TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS XÁC ĐỊNH KHU VỰC THÍCH HỢP XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

32 29 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:29

B GIO DC V O TO TRNG I HC NễNG LM THNH PH H CH MINH TIU LUN TT NGHIP NG DNG GIS XC NH KHU VC THCH HP XY DNG BI CHễN LP CHT THI RN SINH HOT TI TH X THUN AN, TNH BèNH DNG H v tờn sinh viờn: Nguyn Ngc Huyn Ngnh: H thng Thụng tin a lý Niờn khúa: 2012 2016 Thỏng 6/2016 NG DNG GIS XC NH KHU VC THCH HP XY DNG BI CHễN LP CHT THI RN SINH HOT TI TH X THUN AN, TNH BèNH DNG Tỏc gi Nguyn Ngc Huyn Tiu lun c trỡnh ỏp ng yờu cu cp bng K s ngnh H thng Thụng tin a lý Giỏo viờn hng dn: KS Nguyn Duy Liờm Thỏng nm 2016 LI CM N Tụi xin chõn thnh cỏm n quý thy cụ trng i hc Nụng Lõm thnh ph H Chớ Minh ó tn tỡnh ch dy v truyn t kin thc sut thi gian hc ti trng Ngoi ra, tụi cng xin cm n n quý thy cụ b mụn h thng thụng tin a lý ó truyn t kin thc chuyờn mụn l hnh trang quý bỏu cụng vic cng nh cuc sng sau ny c bit, xin gi li cm n sõu sc n thy Nguyn Duy Liờm ó trc tip hng dn tụi hon thnh bi tiu lun Sau cựng, tụi xin cm n gia ỡnh cựng bn bố ó ng h tụi sut quỏ trỡnh hc Trong quỏ trỡnh hc cng nh lm bi tiu lun khú trnh nhng sai sút kớnh mong quý thy cụ b qua Xin chõn thnh cỏm n! Nguyn Ngc Huyn Khoa Mụi trng v Ti nguyờn Trng i hc Nụng Lõm TP H Chớ Minh Email: 12162022@st.hcmuaf.edu.vn i TểM TT ti nghiờn cu ng dng GIS xỏc nh khu vc thớch hp xõy dng bói chụn lp cht thi rn sinh hot ti th xó Thun An, tnh Bỡnh Dng ó c thc hin khong thi gian t thỏng 2/2016 n thỏng 5/2016 Mc tiờu ca ti l xỏc nh khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR ti TX Thun An Phng phỏp tip cn ca ti l to vựng m cho cỏc lp i tng theo tiờu ó quy nh Sau ú s dng cụng c Erase xúa vựng m t ú tỡm c khu vc thớch hp xõy dng BCL Kt qu t c ca ti l tỡm c khu vc: khu vc phng Bỡnh Chun, khu vc phng Bỡnh Hũa, khu vc ti xó An Sn v khu vc ti phng Vnh Phỳ cú th xõy dng BCL CTR ti TX Thun An, tnh Bỡnh Dng Trong khu vc cú th xõy dng BCL cú khu vc thớch hp xõy dng BCL ti TX Thun An l: Bỡnh Chun 1, Bỡnh Chun 2, Bỡnh Hũa v Bỡnh Hũa Ti TX ch cú trm trung chuyn ti phng Thun Giao s khụng ỏp ng c lng rỏc ln v ngy cng tng ti TX Vỡ vy, nghiờn cu tỡm c khu vc thớch hp xõy dng BCL rt hu ớch nu chớnh quyn a phng mun trin khai d ỏn xõy dng BCL ti TX ii MC LC LI CM N i TểM TT ii MC LC iii DANH MC VIT TT v DANH MC BNG BIU vi DANH MC HèNH NH vii CHNG M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti 1.2 Mc tiờu nghiờn cu CHNG TNG QUAN TI LIU 2.1 Tng quan CTR sinh hot 2.1.1 Khỏi nim 2.1.2 Ngun gc phỏt sinh 2.1.3 Ch tiờu la chn khu vc BCL CTR sinh hot 2.2 Tng quan khu vc nghiờn cu 2.2.1 V trớ a lý 2.2.2 iu kin t nhiờn 2.2.3 iu kin kinh t- xó hi 2.3 Hin trng CTR sinh hot ti TX Thun An, tnh Bỡnh Dng 2.4 Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n nghiờn cu CHNG PHNG PHP NGHIấN CU 10 3.1 D liu 10 3.2 S phng phỏp 10 CHNG KT QU, THO LUN 12 4.1 Xỏc nh khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot 12 4.2 La chn khu t thớch hp xõy dng bói chụn lp CTR sinh hot 18 iii CHNG KT LUN, KIN NGH 21 5.1 Kt lun 21 5.2 Kin ngh 21 TI LIU THAM KHO 22 iv DANH MC VIT TT BCL Bói chụn lp CN Cụng nghip CTR Cht thi rn ctv Cng tỏc viờn GIS Geographic Information System GPS Global Positioning System TX Th xó UBND y ban nhõn dõn v DANH MC BNG BIU Bng 2.1 La chn quy mụ BCL Bng 2.2 Quy mụ BCL theo din tớch Bng 2.3 Khong cỏch thớch hp la chn BCL Bng 2.4 Khi lng CTR sinh hot ti tnh Bỡnh Dng qua cỏc nm Bng 3.1 D liu s dng nghiờn cu 10 Bng 4.1 Cỏc tiờu la chn a im BCL CTR ti TX Thun An 15 Bng 4.2 Din tớch cỏc khu vc cú th xõy dng BCL 18 vi DANH MC HèNH NH Hỡnh 2.1 Bn hnh chớnh TX Thun An, Bỡnh Dng Hỡnh 2.2 Bói rỏc t phỏt trờn ng Hoa Lõn 1, phng Thun Giao,TX Thun An (Kim H, 2014) Hỡnh 3.1 S phng phỏp nghiờn cu 11 Hỡnh 4.1 Bn th hin lp t ti TX Thun An 12 Hỡnh 4.2 Bn th hin lp khu CN ti TX Thun An 13 Hỡnh 4.3 Bn th hin lp giao thụng ti TX Thun An 14 Hỡnh 4.4 Lp Buffer chung ca lp d liu 16 Hỡnh 4.5 Cỏc khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot 17 Hỡnh 4.6 Bn khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot ti TX Thun An 19 vii CHNG M U 1.1 Tớnh cp thit ca ti Thun An l TX nm phớa Nam thuc tnh Bỡnh Dng Thun An hin ang l a phng cú ngun lao ng nhp c rt ln (chim 66,6% tng dõn s trờn a bn th xó v chim t l trờn 37,5% so vi tng s lao ng nhp c ton tnh Bỡnh Dng) Trong nhng nm qua, TX Thun An luụn l mt nhng a phng i u s nghip CN húa, hin i húa ca tnh Bỡnh Dng Tc tng trng kinh t luụn mc cao, GDP tng bỡnh quõn khong 18,5% nm Ton TX hin cú khu CN v cm CN trung, thu hỳt 2.368 doanh nghip v ngoi nc Trong ú, s doanh nghip hot ng cỏc khu CN v cm CN l 400 doanh nghip (Ban biờn trang thụng tin in t TX Thun An, 2016) Vi vic tc tng trng kinh t cựng vi ngun lao ng nhp c ngy cng nhiu thỡ s phỏt sinh nhiu cn gii quyt, c bit l CTR sinh hot CTR sinh hot (con gi l rỏc sinh hot) l CTR phỏt sinh sinh hot hng ngy ca ngi (Chớnh ph, 2015) Hin nay, trờn a bn TX ngy cng cú nhiu bói rỏc t phỏt c hỡnh thnh Nhng bói rỏc ny tn ti ó lõu gõy nh hng n mụi trng, lm mt my quan ụ th Theo s liu thng kờ ca xớ nghip cụng trỡnh cụng cng TX, mi ngy trờn a bn cú hn 200 tn rỏc c thi Bỡnh quõn mt thỏng xớ nghip v t ly rỏc dõn lp thu gom c khong 8.000 tn rỏc (Kim H, 2014) TX cú trm trung chuyn phng Thun Giao, din tớch trm trung chuyn l khong s c chuyn n BCL cht thi Nam Bỡnh Dng Vi lng rỏc ln v ngy cng tng, thỡ mt trm chung chuyn l khụng nờn dn n vic phỏt sinh cỏc bói rỏc t phỏt gõy nh hng n mụi trng v cuc sng ngi dõn Chớnh vỡ vy, cn phi cú thờm BCL nhm gim thiu cỏc bói rỏc t phỏt cng nh trung rỏc thi li x lý nhm gim thiu cỏc tỏc hi ca nú Vỡ vy, ti: ng dng GIS xỏc nh khu vc thớch hp xõy dng bói chụn lp cht thi rn sinh hot ti th xó Thun An, Tnh Bỡnh Dng c thc hin 1.2 Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu nghiờn cu ca ti bao gm: Xỏc nh khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot La chn khu t thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot Mapinfo T ú, ngi qun lý d dng tỡm kim c thụng tin thuc tớnh trm trung chuyn, rỏc thi cng nh thụng tin nhõn s cụng ty Nghiờn cu ca Nguyn Tin Hong v ctv (2010) ng dng h thng thụng tin a lý (GIS) vo cụng tỏc qun lý thu gom, chuyn CTR sinh hot ti thnh ph Thỏi Nguyờn, tnh Thỏi Nguyờn Nghiờn cu ny kt hp GIS v GPS ó xỏc nh c v trớ ca h thng thu gom, ch c mi tỏc ng gia h thng thu gom v cỏc yu t tỏc ng T ú, cho thy c nhng khú khn v thun li to iu kin cho ngi qun lý ci thin cụng tỏc thu gom ny tng lai Nghiờn cu ca Lờ Th Thỳy Hng (2007) ó ng dng GIS h tr cụng tỏc qun lý CTR ụ th ti thnh ph Pleiku, Gia Lai Nghiờn cu ny ó phõn tớch c c s lý lun xõy dng cỏc cụng c tin hc (c th l GIS) xõy dng mụ hỡnh toỏn t ú h tr cụng tỏc qun lý mụi trng núi chung v CTR núi riờng Ngoi ra, nghiờn cu ny ng dng phn mm WASTE 2.0 tớnh toỏn, d bỏo lng CTR 2015 v b thu gom cn thit da trờn mụ hỡnh toỏn hc m cụng c tin hc xõy dng Nghiờn cu ca Lờ Th Hong Oanh (2008) ng dng GIS vic qun lý CTR ti th xó Vnh Long Mc tiờu l xõy dng mụ hỡnh qun lý CTR ti th xó Vnh Long thụng qua h thng thit k qun lý ca phn mm Mapinfo nhm hn ch ụ nhim mụi trng ti th xó Vnh Long Nghiờn cu ny kt hp GIS v Mapinfo ó ch c lng rỏc phõn b theo tng khu vc ti th xó t ú d dng kim soỏt lng rỏc thi to iu kiờn cho cụng tỏc qun lý ti khu vc Nghiờn cu ca Trnh Ngc o v Nguyn Vn Phc (2007) ó kt hp GIS v GPS quy hoch h thng thu gom chuyn CTR CN v CTR CN nguy hi cho cỏc khu CN, khu ch xut ti thnh ph H Chớ Minh Mc tiờu l khc phc nhng khuyt im cụng tỏc thu gom chuyn to nờn mt h thng thu gom, chuyn thng nht v c qun lý hiu qu T ú, nghiờn cu ny vi vic kt hp GIS v GPS ó to c h thng qun lý chuyn phự hp vi mc tiờu t Túm li, cỏc nghiờn cu trờn cho thy cụng ngh GIS cú rt nhiu ng dng liờn quan n rỏc thi nh: qun lý cht thi, quy hoch h thng thu gom, chuyn CTR hoc xõy dng c s d liu qun lý CTR núi chung cng nh tỡm kim a im chụn lp cht thi rn núi riờng T ú cho thy tm quan trng ca GIS vic x lý rỏc thi núi chung cng nh xỏc nh khu vc chụn lp CTR núi ring CHNG PHNG PHP NGHIấN CU 3.1 D liu D liu u vo phc v cho vic nghiờn cu theo bng 3.1 Bng 3.1 D liu s dng nghiờn cu STT Loi d liu Mụ t Ngun Bn hin trng s H ta : UTM WGS84 S Ti nguyờn v Mụi dng t 2014 trng tnh Bỡnh Dng Quy mụ BCL, din tớch c th B Khoa hc Cụng ngh Tiờu xõy dng theo quy mụ, khong cỏch cỏc v Mụi trng (2000), BCL i tng (khu dõn c, khu CN, B Xõy dng (2001) ng giao thụng) ti BCL 3.2 S phng phỏp Phng phỏp thc hin nghiờn cu ny c thc hin theo Hỡnh 3.1 Mụ t tin trỡnh thc hin: Bc 1: Thu thp s liu: bn s dng t 2014, cỏc yờu cu v tiờu xõy BCL CTR sinh hot Bc 2: X lý d liu: t bn s dng t tỏch d liu thnh lp: lp t , lp giao thụng, lp khu CN v lp t chuyờn dng Bc 3: Phõn tớch vựng m: kt hp cỏc lp d liu i chiu vi cỏc yờu cu v tiờu xõy dng BCL to vựng m cú khong cỏch theo yờu cu Bc 4: Gom vựng m: t cỏc vựng m va to thỡ s s dng cụng c gom cỏc vựng m va to Bc 5: Xúa vựng m: s dng cụng c xúa vựng m va gom s to cỏc khu vc cú th xõy dng BCL CTR t ú i chiu vi c im ca TX tỡm c khu vc thớch hp xõy dng BCL 10 Hỡnh 3.1 S phng phỏp nghiờn cu 11 CHNG KT QU, THO LUN 4.1 Xỏc nh khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot T bn s dng t TX Thun An 2014 tỏch thnh lp: lp t , lp giao thụng, lp khu CN v lp chuyờn dng Da theo cỏc tiờu quy nh cú lp liờn quan ti vic la chn khu vc xõy dng BCL: lp t , lp khu CN v lp giao thụng ln lt c th hin nh hỡnh 4.1, 4.2 v 4.3 BN LP T TI TH X THUN AN 684000 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 / Th xó Tõn Uyờn 1216000.000000 682000 000000 000000 1216000 680000 000000 1213000.000000 Ph-ờngThuận Giao An Sơn Ph-ờng An Phú 1210000.000000 000000 Ph-ờng An Thạnh Ph-ờngH-ng Định Ph-ờng Bình Nhâm 000000 Th xó D An Ph-ờng Lái Thiêu Ph-ờng Bình Hòa 1204000.000000 Thnh ph H Chớ Minh Ph-ờngVĩnh Phú CH THCH 1207000.000000 000000 Th xó Th Du Mt 000000 1204000 1207000 1210000 1213000 Ph-ờng Bình Chuẩn Ranh gii phng 1:80,000 t 680000 000000 682000 1201000.000000 Ranh gii huyn 000000 1201000 Ranh gii tnh Km 000000 684000 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 Hỡnh 4.1 Bn th hin lp t ti TX Thun An 12 000000 Theo nh hỡnh trờn cú th thy rng t phõn b ri rỏc khp TX Thun An v cú din tớch 396,023 chim khong 4,432% din tớch ton TX BN LP KHU CễNG NGHIP TI TH X THUN AN 684000 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 / Th xó Tõn Uyờn 1216000.000000 682000 000000 000000 1216000 680000 000000 1213000.000000 Ph-ờngThuận Giao Ph-ờng An Thạnh Ph-ờngH-ng Định 1210000.000000 An Sơn Ph-ờng An Phú Ph-ờng Bình Nhâm 000000 Th xó D An Ph-ờng Lái Thiêu Ph-ờng Bình Hòa CH THCH 1204000.000000 Thnh ph H Chớ Minh 1207000.000000 000000 000000 Th xó Th Du Mt 000000 1204000 1207000 1210000 1213000 Ph-ờng Bình Chuẩn Ph-ờngVĩnh Phú Ranh gii phng 1:80,000 Khu cụng nghip 680000 000000 682000 000000 684000 000000 1201000.000000 Ranh gii huyn 000000 1201000 Ranh gii tnh Km 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 Hỡnh 4.2 Bn th hin lp khu CN ti TX Thun An Theo hỡnh trờn cho thy lp khu CN ti TX Thun An phõn b theo vựng, trung nhiu trung tõm TX Vi din tớch 272,403 chim khong 3,04% din tớch ton TX 13 BN LP GIAO THễNG TI TH X THUN AN 684000 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 / Th xó Tõn Uyờn 1216000.000000 682000 000000 000000 1216000 680000 000000 1213000.000000 Ph-ờngThuận Giao An Sơn Ph-ờng An Phú 1210000.000000 000000 Ph-ờng An Thạnh Ph-ờngH-ng Định Ph-ờng Bình Nhâm 000000 Th xó D An Ph-ờng Lái Thiêu Ph-ờng Bình Hòa 1204000.000000 Thnh ph H Chớ Minh Ph-ờngVĩnh Phú CH THCH 1207000.000000 000000 Th xó Th Du Mt 000000 1204000 1207000 1210000 1213000 Ph-ờng Bình Chuẩn Ranh gii huyn 1:80,000 Ranh gii phng 680000 000000 682000 000000 684000 1201000.000000 Ranh gii tnh 000000 1201000 ng giao thụng Km 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 Hỡnh 4.3 Bn th hin lp giao thụng ti TX Thun An Sau tỏch c lp d liu cn thit da theo nhng tiờu c quy nh tiờu chun TCVN 6696: 2001 thỡ ti a cỏch ch tiờu phự hp vi vic la chn khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR ti TX Thun An nh bng 4.1 14 Bng 4.1 Cỏc tiờu la chn a im BCL CTR ti TX Thun An Tiờu Giỏ tr (m) Khong cỏch ti t 1000 Khong cỏch ti khu CN 1000 Khong cỏch ti ng giao thụng 100 Da vo bng trờn s dng cụng c Buffer to vựng m cho cỏc lp d liu: t , khu cụng nghip, ng giao thụng vi giỏ tr ln lt l 1000, 1000, 100m Sau to vựng m cho lp d liu s dng cụng c Merge gom cỏc lp Buffer va to thu c lp Buffer chung ca lp d liu nh hỡnh 4.4 15 BN VNG M TI TH X THUN AN 684000 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 / Th xó Tõn Uyờn 1216000.000000 682000 000000 000000 1216000 680000 000000 1213000.000000 Ph-ờngThuận Giao An Sơn Ph-ờng An Phú 1210000.000000 000000 Ph-ờng An Thạnh Ph-ờngH-ng Định Ph-ờng Bình Nhâm 000000 Th xó D An Ph-ờng Lái Thiêu Ph-ờng Bình Hòa 1204000.000000 Thnh ph H Chớ Minh Ph-ờngVĩnh Phú CH THCH 1207000.000000 000000 Th xó Th Du Mt 000000 1204000 1207000 1210000 1213000 Ph-ờng Bình Chuẩn Ranh gii phng 1:80,000 Vựng m 680000 000000 682000 000000 1201000.000000 Ranh gii huyn 000000 1201000 Ranh gii tnh Km 684000 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 Hỡnh 4.4 Lp Buffer chung ca lp d liu Tip theo s dng cụng c Eraser xúa lp Buffer va to c sau ú tin hnh thu gom cỏc khu vc va lm bng cụng c Merge thu c khu vc thớch hp nh hỡnh 4.5 16 BN KHOANH VNG THCH HP XY DNG BI CHễN LP CHT THI RN SINH HOT TI TH X THUN AN 684000 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 / Th xó Tõn Uyờn 1216000.000000 682000 000000 000000 1216000 680000 000000 An Sơn Ph-ờng An Phú 1210000.000000 000000 Ph-ờng An Thạnh Ph-ờngH-ng Định Ph-ờng Bình Nhâm 000000 Th xó D An Ph-ờng Lái Thiêu Ph-ờng Bình Hòa 1204000.000000 Thnh ph H Chớ Minh Ph-ờngVĩnh Phú CH THCH 1201000.000000 Ranh gii tnh 000000 1201000 1213000.000000 Ph-ờngThuận Giao Ranh gii huyn Ranh gii phng 1:80,000 Khu vc thớch hp 680000 000000 682000 000000 684000 000000 1207000.000000 000000 Th xó Th Du Mt 000000 1204000 1207000 1210000 1213000 Ph-ờng Bình Chuẩn Km 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 Hỡnh 4.5 Cỏc khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot Sau xúa lp Buffer thu c khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR Trong ú cú khu vc ti phng Bỡnh Chun, khu vc ti phng Bỡnh Hoa, khu vc ti xó An Sn V khu vc thuc phng Vnh Phỳ Cỏc khu vc ny cú v trớ giỏp ranh gii TX Vi v trớ ny cú th gim thiu tỏc ng ụ nhim ca nú ti ngi dõn 17 4.2 La chn khu t thớch hp xõy dng bói chụn lp CTR sinh hot Da theo nhng c im ca TX Thun An, cỏc ch tiờu phự hp la chn khu vc thớch hp xõy dng BCL c th hin nh bng 1.1 v bng 1.2 Da vo bng, TX Thun An l ụ th cp nờn quy mụ BCL cú th l nh hoc va Tuy nhiờn, dõn s th xó l 382.496 ngi nờn quy mụ BCL l va Vi quy mụ BCL va thỡ din tớch ca bói l 10- 30 Vi khu vc ó tỡm c chn cỏc khu vc cú din tớch t 10- 30 l phự hp vi yờu cu Din tớch c th ca khu vc c th hin theo bng 4.2 Bng 4.2 Din tớch cỏc khu vc cú th xõy dng BCL Khu vc Din tớch (ha) Bỡnh Chun 30,842 Bỡnh Chun 61,511 Bỡnh Hũa 12,643 Bỡnh Hũa 13,690 Bỡnh Chun 0,176 Vnh Phỳ 6,279 An Sn 1,784 Theo bng trờn nhn thy cú khu vc nm khong din tớch 10- 30 phự hp vi yờu cu l cỏc khu vc: Bỡnh Chun 1, Bỡnh Chun 2, Bỡnh Hũa v Bỡnh Hũa 18 BN KHU VC THCH HP XY DNG BI CHễN LP CHT THI RN SINH HOT TI TH X THUN AN 682000 000000 684000 000000 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 000000 1216000 S V TR Xó Tõn Uyờn / 1216000.000000 680000 000000 1213000.000000 Ph-ờngThuận Giao Ph-ờng An Thạnh Ph-ờngH-ng Định 1210000.000000 An Sơn Ph-ờng An Phú Ph-ờng Bình Nhâm Th xó D An Ph-ờng Lái Thiêu Ph-ờng Bình Hòa 1207000.000000 000000 000000 Th xó Th Du Mt 000000 1207000 1210000 1213000 Ph-ờng Bình Chuẩn 1204000.000000 Thnh ph Ranh tnh H Chớgii Minh 000000 1204000 CH THCH Ranh gii huyn Ranh gii phng Khu vc thớch hp Ph-ờngVĩnh Phú Bỡnh Chun 1:80,000 Bỡnh Chun 680000 000000 682000 000000 684000 000000 1201000.000000 Bỡnh Hũa 000000 1201000 Bỡnh Hũa 1 Km 686000 000000 688000 000000 690000 000000 692000 000000 Hỡnh 4.6 Bn khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot ti TX Thun An Da theo cỏc tiờu cng nh iu kin ca TX cú khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot ti TX Thun An Trong khu vc cú: khu vc phng Bỡnh Chun l Bỡnh chun cú din tớch 30,842 chim khong 2,5% din tớch ca phng v Bỡnh Chun cú din tớch 61.511 chim khong 5,4% din tớch ca phng v khu vc thuc phng Bỡnh Hoa l Bỡnh Hoa cú din tớch 12,643 chim khong 0,87% din tớch ton phng v Bỡnh Hoa cú din tớch 13,69 chim 19 khong 0,95% din tớch ton phng c im chung ca cỏc khu vc ny u nm giỏp ranh gii ca TX, v trớ nh vy khỏ thun li vỡ xõy dng BCL s gim thiu tỏc ng ti cuc sng ca ngi dõn ti TX 20 CHNG KT LUN, KIN NGH 5.1 Kt lun Khi lng CTR sinh hot ngy cng tng vỡ vy tỡm khu vc xõy dng BCL l vic cn thit nhm gim thiu cỏc bói rỏc t phỏt sinh ti TX gõy nh hng ti cuc sng ca ngi dõn cng nh ụ nhim mụi trng lm mt my quan ụ th TX cú trm trung chuyn phng Thun Giao l khụng cha c lng rỏc ngy cng tng Sau nghiờn cu ó tỡm c khu vc cú th xõy dng BCL bao gm: khu vc phng Bỡnh Chun, khu vc phng Bỡnh Hũa, khu vc xó An Sn v khu vc phng Vnh Phỳ Trong khu vc tỡm c cú khu vc thớch hp cú th xõy dng BCL CTR ti TX ú cú khu vc nm phng Bỡnh Chun l Bỡnh Chun (30,84 ha), Bỡnh Chun (61,51 ha) v khu vc nm phng Bỡnh Hũa l Bỡnh Hũa (12,64 ha), Bỡnh Hũa (13,69 ha) Nhng khu vc ny cỏnh xa khu dõn c nm cỏc phng giỏp ranh gii TX s khụng gõy nh hng ti cuc sng ngi dõn Vi kt qu ny s cú nhiu la chn cho chớnh quyn a phng nu mun xõy dng bói BCL 5.2 Kin ngh Do hn ch thi gian v ngun d liu nờn nghiờn cu ny ch dng li cp TX vi ớt tiờu Vỡ vy, nu mun ỏp dng nghiờn cu vo thc tin cn xỏc nh thờm cỏc tiờu khỏc nh khong cỏch ti cụng trỡnh khai thỏc nc ngm, khong cỏc ti ngun nc mt, trm in, hng giú, chp thun ca chớnh quyn a phng v chp thun ca cng ng dõn c la chn khu vc thớch hp nht khu vc ó tỡm c Vỡ cỏc khu vc ny nm giỏp ranh gii cỏc TX khỏc nờn mun xõy dng BCL cn phi tỡm hiu xem BCL cú nh hng ti cỏc TX lõn cn hay khụng nhm gim tỏc ng ca nú ti cuc sng ngi dõn ca vựng lõn cn 21 TI LIU THAM KHO Ban biờn trang th vin tnh Bỡnh Dng, 2011 Gii thiu chung a ch [Truy cp ngy 28/3/2016] B Khoa hc Cụng ngh v Mụi trng, 2000 TCVN 6696: 2000 Cht thi rn - Bói chụn lp hp v sinh - Yờu cu chung v bo v mụi trng B Xõy dng, 2001 TCXDVN 261: 2001 Bói chụn lp cht thi rn Tiờu chun thit k Cc thng kờ tnh Bỡnh Dng, 2010 Niờn giỏm thng kờ tnh Bỡnh Dng nm 2009 NXB Cc thng kờ tnh Bỡnh Dng Chớnh ph, 2015 Ngh nh v qun lý cht thi v ph liu Ngh nh s: S38/2015/N-CP ngy 24 thỏng nm 2015 Kim H, 2014 Rỏc thi bi toỏn khú- TX Thun An Bỏo in t Bỡnh Dng ngy 10 thỏng nm 2014 Lờ Th Hong Oanh, 2008 ng dng GIS vic qun lý cht thi rn ti th xó Vnh Long Lun tt nghip i hc Cn Th Lờ Th Thỳy Hng, 2007 ng dng GIS h tr cụng tỏc qun lý cht thi rn ụ th ti thnh ph Pleiku, Gia Lai Lun tt nghip i hc Tụn c Thng Nguyn ng Phng Tho, Nguyn Th Lý, Bựi Th Thu Hin, Nguyn Duy Liờm v Nguyn ỡnh Tun, 2011 ng dng GIS v phng phỏp phõn tớch a ch tiờu xỏc nh v trớ bói chụn lp cht thi rn cho qun Th c, thnh ph H Chớ Minh K yu hi tho ng dng GIS ton quc 2011 Nguyn Tin Hong, Lờ Bo Tun v Lờ Vn Thng, 2010 ng dng GIS sp xp li h thng thu gom cht thi rn ti thnh ph Hu Tp Khoa hc, i hc Hu, s 59, 2010 Nguyn Th Diu, 2010 Xõy dng c s d liu qun lý rỏc thi thnh ph Nng bng di s tr giỳp ca GIS Tp Khoa hc v Cụng ngh, i hc Nng- s 5(40) Nguyn Th Lnh, Nguyn Hiu Trung, Nguyn Phỳc Thanh v Yasuhiro Matsui, 2011 ng dng GIS v GPS h tr cụng tỏc quan trc v qun lý h thng thu 22 gom- trung chuyn cht thi rn ụ th thnh ph Cn Th Tp Khoa hc, 20b 1-11 Nguyn Trung Vit v Trn Th My Diu, 2007 Qun lý cht thi rn sinh hot a ch [Truy cp ngy 28/3/2016] Trnh Ngc o v Nguyn Vn Phc, 2007 Quy hoch h thng thu gom chuyn cht thi rn cụng nghip v cht thi rn cụng nghip nguy hi cho cỏc KCN- KCX ti thnh ph H Chớ Minh Tp Phỏt trin KH&CN, 10, s 7- 2007 UBND tnh Bỡnh Dng, 2012 Quyt nh v vic phờ duyt ỏn quy hoch tng th qun lý- x lý cht thi rn tnh Bỡnh Dng n nm 2030 Quyt nh s: 2474/Q-UBND ngy 10 thỏng nm 2012 UBND tnh Bỡnh Dng, 2016 Li gii thiu a ch: [Truy cp ngy 22/3/2016] 23 ... tỡm c khu vc thớch hp xõy dng BCL Kt qu t c ca ti l tỡm c khu vc: khu vc phng Bỡnh Chun, khu vc phng Bỡnh Hũa, khu vc ti xó An Sn v khu vc ti phng Vnh Phỳ cú th xõy dng BCL CTR ti TX Thun An,. .. 4.5 Cỏc khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR sinh hot Sau xúa lp Buffer thu c khu vc thớch hp xõy dng BCL CTR Trong ú cú khu vc ti phng Bỡnh Chun, khu vc ti phng Bỡnh Hoa, khu vc ti xó An Sn V khu vc... tng Sau nghiờn cu ó tỡm c khu vc cú th xõy dng BCL bao gm: khu vc phng Bỡnh Chun, khu vc phng Bỡnh Hũa, khu vc xó An Sn v khu vc phng Vnh Phỳ Trong khu vc tỡm c cú khu vc thớch hp cú th xõy
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS XÁC ĐỊNH KHU VỰC THÍCH HỢP XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS XÁC ĐỊNH KHU VỰC THÍCH HỢP XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG, TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS XÁC ĐỊNH KHU VỰC THÍCH HỢP XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ XÃ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay