Khóa luận tốt ngiệp TÍCH hợp GIS và AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI cây CAO SU tại HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

25 43 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:18

TÍCH HỢP GIS VÀ AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÂY CAO SU TẠI HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC SVTH Nguyễn Đắc Kha GVHD ThS Ngô Minh Thụy Nội dung Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài Khu vực nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết nghiên cứu Kết luận Kiến nghị Đặt vấn đề Tích hợp GIS AHP đánh giá thích nghi cao su huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước AHP Mục tiêu đề tài Đánh giá thích nghi đất đai nhằm xác định phương án bố trí quy hoạch vùng trồng cao su Đánh giá thích nghi đất đai cho cao su huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước Đề xuất phương án quy hoạch vùng trồng cao su huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước Khu vực nghiên cứu Vị trí địa lý Chơn Thành huyện nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Phước Diện tích tự nhiên: 38.983,68 (chiếm 5,66% diện tích tỉnh Bình Phước) Khu vực nghiên cứu Địa hình: thoai thoải, độ cao trung bình 50 55m Khí hậu: nhiệt đới gió mùa, Nhiệt độ: 25 - 260C, Lượng mưa: 2.000 – 3.000 mm Thổ nhưỡng: đất xám, đất đỏ, đất dốc tụ, Thủy hệ: sông Đồng Nai, suối Sa Cát, suối Đông, suối Bà Và, (mật độ 0,7 - 0,8 km/km2) Khu vực nghiên cứu Xã Minh Lập Dân số: 67.330 người Xã Minh Thắng Kinh tế: (2010) mạnh nông nghiệp Ngành cao su: 14.437,44 (2010) Xã Minh Hưng Xã Nha Bích Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Xác định yếu tố ảnh hưởng: Tự nhiên Các yếu tố ảnh hưởng Kinh tế - xã hội Thổ nhưỡng Thành phần giới Độ dày tầng đất Độ cao Độ dốc Hiện trạng sử dụng đất Quy hoạch ngành Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phân cấp thích nghi cho yếu tố ảnh hưởng Yêu cầu sử dụng đất cao su Yếu tố Loại đất Độ dốc (0) Độ dày tầng đất (cm) Thành phần giới Độ cao địa hình Phân cấp thích nghi S1 S2 Ft, Fk, Fu, Fv, Fe, Fj, Fs, Fp, Fn X - 15 15 - 20 > 20 > 100 > 100 70 - 100 < 70 d c b, a e, g (cấu trúc tốt) S3 Fa, Fq, Xa > 500 - N Các đất khác < 300Dung > - 500 700 (Nguồn: TS Bùi Thị Ngọc và300 ctv, 2008 Phân hạng>đánh 700 giá đất đai, NXB Khoa học kỹ thuật) (m) Phương pháp nghiên cứu Xác định trọng số yếu tố ảnh hưởng: Ma trận trọng số yếu tố   Tầng dày Tầng dày Độ dốc Thổ nhưỡng TPCG Độ cao Trọng số 1/3 5 0,26 1/3 1/5 3 0,13 0,48 TPCG 1/5 1/3 1/7 1/3 0,05 Độ cao 1/5 1/3 1/5 0,08 Độ dốc Thổ nhưỡng Phương pháp nghiên cứu Mô hình ý niệm mô hình hóa toán đánh giá thích nghi Aii = ∑ii wii * xijij w1 + w2 + …+ w5 = Chồng lớp 1: S1 05 lớp thông tin đơn tính 2: S2 (xij = 1: phân cấp S1; 3: S3 xij = 2: phân cấp S2; 4: N xij = 3: phân cấp S3; Lớp qh ngành xij = 4: phân cấp N) 1: S1 * 2: S2 3: S3 4: N 1: không qh 0: vùng qh Đánh giá, Xác định vùng thích nghi Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phân tích hiệu kinh tế cao su Hạng mục Điều Cây Khoai ĐVT Cao su Bắp 1.000đ 27.500,00 5.358,30 9.500,00     năm (năm thu hoạch + 1.000đ khấu hao) 10.034,00 3.755,20 233,00 6.050,00 4.185,00 Rừng Mỳ 1.Suất đầu tư trồng + KTCB 2.Chi phí sản xuất hàng 3.Năng suất bình quân Tấn/ha 1,25 1,50 10,00 4,00 15,00 4.Tổng giá trị sản lượng 1.000đ 34.375,00 12.750,00 3.500,00 8.800,00 7.500,00 5.Lãi trước thuế 1.000đ 24.341,00 8.994,80 1.170,00 2.790,00 3.375,00 6.Thu nhập nông hộ 1.000đ 21.906,90 8.095,32 1.920,00 4.780,00 5.025,00 218 216 50 46 82 2.315,00 1.451,25     820,00 7.Tỷ lệ lãi/chi phí % 8.Giá trị xuất (đã qua Cbiến) USD (Nguồn: Điều tra nông hộ - Đơn giá xuất tính theo Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp) Phương pháp nghiên cứu Kết nghiên cứu Chồng lớp có trọng số lớp liệu đơn tính 0,48 0,26 0,05 0,08 0,13 Kết nghiên cứu Chồng lớp số học với đồ quy hoạch ngành: Kết nghiên cứu Bản đồ thích nghi Tổng diện tích thích nghi: 24.361,20 Thích nghi cao: 1.267,83 (5,21%), Thích nghi trung bình: 20.843,73 (85,56%), Thích nghi kém: 2.249,64 (9,23%), Không thích nghi: (0%) Kết nghiên cứu Kết thích nghi theo xã: Diện tích theo phân cấp thích nghi (ha) Tên xã, thị trấn Rất thích nghi (S1) Thích nghi trung bình (S2) Quang Minh Ít thích nghi (S3) thích nghi (N) 1.015,29 78,39 994,41 1.189,44 2.747,52 94,23 2.873,25 294,03 3.057,39 149,13 2.015,91 370,44 4.219,47 80,82 2.497,86 0 1.769,31 161,64 1.267,83 668,61 20.843,73 84,06 2.249,64 Minh Lập Minh Thắng Nha Bích Minh Thành Minh Hưng Minh Long 8.TT.Chơn Thành Thành Tâm Tổng Không 0 0 0 0 0 Kết nghiên cứu Đề xuất: Quy hoạch vùng trồng cao su Chồng lớp số học đồ thích nghi cao su với đồ sử dụng đất nông nghiệp vùng thích nghi trồng cao su: Kết nghiên cứu Đề xuất: Quy hoạch vùng trồng cao su Định hướng chuyển đổi sử dụng đất sang cao su Diện tích (ha) Đối tượng Định hướng phát triển Cây điều Cây ăn Cây hàng năm Cây lâu năm khác Đất chưa sử dụng Phương án S1 S2 2.682,45 261,36 1.173,51 167,31 3.051,36 516,42 3.766,14 224,55 316,26 2.421,0 1.006,2 2.534,9 3.541,5 316,26 Kết luận – Kiến nghị Kết luận Tổng diện tích thích nghi trồng cao su 24.361,20 có 1.267,83 thích nghi, 20.843,73 thích nghi trung bình 2.249,64 thích nghi; chủ yếu phân bố địa bàn xã Minh Hưng, Minh Lập, Minh Thắng, Nha Bích,… Việc nghiên cứu ứng dụng GIS AHP đề tài góp phần đẩy mạnh việc áp dụng tiến công nghệ tin học vào công tác đánh giá thích nghi Đề tài xây dựng mô hình tóan đánh giá thích nghi đất đai cao su nhân rộng địa bàn khác có điều kiện tương tự Kết luận – Kiến nghị Kiến nghị Biện pháp phát triển bền vững Biện pháp tín dụng cao su Biện pháp thị trường Biện pháp khuyến nông Chính sách địa phương Biện pháp cải tạo đất Phát triển hoàn thiện đề tàiCần đánh giá thêm tiêu chuẩn điều kiện kinh tế - xã hội môi trường Cần phải nghiên cứu thuật toán để xây dựng công cụ riêng chạy ArcMap Nghiên cứu phối hợp với kỹ thuật viễn thám để xây dựng hệ thống thông tin tự động điều tra đánh giá nguồn tài nguyên ... vực nghi n cứu Phương pháp nghi n cứu Kết nghi n cứu Kết luận Kiến nghị Đặt vấn đề Tích hợp GIS AHP đánh giá thích nghi cao su huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước AHP Mục tiêu đề tài Đánh giá thích. .. cao su huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước Khu vực nghi n cứu Vị trí địa lý Chơn Thành huyện nằm phía Tây Nam tỉnh Bình Phước Diện tích tự nhiên: 38.983,68 (chiếm 5,66% diện tích tỉnh Bình Phước) ... nghi đất đai nhằm xác định phương án bố trí quy hoạch vùng trồng cao su Đánh giá thích nghi đất đai cho cao su huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước Đề xuất phương án quy hoạch vùng trồng cao su
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt ngiệp TÍCH hợp GIS và AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI cây CAO SU tại HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC , Khóa luận tốt ngiệp TÍCH hợp GIS và AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI cây CAO SU tại HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC , Khóa luận tốt ngiệp TÍCH hợp GIS và AHP TRONG ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI cây CAO SU tại HUYỆN CHƠN THÀNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay