Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:02

PHỤ LỤC 4 Giấy phép thực hiện quảng cáo UỶ BND TỈNH, THÀNH PHỐ SỞ VĂN HOÁ- THÔNG TIN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /GPQC- SVHTT GIẤY PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO - Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; - Căn cứ Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; - Căn cứ Thông tư số 43/2003/TT- BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá- Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/ NĐ- CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; - Căn cứ Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ Văn hoá- Thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hoá-Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo; - Căn cứ Thông tư liên tịch số ./2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN&PTNT-BXD ngày tháng . năm 2007 của Bộ Văn hoá- Thông tin, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông. Xét đơn và hồ sơ của: Địa chỉ nộp ngày . QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Cho phép (tên tổ chức, cá nhân); địa chỉ . Thực hiện quảng cáo (trên phương tiện cụ thể) . Có nội dung: . . Kích thước: . Địa điểm: Thời hạn: Điều 2: Sau khi nhận được giấy phép này, tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo phải: 1- Thực hiện đúng các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép, hết thời hạn quảng cáo phải tháo dỡ sản phẩm quảng cáo; 2- Không được chuyển nhượng giấy phép dưới bất kỳ hình thức, lý do nào. Điều 3: Giấy phép này được lập thành 2 (hai)bản (01 bản cấp cho tổ chức, cá nhân xin phép, 01 bản lưu tại cơ quan cấp phép). Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày cấp nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện quảng cáo giấy phép sẽ hết giá trị. .Ngày . tháng năm Cơ quan cấp phép (ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) CƠ QUAN, TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: ĐĂNG THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN MẠNG THÔNG TIN MÁY TÍNH Kính gửi: Cục Văn hoá - Thông tin sở thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin 1- Tên quan, tổ chức, doanh nghiệp Địa Điện thoại: Fax: Người chịu trách nhiệm: Chức vụ: a) Đăng kinh doanh số: cấp ngày tháng năm (đối với tổ chức, doanh nghiệp) b) Giấy phép cung cấp thông tin mạng thông tin máy tính (ICP) Giấy phép lập trang tin điện tử (Website), (số quan cấp ngày tháng năm ) c) Địa phần mềm Internet hợp lệ, địa 3- Xin thực sản phẩm quảng cáo mạng thông tin máy tính sau: STT Tên sản phẩ Thủ tục Cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa nô đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (do Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở VHTTDL Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân:   !"#$%&$'()*'*+,-.'/012345 167890:6'3 ;40<=,>$+?-@ABC:)D <E,>0FD)*'*+,-.'-0 3 G$'*.'F()*'*+,-.' /012345167890:6'>4H8I@J36'D3 Thời gian nộp hồ sơ: 1,,;KE=L+,$'"M,N3 49MK<$'<K< O%9KK<$'LK< Thời gian trả kết quả: 1,,;KE=L+,$'"M,N3 49MK<$'<K< O%9KK<$'LK< 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: O()'*!"#.P-0QCI+,)R!"#' !"#0$N$/G.BACSRT@)C,,U V$&3 -@A!"#$W$N$/ACS+'X0@)3 ;OPY:BZ CI!"#3 -@F<=,C,+.P9,*!"#AC$A -"'*!"#451[P0+,RC& 3-@A.B\-C@([+[( Z+,:-]CIR Cách thức thực hiện: 6!"#$A)-'F()*'*+,-.'/045 1678 Thành phần hồ sơ: 1. Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Theo mẫu) 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Bản sao) 3. Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ của cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo hoặc có đóng dấu nếu người xin Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang. vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ trong lĩnh vực y tế (Bao gồm: dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trang thiết bị y tế; mỹ phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm - do Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận). Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở VHTTDL Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy phép thực hiện quảng cáo phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế. - Bước 2: Sau 14 ngày (đối với những trường hợp thực hiện Thông tư liên Bộ), 04 ngày (gia hạn), Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Tổ chức hoặc cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng: từ 7h30 đến 10h30 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 Thời gian trả kết quả: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng: từ 7h30 đến 10h30 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ được ghi trong sổ tiếp nhận hồ sơ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành phân loại hồ sơ và gửi một mẫu (makét) quy định tị điểm 1.4 và một trong các loại giấy tờ quy định tại tiết b,c,d,đ điểm 1.5, khoản 1 Mục II Thông tư này đến Sở Y tế. Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế cấp Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng quảng cáo. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên giấy tiếp nhận, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung , Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép thực hiện quảng cáo theo hồ sơ đã đăng ký. Trường hợp có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp phép thực hiện quảng cáo sẽ thực hiện lại từ đầu theo quy định tại các khoản 2,3 Mục II Thông tư này. Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thành phần hồ sơ: 1. Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (Theo mẫu) 2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả. + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết). Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau: - Nộp giấy biên nhận. - Nhận giấy phép. Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết). b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (có mẫu cụ thể); - Bản sao giấy chứng nhận đăng kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép; - Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức); - Giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa; - Văn bản đồng ý của cơ quan có thẩm quyền về vị trí đặt, dựng bảng, biển, panô nếu quảng cáo nơi công cộng. * Đối với quảng cáo bảng, biển, panô theo quy định phải có văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng thì cần có: giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp; Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo; Hồ sơ thiết kế do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân thực hiện (ký tên, đóng dấu) và phải được đơn vị tư vấn thẩm tra (có dấu ngày giờ thẩm tra, báo cáo thẩm tra) theo yêu cầu của Sở Xây dựng. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ). đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh. e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch. g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. h. Lệ phí: Thu theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Thủ tục Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hóa, dịch vụ thông thường a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. - Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả. + Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung, làm lại. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30’ đến 17h (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, tết). Bước 3: Trả kết quả (Giấy phép) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên theo các bước sau: - Nộp giấy biên nhận. - Nhận giấy phép. Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h - Chiều từ 13h30 h đến 17h vào các ngày thứ 2,3,4,5,6 trong tuần (trừ các ngày lễ , tết). b) Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên. c) Thành phần, số lượng hồ sơ: - Đơn xin cấp phép thực hiện quảng cáo (có mẫu cụ thể); - Bản sao giấy chứng nhận đăng kinh doanh của tổ chức hoặc cá nhân xin phép; - Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu (có chữ của cá nhân xin phép hoặc có đóng dấu nếu người xin phép là tổ chức); - Giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hóa với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa; - Bản sao giấy chứng nhận đăng xe nếu quảng cáo trên các phương tiện giao thông. - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. d. Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ) đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân trong và ngòai tỉnh. e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch. g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. h. Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo. - Lệ phí thực hiện quảng cáo trên phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương tự khác (gọi chung là cái): 100.000 đồng/1cái. (Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép). - Lệ phí thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính, Mẫu đăng ký thực hiện quảng cáo trên mạng thông tin máy tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay