Mẫu khai báo tai nạn lao động

2 16 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 15:01

Phần mở đầu Cùng với sự phát triển của kinh tế , khoa học và kỹ thuật thì các nhu cầu của con ngời đợc đáp ứng nhiều hơn đầy đủ hơn . cuộc sống của con ngời do đó cũng tốt hơn . tuy nhiên mặt trái của sự phát triển kinh tế , khoa học kỹ thuật lại làm cho cuộc sống của con ngời phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh đe doạ cuộc sống nh ốm đau , bệnh tật , tai nạn , Đặc biệt khi kinh tế , khoa học kỹ thuật phát triển nhiều ngành kinh tế ra đời thu hút ngày càng nhiều ngời tham gia vào lực lợng lao động . Song song với nó vấn đề tai nạn lao động ,bệnh nghề nghiệp ngày một ra tăng . Điều này do nhiều nguyên nhân nhng tựu lại do vấn đề lao động còn cha đợc chú ý nhiều và các chế độ đảm bảo từ phía nhà nớc và ngời sử dụng lao động còn cha hoạt động một cách có hiệu quả . Nhất là đối với các nớc đang phát triển trong đó có việt nam . Mà mục tiêu của chúng ta là tiến lên xã hội chủ nghĩa , một xã hội đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của con ngời . Để đạt đợc mục tiêu này chúng ta phải cân đối giữa phát triển kinh tế với phát triển các vấn đề phúc lợi cho mọi ng-ời .Chính vì vậy mà hiện nay khi toàn dân đang tập trung xây dựng kinh tế chúng ta cũng cần quan tâm phát triển và hoàn thiện chế độ đảm bảo xã hội . Trong đó phải kể đến chế độ đối với những ngời lao động bị tai nạn lao động , bệnh nghề nghiệp . Vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài Tình hình triển khai chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở việt nam-thực trạng và giải pháp với hy vọng cung cấp cho các bạn những thông tin về tình hình triển khai chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở việt nam cũng nh một vài suy nghĩ của tôi nhằm hoàn thiện chế độ này . Mặc dù đã cố gắng nhiều song đề tài của tôi chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót . Rất mong sự đóng góp ý kiến của các bạn cho để tài của tôi thêm hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn sự hớng dẫn chỉ bảo của cô Nguyễn Ngọc Huyền và các thầy cô giáo bộ môn kinh tế bảo hiểm đã giúp tôi thực hiện đề tài này 1I lý luận chung1- Bảo hiểm xã hội (BHXH) và các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội , u đãi xã hội và cứu trợ xã hội là ba phơng pháp cơ bản trong hệ thống các phơng pháp bảo đảm xã hội . Trong đó bảo hiểm xã hội có vai trò to lớn trong việc thực hiện các chính sách đảm bảo đời sống cho ngời lao động và gia đình họ góp phần đảm bảo an toàn xã hội Đối tợng đợc bảo đảm trong bảo hiểm xã hội rất rộng là ngời lao động . Mà ngời lao động lại là đại bộ phận dân c. Trong khi cứu trợ xã hội , u đãi xã hội đối tợng đợc bảo đảm rất nhỏ bé :cứu trợ xã hội đó là ngời gặp phải hoàn cảnh khó khăn,còn u đãi xã hội là những ngời có cống hiến đặc biệt cho quê hơng đất nớc ,xã hội trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc hay xây dựng đất nớc với vai trò to lớn trong chính sách đảm bảo xã PHỤ LỤC II MẪU KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BQP ngày 04 tháng 01 năm 2017) Đơn vị ………………(1) …….…….(2)…… - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: ………./ , ngày tháng năm KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG Kính gửi: (3) Thông tin đơn vị: - Tên, địa đơn vị xảy tai nạn lao động: ; - Số điện thoại: ; Fax: ; - Tên, địa Cơ quan quản lý cấp (nếu có): ; Thông tin vụ tai nạn lao động: - Thời gian xảy tai nạn lao động:… giờ… phút… ngày… tháng… năm ; - Nơi xảy tai nạn lao động: ; - Tóm tắt diễn biến vụ tai nạn lao động: - Xác định bước đầu nguyên nhân tai nạn lao động: Thông tin nạn nhân: TT Họ tên Năm sinh Giới tính Nghề Tình trạng tai nạn (chết/bị thương nghiệp nặng/nhẹ) Nơi nhận: (1) Đơn vị cấp trực tiếp; (2) Tên đơn vị để xảy tai nạn lao động, (3) Cơ quan nhận khai báo; (4) Thủ trưởng đơn vị cá nhân ………….(4)…………… (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu có) MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ ( 6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM) (Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012) Biểu số 01/TNLĐ-CS Ban hành kèm theo TT LT số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21.tháng 5 năm 2012 Đơn vị báo cáo : (ghi tên cơ sở) Ðịa chỉ: Mã huyện, quận 1 : BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) . . . năm . . . Ngày báo cáo: Thuộc loại hình cơ sở 2 (doanh nghiệp) : . Mã loại hình cơ sở: Đơn vị nhận báo cáo: . . . . . 3 . . . Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở: . 4 . Mã lĩnh vực: Tổng số lao động của cơ sở: … . . . . . . người, trong đó nữ: … … người Tổng quỹ lương: … … triệu đồng Phân loại TNLÐ theo mức độ thương tật Số vụ ( Vụ) Số người bị nạn ( Người) Tên chỉ tiêu thống kê Mã số Tổng số Số vụ có người chết Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên Tổng số Số LÐ nữ Số người chết Số người bị thương nặng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng số Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ 5 1. Do người sử dụng lao động Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn Không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt Tổ chức lao động chưa hợp lý Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLÐ chưa đầy đủ Không có quy trình AT hoặc biện pháp làm việc an toàn Ðiều kiện làm việc không tốt 2. Do người lao động Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc AT Không sử dụng PTBVCN 3. Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân chưa kể đến 4. Tai nạn được coi là TNLĐ Phân theo yếu tố gây chấn thương 6 1 Ghi mã số theo danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 124/2004/QÐ-TTg ngày 8/7/2004. 2 Ghi tên, mã số theo danh mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp do Tổng cục Thống kê ban hành tại Công văn số 231 TCTK/PPCÐ ngày 17/4/2002, thống nhất ghi cấp 1 3 Ghi tên các cơ quan: Sở Lao động-TBXH, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố. 4 Ghi tên ngành, mã ngành theo danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007, thống nhất ghi cấp 3 5 Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động 6 Ghi tên và mã số theo danh mục yếu tố gây chấn thương, thống nhất ghi cấp 2 1 2 . Phân theo nghề nghiệp 7 x x x Thiệt hại do tai nạn lao động Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ) Khoản chi cụ thể của cơ sở Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TÊN ĐƠN VỊ: ………………… Số: / V/v: Giải quyết trợ cấp TNLĐ (BNN) đối với ông (bà) . . . . . . . . . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . . . . . . . . . , ngày … tháng …. năm …. Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) . . . . . . . . . . 1- Tên, địa chỉ của cơ quan, đơn vị quản lý người bị TNLĐ (BNN): ……………… ……………………………………………………………… Số điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………… . . . 2- Thông tin về người bị TNLĐ (BNN): Họ tên . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . Số sổ BHXH: . . . . . . . . . . . . . Nghề nghiệp: . . . . . . . . . . . . Đơn vị (hoặc nơi làm việc): ……………………… Thời gian tham gia BHXH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- Thời gian xảy ra TNLĐ (BNN): … giờ . . ngày . . tháng . . . năm . …. . . . 4- Nơi xảy ra TNLĐ (BNN) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . 5- Trường hợp xảy ra TNLĐ (BNN): . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6- Tóm tắt diễn biến vụ TNLĐ (BNN): . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7- Quá trình điều trị xong và ra viện: . . . . . . . . . . . …… . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kính đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) . …………………. . . xem xét giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động (bệnh nghề nghiệp) theo quy định đối với ông (bà). . . . ………………………………. . . . ./. Nơi nhận: - …………. - …………. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ (ký, đóng dấu) Mẫu số 05-HSB … , ngày ….thng … năm…. KHAI BÁO TAI NẠN LAO ĐỘNG Kính gửi: - Thanh tra Sở Lao động- Thương binh và Xã hội ………1…… - Công an huyện…….2……. I. Thơng tin về cơ sở: Tên, địa chỉ của cở sở xảy ra tai nạn lao động: ……………………………………………………………………………………… . - Số điện thoại:…………; fax:……; Email:………………………………………… - Tên, địa chỉ của cơ quan qnản lý cấp trên ( nếu có): ……………………………………………………………………………………… 2. Thơng tin vể vụ tai nạn lao động: - Thời gian xảy ra tai nạn lao động: ….giờ… phát… ngy….thng….năm……. - Nơi xảy ra tai nạn lao động: …………………………………………………… - Tĩm tắt diễn biến vụ tai nạ lao động:…………………………………………. ……………………………………………………………………………………… - Xc định bước đàu nguyn nhân tai nạn lao động: 3. Thơng tin về các nạn nhân: Số TT Họ và tên nạn nhân Năm sinh Giới tính Nghề nghiệp3 Tình trạng tai nạn (chết/bị thương nặng/ nhẹ) 1 2 3 4 NGƯỜI KHAI BO ( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) 1 Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh. 2 Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện. 3 Ghi theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống k ban hành, thống nhất ghi cấp 2 MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG CẤP CƠ SỞ ( 6 THÁNG HOẶC CẢ NĂM) (Ban hành kèm theo TTLT số 12 /2012/ TTLT- BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012) Biểu số 01/TNLĐ-CS Ban hành kèm theo TT LT số 12 /2012/TTLT-BLÐTBXH-BYT ngày 21.tháng 5 năm 2012 Đơn vị báo cáo : (ghi tên cơ sở) Ðịa chỉ: Mã huyện, quận 1 : BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG Kỳ báo cáo (6 tháng hoặc cả năm) . . . năm . . . Ngày báo cáo: Thuộc loại hình cơ sở 2 (doanh nghiệp) : . Mã loại hình cơ sở: Đơn vị nhận báo cáo: . . . . . 3 . . . Lĩnh vực sản xuất chính của cơ sở: . 4 . Mã lĩnh vực: Tổng số lao động của cơ sở: … . . . . . . người, trong đó nữ: … … người Tổng quỹ lương: … … triệu đồng Phân loại TNLÐ theo mức độ thương tật Số vụ ( Vụ) Số người bị nạn ( Người) Tên chỉ tiêu thống kê Mã số Tổng số Số vụ có người chết Số vụ có từ 2 người bị nạn trở lên Tổng số Số LÐ nữ Số người chết Số người bị thương nặng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tổng số Phân theo nguyên nhân xảy ra TNLĐ 5 1. Do người sử dụng lao động Không có thiết bị an toàn hoặc thiết bị không đảm bảo an toàn Không có phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc phương tiện bảo vệ cá nhân không tốt Tổ chức lao động chưa hợp lý Chưa huấn luyện hoặc huấn luyện ATVSLÐ chưa đầy đủ Không có quy trình AT hoặc biện pháp làm việc an toàn Ðiều kiện làm việc không tốt 2. Do người lao động Vi phạm nội quy, quy trình, quy chuẩn, biện pháp làm việc AT Không sử dụng PTBVCN 3. Khách quan khó tránh/ Nguyên nhân chưa kể đến 4. Tai nạn được coi là TNLĐ Phân theo yếu tố gây chấn thương 6 1 Ghi mã số theo danh mục và mã số đơn vị hành chính Việt Nam hiện hành do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 124/2004/QÐ-TTg ngày 8/7/2004. 2 Ghi tên, mã số theo danh mục và mã số các đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp do Tổng cục Thống kê ban hành tại Công văn số 231 TCTK/PPCÐ ngày 17/4/2002, thống nhất ghi cấp 1 3 Ghi tên các cơ quan: Sở Lao động-TBXH, Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố. 4 Ghi tên ngành, mã ngành theo danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007, thống nhất ghi cấp 3 5 Ghi 01 nguyên nhân chính gây tai nạn lao động 6 Ghi tên và mã số theo danh mục yếu tố gây chấn thương, thống nhất ghi cấp 2 1 2 . Phân theo nghề nghiệp 7 x x x Thiệt hại do tai nạn lao động Chi phí tính bằng tiền (1.000 đ) Khoản chi cụ thể của cơ sở Tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động (kể cả ngày MẪU BÁO CÁO NHANH TAI NẠN LAO ĐỘNG CHẾT NGƯỜI (Kèm theo Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2016 Chính phủ) ỦY BAN NHÂN DÂN SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ………………… - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - ., ngày … tháng … năm……… Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Thông tin vụ tai nạn lao động: - Tên sở để xảy tai nạn lao động: - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: ; - Cơ quan quản lý cấp (nếu có): Thông tin vụ tai nạn lao động: - Thời gian xảy tai nạn lao động: - Nơi xảy tai nạn lao động: Sơ lược thông tin nạn nhân: - Họ tên: - Ngày tháng năm sinh: Nam/ Nữ Sơ diễn biến vụ tai nạn lao động: Tình trạng thương tích nạn nhân: Nơi nhận: - Như trên; - - Lưu: GIÁM ĐỐC (Ký tên, đóng dấu) Hướng dẫn thủ tục đề nghị giải quyết chế độ tai ...6 Nơi nhận: (1) Đơn vị cấp trực tiếp; (2) Tên đơn vị để xảy tai nạn lao động, (3) Cơ quan nhận khai báo; (4) Thủ trưởng đơn vị cá nhân ………….(4)…………… (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu khai báo tai nạn lao động, Mẫu khai báo tai nạn lao động, Mẫu khai báo tai nạn lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay