BÀI tập điền từ tích phân

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:34

1 Hãy nối biểu thức cột A với cột B để tạo thành công thức hoàn chỉnh A B − ( C)′ • ( x ) ′ ( x > 0) • cos x • ( x) ′ • ( cos x ) ′ • ( tan x ) ′ − sin x • ( cot x ) ′ • ( x )′ x cos x n Điền cụm sau vào chỗ trống: sin x n.x n−1 ( sin x ) ′ • − cos x + C x + C , , ∫ cos xdx ∫ x , α dx ln x + C , , , tan x + C e x + C , ∫ a dx x , Từ hoàn thành bảng bên cạnh xα +1 = + C , α ≠ −1 α +1 ∫ a.dx = , a ∈ ¡ dx ∫ x = x ≠ ∫ (ax + b) ∫ e dx = ∫ ax + b = ax = +C ln a ∫e = sin x + C ∫a ∫ sin xdx = ∫ cos(ax + b)dx = ∫ sin(ax + b)dx = x ∫ cos x dx = = −cotx + C α dx = dx ax +b dx = α x+ β dx = ∫ cos2 (ax + b) dx = ∫ sin (ax + b) dx = ĐÁP ÁN Hãy nối biểu thức cột A với cột B để tạo thành công thức hoàn chỉnh ( C)′ = • ( x ) ′ = n.x n • ( x)′ = ; ( ) ′ = n.u n −1 ⇒ un ( x )′ = 1x , ( x > 0) ⇒ u ′ , ( n ∈ ¥ , n ≥ ) n −1 ( u ) ′ = 2u′u , ( u > 0) • ( sin x ) ′ = cos x ⇒ ( sin u ) ′ = u.′ cos u ( cos x ) ′ = − sin x ⇒ ( cos u ) ′ = −u ′.sin u • • ( tan x ) ′ = • cos x ( cot x ) ′ = − • u′ ⇒ ( tan u ) ′ = cos u ⇒ ( cot u ) ′ = − sin x Điền cụm sau vào chỗ trống: ∫ sin x dx tan x + C e x + C , , ∫ a dx u′ sin u − cos x + C x + C , , ∫ cos xdx ∫ x dx ln x + C , , x , Từ hoàn thành bảng bên cạnh Nguyên hàm hàm số Nguyên hàm mở rộng ∫ dx = x + C ∫ a.dx = ax + C, a ∈ ¡ xα +1 ∫ x dx = α + + C , α ≠ −1 ( ax + b)α +1 ∫ (ax + b) dx = a α + + C α α α , ∫ dx = ln x + C , x ≠ x ∫ e dx = e x x +C dx ∫ ax + b = a ln ax + b + C ∫e dx = eax +b + C a ax +b aα x + β dx = +C α ln a ax ∫ a dx = ln a + C ∫a ∫ cos xdx = sin x + C ∫ cos(ax + b)dx = a sin(ax + b) + C ∫ sin xdx = − cos x + C ∫ sin(ax + b)dx = − a cos(ax + b) + C x ∫ cos x dx = tan x + C ∫ sin x dx = −cotx + C α x+β 1 1 ∫ cos (ax + b) dx = a tan(ax + b) + C 1 dx = − cot ( ax + b) + C ∫ sin (ax + b) a ... cos u ⇒ ( cot u ) ′ = − sin x Điền cụm sau vào chỗ trống: ∫ sin x dx tan x + C e x + C , , ∫ a dx u′ sin u − cos x + C x + C , , ∫ cos xdx ∫ x dx ln x + C , , x , Từ hoàn thành bảng bên cạnh Nguyên..., tan x + C e x + C , ∫ a dx x , Từ hoàn thành bảng bên cạnh xα +1 = + C , α ≠ −1 α +1 ∫ a.dx = , a ∈ ¡ dx ∫ x = x ≠ ∫ (ax +
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập điền từ tích phân , BÀI tập điền từ tích phân , BÀI tập điền từ tích phân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay