TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

39 39 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG GIS ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH RỊA- VŨNG TÀU Họ tên sinh viên: LÊ THỊ MINH TUYẾT Ngành: Hệ thống Thông tin Địa lý Niên khóa: 2012 – 2016 Tháng 6/2016 ỨNG DỤNG GIS ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH RỊA- VŨNG TÀU Tác giả LÊ THỊ MINH TUYẾT Tiểu luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sư ngành Hệ thống Thông tin Địa lý Giáo viên hướng dẫn: KS Nguyễn Duy Liêm Tháng năm 2016 LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp này, nhận giúp đỡ, động viên, bảo tận tình thầy cô, gia đình, bạn bè Tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành đến: Ban giám hiệu quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm TP.HCM tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu cho năm qua Quý thầy cô môn Tài nguyên Gis truyền dạy cho kiến thức chuyên môn quý báu hành trang sống công việc sau Thầy Nguyễn Duy Liêm trực tiếp hướng dẫn tận tình để hoàn thành Tiểu luận tốt nghiệp Gia đình bạn bè động viên giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập, lúc thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Lê Thị Minh Tuyết Khoa Môi trường Tài nguyên Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Email: 12162068@st.hcmuaf.edu.vn i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Ứng dụng GIS định hướng quy hoạch vùng trồng hồ tiêu địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Rịa- Vũng Tàu” thực khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 5/2016 Mục tiêu đề tài phân vùng thích nghi hồ tiêu địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Rịa- Vũng Tàu Với phương pháp tiếp cận đề tài sử dụng phương pháp hạn chế lớn (FAO) để đánh giá thích nghi tự nhiên cho tiêu theo nhóm yếu tố thổ nhưỡng (loại đất, tầng dày, thành phần giới) địa hình (độ dốc) đồ thích nghi tự nhiên cho tiêu toàn vùng không gian huyện Châu Đức Theo công nghệ Gis có chức xây dựng đồ đơn tính loại đất, tầng dày đất, thành phần giới đồ độ dốc Kết hợp chức phân tích không gian Gis để xác định vùng đất phát triển tiêu Kết nghiên cứu xác định mức thích nghi tổng quát xác định yếu tố hạn chế thích nghi cho tiêu theo tính chất đất cụ thể Nghiên cứu cung cấp chi tiết đầy đủ quy trình phương pháp nghiên cứu thông tin kết đánh giá thích nghi Cụ thể, nghiên cứu xác định vùng thích nghi trung bình chiếm diện tích lớn 31.022,85 chiếm 74,9% diện tích tự nhiên, thích nghi 9.285,99 (22,4%), vùng không thích nghi có diện tích 2,7% diện tích vùng Với kết thông tin hữu ích cho việc quy hoạch vùng trồng tiêu địa bàn huyện thời gian tới ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH ẢNH vi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tiêu 2.1.1 Xuất xứ, đặc điểm hình thái tiêu 2.2 Yêu cầu sinh thái tiêu 2.2.1 Nhiệt độ 2.2.2 Ánh sáng 2.2.3 Lượng mưa ẩm độ 2.2.4 Gió 2.2.5 Đất đai 2.2.6 Địa hình 2.3 Tổng quan khu vực nghiên cứu 2.3.1 Vị trí địa lý 2.3.2 Địa hình 2.3.3 Khí hậu 2.3.4 Thổ nhưỡng 2.3.5 Thủy văn 2.3.6 Hiện trạng phát triển nông nghiệp 2.3.7 Tình hình hồ tiêu Rịa- Vũng Tàu iii 2.4 Đánh giá đất đai 2.4.1 Khái niệm 2.4.2 Cấu trúc phân loại khả thích nghi đất đai 2.5 Tình hình nghiên cứu 10 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Dữ liệu 11 3.2 Phương pháp 11 CHƯƠNG KẾT QUẢ, THẢO LUẬN 13 4.1 Lựa chọn tiêu xây dựng đồ thích nghi 13 4.2 Xây dựng đồ đơn tính 14 4.2.1 Bản đồ loại đất 14 4.2.2 Bản đồ tầng dày 16 4.2.3 Bản đồ độ dốc 18 4.2.4 Bản đồ thành phần giới 20 4.3 Bản đồ đơn vị đất đai 22 4.4 Xây dựng đồ thích nghi 25 CHƯƠNG KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 29 5.1 Kết luận 29 5.2 Kiến nghị 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 30 iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng tiêu năm 2009 phân theo huyện Bảng 2.2 Cấu trúc phân loại khả thích nghi đất đai Bảng 3.1 Dữ liệu sử dụng nghiên cứu 11 Bảng 4.1 Chỉ tiêu đánh giá thích nghi 13 Bảng 4.2 Yêu cầu sử dụng đất đai tiêu huyện Châu Đức 14 Bảng 4.3 Thống kê loại đất huyện 14 Bảng 4.4 Phân cấp tầng dày huyện 16 Bảng 4.5 Phân cấp độ dốc huyện 18 Bảng 4.6 Phân cấp thành phần giới huyện 20 Bảng 4.7 Bảng đơn vị đất đai huyện 22 Bảng 4.8 Diện tích mức thích nghi tư nhiên tiêu huyện Châu Đức 25 Bảng 4.9 Mô tả mức thích nghi theo lớp phụ 27 v DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Bản đồ hành huyện Châu Đức tỉnh Rịa- Vũng Tàu Hình 3.1 Sơ đồ phương pháp nghiên cứu 12 Hình 4.1 Bản đồ thổ nhưỡng huyện Châu Đức 15 Hình 4.2 Bản đồ tầng dày huyện Châu Đức 17 Hình 4.3 Bản đồ độ dốc huyện Châu Đức 19 Hình 4.4 Bản đồ thành phần giới huyện Châu Đức 21 Hình 4.5 Bản đồ đơn vị đất đai huyện Châu Đức 24 Hình 4.6 Bản đồ thích nghi tự nhiên hồ tiêu huyện Châu Đức 26 Hình 4.7 Bản đồ thích nghi hồ tiêu theo lớp phụ huyện Châu Đức 28 vi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Hồ tiêu loại công nghiệp có giá trị kinh tế giá trị xuất cao Ở Việt Nam, hồ tiêu trồng vào cuối kỷ XIX bắt đầu phát triển mạnh từ năm 90 kỷ XX Tuy phát triển sau so với nước sản xuất hồ tiêu truyền thống Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, kể từ năm 2002 đến diện tích đất trồng tiêu Việt Nam liên tục mở rộng, sản lượng hồ tiêu liên tục tăng từ nhiều năm nay, Việt Nam trở thành nước xuất hồ tiêu lớn giới Rịa- Vũng Tàu có diện tích trồng tiêu năm 2009 6.893 Trong đó, huyện Châu Đức chiếm diện tích đất trồng tiêu lớn tỉnh, đạt 5.082 (Cục thống kê tỉnh Rịa- Vũng Tàu, 2009) Tuy nhiên, với đặc thù riêng địa hình, đất đai, khí hậu, khó biết khả thích nghi tiêu đất đai huyện dựa vào khả thích nghi ta định hướng vùng trồng hồ tiêu địa bàn huyện cách hợp lý Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nông nghiệp nói chung đánh giá thích nghi trồng nói riêng, GIS ứng dụng mạnh mẽ chứng tỏ ưu bật so với phương pháp đánh giá thích nghi truyền thống Để đảm bảo nguồn nguyên liệu hồ tiêu ổn định việc lựa chọn vùng trồng có yếu tố phù hợp điều tất yếu Yêu cầu đòi hỏi phải có công tác quy hoạch đất đai nghiên cứu đánh giá thích nghi tiêu vùng không gian Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài “Ứng dụng GIS định hướng quy hoạch vùng trồng hồ tiêu địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Rịa- Vũng Tàu” thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung nhằm ứng dụng GIS phân vùng thích nghi hồ tiêu địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Rịa- Vũng Tàu Các mục tiêu cụ thể bao gồm: Thành lập đồ đơn tính đồ loại đất, tầng dày, độ dốc, thành phần giới Thành lập đồ thích nghi tự nhiên hồ tiêu theo phương pháp hạn chế lớn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan tiêu 2.1.1 Xuất xứ, đặc điểm hình thái tiêu Hồ tiêu gọi tiêu ăn, cổ nguyệt, hắc cổ nguyệt, bạch cổ nguyệt (tên tiếng Anh: Piper nigrum) loài leo, có hoa thuộc họ hồ tiêu (Piperaceae), trồng chủ yếu để lấy hạt, thường dùng làm gia vị dạng khô tươi Hồ tiêu có nguồn gốc vùng Tây Nam Ấn Độ Thời Trung cổ Nơi có nhiều giống tiêu hoang dại Sau tiêu du nhập vào Đông Dương từ kỷ 17 đến kỷ 18 bắt đầu phát triển mạnh số người Trung Hoa di dân vào Campuchia vùng dọc bờ biển vịnh Thái Lan Konpong, Trach, Kep, Kampot tiêu vào Đồng Sông Cửu Long qua ngõ Hà Tiên tỉnh Kiên Giang, sau lan dần đến tỉnh khác miền Trung Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị Đặc điểm hình thái tiêu sau: Rễ (có loại: rễ cái, rễ phụ, rễ bán), rễ làm nhiệm vụ hút nước, rễ ăn sâu đến m Các rễ phụ mọc thành chùm, phân bố nhiều độ sâu 15- 40 cm, làm nhiệm vụ hút nước hút chất dinh dưỡng đất để nuôi cây, không chịu ngập úng Rễ bám mọc từ đốt thân không, làm nhiệm vụ giúp tiêu bám vào nọc để vươn lên cao Khả hút nước hút chất dinh dưỡng rễ bám hạn chế, gần không đáng kể Cành (có loại: cành lươn, cành vượt, cành quả), cành lươn cành phát sinh từ mầm nách gần sát gốc khung thân tiêu truởng thành Đặc trưng cành lươn có dạng bò sát đất lóng dài Cành vượt mọc song song với thân chính, sinh trưởng mạnh Cành ác (cành quả) mọc ngang, mang trái Hoa: Tùy theo điều kiện sinh thái vùng mà thời gian hoa hồ tiêu có khác nhau: Ở Tây Nguyên Đông Nam Bộ tiêu thường hoa vào tháng 5- Các tỉnh Bắc Trung Bộ Duyên hải miền trung tiêu hoa vào tháng 8- Từ hoa đến chin kéo dài từ 7- 10 tháng (Võ Hoàng Nguyên, 2015) Hình 4.2 Bản đồ tầng dày huyện Châu Đức 17 4.2.3 Bản đồ độ dốc Sự phân cấp độ dốc huyện Châu Đức thể cụ thể Bảng 4.5 Hình 4.3 Bảng 4.5 Phân cấp độ dốc huyện STT Độ dốc Diện tích (ha) 5.733,35 28.194,93 6.642,15 197,39 593,9 41.362,03 0- 3˚ 3- 8˚ 8- 15˚ 15- 20˚ 20- 25˚ Tổng Cơ cấu (%) 13,9 68,2 16,1 0,5 1,4 100 Theo Bảng 4.5, Châu Đức có phân hóa độ dốc cấp độ có khoảng 68% diện tích đất có độ dốc thoải từ 3- 8˚, phân bố huyện Độ dốc từ 0- 3˚ chiếm 13,9% diện tích, 8- 15˚ chiếm 16,1% Độ dốc 15˚ chiếm khoảng 2% điều cho thấy Châu Đức huyện có độ dốc thoải chênh lệch lớn vùng với 18 Hình 4.3 Bản đồ độ dốc huyện Châu Đức 19 4.2.4 Bản đồ thành phần giới Bản đồ thành phần giới thành lập dựa đồ đất huyện Châu Đức Thành phần giới huyện phân theo giá trị Bảng 4.6 Hình 4.4 Theo đó, diện tích chứa thành phần thịt nhẹ chiếm diện tích nhỏ 761,02 chiếm tỉ lệ 1,8% thịt trung bình 9,5% diện tích toàn huyện, phân bố chủ yếu xã Nghĩa Thành Suối Nghệ Còn thịt nặng- sét chiếm diện tích lớn 88,7%, phân bố khắp huyện Bảng 4.6 Phân cấp thành phần giới huyện STT Thành phần giới Thịt nhẹ (c ) Thịt trung bình (d ) Thịt nặng- sét (e ) Tổng Diện tích (ha) 761,02 3.927,67 36.669,76 41.362,03 20 Cơ cấu (%) 1,8 9,5 88,7 100 Hình 4.4 Bản đồ thành phần giới huyện Châu Đức 21 4.3 Bản đồ đơn vị đất đai Bản đồ đơn vị đất đai xây dựng để phục vụ cho mục đích đánh giá thích nghi tiêu Từ kết đồ đơn tính xây dựng loại đất, tầng dày, độ dốc, thành phần giới đất, ta tiến hành xây dựng đồ đơn vị đất đai phương pháp chồng lớp, sử dụng chức Overlay Intersect Arcgis giao đối tượng đồ đơn tính thành nhiều đối tượng có tất thuộc tính (loại đất, tầng dày, độ dốc thành phần giới đất) đồ đơn tính sử dụng chồng xếp Kết cho thấy huyện Châu Đức có 41 đơn vị đất đai Thể (Bảng 4.7, Hình 4.5) Bảng 4.7 Bảng đơn vị đất đai huyện Kí hiệu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Loại đất Ru Ru Ru Ru Ru E Xa Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Ru Dk Dk Dk Dk Fk Fk Fk Fk Fu Fu Fu Fu Fu Tầng dày TPCG 30- 50 30- 50 50- 70 Độ dốc e e e e e d c e e e e d e e e e e e d e e e e e e e e e < 30 < 30 50- 70 50- 70 30- 50 50- 70 50- 70 50- 70 50- 70 > 100 70- 100 70- 100 50- 70 50- 70 70- 100 70- 100 50- 70 > 100 > 100 70- 100 30- 50 30- 50 50- 70 50- 70 50- 70 22 15- 20˚ 20- 25˚ 15- 20˚ 3- 8˚ 20- 25˚ 20- 25˚ 20- 25˚ 8- 15˚ 0- 3˚ 8- 15˚ 3- 8˚ 3- 8˚ 0- 3˚ 8- 15˚ 3- 8˚ 0- 3˚ 3- 8˚ 0- 3˚ 0- 3˚ 3- 8˚ 8- 15˚ 3- 8˚ 8- 15˚ 8- 15˚ 3- 8˚ 0- 3˚ 8- 15˚ 3- 8˚ Diện tích 149,81 196,30 47,87 315,60 55,38 148,91 194,15 627,99 45,11 459,16 1.329,14 103,28 169,87 13,44 247,77 2.617,27 290,39 544,39 320,20 50,99 2.058,03 16.167,63 120,35 417,97 795,43 302,30 2.425,13 5.674,00 Tỉ lệ (%) 0.36 0.47 0.12 0.76 0.13 0.36 0.47 1.52 0.11 1.11 3.21 0.25 0.41 0.03 0.60 6.32 0.70 1.31 0.77 0.12 4.97 39.04 0.29 1.01 1.92 0.73 5.86 13.70 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Fu Fu Fu Fu Fu Xa Xa Py D D D D Ru 50- 70 50- 70 > 100 > 100 70- 100 > 100 > 100 > 100 30- 50 50- 70 > 100 > 100 50- 70 d c e e e c c d e e e d c 23 3- 8˚ 0- 3˚ 8- 15˚ 3- 8˚ 8- 15˚ 0- 3˚ 3- 8˚ 0- 3˚ 0- 3˚ 0- 3˚ 0- 3˚ 0- 3˚ 3- 8˚ 2.408,45 13,21 351,55 432,24 176,33 136,22 111,55 411,24 62,77 68,88 509,13 540,82 306,61 5.82 0.03 0.85 1.04 0.43 0.33 0.27 0.99 0.15 0.17 1.23 1.31 0.74 Hình 4.5 Bản đồ đơn vị đất đai huyện Châu Đức 24 4.4 Xây dựng đồ thích nghi Dựa kết phân cấp thích nghi tiêu cho yếu tố Bảng 4.8 Hình 4.6 thể cụ thể mức thích nghi tổng hợp toàn vùng không gian huyện Châu Đức Theo đó, ta đưa số nhận xét sau: Tổng diện tích đánh giá 41.362,03 ha, chiếm 97,4% diện tích toàn huyện Trong diện tích thích nghi trung bình 31.022,85 ha, chiếm tỉ lệ 74,9% phân bố khắp tất xã trọng huyện, diện tích thích nghi chiếm tỉ lệ 22,4% Diện tích không thích nghi 1.108,02 (2,7%) phân bố Suối Nghệ Bình Trung chủ yếu, lại phân bố số nơi không đáng kể Bảng 4.8 Diện tích mức thích nghi tư nhiên tiêu huyện Châu Đức Mức thích nghi Diện tích (ha) Thích nghi trung bình (S2) Thích nghi (S3) Không thích nghi (N) Tổng 31.022,85 9.285,99 1.108,02 41.362,03 25 Cơ cấu (%) 74,9 22,4 2,7 100 Hình 4.6 Bản đồ thích nghi tự nhiên hồ tiêu 26 Mô tả mức thích nghi theo lớp phụ (yếu tố hạn chế) thể Bảng 4.9 Hình 4.7 Theo đó, ta đưa số nhận xét sau: Ở mức không thích nghi (N) ta thấy hai nhóm yếu tố thổ nhưỡng địa hình diện tích không thích nghi nhóm yếu tố địa hình (độ dốc) chiếm đa số 588,13 chiếm 53% tỉ lệ diện tích tổng số diện tích đất không thích nghi, tập trung xã Suối Nghệ, Bình Trung chủ yếu Khoảng 0.3% tỉ lệ diện tích đất không thích nghi bị hạn chế yếu tố thổ nhưỡng (tầng dày), phân bố xã Quảng Thành,Suối Nghệ, Ngãi Giao Mức thích nghi trung bình (S2) bị hạn chế nhóm yếu tố thổ nhưỡng (tâng dày, loại đất,thành phần giới) chủ yếu, chiếm 20.010,35 (64,5%) tổng diện tích đất thích nghi trung bình, phân bố Bình Ba, Xà Bang, Cù Bị chủ yếu Mức thích nghi (S3) hạn chế nhóm yếu tố địa hình (độ dốc) khoảng 60,3% diện tích tự nhiên, chủ yếu phân bố xã Quảng Thành, Láng Lớn Diện tích bị hạn chế nhóm yếu tố địa hình 28,3% tỉ lệ, phân bố xã Nghĩa Thành Suối Rao chủ yếu Trong yếu tố kể trên, có yếu tố tầng dày, độ dốc, thành phần giới khắc phục, cải tạo biện pháp canh tác nông nghiêp, yếu tố loại đất gần khắc phục Bảng 4.9 Mô tả mức thích nghi theo lớp phụ huyện Châu Đức STT 10 11 12 13 14 15 16 Mức thích nghi N S2 S3 Yếu tố hạn chế De De,Sl Sl Sl,So De De,Sl De,T Sl So So,De So,De,Sl So,De,Sl,T De Sl Sl,De So 27 Diện tích (ha) 315,60 55,38 588,13 148,91 16.167,63 6.296,50 2.408,45 64,21 306,61 1.127,66 4.219,56 432,24 795,43 5.603,94 1.045,96 1.777,84 Tỉ lệ (%) 0,76 0,13 1,42 0,36 39,04 15,20 5,82 0,16 0,74 2,72 10,19 1,04 1,92 13,53 2,53 4,29 17 Tổng So,De 62,77 41416,82 Hình 4.7 Bản đồ thích nghi hồ tiêu theo lớp phụ 28 0,15 100 CHƯƠNG KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong nghiên cứu xác định khu vực thích nghi cho việc trồng tiêu địa bàn huyện Châu Đức Đề tài sử dụng phương pháp hạn chế lớn (FAO), xây dựng tính chất đất đai ảnh hưởng đến yếu cầu sinh thái tiêu loại đất, tầng dày, độ dốc, thành phần giới Kết đạt đánh giá 41416,82 diện tích đất tự nhiên huyện Châu Đức cho thấy đất địa bàn mức thích nghi cao tiêu mà toàn mức thích nghi trung bình thích nghi Các đơn vị đất đai thích nghi mức trung bình chiếm diện tích lớn 31.022,85 (chiếm 74,9% tổng diện tích tự nhiên) diện tích thích nghi có 9.285,99 (chiếm 22,4% tổng diện tích tự nhiên) Như vậy, việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ Gis phương pháp hạn chế lớn FAO góp phần thay đổi mặt phương pháp, đẩy nhanh trình xử lý thông tin, rút ngắn thời gian nghiên cứu đặc biệt giải tồn mà phuong pháp truyền thống thực không đạt hiệu tốt 5.2 Kiến nghị Bên cạnh kết đạt được, nghiên cứu vẩn số hạn chế sau: - Do thời gian kiến thức có hạn nên đề tài sử dụng phương pháp hạn chế lớn để đánh giá thích nghi cho tiêu - Cần thu thập thêm nhiều yếu tố thích nghi để đạt mức độ xác tốt Bên cạnh cần đánh giá tiêu chí điều kiện kinh tế, xã hội môi trường vùng trồng để có sở chặt chẻ việc hổ trợ định quy hoạch vùng trồng tiêu cho tương lai - Đề tài thực cấp huyện, kết mang tính khả thi cao, phù hợp với thực tiển địa phương, vùng không gian hạn chế cần nâng cấp đề tài lên quy mô cấp tỉnh thành phố 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Cục thống kê tỉnh Rịa- Vũng Tàu, 2009 Niên giám thống kê tỉnh Rịa- Vũng Tàu Đông Trúc, 2014 Đại hội hồ tiêu tỉnh Rịa_Vũng Tàu lần thứ I Địa chỉ: < http://citinews.net/kinh-doanh/dai-hoi-hoi-ho-tieu-tinh-br-vt-lan-thu-i-I27FFUA/> [Truy cập ngày 05/05/2016] Huỳnh Văn Chương, Ngô Quang Phú Nguyễn Đức Khoa, 2015 Đánh giá thích hợp đất đa tiêu chí phục vụ chuyển đổi cấu trồng huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên Tạp chí Khoa học Đại học Huế Nguyễn Kim Lợi, Lê Cảnh Định Trần Thống Nhất, 2009 Hệ thống thông tin địa lý nâng cao NXB Nông nghiệp, Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Lương Thìn, 2015 Sinh thái hồ tiêu Địa chỉ: [Truy cập ngày 12/4/2016] Phạm Thị Hương Lan, Vũ Minh Tuấn Võ Thành Hưng, 2010 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi cao su huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010 NXB Nông nghiệp, trang 142- 147 Trần Thị Tuyến, 2012 Ứng dụng GIS đánh giá mức độ thích nghi keo lai đất đai huyện Quỳnh Châu, tỉnh Nghệ An Tạp chí khoa học, tập 41, số 1A, trường Đại học Vinh UBND huyện Châu Đức, tỉnh Rịa- Vũng Tàu, 2015 Điều kiện tự nhiên huyện châu đức Địa chỉ: [Truy cập ngày 15/4/2016] 30 Võ Hoàng Nguyên, 2015 Giới thiệu chung tiêu Địa chỉ: [Truy cập ngày 12/04/2016] Tài liệu tiếng Anh FAO, 1976 A framework for land evaluation, Soil Bullentin 32, Rome Italy 31 .. .ỨNG DỤNG GIS ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU Tác giả LÊ THỊ MINH TUYẾT Tiểu luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp... tác quy hoạch đất đai nghiên cứu đánh giá thích nghi tiêu vùng không gian Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài Ứng dụng GIS định hướng quy hoạch vùng trồng hồ tiêu địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa- ... Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Email: 12162068@st.hcmuaf.edu.vn i TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Ứng dụng GIS định hướng quy hoạch vùng trồng hồ tiêu địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thực khoảng
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU, TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU, TIỂU LUẬN ỨNG DỤNG GIS ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH VÙNG TRỒNG CÂY HỒ TIÊU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay