Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 14:32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY IN LASER MÀU Kính gửi: Sở Văn hoá thông tin- Thông tin . Tên cơ quan, tổ chức, công dân (đề nghị cấp phép):…………………………. Địa chỉ:…………………………… Điện thoại:…………………………… Đề nghị được cấp phép sử dụng Máy in laser màu. Mục đích sử dụng:……………………………………………………………. Chủng loại máy: - Tên máy:………………………. - Loại máy:……………………… - Số lượng:………………………. - Nước sản xuất:…………………. - Chi tiết máy:…………………… Chúng tôi cam kết sử dụng máy in theo đúng mục đích nêu trên và tuân thủ mọi quy định hiện hành của pháp luật. ., ngày …tháng …năm… Người làm đơn ký tên (Nếu là cơ quan, tổ chức phải đóng dấu) 245 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘ NG HÒ A XÃ HỘ I CHỦ NGHĨ A VI ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độ c l ậ p - Tự - Hạ nh - ph Ệ T NAM ú c ., ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GI ẤY PHÉP S Ử D Ụ NG B À I HÁ T ĐƯỢ C S Á NG TÁ C TR ƯỚ C NĂ M 1975 Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch (Đơn vị) …… thành lập ngày….theo giấy phép số… Bộ Kế hoạch Đầu tư (Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh, thành phố…) Thực kế hoạch, đơn vị tổ chức sản xuất chương trình ca múa nhạc sân khấu, chương trình có sử dụng số hát sáng tác trước năm 1975 tỉnh phía Nam (hoặc người Việt Nam định cư nước sáng tác) Mẫu 6 TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………… , ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BÀI HÁT ĐƯỢC SÁNG TÁC TRƯỚC NĂM 1975 Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đơn vị) .…… được thành lập ngày….theo giấy phép số… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố…). Thực hiện kế hoạch, đơn vị tổ chức sản xuất chương trình ca múa nhạc và sân khấu, trong chương trình có sử dụng một số bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam (hoặc do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác) nay đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam, danh sách gồm: STT Tên bài hát Tác giả Năm sáng tác Ghi chú 1. 2. Cam kết: - Thực hiện đúng các quy định về việc xét duyệt các bài hát được sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam và ở nước ngoài; về biểu diễn nghệ thuật; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Phụ lục 1. Mẫu cấp phép hoạt động VLNCN (Kèm theo Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ CôngThương) Mẫu 1a: Đơn đề nghị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Kính gửi: (Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Tổng Cục CNQP, UBND tỉnh hoặc Sở Công Thương…) Tên doanh nghiệp: ……….………… Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: …… Do…………………… cấp ngày …… Nơi đặt trụ sở chính: ….…. Đăng ký kinh doanh số………….do…. cấp ngày…tháng… năm 20…. Mục đích sử dụng VLNCN: … Phạm vi, địa điểm sử dụng … Họ và tên người đại diện:… Ngày tháng năm sinh: Nam (Nữ) Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): Đề nghị …… xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp và Thông tư số 23 /2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP. ……… ngày……tháng……năm… Người làm đơn (Ký tên, đóng dấu) Lưu ý: Các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý phải có bản chính để đối chiếu; trường hợp không có bản chính, phải là bản sao công chứng hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VLNCN (Kèm theo Quy định ban hành tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP Kính gửi: - UBND tỉnh Hòa Bình; - Sở Công thương Hòa Bình. Tên doanh nghiệp: Quyết định hoặc Giấy phép thành lập số: Do…………………………………………………… cấp ngày Nơi đặt trụ sở chính: Đăng ký kinh doanh số do cấp ngày tháng năm 20 Ngành nghề hoạt động có sử dụng VLNCN: Họ và tên người đại diện: Ngày tháng năm sinh:……………………………………………Nam (Nữ) Chức danh (Giám đốc/Chủ doanh nghiệp): Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú): Đề nghị ……………………………xem xét và cấp Giấy phép sử dụng VLNCN cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về VLNCN và Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công thương hướng dẫn quản lý, sản xuất, kinh doanh cung ứng và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. ……… ngày …… tháng …… năm …. Người làm đơn (Ký tên, đóng dấu) TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………… , ngày…… tháng……. năm ……. ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG BÀI HÁT ĐƯỢC SÁNG TÁC TRƯỚC NĂM 1975 Kính gửi: Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Đơn vị) …… được thành lập ngày….theo giấy phép số… của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố…). Thực hiện kế hoạch, đơn vị tổ chức sản xuất chương trình ca múa nhạc và sân khấu, trong chương trình có sử dụng một số bài hát sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam (hoặc do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác) nay đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam, danh sách gồm: STT Tên bài hát Tác giả Năm sáng tác Ghi chú 1. 2. Cam kết: - Thực hiện đúng các quy định về việc xét duyệt các bài hát được sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam và ở nước ngoài; về biểu diễn nghệ thuật; phát hành, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan. - Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép./. ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975, Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975, Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng bài hát được sáng tác trước năm 1975

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay