Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 14:32

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: /GCN-TCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, ngày…… tháng ……năm 20…… GIẤY CHỨNG NHẬN Điểm thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm …… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Căn cứ Quyết định số ……… ngày …… của Chủ tịch Hội đồng thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế công nhận kết quả thi năm ……tổ chức tại …… CHỨNG NHẬN: Ông/Bà:…………………………………………………………… . Năm sinh:………………………… Số báo danh:………………… Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số ngày cấp . nơi cấp . Điểm thi các môn như sau: Mẫu số: 07 (Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính) STT Môn thi Điểm thi 1 Pháp luật về thuế 2 Kế toán Cộng Giấy chứng nhận điểm thi có giá trị để lập hồ sơ thi tiếp các môn chưa thi, thi lại các môn thi chưa đạt yêu cầu./. Nơi nhận: - Thí sinh; - Lưu: HĐT. TM. HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) , ngày tháng năm (Ký ghi rõ họ tên) Mẫu 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________ ………… , ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐĂNG DỰ THI HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi… 1. Tên thí sinh: .Năm sinh……………… 2. Đăng tham dự cuộc thi:…………………….…………… . 3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi : . 4. Thời gian: Từ ngày . tháng . năm . đến ngày . tháng . năm 5. Địa điểm: . 6. Cam kết: - Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng dự thi./. NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu 01: Đơn đăng tham gia của các hộ (Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đơn đăng tham gia thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất - ct 135 năm 200 Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân xã Tôi là: , sinh năm là chủ hộ (hoặc đại diện cho hộ) Nơi ở hiện nay: thôn (bản, ấp) , xã , huyện tỉnh Gia đình tôi đã được lựa chọn tham gia thực hiện kế hoạch năm từ nguồn hỗ trợ của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135; Sau khi được hướng dẫn về nội dung hỗ trợ của dự án, điều kiện tham gia cũng như quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia dự án, gia đình tôi đăng thực hiện như sau: (ghi cụ thể nội dung, dự kiến kinh phí tham gia theo hướng dẫn của thôn) Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định của nhà nước và chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện các nội dung đã đăng ký. (tên xã), ngày … tháng năm Xác nhận của thôn (Ký, họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………… , ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐĂNG DỰ THI HOA HẬU QUỐC TẾ Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi………………………… 1. Tên thí sinh: Năm sinh……………… 2. Đã đạt danh hiệu tại cuộc thi 3. Nhận được giấy mời của Ban tổ chức cuộc thi ………………………… 4. Tôi đăng tham dự cuộc thi:…………………….…….… 5. Đơn vị chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi: 6. Thời gian: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 7. Địa điểm: 8. Cam kết: - Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức, pháp luật nước sở tại. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng dự thi./. NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………… , ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐĂNG DỰ THI HOA HẬU, HOA KHÔI, NGƯỜI ĐẸP TRONG NƯỚC Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi… 1. Tên thí sinh: Năm sinh……………… 2. Đăng tham dự cuộc thi:…………………….…………… 3. Người chịu trách nhiệm đưa thí sinh đi dự thi : 4. Thời gian: Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm 5. Địa điểm: 6. Cam kết: - Thực hiện đúng các quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu; các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan và các quy định của Ban tổ chức. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng dự thi./. NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên))
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước, Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước, Mẫu đơn đăng ký dự thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp trong nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay