Bài tập phương trình mũ và logarit

5 25 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:33

TRUNG TM O TO T HC WTS a ch: Tng 3,s 5, ngừ 43, Trung Kớnh,ng a, H Ni Hottline: 0986.035.246 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn Bài tập phơng trình logarit Phơng trình logarit áp dụng phơng pháp đa số log x + log ( x + 2) = 1, 2, ln(x + 1) + ln( x + 3) = ln(x + 7) 3, 5, log ( x 3) log (6 x 10) + = log x + log(4 x) = + log x x2 log [ ( x + 4)( x + 3)] + log =2 x+3 4, log ( x 2) log x = log ( x 2) 6, áp dụng phơng pháp đặt ẩn phụ log x log x + log16 x + log x = 1, 2, + =1 + log x log x log x log x = + log x 3, 5, =0 4, log x log x + = log x log (3 x) = 6, Trang TRUNG TM O TO T HC WTS a ch: Tng 3,s 5, ngừ 43, Trung Kớnh,ng a, H Ni Hottline: 0986.035.246 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn 7, log 22 (4 x) + log log 22 ( x 1) + log ( x 1) = 8, log 32 (3x) + =7 log x 9, 10, 11, log ( x + 3) + log ( x 1) = log (4 x) log ( x) log x (2 x) = log log (3 1) log (2 2) = x x 12, log 2 + log ( x) = log x x 13, 14, log x log x + 2 15, x2 =8 + log52 x = x log { log x ( x 6)} 16, Bài tập tổng hợp log x log (3 x) = 1, 3, log2(log4x) + log4(log2x) = 2 log x + x(log x 1) log x + = 2, log4x8 - log2x2 + log9243 = 4, log x + log x = log log x = log ( x + 1) 5, 7, 9, + 2x + x+1 + x +2 log x log x+ log =6 2 x+ > log ( x + 1) log3 ( x + 1) 11, log x + log x = log 6, log 2 x x log = 2.3log x 8, log x log x 10, 2x + log x + x > log x = log3 12, Phơng trình Trang ( x +2 ) 2 TRUNG TM O TO T HC WTS a ch: Tng 3,s 5, ngừ 43, Trung Kớnh,ng a, H Ni Hottline: 0986.035.246 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn áp dụng phơng pháp đa số 1) 2x ( x x x = 500 ) ( x2 + x = x2 + x x x+2 x x 2.3 3) 2) ) 4) ( + 2) 5) 2x+1 + 2x+2 = 5x+1 + 3.5x 6) ( x-1 ( 2) x x-1 x+1 x +1 10 + 3) x < ( 10 3) x +3 áp dụng phơng pháp đặt ẩn phụ ( 1) x x + 7+4 ) sin x +4 x + x +5 ( + 74 3 x 6.2 x 3) 72 x 5) 100 x ) sin x + +1 2) =4 12 2x =1 4) x + 2.( x ) x + x = = 6.( 0,7 ) + x 7) 3( x 1) =4 x +3 x +7 x 6) +1 x + > 12 8) Trang x + x sin x + cos +1 x = 12 = 10 TRUNG TM O TO T HC WTS a ch: Tng 3,s 5, ngừ 43, Trung Kớnh,ng a, H Ni Hottline: 0986.035.246 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn 9) x +1 + x +1 = x+ + 12 x 11) 10) 15) 17) 19) 21) +1 9.2 x +x + 22 x + = 12) (3+ 5) 2x-x + (3 5) 2x-x 2 - 21+ 2x-x 12.3x + 3.15x - 5x+1 = 20 ( x - 2.3 < 13) 22 x ) ( x - 35 + ) 14) x + 35 = 12 26 x .3 x + 17 = 16) 18) 2 x +1 x +364 = ( + 3) x 32x-1 = + 3x-1 3( 3) + = 2x 8.3 20) x 22) 4x - 6.2x+1 + 32= 2.4 x ( +1 x + x +4 + 6x x +4 9 ) +( +1 x = 9x 2+ +1 áp dụng phơng pháp hàm số 1) 25 x + 10 x = 2 x +1 x 3) x 4.3 9.2 = 2x - 2x x 5) 8) 9) x + 82 x 5.6 = ( x 1) = 3x 32 x + ( 3x 10 ) x + x = 2) x 2.6 x = 3.9 x x 4) 7) 9) x +1 2.2 x + 3.3 x > x x + 3log x = x log 10) Trang x 125 + 50 = 2x x >0 + x = ( x 1) ) x =4 TRUNG TM O TO T HC WTS a ch: Tng 3,s 5, ngừ 43, Trung Kớnh,ng a, H Ni Hottline: 0986.035.246 Email: wts@gmail.com/ Website: wts.edu.com /nguyenvanson.vn 11) x +4 +2 x +4 > 13 12) Trang x + 2x 4x ... ( x) = log x x 13, 14, log x log x + 2 15, x2 =8 + log52 x = x log { log x ( x 6)} 16, Bài tập tổng hợp log x log (3 x) = 1, 3, log2(log4x) + log4(log2x) = 2 log x + x(log x 1) log... log 6, log 2 x x log = 2.3log x 8, log x log x 10, 2x + log x + x > log x = log3 12, Phơng trình mũ Trang ( x +2 ) 2 TRUNG TM O TO T HC WTS a ch: Tng 3,s 5, ngừ 43, Trung Kớnh,ng a, H Ni Hottline:
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập phương trình mũ và logarit , Bài tập phương trình mũ và logarit , Bài tập phương trình mũ và logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay