Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Mẫu TK3-TS

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:31

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu số: 01-TBH (CV số 1615/BHXH) TỜ KHAI THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN Số sổ BHXH : A – NGƯỜI LAO ĐỘNG 1.       2.  ! "#$%&'()*&+&Việt Nam , 3. )-)./",0)1",02"" 4. 3&4567348569:&;56<=!!>0  ?!@A'B3 C D() C 0()$    BE0 =,% 5. ?F#*!GH!I!JJ3&KL?E@2&KL,,,,, 6. MLNOP9N%79:&MLNOP1&<Q*!JH"&R1)PS&T GH",,,,9;MLNOUEV&N+8; 7. ?W&X0&W&YZ$4K 8. ?3-)0N3+?[\?]=^_D`B[\B[ 9. B+&2=aG!JGb05)ac$?d0=48$?d0()e.)$0% 10. 3NUfU&g1gNh),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11. B*4M4ijW& 12. ()5kNR0&44ij.%PhjK1L T   Bl   ?KLge&0&W&X0&W&Y Z0&E1&03P1& 7&3-)0N3+0N;&2< ZP430 Z&E =X&KL \ &6 ?W& X  D'  Z '& !  I > J G m H !! !! A$ A4$ C U C &   A?E?=4$ C BEBE A=,G!J0Gb05)9   $?n C 0  E   !,>J, Cam kết:%Y)UU5P99N6SS&0l)EV99&+)5& 154o&LLP)e, Ngày tháng năm 20 Người khai Lê Thị Huyền 1 B. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG: ?3-)0N3+0p&W&?[\?[ q =r  _Dr C B[\B[ Q)UUs50N*&l)O3*&&t[7j<     .&e&&%Y)UU5P99N6SS&, TP Hà Nội, ngày tháng năm 20… Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) C.XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI: Aju9sV/%-)eThanh Xuân)UUs50N*&l)oO3*&&t&$[7j<     V&e&&%Y)UU5PN6, TP Hà Nội, ngày tháng năm 20… Cán bộ thẩm định Giám đốc BHXH (Ký tên đóng dấu) Ghi chú: Mẫu 01 – TBH do người lao động kê khai, lập 3 bản gửi người sử dụng lao động. 2 Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Mẫu TK3-TS Tờ khai cung cấp thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS ban hành kèm theo QĐ 959/QĐ-BHXH Bảo hiểm xã hội Việt Nam BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ Kính gửi: (Cơ quan Bảo hiểm xã hội) Số định danh: (Ghi theo số quan BHXH cấp, chưa có để trống) [01] Tên đơn vị tiếng Việt: [02] Tên đơn vị tiếng Anh (nếu có): [03] Mã số thuế: [04] Địa trụ sở: [05] Loại hình đơn vị: [06] Số điện thoại: [07] Địa email: [08] Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh: [08.1] Số: ; [08.2] Nơi cấp: [09] Thông tin người đại diện theo pháp luật đơn vị: [09.1] Họ tên: [09.2] Ngày tháng năm sinh: [09.3] Giới tính: [09.4] Quốc tịch: [09.5] Số CMT/hộ chiếu: [10] Phương thức đóng khác: [10.1] Hằng quý [10.2] tháng lần [11] Nội dung thay đổi, yêu cầu: (Nếu tham gia lần đầu để trống, trường hợp thay đổi, điều chỉnh, bổ sung ghi vào đây) [12] Tài liệu kèm theo: (Kèm theo có) ………., ngày … tháng … năm … Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN Khi ký hợp đồng lao động > tháng doanh nghiệp phải làm thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc cho nhân viên VnDoc.com xin giới thiệu đến bạn hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc doanh nghiệp tham gia lần đầu doanh nghiệp di chuyển địa điểm Chú ý: Kể từ ngày 1/1/2015: - Theo Luật Làm việc số 38/2013/QH13: Khi ký hợp đồng lao động từ tháng trở lên DN phải đóng bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên (Không giới hạn phải đủ 10 người trước) Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP: - Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản NLĐ phải đóng BHYT, mức đóng tháng 4,5% tiền lương tháng trước nghỉ thai sản - Người hưởng trợ cấp thất nghiệp, phải đóng BHYT mức đóng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối tượng I Thủ tục tham gia BHXH, BHYT bắt buộc BHTN DN tham gia lần đầu: Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho DN gồm: - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu số TK1-TS (Ban hành kèm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 BHXH Việt Nam) - 02 ảnh màu cỡ x cm (01 ảnh dán tờ khai tham gia BHXH, BHYT;BHTN 01 ảnh lưu hồ sơ tham gia để xây dựng sở liệu) Lưu ý: - Những người hưởng BHXH lần chưa hưởng BHTN: + Thêm giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng BHTN quan BHXH nơi giải BHXH lần cấp - Những người hưởng quyền lợi BHYT cao (người có công…): + Thêm giấy tờ liên quan (kèm theo chính) để chứng minh Bước 2: DN chuẩn bị thủ tục sau: - Hướng dẫn lao động tham gia BHXH, BHYT kê khai tờ khai, kiểm tra, đối chiếu ký tờ khai người lao động - Bản Quyết định thành lập Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Giấy phép hoạt động - 01 Bản danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS (Ban hành kèm theo Quyết định 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 BHXH Việt Nam) Lưu ý: Những DN đăng ký đóng quý tháng lần: - Văn đăng ký phương thức đóng đơn vị (Đơn đề nghị Mẫu D01-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH), kèm theo: + Phương án sản xuất, kinh doanh đơn vị + Phương thức trả lương cho người lao động Bước 3: Nơi nộp hồ sơ: - Nộp trực tiếp phận cửa quan BHXH Những liệu điện tử chuyển qua internet…( IMS, USB, email) Lưu ý: Thời hạn cấp thẻ BHYT tối đa không 10 ngày làm việc; cấp sổ BHXH không 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Chú ý: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hợp đồng làm việc DN phải nộp toàn hồ sơ theo quy định II DN có thay đổi số lượng lao động cần làm thủ tục sau: Trường hợp tặng lao động: - 01 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK1-TS - 02 ảnh màu cỡ x cm (01 ảnh dán tờ khai tham gia BHXH, BHYT; 01 ảnh lưu hồ sơ tham gia để xây dựng sở liệu) Trường hợp giảm lao động: - Văn đề nghị Mẫu D01b-TS - 02 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-TS - Bản định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, thuyên chuyển, nghỉ việc hưởng chế độ hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn - Sổ BHXH - Thẻ BHYT thời hạn sử dụng (trừ trường hợp chết) III Những DN tham gia BHXH nơi khác chuyển đến: Hồ sơ bổ sung: - Thông báo kết đóng BHXH, BHYT quan BHXH tham gia trước (Mẫu C12-TS theo QĐ 1111/QĐ-BHXH) Lưu ý: DN có trách nhiệm nộp toàn số tiền bảo hiểm phải đóng (hoặc số tiền bảo hiểm tháng tham gia toàn người lao động danh sách) thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày quan BHXH nhận hồ sơ để cấp thẻ BHYT IV Mức đóng Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN năm 2015: Kể từ ngày 1/1/2015 theo Công văn 4064/BHXH-THU quy định tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN) năm 2015 cụ thể sau: - Hàng tháng, DN đóng cho người lao động trích từ tiền lương tháng người Tên đơn vị: Mã đơn vị: liên Điện thoại hệ: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT Số:…… tháng … năm … Mẫu D02-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 1111/QĐ-BHXH Ngày 25/10/2011 BHXH Việt Nam) Cấp bậc, Mức đóng cũ Mức đóng chức vụ, Từ tháng, Đến Không trả Đã có sổ Phụ cấp Phụ cấp STT Họ tên Mã số Ngày sinh Nữ chức danh Ghi Tiền năm tháng,năm thẻ BHXH Tiền lương TN VK TN nghề TN VK TN nghề lương CV CV nghề, điều (%) (%) (%) (%) kiện, nơi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I Tăng I.1 Lao động I.2 Mức đóng Cộng tăng II Giảm II.1 Lao động II.2 Mức đóng Cộng giảm Phần CQBHXH ghi: Tổng số tờ khai: Tổng số Sổ BHXH ………… đề nghị Tổng sốcấp: thẻ BHYT ………… Thời hạn đề nghị cấp: ………… từ:………… Cán thu Phần Đơn vị ghi: …… , ngày ….tháng… năm…… Người lập biểu đến……… Cán sổ, thẻ Thủ trưởng đơn vị Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lần đầu cho nhân viên công ty tham gia lần đầu doanh nghiệp di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến I Đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN: Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 BHXH Việt Nam quy định đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN: - Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ theo công việc định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến 12 tháng; - Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; - Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ Chú ý: Từ ngày 1/1/2018: Những HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến 03 tháng phải tham gia - Những người lao động làm việc từ nơi trở lên thì: Đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hợp đồng làm việc ngày có hiệu lực định tuyển dụng DN phải tham BH II Thủ tục đăng ký tham gia BHXH, BHYT,BHTN: Căn theo mục Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 BHXH Việt Nam hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cụ thể sau: Hồ sơ đơn vị tham lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến: a Người lao động: - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK1-TS b Đơn vị sử dụng lao động: - Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu TK3-TS - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS c Số lượng hồ sơ: 01 Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN tháng (Khi có điều chỉnh như: Tăng giảm lao động, điều chỉnh mức lương đóng hồ sơ cụ thể sau:) a Người lao động: - Tờ khai tham gia BHXH (giống trên) b Đơn vị sử dụng lao động: - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mẫu D02-TS (giống trên) - Tờ khai thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT Mẫu TK3-TS (Trường hợp thay đổi thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN DN VD: Thay đổi tên công ty, địa chỉ, MST, người đại diện pháp luật ) (giống trên) c Số lượng hồ sơ: 01 Nơi nộp hồ sơ: - Nộp hồ sơ trực tiếp phận cửa quan BHXH nộp qua mạng Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: Căn theo Điều 5, điều 14, điều 18 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 BHXH Việt Nam quy định cụ thể tỷ lệ đóng sau: - Doanh nghiệp phải nộp cho quan BHXH quận, huyện với tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN là: 32.5 % - Nộp cho Liên đoàn lao động quận, huyện với tỷ lệ đóng KPCĐ là: 2% Cụ thể tỷ lệ sau: - Đơn vị sử dụng lao động đóng: 22%, cụ thể: BHXH: 18% (Trong đó: 3% vào quỹ ốm đau thai sản, 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí tử tuất) BHYT: 3% BHTN: 1% - Người lao động đóng: 10,5% BHXH: 8% (Đóng vào quỹ hưu trí tử tuất) BHYT: 1,5% BHTN: 1% Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: - Là tiền lương tháng ghi hợp đồng lao động Tối thiểu không thấp mức lương tối thiểu vùng, tối đa không 20 lần mức lương sở logo CÔNG TY CỔ PHẦN . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2008 BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ Đơn vị : Địa chỉ : Điện thoại : Mã Số: Số tài khoản : Mở tại : Đăng ký nộp BHXH từ tháng (tháng mà bạn đi nộp bộ hồ sơ) năm 2008 như sau: Tổng số lao động: .người Tổng quỹ tiền lương: Tỷ lệ trích nộp: 23 % Đơn vị thuộc diện nộp BHXH, BHYT: hàng tháng. Về kinh phí chi BHXH ngắn hạn (2%): Không giữ lại và thanh quyết toán theo số phát sinh. Công ty chúng tôi cam kết: 1. Số lao động tham gia đóng BHXH, BHYT là đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. 2. Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT, lập biểu, thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Mẫu TK3-TS, Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Mẫu TK3-TS, Tờ khai đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN - Mẫu TK3-TS

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay