Tuyen chon bai tap tich phan hay luyen thi TN THPT quoc gia 2015

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:34

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN PHƯƠNG THỨC TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng 3,số 5, ngõ 43, Trung Kính,Đống Đa, Hà Nội Hottline: 0973.332.916 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn TUYỂN CHỌN BÀI TẬP TÍCH PHÂN Bài 1: Tính tích phân sau: 1 dx 1)   x2 ln e ; 2) x   dx x  2 3)  (6 x  x  1)(24 x  10)dx ; 4)  sin x cos  xdx   5)  e e 16 dx 0 cos x ; 6)  (tan  x  cot x)dx Bài 2: Tính tích phân sau:   (1  3x) sin xdx ; (2 x  3) 1 x dx ln e 1) 2) ;  3) e3 x  dx ex   4 dx 4)  (s inx  cos x) ; 5) 4dx 4 x  x  1 ; 6)   dx cosx-sinx 8) dx 0  t anx  sin xdx 10)  cos x ; cos xdx 0 cos x ; ; 9)   2 cos xdx 11)  s inx  cos x dx  x6   7)  x ; 12) s inxdx  s inx  cos x Bài 3: Tính tích phân sau: 1) xdx 4 x  ; 2)  xdx  x2 1 x 1 x dx 64 ; 3)  4) 2 x dx 0 e x ; 5)    s inxdx  7)  (  cos2 x   cos2 x )dx ; 6)   sin 2x dx TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN PHƯƠNG THỨC TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng 3,số 5, ngõ 43, Trung Kính,Đống Đa, Hà Nội Hottline: 0973.332.916 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn Bài 4: Tính tích phân sau:   1)  cos x cos xdx ; 2)  sin x sin xdx ; 3) 5)  e dx 1 x2  x   (sin x  co s x) dx ; 6) x   cos x dx 0 3  7)   x   ln xdx x 1 e Bài 5: Tính tích phân sau: ( x  3x  4)dx 1)  x 1 dx 4)  x2  ( x  x  1)dx 7)  1 x  x  xdx 10)  x2  1 x3dx ; 2)  x2  ; 5)  ; 8)  ; 11)  x2  1 x dx ; 3)  x2  (4 x  10)dx 1 x  x  ; 6)  x3dx ( x  1)3 ; x3dx ( x3  3x  x  8)dx 13)  1 x2  x  Bài 6: Tính tích phân sau:    1)  x  s inx   dx  cos x  ; dx 1 x  x  dx 9)  ( x  2)( x  1) dx x( x  1) ; 12)  ; (4 x  x  1)dx 14)  x3  e7 ln x.3  ln xdx 2)  x  e  ln x  3)  x  x  ln x   dx  x2   ; 4)  sin x(sin x  cos2 x)dx  5)  sin x(sin x  2cos2 x)dx ; 6)  sin x(sin x  4cosx)dx 0 Bài 7: Tính tích phân: 1)  ( x  1)dx 3x   x  ; 2)  ;   4) 32 x  32 x  2dx 1 0  xdx 01 x 1 ; 3)  dx x  x 1 ; TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN PHƯƠNG THỨC TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng 3,số 5, ngõ 43, Trung Kính,Đống Đa, Hà Nội Hottline: 0973.332.916 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn x 1 4)  dx 3x  7)  x3 x  1dx ( x  1) dx 5)  ; ; 8)  x3 x 1 1  x2  dx ( x  1)dx 6)  ; ; x 1 dx x x2  9)  Bài 8: Tính tích phân: x3dx x2  1)  4)  (4 x  2)dx ( x  1)( x  2) 7)  xdx  x2 ; ; ; 2)  xdx x2  dx 5)  ( x  1)( x  2) 8)  dx x  x2 ; ; ; 2 dx  x x2  1 dx 6)   x2 13 x  9)  dx 2x  3) ĐỀ THI ĐẠI HỌC THAM KHẢO CÁC NĂM Bài 1(Khối B-2003): Bài 2(Khối D - 2003): Bài (Khối A - 2003): Bài 4(Khối B-2004): Bài 5(Khối D - 2004): Bài (Khối A - 2004): TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN PHƯƠNG THỨC TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng 3,số 5, ngõ 43, Trung Kính,Đống Đa, Hà Nội Hottline: 0973.332.916 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn Bài 7(Khối B-2005): Bài 8(Khối D - 2005 Bài (Khối A - 2005): Bài 10 (Khối B-2006): Bài 11(Khối D - 2006): Bài 12 (Khối A - 2006): Bài 13 (Khối D - 2007): Bài 14 (Khối B-2008): Bài 15 (Khối D - 2008): Bài 16 (Khối A - 2008): Bài 17 (Khối B-2009): Bài 18 (Khối D - 2009): Bài 19 (Khối A - 2009): Bài 20 (Khối B-2010): TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN PHƯƠNG THỨC TỰ HỌC WTS Địa chỉ: Tầng 3,số 5, ngõ 43, Trung Kính,Đống Đa, Hà Nội Hottline: 0973.332.916 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn Bài 21 (Khối D - 2010): Bài 22 (Khối A - 2010): Bài 23 (Khối B-2011): Bài 24 (Khối D - 2011): Bài 25 (Khối A - 2011): Bài 26 (Khối B-2012): Bài 27 (Khối D - 2012): Bài 28 (Khối A - 2012): ...  ( x  1)( x  2) 8)  dx x  x2 ; ; ; 2 dx  x x2  1 dx 6)   x2 13 x  9)  dx 2x  3) ĐỀ THI ĐẠI HỌC THAM KHẢO CÁC NĂM Bài 1(Khối B-2003): Bài 2(Khối D - 2003): Bài (Khối A - 2003): Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen chon bai tap tich phan hay luyen thi TN THPT quoc gia 2015 , Tuyen chon bai tap tich phan hay luyen thi TN THPT quoc gia 2015 , Tuyen chon bai tap tich phan hay luyen thi TN THPT quoc gia 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay