Tuyen chon bai tap tich phan hay luyen thi TN THPT quoc gia 2015

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:34

TUYỂN CHỌN BÀI TẬP TÍCH PHÂN Bài 1: Tính tích phân sau: 1 dx 1) ∫ − x2 ln e ; 2) ∫ e (e x − 1) dx x π 2 3) ∫ (6 x − x + 1)(24 x − 10) dx ; 4) ∫π sin x cos xdx − π π 5) dx ∫ cos x ; 6) ∫ (tan π x + cot x )dx Bài 2: Tính tích phân sau: 1) 4) π ∫ (1 − 3x) sin xdx ; dx ∫0 (s inx + cos x)2 ; π 7) ∫π − 10) dx cosx-sinx π sin xdx cos x ∫ (2 x − 3) dx 2) ∫ x 5) ; ; 8) 4) ∫ ∫ ; cos xdx ; ∫ −x ∫ 2π ; 5) ∫ π dx + x+6 9) π cos xdx ∫0 cos x 12) π s inxdx ∫ s inx + cos x 64 xdx ; + x2 1+ x dx 3) ∫ x π − s inxdx ; 6) ∫ π sin π 7) 6) ∫ s inx + cos x e3 x + dx ex +1 ; dx ∫0 + t anx π ∫ 3) π 11) x dx ex ; 4dx 4+ x − x Bài 3: Tính tích phân sau: xdx 1) ∫ ; 2) 4− x ln e ∫ ( + cos2 x + − cos2 x )dx Bài 4: Tính tích phân sau: 2x dx π 1) cos x cos xdx ∫ ; π 2) sin x sin xdx ∫ ; dx 4) ∫ x − x−6 −1 ∫ 32 x + 3−2 x − 2dx 5) (sin x − co s x) dx ∫ ; 6) π ∫( e x ) − cos x dx e  3 7) ∫  x − ÷ln xdx x 1 Bài 5: Tính tích phân sau: ( x + x + 4) dx 1) ∫ x +1 dx 4) ∫ x −4 ( x + x − 1) dx −1 x + x − 7) ∫ xdx 10) ∫ x +1 ; ; x3dx 2) ∫ x2 − (4 x + 10) dx 5) ∫ −1 x + x − 8) ∫ ; 11) ∫ x2 + 1 x dx 3) ∫ x2 − dx 6) ∫ −1 x + x − ; ; x3dx ( x + 1)3 ; x3dx ( x3 + x + x + 8)dx −1 x2 + x + 13) ∫ dx ; 9) ∫ ; 12) ∫ ; (4 x − x + 1)dx 14) ∫ x3 + ( x + 2)( x + 1) dx x( x + 1) Bài 6: Tính tích phân sau: π 1) ∫   x  s inx + ÷dx cos x   ; e  ln x  3) ∫ x  x − ln x + ÷dx  x  π 5) ∫ sin x(sin x − 2cos x)dx ; ; Bài 7: Tính tích phân: 1) ∫ ( x + 1)dx 3x + + x + 4) 3∫ x + dx 3x + 7) ∫ x3 x + 1dx ; 2) ∫ e7 ln x.3 + ln xdx 2) ∫ x π 4) 2∫ sin x(sin x + cos x )dx π 6) ∫ sin x(sin x − 4cosx) dx ; 1+ x +1 ; ; xdx ( x + 1) dx 5) ∫ dx 3) ∫ x + x +1 ( x + 1) dx ; x −1 x3 dx 8) ∫ 1 + x2 − ; −1 π 3) ; 6) ∫ dx x x2 − 9) ∫ x +1 ; Bài 8: Tính tích phân: x3dx 1) ∫ x2 + (4 x + 2) dx 4) ∫ ( x − 1)( x + 2) 7) ∫ xdx − x2 ; ; ; 2) ∫ xdx x2 + dx 5) ∫ ( x − 1)( x + 2) 8) ∫ dx ; ; ; x − x2 2 dx ∫ x x2 + 1 dx 6) ∫ − x2 13 x − dx 9) ∫ 2x +1 3) ĐỀ THI ĐẠI HỌC THAM KHẢO CÁC NĂM Bài 1(Khối B-2003): Bài 2(Khối D - 2003): Bài (Khối A - 2003): Bài 4(Khối B-2004): Bài 5(Khối D - 2004): Bài (Khối A - 2004): Bài 7(Khối B-2005): Bài 8(Khối D - 2005 Bài (Khối A - 2005): Bài 10 (Khối B-2006): Bài 11(Khối D - 2006): Bài 12 (Khối A - 2006): Bài 13 (Khối D - 2007): Bài 14 (Khối B-2008): Bài 15 (Khối D - 2008): Bài 16 (Khối A - 2008): Bài 17 (Khối B-2009): Bài 18 (Khối D - 2009): Bài 19 (Khối A - 2009): Bài 20 (Khối B-2010): Bài 21 (Khối D - 2010): Bài 22 (Khối A - 2010): Bài 23 (Khối B-2011): Bài 24 (Khối D - 2011): Bài 25 (Khối A - 2011): Bài 26 (Khối B-2012): Bài 27 (Khối D - 2012): Bài 28 (Khối A - 2012): ... ∫ ( x − 1)( x + 2) 8) ∫ dx ; ; ; x − x2 2 dx ∫ x x2 + 1 dx 6) ∫ − x2 13 x − dx 9) ∫ 2x +1 3) ĐỀ THI ĐẠI HỌC THAM KHẢO CÁC NĂM Bài 1(Khối B-2003): Bài 2(Khối D - 2003): Bài (Khối A - 2003): Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyen chon bai tap tich phan hay luyen thi TN THPT quoc gia 2015 , Tuyen chon bai tap tich phan hay luyen thi TN THPT quoc gia 2015 , Tuyen chon bai tap tich phan hay luyen thi TN THPT quoc gia 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay