BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 9 XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC

7 27 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:35

DẠNG BÀI TẬP XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC DẠNG TOÁN : TÌM KIM LOẠI HOẶC PHI KIM Cách giải: - Gọi tên nguyên tố cần tìm R có hoá trị n (hoặc oxit R20n… ) - Tính số mol có liên quan - Lập công thức chất cần tìm viết PTHH - Lập phương trình hệ phương trình toán học ,rồi suy khối lượng mol nguyên tử nguyên tố (hoặc biện luận) => nguyên tố cần tìm Vd1: Cho 12,8 g kim loại hoá trị II phản ứng vừa đủ với clo thu 27 g muối clorua Tìm kim loại trên? Giải Gọi kim loại R R + Cl2 → RCl2 MR gam (MR + 71)gam 12,8 gam 27 gam Ta có: 12,8 (MR + 71) = 27.MR Giải phương trình ta : MR = 64 ( Đồng : Cu) Vd2: Cho 5,4 g kim loại hoá trị không đổi phản ứng vừa đủ với dd HCl , kết thúc phản ứng thu 6,72 lit khí (đktc) Tìm kim loại trên? Giải ≤ n ≤ Gọi kim loại R có hoá trị n ( ,n: nguyên) nH = 2R + V 6,72 = = 0,3mol 22,4 22,4 2n HCl → 2RCln + 0,6 mol n nH2 ← MR = 0,3mol 5,4.n = 9n 0,6 Biện luận: n MR (loại) 18(loại) 27(nhận) Vậy R nhôm (Al) Vd3: Cho 24,75g hidroxit kim loại hoá trị không đổi tác dụng với 400d dd axit sunfuric 9,8% Để trung hoà axit dư cần dung 150mldd Ca(OH)2 1M Tìm công thức hoá học hidroxit ? Giải Gọi công thức hoá học hidroxit R(OH)n , n hoá trị ( ≤ n ≤ ,n: nguyên) n H SO4 = 400.9,8 = 0,4mol 100.98 2R(OH)n + 0,5 mol n H2SO4 0,15mol nCa ( OH ) = 0,15.1 = 0,15mol ; n H2SO4 → R2(SO4)n + 2nH2O ← (0,4 - 0,15)mol + ← Ca(OH)2 0,15mol → CaSO4 24,75.n = 0,5 = 49,5n => MR =49,5n - 17n =32,5n Biện luận: n Ta có: MR + 17n MR + 2H2O 32,5 (loại) 65(nhận) 97,5(loại) Vậy R kẽm (Zn) => CTHH Zn(OH)2 BÀI TẬP CƠ BẢN Bài 1: Cho 2,34g kim loại kiềm tác dụng với 13,72 g nước thu 672 ml khí (đktc) dd X a Xác định kim loại kiềm? b Tính nồng độ % dd X? Đs : a Kali K b 21,07% Bài 2: Cho 6g oxit kim loại có hoá trị II tác dụng hoàn toàn với dd 150g dd HCl 7,3% Tìm công thức hoá học oxit? Đs : MgO Bài 3: Để hoà tan hoàn toàn 4g oxit sắt cần 52,14ml dd HCl 10% (D= 1,05g/ml) Xác định công thức phân tử oxit sắt ? Đs : Fe2O3 Bài 4: Hoà tan oxit kim loại hoá trị không đổi lượng vừa đủ dd axit sunfuric 20% thu dd muối có nồng độ 22,6% Tìm công thức hoá học oxit? Đs : MgO Bài 5: Một bạn học sinh tiến hành nung 2,45g muối vô (Y), thu 0,672 lit khí oxi(đktc), chất rắn lại đem phân tích gồm 52,35%K 47,65%Cl Xác định công thức phân tử Y ? Đs : KClO3 BÀI TẬP NÂNG CAO Bài 1: Cho 5,4 g hỗn hợp kim loại có hoá trị II III tác dụng hoàn toàn với dd axit sunfuric loãng thu 10,08 lit khí (đktc) Biết tỉ số nguyên tử khối kim loại hoá trị II với kim loại hoá trị III 1: 3, tỉ số nguyên tử : Tìm kim loại đó? Đs : Be ; Al Bài 2:Hoà tan hoàn toàn hidroxit kim loại M lượng vừa đủ dd HCl Sau phản ứng thu dd A Thêm vào dd A lượng vừa đủ dd bạc nitrat 20% thu dd muối có nồng độ 8,965% Tìm công thức hidroxit ? Đs : KOH Bài 3: Hòa tan hết 17,2 gam hỗn hợp X gồm Fe oxit sắt vào 200 gam dung dịch HCl 14,6% thu dung dịch A 2,24 lít khí H (đktc) Thêm 33,0 gam nước vào dung dịch A dung dịch B Nồng độ phần trăm HCl dung dịch B 2,92% Xác định công thức hóa học oxit sắt hỗn hợp X Đs :Fe3O4 Bài 4: Cho 316 gam dung dịch muối hiđrocacbonat (A) 6,25% vào dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 16,5 gam muối sunfat trung hoà Mặt khác cho lượng dung dịch muối hiđrocacbonat (A) vào dung dịch HNO3 vừa đủ, cô cạn từ từ dung dịch sau phản ứng thu 47 gam muối B Xác định A, B Đs : A : NH4HCO3 B: NH4NO3.6H2O Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 13,45g hỗn hợp muối hidro cacbonat cacbonat trung kim loại kiềm 300ml dung dịch HCl 1M Sau phản ứng phải trung hòa HCl dư 75ml dung dịch Ca(OH)2 1M Tìm công thức muối Đs : A : KHCO3 B: K2CO3 Bài 6: Cho M kim loại tạo hai muối MCl x, MCly tạo oxit MO 0,5x, M2Oy có thành phần khối lượng Clo muối có tỉ lệ : 1,173 oxi oxit có tỉ lệ : 1,352 Xác định tên kim loại M công thức hóa học muối, oxit kim loại M Đs : FeCl2 FeCl3 FeO Fe2O3 Bài 7: Hòa tan hoàn toàn 8,7 gam hỗn hợp gồm kali kim loại M (hoá trị II) dung dịch HCl dư, thu 5,6 dm H2 (đktc) Nếu hòa tan hoàn toàn gam kim loại M dung dịch HCl dư, thể tích khí H sinh chưa đến 11 lít (đktc).Hãy xác định kim loại M Đs : M Mg Bài 8: Nung 9,28 gam hỗn hợp A gồm FeCO oxit sắt FxOy không khí đến khối lượng không đổi theo PTHH sau: t FeCO3 + O2  → Fe2O3 + CO2 t FxOy + O2  → Fe2O3 Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu gam oxit sắt khí CO2 Hấp thụ hết lượng khí CO vào 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M, kết thúc phản ứng thu 3,94 gam kết tủa Tìm công thức hoá học oxit sắt o o Đs : Fe3O4 Bài 9: Nung hoàn toàn 15g muối cacbonat kim loại hóa trị II không đổi Toàn khí thoát cho hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch Ba(OH) 1M thấy thu 9,85 gam kết tủa Xác định công thức hóa học muối cacbonat ? Đs : CaCO3 Bài 10: Dùng khí CO khử hoàn toàn gam oxit kim loại, phản ứng kết thúc thu kim loại hỗn hợp khí X Cho X hấp thụ hoàn toàn vào 2,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,025M người ta thu gam kết tủa Xác định kim loại công thức hoá học oxit Đs : CuO; Fe2O3 THAM KHẢO THÊM Bài 1: Một hợp chất gồm nguyên tố Mg, C, O có tỉ lệ khối lượng m Mg : mC : mO : : khối lượng 0,5 mol hợp chất nặng 42g Xác định công thức phân tử hợp chất? Bài 2: Cho luồng khí clo dư tác dụng với 9,2g kim loại sinh 23,4g muối kim loại hoá trị I Hãy xác định kim loại hoá trị I muối kim loại đó? Đáp số: Kim loại Na NaCl Bài 3: Hoà tan hoàn toàn 7,56g kim loại R chưa rõ hoá trị vào dung dịch axit HCl, thu 9,408 lit H2 (đktc) Tìm kim loại R? Đáp số: R Al Bài 4: Cho 10g sắt clorua (chưa biết hoá trị sắt ) tác dụng với dung dịch AgNO thu 22,6g AgCl(r) (không tan) Hãy xác định công thức muối sắt clorua? Đáp số: FeCl2 Bài 5: Ôxit kim loại R mức hóa trị thấp chứa 22,56% Ôxi kim loại mức hóa trị cao chứa 50,48% Ôxi Xác định kim loại R? B Dạng tập nâng cao: Bài 6: Nhúng kim loại M hoá trị II vào 0,5 lit dd CuSO4 0,2M Sau thời gian phản ứng, khối lượng M tăng lên 0,4g nồng độ CuSO4 lại 0,1M Xác định kim loại M? Đáp số: M Fe Bài 7: Hoà tan 33,8g Ôleum H 2SO4 nSO3 vào nước Sau cho tác dụng với lượng dư BaCl2 thấy có 9,32g kết tủa Xác định công thức phân tử Ôleum? Đáp số: H2SO4 3SO3 Bài 8: Hoà tan 3,06g oxit MxOy dung dich HNO3 dư sau cô cạn thu 5,22g muối khan Hãy xác định kim loại M biết có hoá trị nhất? Hướng dẫn giải: PTHH: MxOy + 2yHNO3 -> xM(NO3)2y/x + yH2O Từ PTPƯ ta có tỉ lệ: 3,06 5,22 = -> M = 68,5.2y/x M x + 16 y M x + 124 y Trong đó: Đặt 2y/x = n hoá trị kim loại Vậy M = 68,5.n (*) Cho n giá trị 1, 2, 3, Từ (*) -> M = 137 n =2 phù hợp Do M Ba, hoá trị II Bài 9: Có oxit sắt chưa rõ công thức, chia oxit làm phần a/ Để hoà tan hết phần cần dùng 150ml dung dịch HCl 1,5M b/ Cho luồng khí H2 dư qua phần nung nóng, phản ứng xong thu 4,2g sắt Tìm công thức oxit sắt nói trên? Đáp số: Fe2O3 Bài 10: Khử hoàn toàn 4,06g oxit kim loại CO nhiệt độ cao thành kim loại Dẫn toàn khí sinh vào bình đựng nước vôi dư, thấy tạo thành 7g kết tủa Nếu lấy lượng kim loại sinh hoà tan hết vào dung dịch HCl dư thu 1,176 lit khí H2 (đktc) Xác định công thức oxit kim loại? Hướng dẫn: Gọi công thức oxit MxOy = amol Ta có a(Mx +16y) = 4,06 MxOy + yCO -> xM + yCO2 a ay ax ay (mol) CO2 + Ca(OH)2 > CaCO3 + H2O ay ay ay (mol) Ta có ay = số mol CaCO3 = 0,07 mol. -> Khối lượng kim loại = M.ax = 2,94g 2M + 2nHCl > 2MCln + nH2 ax 0,5nax (mol Tacó: 0,5nax = 1,176 :22,4=0,0525mol hay nax=0,105 Lập tỉ lệ: Max 2,94 =28.Vậy M = 28n -> Chỉ có giá trị n = M = 56 phù nax 0,0525 hợp Vậy M Fe Thay n = -> ax = 0,0525 ax 0,0525 x Ta có: ay = 0,07 = = y > x = y = 4 Vậy công thức oxit kim loại Fe3O4 Bài 11: Khi hòa tan 8g Ôxit kim loại hóa trị III 300ml dung dịch H 2SO4 , sau phản ứng người ta cần phải trung hòa lượng axit dư 50g dung dịch NaOH 24% Xác định công thức Ôxit kim loại? Đáp số: Fe2O3 Bài 12: Khi hoà tan lượng oxit kim loại hoá trị II vào lượng vừa đủ dung dịch axit H2SO4 4,9%, người ta thu dung dịch muối có nồng độ 5,78% Xác định công thức oxit trên? Hướng dẫn: Đặt công thức oxit RO PTHH: RO + H2SO4 > RSO4 + H2O (MR + 16) 98g (MR + 96)g Giả sử hoà tan mol (hay MR + 16)g RO Khối lượng dd RSO4(5,87%) = (MR + 16) + (98 : 4,9).100 = MR + 2016 M R + 96 C% = M + 2016 100% = 5,87% R Giải phương trình ta được: MR = 24, kim loại hoá trị II Mg Đáp số: MgO Bài 13: Hoà tan 2,8g kim loại hoá trị (II) hỗn hợp gồm 80ml dung dịch axit H2SO4 0,5M 200ml dung dịch axit HCl 0,2M Dung dịch thu có tính axit muốn trung hoà phải dùng 1ml dung dịch NaOH 0,2M Xác định kim loại hoá trị II đem phản ứng? Hướng dẫn: Theo ta có: Số mol H2SO4 0,04 mol Số mol HCl 0,04 mol Sô mol NaOH 0,02 mol Đặt R KHHH kim loại hoá trị II a, b số mol kim loại R tác dụng với axit H2SO4 HCl Viết PTHH xảy Sau kim loại tác dụng với kim loại R Số mol axit lại là: Số mol H2SO4 = 0,04 – a (mol) Số mol HCl = 0,04 – 2b (mol) Viết PTHH trung hoà: Từ PTPƯ ta có: Số mol NaOH phản ứng là: (0,04 – 2b) + 2(0,04 – a) = 0,02 -> (a + b) = 0,1 : = 0,05 Vậy số mol kim loại R = (a + b) = 0,05 mol -> MR = 2,8 : 0,05 = 56 R có hoá trị II -> R Fe Bài 14: Chia 7,22g hỗn hợp A gồm Fe R (R kim loại có hoá trị không đổi) thành phần nhau: Phần 1: Phản ứng với dung dịch HCl dư, thu 2,128 lit H2(đktc) Phần 2: Phản ứng với HNO3, thu 1,972 lit NO(đktc) a/ Xác định kim loại R? b/ Tính thành phần % theo khối lượng kim loại hỗn hợp A? Hướng dẫn: a/ Gọi 2x, 2y (mol) số mol Fe, R có hỗn hợp A > Số mol Fe, R 1/2 hỗn hợp A x, y Viết PTHH xảy ra: Lập phương trình toán học; mhh A = 56.2x + 2y.MR (I) nH = x + ny/2 = 0,095 (II) nNO = x + ny/3 = 0,08 (III) Giải hệ phương trình ta được: MR = 9n (với n hoá trị R) Lập bảng: Với n = MR = 27 phù hợp Vậy R nhôm(Al) Bài 15: Một hợp chất hoá học tạo thành từ kim loại hoá trị II phi kim hoá trị I Hoà tan 9,2g hợp chất vào nước để có 100ml dung dịch Chia dung dịch thành phần Thêm lượng dư dung dịch AgNO3 vào phần 1, thấy tạo 9,4g kết tủa Thêm lượng dư dung dịch Na2CO3 vào phần 2, thu 2,1g kết tủa a/ Tìm công thức hoá học hợp chất ban đầu? b/ Tính nồng độ mol/l dung dịch pha chế? Hướng dẫn Đặt R KHHH kim loại hoá trị II X KHHH phi kim có hoá trị I Ta có CTHH hợp chất là: RX2 Đặt 2a số mol hợp chất RX2 ban đầu Ta có: 2a(MR + 2MX) = 9,2 (g) > a.MR + 2.a.MX = 4,6 (I) Viết PTHH xảy ra: Phần 1: 2a(MAg + MX) = 216.a + 2.a.MX = 9,4 (II) Hay 2.a.MAg - a.MR = 216.a - a.MR = 9,4 – 4,6 = 4,8 (*) Phần 2: a(MR + MCO ) = a.MR + 60.a = 2,1 (III) Hay 2.a.MX - a.MCO = 2.a.MX – 60.a = 4,6 – 2,1 = 2,5 (**) Từ (*) (III) -> 216.a + 60.a = 4,8 + 2,1 = 6,9 -> a = 0,025 Thay a = 0,025 vào (III) -> MR = 24 Vậy R Mg Thay vào (I) -> MX = 80 Vậy X Br CTHH hợp chất: MgBr2 Đáp số: Công thức hoá học hợp chất MgBr2 Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn 0,42g hyđrocacbon X thu toàn sản phẩm qua bình 1đựng H2SO4 đặc, bình đựng dung dịch KOH dư, kết thấy bình tăng 0,54g, bình tắng 1,32g Biết hóa 0,42g X chiếm thể tích 1,192g O2 điều kiện Tìm công thức phân tử X ? Đáp số: C5H10 ... Hãy xác định công thức muối sắt clorua? Đáp số: FeCl2 Bài 5: Ôxit kim loại R mức hóa trị thấp chứa 22,56% Ôxi kim loại mức hóa trị cao chứa 50,48% Ôxi Xác định kim loại R? B Dạng tập nâng cao: Bài. .. Bài 5: Một bạn học sinh tiến hành nung 2,45g muối vô (Y), thu 0,672 lit khí oxi(đktc), chất rắn lại đem phân tích gồm 52,35%K 47,65%Cl Xác định công thức phân tử Y ? Đs : KClO3 BÀI TẬP NÂNG CAO. .. mol hợp chất nặng 42g Xác định công thức phân tử hợp chất? Bài 2: Cho luồng khí clo dư tác dụng với 9, 2g kim loại sinh 23,4g muối kim loại hoá trị I Hãy xác định kim loại hoá trị I muối kim loại
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 9 XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC, BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 9 XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC, BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO HÓA HỌC 9 XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay