Mẫu số 05/BHYT: Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:31

Mẫu trình bày giấy chứng nhận nộp tài liệu nguyên thuỷ vào lưu trữ cơ sở CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN:…………………………… ------------------- Số: ……………./200…./……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …. Ngày…. Tháng…. Năm 200 GIẤY CHỨNG NHẬN GIAO NỘP TÀI LIỆU NGUYÊN THUỶ VÀO KHO LƯU TRỮ LIÊN ĐOÀN ……………………… (Tên Liên đoàn) Liên đoàn …………………….(tên Liên đoàn) chứng nhận Tài liệu báo cáo địa chất …(ghi tên báo cáo đúng theo quyết địn phê duyệt)… ………………………… do….(tên đơn vị thành lập) ………………………. ……………………………… (Họ, tên tác giả chủ biên) ……. …….chủ biên Được phê duyệt theo Quyết định số …… ngày…. Tháng…. Năm 200… của …………………………………………. Đã nộp vào kho lưu trữ Liên đoàn. Người nộp tài liệu: ………………. (Họ tên, chức vụ) …………………… Người nhận tài liệu:……………… (Họ tên, chức vụ) ………………………. Tài liệu báo cáo mang ký hiệu lưu trữ … (ký hiệu báo cáo/sổ bảo quản) gồm những tài liệu như bảng thống kê đi kèm. Giấy chứng nhận được lập thành 3 bộ, nộp Trung tâm TTLTĐC 1 bộ, người nộp giữ 1 bộ, phụ trách Lưu trữ đơn vị giữ 1 bộ. NGƯỜI NỘP NGƯỜI NHẬN PHỤ TRÁCH LƯU TRỮ LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG (ký và ghi rõ họ,tên) (ký và ghi rõ họ,tên) (ký và ghi rõ họ,tên) (ký tên, đóng dấu) BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM Mẫu số 05/BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI GIẤY CHỨNG NHẬN KHÔNG CÙNG CHI TRẢ TRONG NĂM BHXH xác nhận Ông/bà: Ngày sinh: Địa chỉ: Mã số thẻ BHYT giá trị: từ / / đến ./ / Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu: Thời điểm tham gia BHYT đủ năm liên tục: từ ngày … /… /…… Thời điểm chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT luỹ kế năm vượt tháng lương sở: từ ngày …./… /…… Người bệnh sử dụng giấy miễn chi trả phạm vi quyền lợi BHYT khám bệnh, chữa bệnh tuyến từ ngày.…/ …/… đến ngày 31/12/… , ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Mẫu trình bày giấy chứng nhận nộp tài liệu vào Lưu trữ Địa chất CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN:…………………………… ------------------- Số: ……………./200…./……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, Ngày…. Tháng…. Năm 200 GIẤY CHỨNG NHẬN GIAO NỘP TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ ĐỊA CHẤT Trung tâm Thông tin - Lưu trữ địa chất chứng nhận: Báo cáo địa chất …(ghi tên báo cáo đúng theo quyết địn phê duyệt………………… ………………………… do….(tên đơn vị thành lập) ………………………. ……………………………… (Họ, tên tác giả chủ biên) ……. …….chủ biên Được phê duyệt theo Quyết định số …… ngày…. Tháng…. Năm 200… của …………………………………………. Đã nộp vào kho lưu trữ Địa chất. Người nộp tài liệu: ………………. (Họ tên, chức vụ) …………………… Người nhận tài liệu:……………… (Họ tên, chức vụ) ………………………. Báo cáo mang ký hiệu lưu trữ … (ký hiệu báo cáo/sổ bảo quản) gồm những tài liệu như bảng thống kê đi kèm. Giấy chứng nhận được lập thành 4 bộ, Trung tâm TTLTĐC giữ 2bộ. Đơn vị giao nộp báo cáo giữ 2 bộ. NGƯỜI NỘP NGƯỜI NHẬN TRƯỞNG PHÒNG KTTNBC LIÊN ĐOÀN TRƯỞNG (ký và ghi rõ họ,tên) (ký và ghi rõ họ,tên) (ký và ghi rõ họ,tên) (ký tên, đóng dấu) Xác nhận hồ đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh Thông tin Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở y tế thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở y tế thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng y tế; Bộ phận tiếp nhậntrả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ghi rõ : Thẩm định và xác nhận Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ theo hướng dẫn 2. Bước 2 Cá nhân đến nộp hồ tại Bộ phận tiếp nhậntrả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Đối với cán bộ tiếp nhận hồ : • Trường hợp hồ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp và chuyển Phòng y tế để giải quyết. • Trường hợp hồ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhậntrả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ Thành phần hồ 1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; 2. Văn bản chấp thuận thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực còn giá trị). 3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp (bản chính). 4. 02 bì thư có dán sẵn tem, ghi địa chỉ người nhận. Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc. (MS:04/2007/SYT.6) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [01] [02] Kính gửi: Nhà đầu tư : Đăng ký thực dự án đầu tư với nội dung sau: [11] Tên dự án đầu tư: [12] Địa điểm: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng: [13] Mục tiêu, quy mô dự án: [14] Vốn đầu tư dự kiến để thực dự án: [15] Trong đó: Vốn góp để thực dự án [16] Thời hạn hoạt động: [17] Tiến độ thực dự án: [18] Kiến nghị hưởng ưu đãi đầu tư: Nhà đầu tư cam kết: a) Về tính xác nội dung hồ đầu tư; b) Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam quy định Giấy chứng nhận đầu tư … ., ngày … tháng năm … [19] [20] NHÀ ĐẦU TƯ Hồ kèm theo: Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M P204B, Tòa nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội Email: cmlaw@cmlaw.vn - Fax: 04 36227269 - Tel: 04 36227274 - Web:http://cmlaw.vn CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ [01] [02] Kính gửi: Nhà đầu tư: Đăng ký hoạt động Chi nhánh để thực dự án đầu tư với nội dung sau: I Nội dung đăng ký hoạt động Chi nhánh: [03] Tên Chi nhánh: [04] Địa chỉ: [07] Người đứng đầu Chi nhánh: [08] Ngành, nghề kinh doanh: II Nội dung dự án đầu tư: [11] Tên dự án đầu tư: [12] Địa điểm thực dự án: ;Diện tích đất dự kiến sử dụng: [13] Mục tiêu và quy mô dự án: [14] Vốn đầu tư thực dự án: [15] Trong đó: Vốn góp để thực dự án [16] Thời hạn hoạt động: [17] Tiến độ thực dự án: [18] Kiến nghị hưởng ưu đãi đầu tư: III Nhà đầu tư cam kết: Về tính xác nội dung hồ đầu tư; Chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật Việt Nam và quy định Giấy chứng nhận đầu tư … ., ngày … tháng năm … [19] [20] NHÀ ĐẦU TƯ Hồ kèm theo: CMLAW - Văn phòng Luật sư C&M & Công ty Tư vấn C&M
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu số 05/BHYT: Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, Mẫu số 05/BHYT: Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, Mẫu số 05/BHYT: Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay