Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

2 29 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:01

QUY ĐỊNH QUẢNTÀI LIỆUMã tài liệu: HC-15-BM06Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU- Căn cứ vào ;- Căn cứ vào . ;- Căn cứ .Chúng tôi gồm:BÊN GIAO: (tên đơn vị giao tài liệu), đại diện là:Ông ( bà ) .Chức vụ công tác/chức danh: BÊN NHẬN: (tên đơn vị nhận tài liệu), đại diện là:Ông ( bà ) : Chức vụ công tác/chức danh Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu với những nội dung cụ thể như sau:1. Tên khối tài liệu giao nộp: .2. Thời gian ban hành của tài liệu…………………………………………………………………………3. Số lượng tài liệu: .4. Thực trạng của tài liệu:…………………………………………………………………………………5. Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu kèm theo ………………………………………………………………Biên bản này được lập thành hai bản; bên giao (đơn vị/cá nhân) giữ một bản, bên nhận (lưu trữ hiện hành của cơ quan, tổ chức) giữ một bản./.ĐẠI DIỆN BÊN GIAO(Ký tên và ghi rõ họ tên)ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN(Ký tên và ghi rõ họ tên)PHỤ LỤC IX MẪU BIÊN BẢN GIAO, NHẬN TÀI LIỆU, ĐỒ VẬT, PHƯƠNG TIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TAI NẠN LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm BIÊN BẢN GIAO, NHẬN Tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động Hồi ngày tháng năm Tại - Căn Số - Chúng gồm: Người giao: Cấp bậc Chức vụ Đơn vị: Người nhận: Cấp bậc Chức vụ Đơn vị Tiến hành giao nhận: Tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ngày tháng năm Họ tên người bị nạn Sinh ngày …… tháng … năm … Nơi ĐKNKTT Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số cấp ngày tháng năm nơi cấp Cơ quan, đơn vị, sở quản lý người bị nạn: Tài liệu gồm có tập, tổng số trang (kèm theo thống kê tài liệu có hồ sơ vụ tai nạn lao động) Tổng cộng Kèm theo đồ vật, phương tiện: (ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng) Tổng cộng khoản Việc giao nhận kết thúc hồi ngày, Biên lập thành 03 (người giao 01 bản, người nhận 01 bản, đưa vào hồ sơ tai nạn lao động 01 bản) BÊN GIAO (Ký, ghi rõ họ tên) BÊN NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên) BIÊN BẢN GIAO NHẬN TÀI LIỆU- Căn cứ Công văn số /VTLTNN-NVTW ngày tháng 5 năm 2004 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước v/v ban hành bản Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính;- Căn cứ: .……………………(1)…………………………… .….Chúng tôi gồm:BÊN GIAO: ………………………(2)………………… …, đại diện là:- Ông (bà): .…… Chức vụ công tác/chức danh: …………… - Ông (bà): .…… Chức vụ công tác/chức danh: …… .BÊN NHẬN: ………………………(3)…………………… , đại diện là:- Ông (bà): .…… Chức vụ công tác/chức danh: .…… - Ông (bà): .…… .Chức vụ công tác/chức danh: .…… Thống nhất lập biên bản giao nhận tài liệu …………(4)………… …… với những nội dung cụ thể như sau:1. Tên phông (hoặc khối) tài liệu: … 2. Thời gian của tài liệu: 3. Thành phần và số lượng tài liệu: 3.1. Tài liệu hành chính:- Tổng số hộp (cặp): .- Tổng số hồ sơ (đơn vị bảo quản): .………………………… . - Quy ra mét giá: mét 3.2. Tài liệu khác (nếu có): .……………………….… .4. Công cụ tra cứu và tài liệu liên quan kèm theo (5): .……………………….… …………………….…… .TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC(cơ quan, tổ chức quảntài liệu)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc …………., ngày tháng năm 200… Biên bản giao nhận tài liệu .…………………….…… .Biên bản này được lập thành hai bản; mỗi bên giữ một bản./.ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN (Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên) Xác nhận của cơ quan, tổ chức (6)(chức vụ, chữ kí của người có thẩm quyền, họ tên, đóng dấu) __________________________Ghi chú:1 Căn cứ kế hoạch công tác hoặc hợp đồng chỉnh lý tài liệu v.v…2, 3 Ghi tên của lưu trữ trực tiếp quảntài liệu, chẳng hạn như Phòng Lưu trữ Bộ …, Trung tâm Lưu trữ tỉnh ……., Lưu trữ Sở/Ban …… , Lưu trữ Công ty …… , v.v… và tên của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị (nếu có) thực hiện chỉnh lý tài liệu.4 Mục đích hay ghi rõ lý do giao nhận: để chỉnh lý hoặc sau khi chỉnh lý.5 Liệt kê các công cụ tra cứu và tài liệu liên quan kèm theo (nếu có) như:- Mục lục tài liệu nộp lưu; - Các công cụ tra tìm khác như bộ thẻ, cơ sở dữ liệu tra tìm tự động .; - Các tài liệu liên quan khác như bản lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông; hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ; hướng dẫn xác định giá trị tài liệu v.v 6 Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý TÊN CƠ SỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc oOo oOo Ngày tháng năm BIÊN BẢN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG (Nhẹ hoặc nặng) 1/ Cơ sở và người sử dụng lao động: - Tên, địa chỉ cơ sở xảy ra tai nạn lao động: - Số điện thoại, Fax, Email: - Tên, địa chỉ người sử dụng lao động: - Lĩnh vực hoạt động kinh tế của cơ sở: - Tổng số lao động (quy mô sản xuất của cơ sở): - Loại hình cơ sở: - Tên, địa chỉ của cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có): 2/ Địa phương: 3/ Thành phần đoàn điều tra (họ tên, chức vụ của từng người): 4/ Những người tham dự điều tra (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác của từng người): 5/ Sơ lược lý lịch những người bị nạn: - Họ tên: - Giới tính: Nam/Nữ: Năm sinh: - Nghề nghiệp: - Thời gian làm việc cho người sử dụng lao động: năm - Tuổi nghề: năm mức lương: đồng; bậc thợ (nếu có): - Loại lao động: - Có hợp đồng lao động: không có hợp đồng lao động: - Nơi làm việc: - Nơi thường trú: - Quê quán: - Hoàn cảnh gia đình (bố, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con): - Huấn luyện ATVSLĐ (có hay không): 6/ Thông tin về vụ tai nạn: - Ngày, giờ xảy ra tai nạn: ngày / / , giờ phút - Giờ bắt đầu làm việc: - Số giờ đã làm việc cho đến khi tai nạn xảy ra: - Nơi xảy ra tai nạn lao động: 7/ Tình trạng thương tích: - Vị trí vết thương: 8/ Nơi điều trị và biện pháp xử lý ban đầu: 9/ Diễn biến của vụ tai nạn lao động: 10/ Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động: 11/ Biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự hoặc tái diễn: - Nội dung công việc: - Người có trách nhiệm thi hành: - Thời gian hoàn thành: 12/ Kết luận về những người có lỗi, đề nghị hình thức xử lý: 13/ Thiệt hại do tai nạn lao động và chi phí đã thực hiện: - Chi phí do người sử dụng lao động trả: Tổng số đồng, Trong đó: + Chi phí y tế: đồng; + Trả lương trong thời gian điều trị: đồng; + Bồi thường hoặc trợ cấp: đồng; - Thiệt hại tài sản: đồng.CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA ĐOÀN ĐIỀU TRA TRƯỞNG ĐOÀN ĐIỀU TRA TAI NẠN LAO ĐỘNG( ký, ghi rõ họ tên) (người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền bằng văn bản) (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐIỀU TRA(ký, ghi rõ họ tên) ... giao nhận kết thúc hồi ngày, Biên lập thành 03 (người giao 01 bản, người nhận 01 bản, đưa vào hồ sơ tai nạn lao động 01 bản) BÊN GIAO (Ký, ghi rõ họ tên) BÊN NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên) .. .Tài liệu gồm có tập, tổng số trang (kèm theo thống kê tài liệu có hồ sơ vụ tai nạn lao động) ... Kèm theo đồ vật, phương tiện: (ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng) Tổng cộng khoản Việc giao nhận kết thúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động, Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động, Mẫu biên bản giao, nhận tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến vụ tai nạn lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay