Khóa luận tốt ngiệp ứng dụng webGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp GCNQSDĐ tỉnh bình dương

22 52 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:19

LOGO BỘ BỘ GIÁO GIÁO DỤC DỤC VÀ VÀ ĐÀO ĐÀO TẠO TẠO TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI ĐẠI HỌC HỌC NÔNG NÔNG LÂM LÂM TP TP HỒ HỒ CHÍ CHÍ MINH MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI ỨNG DỤNG WEBGIS HỖ TRỢ TRA CỨU THÔNG TIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH BÌNH DƯƠNG GVHD: ThS Lê Văn Phận KS Phan Văn Tự SVTH: Trần Thị Thúy An Lớp: DH10GE MSSV: 10173047 NỘI DUNG MỞ ĐẦU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Thông tin giấy tờ địa không công bố rộng rãi Nhu cầu tìm kiếm thông tin người dân làm thủ tục giấy tờ điạ cấp thiết Tích hợp cung cấp thông tin từ phần mềm quản lý cấp GCNQSDĐ trang web công bố thông tin MỞ ĐẦU (tt) 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng CSDL Xây dựng trang WebGIS • Bản đồ địa •Thông tin cấp GCNQSDĐ •Tra cứu thông tin •Cập nhật thông tin MỞ ĐẦU (tt) 1.3 Giới hạn đề tài Công nghệ Địa lý Title in here Nội dung PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Sơ đồ tiến trình thực PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU(tt) 2.1 Phân tích, thiết kế CSDL Phân tích Thông tin tình hình tiến độ thực việc cấp GCNQSD Thông tin đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ Thông tin chủ sử dụng Thông tin GCNQSDĐ Thông tin đất PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt) Thiết kế CSDL  Mô hình mức ý niệm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt) Mô hình quan hệ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt) 2.2 Thiết kế chức  Chức người quản lý PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt)  Thiết kế chức người dùng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt) 2.3 Thiết kế giao diện  Giao diện người quản lý PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt) PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt)  Giao diện người sử dụng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt) 2.4 Xây dựng trang web KẾT QUẢ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Xây dựng sở liệu cung cấp thông tin hồcấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kết luận Thiết kế chức thiết kế giao diện cho trang WebGIS KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (tt)  Ngoài mục tiêu đạt đề tài số hạn chế như:  Dữ liệu đưa chưa đầy đủ chi tiết  Cơ sở liệu thu hẹp chưa hợp thức với thực tế  Các chức hỗ trợ trang Web thông tin  Giao diện trang Web đơn giản, thiếu chuyên nghiệp 4 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (tt) Nâng cấp giao diện Thu thập nguồn liệu Kiến nghị Thử nghiệm trang WebGIS vào thực tế Quản lý cở sở liệu Chế độ bảo mật trang web TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiếng việt  Nguyễn Kim Lợi, 2009 Hệ thống thông tin địa lý nâng cao.Nhà xuất nông nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh, 226 trang  Nguyễn Đăng Phương Thảo, 2013.Nghiên cứu công nghệ WEBGIS xây dựng WEBSITE hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, Việt Nam  Tiếng anh  Adrian Pasik, 2008 Using postgreSQL in your C#(.NET) application (an introduction) Available at: < http://www.codeproject.com/Articles/30989/Using-PostgreSQL-inyour-C-NET-application-An-intr> [Truy cập 15/3/2014]  ASP tutorial: < http://www.w3schools.com/asp/> [Truy cập ngày 2/03/2014] ... cung cấp thông tin từ phần mềm quản lý cấp GCNQSDĐ trang web công bố thông tin MỞ ĐẦU (tt) 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng CSDL Xây dựng trang WebGIS • Bản đồ địa Thông tin cấp GCNQSDĐ Tra cứu. .. kế CSDL Phân tích Thông tin tình hình tiến độ thực việc cấp GCNQSD Thông tin đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ Thông tin chủ sử dụng Thông tin GCNQSDĐ Thông tin đất PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt) Thiết kế... web KẾT QUẢ KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Xây dựng sở liệu cung cấp thông tin hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Kết luận Thiết kế chức thiết kế giao diện cho trang WebGIS KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt ngiệp ứng dụng webGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp GCNQSDĐ tỉnh bình dương , Khóa luận tốt ngiệp ứng dụng webGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp GCNQSDĐ tỉnh bình dương , Khóa luận tốt ngiệp ứng dụng webGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp GCNQSDĐ tỉnh bình dương , PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (tt), KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay