình đường thẳng BC biết tam giác ABC có diện tích 24 điểm A có hoành độ dương 17 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2; ); elip (E): x² / + y² / = Gọi F1, F2 tiêu điểm E (F1 có hoành độ âm); M giao điểm có tung độ dương đường thẳng AF1 với (E); N điểm đối xứng F2 qua M Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ΔANF2 18 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng ∆: x – y – = d: 2x – y – = Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d cho đường thẳng ON cắt đường thẳng Δ điểm M thỏa mãn ON.OM = 19 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B(1/2; 1) Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với cạnh BC, CA, AB điểm D, E, F Cho D(3; 1) đường thẳng EF có phương trình y – = Tìm tọa độ đỉnh A, biết A có tung độ dương 20 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C1): x² + y² = 4, (C2): x² + y² – 12x + 18 = 0, đường thẳng d: x – y – = Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc (C2) tiếp xúc với d cắt đường tròn (C1) hai điểm phân biệt A B cho AB vuông góc với d 21 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có AC = 2BD đường tròn tiếp xúc với cạnh hình thoi có phương trình x² + y² = Viết phương trình tắc elip (E) qua đỉnh A, B, C, D hình thoi Biết A thuộc Ox 22 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có hai đường chéo vuông góc AD = 3BC Đường thẳng BD có phương trình x + 2y – = tam giác ABD có trực tâm H(–3; 2) Tìm tọa độ điểm C D 23 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ đỉnh A H(17/5; –1/5) Chân đường phân giác góc A D(5; 3) trung điểm cạnh AB M(0; 1) Tìm tọa độ đỉnh C 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1; 0; –1) đường thẳng d: x −1 y +1 z = = 2 −1 Viết phương trình mặt phẳng qua vuông góc với d Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc A d 25 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(3; –7), trực tâm H(3; –1), tâm đường tròn ngoại tiếp I(–2; 0) Xác định tọa độ đỉnh C, biết C có hoành độ dương 26 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(0; 2) Δ đường thẳng qua O Gọi H hình chiếu vuông góc A Δ Viết phương trình đường thẳng Δ, biết khoảng cách từ H đến trục hoành AH 27 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có B(–4; 1) trọng tâm G(1; 1) đường thẳng chứa phân giác góc A có phương trình x – y – = Tìm tọa độ đỉnh A C 28 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1; 0) đường tròn (C): x² + y² – 2x + 4y – = Viết phương trình đường thẳng Δ cắt (C) hai điểm M, N cho ΔAMN vuông cân A 29 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD Các đường thẳng AC, AD có phương trình x + 3y = x – y + = Đường thẳng BD qua điểm M(–1/3; 1) Tìm tọa độ đỉnh hình chữ nhật ABCD TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng số nhà 403 đường Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội Hotline: 0986 035 246 Email: trungtamdaotaotuhocwts@gmail.com Website: wts.edu.vn /nguyenvanson.vn 30 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 2x – y + = Viết phương trình đường tròn có tâm thuộc d, cắt trục Ox A, B cắt trục Oy C, D cho AB = CD = 31 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có M(–9/2; 3/2) trung điểm cạnh AB, điểm H(–2; 4) điểm I(–1; 1) chân đường cao kẻ từ B tâm vòng tròn ngoại tiếp ΔABC Tìm tọa độ điểm C 32 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): (x – 1)² + (y – 1)² = đường thẳng Δ: y – = Tam giác MNP có trực tâm trùng với tâm (C), điểm N P thuộc Δ, điểm M trung điểm MN thuộc đường tròn (C) Tìm tọa độ điểm P 33 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC với chân đường phân giác góc A D(1; –1) Đường thẳng AB có phương trình 3x + 2y – = 0; tiếp tuyến A đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình x + 2y – = Viết phương trình đường thẳng BC 34 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(3; –7), trực tâm H(3; –1), tâm đường tròn ngoại tiếp I(–2; 0) Xác định tọa độ đỉnh C, biết C có hoành độ dương 35 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(0; 2) Δ đường thẳng qua O Gọi H hình chiếu vuông góc A Δ Viết phương trình đường thẳng Δ, biết khoảng cách từ H đến trục hoành AH TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng số nhà 403 đường Nguyễn Khang, Cầu giấy, Hà Nội Hotline: 0986 035 246 Email: trungtamdaotaotuhocwts@gmail.com Website: wts.edu.vn /nguyenvanson.vn THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 MÔN VẬT LÍ THI ONLINE Free ... với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có điểm M trung điểm đoạn AB N điểm thuộc đoạn AC cho AN = 3NC Viết phương trình đường thẳng CD biết M(1; 2) N(2; –1) 16 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ΔABC... tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng ∆: x – y – = d: 2x – y – = Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d cho đường thẳng ON cắt đường thẳng Δ điểm M thỏa mãn ON.OM = 19 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho... tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ đỉnh A H(17/5; –1/5) Chân đường phân giác góc A D(5; 3) trung điểm cạnh AB M(0; 1) Tìm tọa độ đỉnh C 24 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập oxy , Bài tập oxy , Bài tập oxy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay