Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 13:32

ĐĂNG MẪU CHỮ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNGMẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN (Ban hành kèm theo Thông số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép ) ., ngày .tháng năm Kính gửi: Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực………… - Tên thương nhân . - Địa chỉ: . - Điện thoại: Fax: . - Đăng kinh doanh số: Đề nghị được đăng các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ và dấu dưới đây: TT Họ và tên Chức vụ Mẫu chữ Mẫu dấu có thẩm quyền hoặc được ủy quyền trên Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tự động theo Thông số /2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này. CÔNG TY . (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền ) (Ký tên, đóng dấu) TÊN THƯƠNG NHÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm V/v Đăng nhập theo chế độ cấp phép tự động ĐƠN ĐĂNG NHẬP KHẨU THEO CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TỰ ĐỘNG STT Tên hàng Mã HS (10 số) Nướạ ĐƠN ĐĂNG NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép ) TÊN THƯƠNG NHÂN Số : V/v Đăng nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày . tháng . năm . Kính gửi: Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực………………… - Tên Thương nhân: - Địa chỉ: - Điện thoại: Fax: - Đăng kinh doanh số: Đề nghị Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực………………… xác nhận đăng nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động quy định tại Thông số /2012/TT-BCT ngày tháng năm 2012 của Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau: STT Tên hàng Mã HS (8 số) Nước xuất khẩu Số lượng hoặc khối lượng Trị giá (USD) 1 … … … … 2 … … … … … … … … … Hợp đồng nhập khẩu số:….ngày .tháng năm Hoá đơn thương mại số………ngày……tháng…năm……… Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải số: . ngày… .tháng… .năm . Chứng từ thanh toán số….ngày tháng …năm hoặc LC số ngày ……tháng…năm…. Tổng số lượng/khối lượng: Tổng trị giá (USD): . (Quy đổi ra USD trong trường hợp thanh toán bằng các ngoại tệ khác) Cửa khẩu nhập khẩu: (Trường hợp nhập khẩu từ khu phi thuế quan, đề nghị ghi rõ) Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: (Ghi dự kiến từ ngày tháng nào? đến ngày .tháng .nào?) 2 Đăng có giá trị 30 ngày kể từ ngày Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực xác nhận./. Đã đăng tại (tên Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực), Ngày .tháng năm 20…. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ghi rõ chức danh, tên và đóng dấu) 3 Mẫu 1: Đơn đăng nhập khẩu giống cây trồng Tên tổ chức, cá nhân đăng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM Số . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………, ngày .tháng…… năm … . ĐƠN ĐĂNG NHẬP KHẨU GIỐNG CÂY TRỒNG Kính gửi: Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu giống: ……………………………………… - Địa chỉ: - Điện thoại, Fax, Email:…………………………………………………… . - Thông tin về giống nhập khẩu: TT Tên giống Tên khoa học ĐV tính Số lượng nhập Nơi xuất Tổng - Mục đích nhập khẩu: Khảo nghiệm Sản xuất thử Nguyên liệu phục vụ sản xuất Mục đích khác: - Quy mô, địa điểm dự kiến gieo trồng: (nếu nhiều giống, lập Danh sách kèm theo) - Cửa khẩu nhập: . - Thời hạn nhập khẩu . - Kèm theo đây là các tài liệu liên quan: Tờ khai kỹ thuật Giấy chứng nhận ĐKKD Giấy tờ khác - Chúng tôi xin cam kết: + Giống cây trồng đăng nhập khẩu trên không phải là cây trồng biến đổi gen (GMO); không thuộc nhóm cây có chứa chất ma tuý; không gây hại cho sức khoẻ con người và môi trường sinh thái. + Báo cáo về Cục Trồng trọt kết quả nhập khẩu và sử dụng giống. Đề nghị Cục Trồng trọt xem xét và giải quyết./. Tổ chức, cá nhân đăng (ký tên, đóng dấu) Phụ lục số 8 Mẫu đơn đăng nhập khẩu phân bón (Ban hành kèm theo Quyết định số 100 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ______________________________________________________________________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________________________________ ĐƠN ĐĂNG NHẬP KHẨU PHÂN BÓN Kính gửi: Cục Trồng trọt - Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax của tổ chức, cá nhân đăng nhập khẩu: - Tên phân bón hoặc tên nguyên liệu: - Loại phân bón: - Định mức bón kg/ha (đối với nhập khẩu để khảo nghiệm): - Số lượng nhập khẩu: - Nước sản xuất phân bón (nguyên liệu): - Mục đích nhập khẩu: - Thời gian nhập khẩu: - Cửa khẩu nhập khẩu: - Các tài liệu nộp kèm theo: Khi cần liên hệ theo địa chỉ, điện thoại, Fax, E-mail: Ngày tháng năm Tổ chức, cá nhân nộp đơn (ký tên, đóng dấu) * Ghi chú: Biểu mẫu này dùng chung cho việc đăng nhập khẩu phân bón trong các trường hợp sau: - Để khảo nghiệm - Làm nguyên liệu sản xuất phân bón - Phục vụ sản xuất cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài - Chăm sóc sân thể thao - Làm hàng mẫu, thử nghiệm, nghiên cứu khoa học . VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TÊN THƯƠNG NHÂN Số: V/v Đăng nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐĂNG NHẬP KHẨU THEO CHẾ ĐỘ CẤP PHÉP TỰ ĐỘNG Kính gửi: Bộ Công Thương Tên Thương nhân: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đăng kinh doanh số: Đề nghị Bộ Công Thương xác nhận đăng nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động quy định tại Thông số 17/2008/TT-BCT ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương, chi tiết về lô hàng như sau: STT Tên hàng Mã HS (10 số) Nước xuất khẩu Số lượng hoặc khối lượng Trị giá (USD) 1 … … … … 2 … … … … … … … … … Hợp đồng nhập khẩu số: Hoá đơn thương mại: Vận đơn hoặc chứng từ vận tải số: ngày tháng năm L/C, hoặc chứng từ thanh toán, hoặc xác nhận thanh toán: Tổng số lượng/khối lượng: Tổng trị giá (USD): (Quy đổi ra USD trong trường hợp thanh toán bằng các ngoại tệ khác) Cửa khẩu nhập khẩu: (Trường hợp nhập khẩu từ khu phi thuế quan, kho ngoại quan, đề nghị ghi rõ) Thời gian dự kiến làm thủ tục nhập khẩu: (Ghi dự kiến từ ngày tháng nào? đến ngày tháng nào?) Sao gửi kèm theo Đơn đăng này hợp đồng nhập khẩu, vận đơn hoặc chứng từ vận tải của lô hàng, chứng từ thanh toán có đóng dấu sao y bản chính của Thương nhân. VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đã đăng tại Bộ Công Thương Hà Nội (hoặc TP. Hồ Chí Minh), Ngày tháng năm Người đại diện theo pháp luật của Thương nhân (Ghi rõ chức danh, tên và đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động, Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động, Mẫu đơn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép tự động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay