Mẫu đơn đề nghị mua nhà Nhà nước

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 14:02

Mẫu số: 06/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Kính gửi: Công ty Quản lý kinh doanh nhà Tôi tên: Sinh năm: Chứng minh nhân dân số: do: cấp ngày: tháng năm Địa thường trú tại: đường: Phường (Xã): Quận (Huyện): Và Vợ (Chồng) là: sinh năm: Chứng minh nhân dân số: do: cấp ngày: tháng năm Địa thường trú tại: đường: Phường (Xã): Quận (Huyện): Gia đình thuộc loại sách: * Hoạt động cách mạng trước tháng 8/1945  * Gia đình liệt sĩ  có liệt sĩ * Anh hùng lực lượng vũ trang  * Thương binh  hạng * Anh hùng lao động  * Bệnh binh  hạng * Bà mẹ Việt Nam anh hùng  * Cán công nhân viên chức  * Cán hưu trí  có năm tuổi Đảng * Cán đương chức  có năm tuổi Đảng * Diện khác Chúng sử d  * Gia đình có công Cách mạng  * Nhân dân lao động  Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người thuê, đề nghị Công ty Quản lý kinh doanh nhà – TP cho mua nhà Chúng xin chấp hành quy định Nhà nước thủ tục mua bán nhà ., ngày tháng năm Người làm đơn (Ký tên ghi rõ họ tên) Ông Mẫu số: 06/MBNSHNNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ ỞTHUỘC SỞ HỮU NH NƯỚC 1 Kính gửi: 2Tôi tên : sinh năm: .Chứng minh nhân dân số: …………do ……….cấp ngày tháng…… năm……………Địa chỉ thường trú tại: .đường: .Phường (Xã): .Quận (hyện): .Và Vợ (Chồng) là: .sinh năm: .Chứng minh nhân dân số: ……………………… do:………… cấp ngày…….tháng………………năm……Địa chỉ thường trú tại: .đường: .Phường (Xã): .Quận (hyện): .Gia đình chúng tôi thuộc loại chính sách 3:* Hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945  * Gia đình liệt sĩ  có …… liệt sĩ* Anh hùng lực lượng võ trang  * Thương binh  hạng……….* Anh hùng lao động  * Bệnh binh  hạng……….* Bà mẹ Việt Nam anh hùng  * Cán bộ công nhân viên chức * Cán bộ hưu trí  có …. năm tuổi Đảng * Gia đình có công Cách mạng * Cán bộ đương chức  có …. năm tuổi Đảng * Nhân dân lao động * Diện khác Chúng tôi được sử dụng căn nhà (căn hộ) số: .đường: .Phường (Xã): Mẫu số: 06/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NH NƯỚC 1 Kính gửi: 2 Tôi tên : sinh năm: . Chứng minh nhân dân số: …………do ………. cấp ngày .tháng…… năm…………… Địa chỉ thường trú tại: đường: Phường (Xã): Quận (hyện): Và Vợ (Chồng) là: sinh năm: . Chứng minh nhân dân số: ……………………… do:………… cấp ngày…….tháng………………năm…… Địa chỉ thường trú tại: đường: Phường (Xã): Quận (hyện): Gia đình chúng tôi thuộc loại chính sách 3 : * Hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945  * Gia đình liệt sĩ  có …… liệt sĩ * Anh hùng lực lượng võ trang  * Thương binh  hạng………. * Anh hùng lao động  * Bệnh binh  hạng………. * Bà mẹ Việt Nam anh hùng  * Cán bộ công nhân viên chức  * Cán bộ hưu trí  có …. năm tuổi Đảng * Gia đình có công Cách mạng  * Cán bộ đương chức  có …. năm tuổi Đảng * Nhân dân lao động  * Diện khác  Chúng tôi được sử dụng căn nhà (căn hộ) số: đường: Phường (Xã): Quận (huyện): Theo văn bản số: .ngày .của: . Và ký hợp đồng thuê nhà ở với: Theo hợp đồng số: ngày: Chúng tôi đã trả tiền thuê nhà đến hết tháng …… năm .… Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, chúng tôi đề nghị Công ty 2 cho chúng tôi được mua căn nhà trên. Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở. 1 Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58 / 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp coa thẩm quyền quản lý căn nhà đó 3 Gia đình thuộc diện chính sách nào thì đánh dấu X vào ô trống kế bên 2 Tp. Hồ Chí Minh, ngày . tháng … năm Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ và tên) Ông: Bà: Hồ sơ xin mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước gồm những giấy tờ sau: (theo quy định tại Điều 3 Quyết định 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố) - 2 đơn xin mua nhà. - 2 bản sao hợp đồng thuê nhà chính thức. - 2 bản sao hộ khẩu thường trú của người xin mua nhà. - 2 bản sao giấy Chứng minh nhân dân của người xin mua nhà. - 2 bản sao các giấy tờ chứng Mẫu số: 06/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC QUYỀN SỞ HỮU NHÀ NƯỚC 1 Kính gửi: Công ty Quản lý kinh doanh nhà – TP Tôi tên: Sinh năm: Chứng minh nhân dân số: . do: . cấp ngày: tháng . năm Địa chỉ thường trú tại: . đường: Phường (Xã): Quận (Huyện): Và Vợ (Chồng) là: . sinh năm: Chứng minh nhân dân số: . do: . cấp ngày: tháng . năm Địa chỉ thường trú tại: . đường: Mẫu số: 06/MBNSHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NH NƯỚC 1 Kính gửi: 2 Tôi tên : sinh năm: . Chứng minh nhân dân số: …………do ………. cấp ngày .tháng…… năm…………… Địa chỉ thường trú tại: đường: Phường (Xã): Quận (hyện): Và Vợ (Chồng) là: sinh năm: . Chứng minh nhân dân số: ……………………… do:………… cấp ngày…….tháng………………năm…… Địa chỉ thường trú tại: đường: Phường (Xã): Quận (hyện): Gia đình chúng tôi thuộc loại chính sách 3 : * Hoạt động Cách mạng trước tháng 8/1945  * Gia đình liệt sĩ  có …… liệt sĩ * Anh hùng lực lượng võ trang  * Thương binh  hạng………. * Anh hùng lao động  * Bệnh binh  hạng………. * Bà mẹ Việt Nam anh hùng  * Cán bộ công nhân viên chức  * Cán bộ hưu trí  có …. năm tuổi Đảng * Gia đình có công Cách mạng  * Cán bộ đương chức  có …. năm tuổi Đảng * Nhân dân lao động  * Diện khác  Chúng tôi được sử dụng căn nhà (căn hộ) số: đường: Phường (Xã): Quận (huyện): Theo văn bản số: .ngày .của: . Và ký hợp đồng thuê nhà ở với: Theo hợp đồng số: ngày: Chúng tôi đã trả tiền thuê nhà đến hết tháng …… năm .… Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê, chúng tôi đề nghị Công ty 2 cho chúng tôi được mua căn nhà trên. Chúng tôi xin chấp hành mọi quy định của Nhà nước về thủ tục mua bán nhà ở. 1 Mẫu này ban hành kèm theo Quyết định số: 58 / 2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp coa thẩm quyền quản lý căn nhà đó 3 Gia đình thuộc diện chính sách nào thì đánh dấu X vào ô trống kế bên 2 Tp. Hồ Chí Minh, ngày . tháng … năm Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ và tên) Ông: Bà: Hồ sơ xin mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước gồm những giấy tờ sau: (theo quy định tại Điều 3 Quyết định 03/2003/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố) - 2 đơn xin mua nhà. - 2 bản sao hợp đồng thuê nhà chính thức. - 2 bản sao hộ khẩu thường trú của người xin mua nhà. - 2 bản sao giấy Chứng minh nhân dân của người xin mua nhà. - 2 bản sao các giấy tờ chứng minh diện chính sách do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. - Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy chứng tử (nếu có). - Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở (trong trường hợp chưa hưởng chính sách về nhà ở, đất ở). - Bản tường trình có xác nhận của cơ quan nơi đang công tác hoặc của chính quyền nơi đã giải quyết chính sách về nhà ở, đất ở (trường hợp đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở). ...Hiện nay, Nhà nước có chủ trương bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người thuê, đề nghị Công ty Quản lý kinh doanh nhà – TP cho mua nhà Chúng xin chấp hành quy định Nhà nước thủ tục mua bán nhà .,... mua nhà Chúng xin chấp hành quy định Nhà nước thủ tục mua bán nhà ., ngày tháng năm Người làm đơn (Ký tên ghi rõ họ tên) Ông
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị mua nhà Nhà nước, Mẫu đơn đề nghị mua nhà Nhà nước, Mẫu đơn đề nghị mua nhà Nhà nước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay