Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 14:32

Mẫu số 50/HĐTCHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT !"# $%&'Bên thế chấp()*+,  /#0123(43'555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555Bên nhận thế chấp ()*+,  /#01263(43'555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555*#12,$ 7!#89#8!:;!0#)< =#>9?#,;!9?#@ !<!+)*+, 'ĐIỀU 1NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM4562,$ 7!:;!0#)< =#>9?#,;!A*%B,C1<,<%!#8 D*9E-),F#9?#1265G5   D*  9E  ,HI  1<  ,<%  0(J3'555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555ĐIỀU 2TÀI SẢN THẾ CHẤP 0#)<!+K+.>)L@+A*12!M555555555555555555555555555555555 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Chúng gồm có: Bên chấp (sau gọi bên A) (1): Bên nhận chấp (sau gọi bên B) (1): Hai bên đồng ý thực việc chấp tài sản gắn liền với đất với thoả thuận sau đây: ĐIỀU NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM Bên A đồng ý chấp tài sản gắn liền với đất để bảo đảm thực nghĩa vụ dân bên B Nghĩa vụ bảo đảm (8): ĐIỀU TÀI SẢN THẾ CHẤP Tài sản thuộc quyền sở hữu bên A theo (4), cụ thể sau (3): nêu tài sản ggắn liền với đất sau: - Tên người s - Tờ đồ số: - Địa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: ) - Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2 + Sử dụng chung: m2 - Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): Giấy tờ quyền sử dụng đất có: (2) ĐIỀU GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP Giá trị tài sản chấp nêu Đi Bên A cam đoan: 1.1 Những thông tin nhân thân, tài sản v LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN Ngày .tháng năm (bằng chữ ) (12), ., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ., tỉnh/thành phố CÔNG CHỨNG: - Hợp đồng chấp tài sản gắn liền với đất giao kết bên A bên B .; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm công chứng, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo quy định pháp luật; - Nội dung thoả thuận bên hợp đồng không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; - (13) - Hợp đồng làm thành (mỗi gồm tờ, trang), giao cho: + Bên A chính; + Bên B chíằ Mẫu số 20/HĐTCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤTChúng tôi gồm có:Bên thế chấp (sau đây gọi là bên A)(1): Bên nhận thế chấp (sau đây gọi là bên B)(1): . . . . .Hai bên đồng ý thực hiện việc thế chấp tài sản gắn liền với đất với những thoả thuận sau đây:ĐIỀU 1NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM1. Bên A đồng ý thế chấp tài sản gắn liền với đất của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên B. 2. Nghĩa vụ được bảo đảm là (8): . ĐIỀU 2TÀI SẢN THẾ CHẤP Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo (4), cụ thể như sau (3): nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:- Tên người sử dụng đất: - Thửa đất số: - Tờ bản đồ số: - Địa chỉ thửa đất: - Diện tích: m2 (bằng chữ: )- Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: m2+ Sử dụng chung: m2- Mục đích sử dụng: - Thời hạn sử dụng: - Nguồn gốc sử dụng: Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: (2)ĐIỀU 3GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤPGiá trị tài sản thế chấp nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này là: đồng (bằng chữ: đồng) theo văn bản xác định giá trị tài sản thế chấp ngày / / ĐIỀU 4NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A1. Nghĩa vụ của bên A:- Giao các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên B;- Không được chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, cho thuê, góp vốn hoặc dùng tài sản thế chấp để bảo đảm cho nghĩa vụ khác nếu không được bên B đồng ý bằng văn bản;- Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp; áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn giá trị tài sản thế chấp trong trường hợp tài sản thế chấp có nguy cơ bị hư hỏng do khai thác, sử dụng;- Tạo điều kiện thuận lợi cho bên B kiểm tra tài sản thế chấp.2. Quyền của bên A:- Được sử dụng, khai thác, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản thế chấp;- Nhận lại các giấy tờ về tài sản thế chấp sau khi hoàn thành nghĩa vụ.- Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại nếu làm mất, hư hỏng các giấy tờ về tài sản thế chấp.ĐIỀU 5NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B1. Nghĩa vụ của bên B:- Giữ và bảo quản các giấy tờ về tài sản thế chấp, trong trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;- Giao lại các giấy tờ về tài sản thế chấp cho bên A khi bên A hoàn thành nghĩa vụ. 2. Chứng thực Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất. - Trình tự thực hiện: Bước 1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật. Bước 2. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã nơi có đất. Khi đến nộp hồ sơ bên thế chấp phải có mặt và xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác (bản chính); bản chính giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (bản chính) để đối chiếu. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp; + Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn người đến nộp bổ sung đầy đủ theo quy định. Bước 3. Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã. Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, hướng dẫn nộp lệ phí và trả kết quả cho người đến nhận. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. Riêng các xã, phường, thị trấn sau đây tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến sáng thứ bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ. + Tại thành phố Vũng Tàu: UBND phường 1, phường 7, phường 11 và xã Long Sơn. + Tại thị xã Bà Rịa: UBND phường Phước Hiệp và phường Long Tâm. + Tại huyện Tân Thành: UBND thị trấn Phú Mỹ và xã Tân Hòa. + Tại huyện Long Điền: UBND thị trấn Long Điền và thị trấn Long Hải. + Tại huyện Đất Đỏ: UBND thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải. + Tại huyện Xuyên Mộc: UBND thị trấn Phước Bửu, xã Xuyên Mộc và xã Bàu Lâm. + Tại huyện Châu Đức: UBND thị trấn Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Bình Ba. - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước. - Thành phần hồ sơ: + Phiếu yêu cầu chứng thực Hợp đồng, văn bản (theo mẫu quy định); + Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); + Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (theo mẫu quy định); + Các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất (bản sao). - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). - Thời gian giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 03 giờ chiều); Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều); Trường hợp văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND xã. + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không. + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã. + Cơ quan phối hợp (nếu có): Không. - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: + Phiếu yêu cầu chứng thực Hợp đồng, văn bản (Mẫu số 31/PYC); + Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 50/HĐTC). - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất được chứng thực. - Lệ phí chứng thực: * Thu theo giá trị hợp đồng thế chấp Xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần, trừ ngày lễ. - Khi nhận hồ sơ xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chứng kiến các bên ký vào Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho người nộp. • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ 3. Bước 3 Nhận Xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình Tên bước Mô tả bước thành trong tương lai tại Phòng quản lý doanh nghiệp của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu Ban quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản. (theo mẫu); 2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện) của các bên ký hợp đồng; 3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Thành phần hồ sơ 4. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai; 5. Bản sao giấy phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà theo quy định của pháp luật thì tài sản đó phải được cấp phép xây dựng hoặc phải lập dự án đầu tư; 6. Biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh), Quyết định của chủ Công ty (đối với Công ty TNHH một thành viên), Biên bản họp Hội đồng quản trị (đối với Công ty Cổ phần) đối với các trường hợp quy định tại các Điều 47, 64, 108, 135 Luật Doanh nghiệp 2005. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản (Mẫu số 62/PYC) Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Quy Xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị hồ sơ theo quy định. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Phòng quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh – 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả: sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 13g00 đến 17g00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong tuần, trừ ngày lễ. - Khi nhận hồ sơ xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất, Ban quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chứng kiến các bên ký vào Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn cho người nộp. • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ. 3. Bước 3 Nhận Xác nhận Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất tại Tên bước Mô tả bước Phòng quản lý doanh nghiệp của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Phiếu yêu cầu Ban quản lý xác nhận hợp đồng, văn bản về bất động sản. (theo mẫu); 2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện) của các bên ký hợp đồng; 3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003 (sau đây gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). 4. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất; Thành phần hồ sơ 5. Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ, hoặc Giấy xác nhận quyền sở hữu nhà xưởng do Ban quản lý cấp đối với các trường hợp trước ngày Nghị định số 95/2005/NĐ-CP có hiệu lực (gọi chung là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất); 6. Biên bản họp Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Hợp danh), Quyết định của chủ Công ty (đối với Công ty TNHH một thành viên), Biên bản họp Hội đồng quản trị (đối với Công ty Cổ phần) đối với các trường hợp quy định tại các Điều 47, 64, 108, 135 Luật Doanh nghiệp 2005. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Phiếu yêu cầu xác nhận hợp đồng, văn bản (Mẫu số 62/PYC) Thông tư liên tịch 04/2006/TT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất trong khu công nghiệp. Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ng ... chấp tài sản gắn liền với đất giao kết bên A bên B .; bên tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng; - Tại thời điểm công chứng, bên giao kết hợp đồng có lực hành vi dân phù hợp theo... Những hạn chế quyền sử dụng đất (nếu có): Giấy tờ quyền sử dụng đất có: (2) ĐIỀU GIÁ TRỊ TÀI SẢN THẾ CHẤP Giá trị tài sản chấp nêu Đi Bên A cam đoan:... thân, tài sản v LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN Ngày .tháng năm (bằng chữ ) (12), ., Công chứng viên, Phòng Công chứng số ., tỉnh/thành phố CÔNG CHỨNG: - Hợp đồng chấp tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất, Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất, Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay