Dự án đầu tư khu du lịch

10 26 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:15

D ỏn u t khu du lch CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T Hnh phỳc - D N U T KHU DU LCH N V T VN: CễNG TY CP T VN U T THO NGUYấN XANH A CH: 158 Nguyn Vn Th, P.akao, Qun 1, HCM Hotline: 0918755356 Thỏng 12 nm 2013 n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch PHN I: GII THIU D N A GII THIU S LC V CH U T Doanh Nghip T Nhõn Thnh lp theo giy phộp s: Ngi i din: Chc v: Ch doanh nghip in thoi: , Fax: Tr s: Cỏc lnh vc hot ng: san lp mt bng, khai thỏc ỏ cỏc loi, xut nhp khu hng m ngh, hng trang trớ ni tht, xõy dng cụng trỡnh dõn dng, cụng nghip, giao thụng thu li Mụi gii bt ng sn, dch v nh t Vn ti hng hoỏ ni b, ng thu dch v du lch l hnh, ni a i lý mua bỏn, ký gi B GII THIU S LC V D N a im thc hin d ỏn: Qui mụ: D ỏn d kin xõy dng trờn khu t vi din tớch 25.787 m2 Tng u t: 30 t Trong ú: Vn t cú: 10 t Vn vay: 20 t Xõy dng cỏc cụng trỡnh phc v du lch: Giai on 1: Khu vui chi gii trớ, nh ngh,bit th, nh hng, khỏch sn ( ó hon thnh v ang thi gian khai thỏc) Giai on 2: xõy dng nh hng tic ci, khu xụng hi, massage, b bao tng ro ton b khu du lch rng 25.787 m2 n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch PHN II: NI DUNG CHNH CA D N I : Mc ớch u t d ỏn D ỏn xõy dng khu du lch bao gm cỏc cụng trỡnh phc v nh khỏch sn, nh ngh, bit th, h bi, khu thiờn nhiờn phong cnh ti khu t rng 25.787 m2 Doanh nghip t nhõn u t vi tng s u t 75 t ó chớnh thc cụng vo u thỏng nm 2007 v hin cụng trỡnh ny ó i vo hot ng v mang li hiu qu cao Nhm m rng hot ng ca d ỏn, gii quyt cụng n vic lm ca phn ln lao ng ti a phng Doanh nghip t nhõn quyt nh u t tip giai on hai ca d ỏn Giai on ny bao gm cỏc hn mc chớnh nh nh hng tic ci, khu xụng hi, massage, b bao tng ro Giai on hai ca d ỏn d kin hon thnh s to nờn mt qun th du lch l mt khu phc hp bao gm nhiu cụng trỡnh nh hng khỏch snkhu vui chi gii trớ nhm thu hỳt khỏch du lch v ngoi nc Gúp phn to ngun thu ngoi t cho t nc v gii quyt cụng n vic lm cho gn 500 lao ng Gii quyt nhu cu ngh ngi, vui chi gii trớ cho khỏch du lch hin ang thiu ht ti o to i ng cỏn b qun lý lnh ngh ngnh du lch, dch v ang phỏt trin Vit Nam II: Hỡnh thc u t Doanh nghip t nhõn vi hỡnh thc u t l thnh lp mt d ỏn: D ỏn khu du lch giai on Tng u t: 30 t Vn t cú: Doanh nghip t nhõn 10 t Vn vay: 20 t III Tin thc hin cỏc cụng trỡnh ca d ỏn Thi gian d kin xõy dng cụng trỡnh l 10 thỏng IV: Hiu qu kinh t xó hi ca ỏn - Doanh thu 01 nm u tiờn i vo hot ng t t v tng dn theo tng nm n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch - Tng chi phớ kinh doanh 01 nm c tớnh khon : t o Trong ú, chi phớ trang trớ ni tht v mỏy múc thit b: 2.5 t/nm o Chi phớ nhõn cụng, chi phớ qun lý v cỏc chi phớ khỏc c tớnh khong: 1.5 t/nm - Lói gp : theo tng nm - Lói rũng/vn u t hon tt cụng trỡnh a vo s dng c tớnh vo khong 15% thp nht v cao nht 25% - Thi gian thu hi cho giai on ny d tớnh l nm thỏng k t ngy cụng xõy dng cụng trỡnh ny, tc l sau nm 08 thỏng k t cụng trỡnh c a vo khai thỏc Tng s thu ca nh nc Vit Nam - Thu li tc (25%) - Thu chuyn li nhun nc ngoi - Ngoi cũn cỏc khon khỏc nh: Thu thu nhp cụng nhõn Vit Nam v nc ngoi, cha tớnh cỏc khon thu giỏn tip khỏc nh s chi tiờu ca khỏch vo Vit Nam, Hiu qu xó hi - Gii quyt cụng n vic lm lõu di cho mt lng ln lao ng - o to c i ng cỏn b qun lý - C hi c cỏc nhn viờn Vit Nam hc hi kinh nghim thc t ca cỏc chuyờn gia nc ngoi - Tng ngun thu ngoi t, nõng cao mc thu nhp ton xó hi n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch V: Trỏch nhim ca nh u t Ngun v gúp t cú: 10 t Vn vay: 20 t Vn huy ng: mua sm trang thit b vt t xõy dng v cỏc khon chi phớ khỏc Thc hin ỳng tin ca d ỏn v phự hp vi phỏp lut PHN III THC HIN D N Cỏc hng mc chớnh Vỡ nm qun th khu phc hp du lch vi nhiu hng mc, cú li th l cỏc hng mc trc ó thi cụng hon thnh v tin hnh khai thỏc ri nờn vic tin hnh cỏc hng mc giai on ny cú phn thun li v nhanh chúng hn STT CC HNG MC DIN TCH XY THI GIAN Nh hng tic ci Khu xụng hi, DNG (m2) 250 100 thỏng thỏng massage B bao tng ro Cỏc cụng trỡnh ph 25.787 50 thỏng thỏng B mỏy qun lý Ton bụ cỏc cụng trỡnh ca giai on ny s c iu hnh qun lý bng b mỏy qun lý ca doanh nghip t nhõn ó c thnh lp t trc ú Tuy nhiờn quỏ trỡnh xõy dng cỏc hng mc ca giai on ny, ban iu hnh s xõy dng mt phũng chuyờn lo vic xỳc tin xõy dng cụng trỡnh (xem s ) n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch BAN GIM C B PHN KINH DOANH B PHN K THUT PHềNG TI CHNH K PHềNG TON HNH CHNH QUN TR QUN C KHU XễNG HI, MASSAGE NH HNG TIC CI BO V n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch PHN IV: VN MễI TRNG Tỏc ng n mụi trng t nhiờn I Vi cỏc iu kin t nhiờn thun li, khu vc ny cú nhiu thun li phỏt trin du lch Tuy nhiờn, quỏ trỡnh trin khai v hot ng khụng th trỏnh cú nhng tỏc ng (c tớch cc ln tiờu cc) ti mụi trng khu vc Nhng tỏc ng chớnh cú th c xem xột nh sau: Tỏc ng ti mụi trng nc: Trong quỏ trỡnh phỏt trin du lch, cỏc hot ng ca quỏ trỡnh xõy dng c s vt cht k thut h tng phc v du lch v cỏc hot ng ca du khỏch u cú nhng tỏc ng ti mụi trng nc ca khu vc Cỏc tỏc ng cú nh hng xu bao gm: - Cỏc hot ng san lp to mt bng xõy dng - Cỏc cht ph thi t cỏc hot ng du lch theo a hỡnh dc ca khu vc d cú kh nng b cun trụi, v d dng gõy ụ nhim ngun nc - Tuy nhiờn vic xõy dng ng b cỏc cụng trỡnh h tng c s (cp nc, x lý nc thi, thu gom v x lý cht thi rn .) s m bo cho vic qun lý thng nht cỏc ngun x thi v theo ỳng cỏc phng phỏp x lý thớch hp, ngn chn cỏc ụ nhim cú th nh hng ti ngun nc - Cỏc thm thc vt c phc hi v trng mi ngoi mc ớch to cnh quan cũn úng gúp tớch cc vo vic gi tng t che ph, chng xúi mũn, gi nuc v lm sch ngun nc - Vic chuyn cỏc din tớch t nụng nghip sang mc ớch phc v du lch s lm lng thi cht ụ nhim phõn bún, thuc tr sõu b trụi xung lũng sui khụng cũn, iu ny s ci thin hn mụi trng sinh thỏi ca nc sui Tỏc ng ti mụi trng khụng khớ: Hin ti mụi trng khụng khớ khu vc d ỏn cha cú biu hin b ụ nhim õy cha cú c s sn xut cụng nghiờp, nguyờn vt liu xõy dng cng nh s hot ng ca cỏc phng tin c gới cũn thp, khụng ỏng k Trong quỏ trỡnh thc hin u t xõy dng khu n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch du lch, vi cỏc hot ng ca cỏc phng tin c gii, mỏy múc thi cụng xõy dng s l nguyờn nhõn ch yu nh hng n mụi trng khụng khớ ca khu vc ny Ngoi cỏc hot ng kinh doanh du lch cng nh hng ti mụi trng khụng khớ ca khu vc Tỏc ng ti mụi trng sinh thỏi: Trong khu du lch vi din tớch rng 25.787 m 2, cụng vic san lp mt bng u t xõy dng s vng phi mt s nhng tỏc ng sau: - Vic to mt bng xõy dng seừ lm mt i mt s din tớch thm thc vt v rng - Cỏc hot ng tham quan, cm tri ca du khỏch nu quỏ mc s gõy nh hng xu n thm thc vt dm p, b cnh, cht cõy Tuy nhiờn vic phỏt trin khu du lch theo quy hoch s úng gúp tớch cc cho vic phc hi v phỏt trin h sinh thỏi ti õy Cỏc cõy, hoa, lõm viờn c xõy dng i ụi vi vic phc hi v trng mi nhiu loi cõy s lm tng thờm mc che ph cho khu vc Vic khai thỏc cỏc ngun li t thiờn nhiờn c qun lý tt i ụi vi nuụi trng s gúp phn bo v mụi trng sinh thỏi khu vc II GII PHP Khng ch chng ụ nhim nc: hn ch mc ụ nhim ca nc khu vc d ỏn cn phi thit lp hai h thng thu gom nc thi sinh hot v nc chaỷy trờn mt (nc ma, nc rũ r) i vi nc thi, c a vo h thng x lý, cũn h thng nc chy trn trờn b mt c thi trc tip mụi trng bng h thng cng h n gin - H thng nc thi sinh hot c x lý theo quỏ trỡnh nh sau: + Song chn rỏc (nc thi c cho qua thit b sng rỏc tỏch cỏc cht rn cú kớch thc ln) + B lng cỏt ( tỏch cỏt) + Sõn phi cỏt (phi cỏt ly t b lng cỏt) + B lng ng (tỏch cỏc cht khụng tan nc thi) + B sinh hc (nc thi c x lý trc thi mụi trng) n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch - i vi nc ngm, cn cú nhng bin phỏp thớch hp hn ch cỏc tỏc ng tiờu cc khai thỏc, s dng - Quy trỡnh khai thỏc phi tuõn th theo quy nh ca nh nc trỏnh lm cn kit ngun nc - Cú k hoch nh k quan trc lu lng, mc nc, cht lng nc quỏ trỡnh khai thỏc v chu s giỏm sỏt ca c quan chc nng ca Nh Nc v cp nc - V trớ khai thỏc phi trỏnh xa cỏc ngun cú kh nng gõy ụ nhim ngun nc ngm i vi cht thi rn: qun lý, x lý kp thi, trỏnh gõy ng, lm nh hng n mụi trng * Cỏc bin phỏp an ton, v sinh lao ng lao ng v phũng chng s c: Thc hin cỏc bin phỏp v sinh an ton lao ng hn ch nh hng ca cỏc tỏc nhõn gõy ụ nhim i vi sc khe cng nhõn, thc hin cỏc bin phỏp phũng chng bo v nh: - Tuyờn truyn ph bin kin thc v v sinh v an ton lao ng cho lc lng cụng nhõn - Xõy dng cỏc quy nh cht ch v thc hin quy tc v sinh v an ton lao ng - To iu kin, cung cp, trang b cỏc dng c, thit b v sinh an ton lao ng - Cú chng trỡnh kim tra v giỏm nh sc khe nh k cỏn b nhõn viờn - Tuyờn truyn giỏo dc v vic phũng chng cỏc loi dch bnh d lõy lan * Phũng chng chỏy n: - Cú quy nh v phũng chng chỏy n - Giỏo dc ph bin cỏc kin thc v phũng chng chỏy n cho cỏn b nhõn viờn v du khỏch - Cỏc loi vt liu d chỏy, n phi cú ni ct gi riờng bit cỏch xa ngun cú kh nng phỏt chỏy, n - Kho cha, bỡnh ng cn m bo thit k b phn an ton, cú thit b theo dừi nhit , bỏo chỏy - Cú ni quy phũng chỏy cỏc khu vc rng, nht l vo khụ - Cỏc phng tin chỏy n luụn luụn c kim tra v bo dng m bo hot ng tt * Phũng chng sột: n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch - B trớ, lp t h thng chng sột mt cỏch hp lý v hiu qu ( nhng im cao v phõn b u khu du lch) - Cú h thng thu sột, thu tnh in theo ỳng quy nh ca Nh Nc PHN V: KT LUN V KIN NGH Kt Lun: D ỏn khu du lch l mt d ỏn kh thi vỡ d ỏn ny giai on ó i vo hot ng v mang li hiu qu kinh t cao Doanh nghip t nhõn tip tc u t vo d ỏn giai on D kin d ỏn ny i vo hot ng s gii quyt c mt s lng ln lao ng khu vc, gúp phn to nờn mt qun th du lch phong phỳ v a dng, gii quyt nhu cu vui chi ngh dng ca khỏch du lch v ngoi nc Kin ngh: Ch u t hi vng cỏc c quan ban ngnh a phng ỏnh giỏ v to iu kin hn na d ỏn cú th i hot ng v mang li hiu qu cao Tp.HCM, ngy thỏng nm 2009 Ch u t n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn 10 Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 10 ... tic ci, khu xụng hi, massage, b bao tng ro ton b khu du lch rng 25.787 m2 n v t vn: Cụng Ty C Phn T Vn u T Tho Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch PHN II: NI DUNG CHNH... ci, khu xụng hi, massage, b bao tng ro Giai on hai ca d ỏn d kin hon thnh s to nờn mt qun th du lch l mt khu phc hp bao gm nhiu cụng trỡnh nh hng khỏch snkhu vui chi gii trớ nhm thu hỳt khỏch du. .. Nguyờn Xanh www.lapduan.com.vn 0918755356 D ỏn u t khu du lch PHN IV: VN MễI TRNG Tỏc ng n mụi trng t nhiờn I Vi cỏc iu kin t nhiờn thun li, khu vc ny cú nhiu thun li phỏt trin du lch Tuy nhiờn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án đầu tư khu du lịch , Dự án đầu tư khu du lịch , Dự án đầu tư khu du lịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay