Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu

1 20 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 13:32

Mẫu 10 - Báo cáo nhập-xuất-tồn nguyên liệu nhập khẩuMẫu : 10/HSTK-CXBÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨUTên doanh nghiệp: ; Địa chỉ:Mã số doanh nghiệp:Hồ sơ thanh khoản quý: , năm STTTên/Mã nguyên liệu, vật tưNguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khẩu Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu NL, VT xuất trả lạiTờ khai nhập khẩuSố; ký hiệu; ngày đăng kýNgày hoàn thành thủ tục hải quanLượng nguyên liệu vật tư nhập khẩuLượng NL, VT tồn của quý trước chuyển sang Đơn vị tính Tên/ mã sản phẩm xuất khẩuTờ khai xuất khẩuSố; ký hiệu; ngày đăng kýNgày hoàn thành thủ tục hải quanLượng sản phẩm xuất khẩuĐV tínhĐịnh mức NL, VT (kể cả hao hụt đơn vị sản phẩmLượng NL, VT sử dụng sản xuất SPXKTờ khai xuất khẩu (số, ký hiệu; ngày đăng ký)Lượng NL, VT xuất trả lạiLượng NV, VT tồn cuối quý(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu(Ký tên, đóng dấu công chức) , ngày .tháng năm Giám đốc Doanh nghiệp(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ghi chú:(1) - Cột (15) và (16) chỉ áp dụng đối với những trường hợp xuất khẩu nguyên liệu, vật tư trong quý thanh khỏan(2) - Lượng NV, VT tồn cuối quý tại cột (17) = lượng NL, VT nhập khẩu trong quý tại cột (5) + lượng NL, VT tồn của quý trước tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu cột (14) - Lượng NL, VT xuất trả cột (16)17BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU Tên doanh nghiệp: ; Địa chỉ: Mã số doanh nghiệp: Hồ sơ khoản quý: ., năm Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập Tờ khai nhập ST T Tên/Mã nguyên liệu, vật tư (1) (2) Ngày Lượng Số; ký hoàn nguyên hiệu; thành thủ liệu vật ngày tục hải tư nhập đăng ký quan (3) (4) (5) Nguyên liệu, vật tư sử dụng sản xuất sản phẩm xuất Tờ khai xuất Lượng Tên/ mã NL, VT Ngày Lượng sản Đơn Số; ký tồn hoàn sản vị phẩm hiệu; quý trước thành phẩm tính xuất ngày chuyển thủ tục xuất đăng ký sang hải quan (6) (7) (8) (9) (10) (11) Định Lượng Tờ khai mức xuất Lượng Lượng NV, NL, VT NL, VT NL, VT tồn (kể cuối sử dụng (số, ký VT ĐV hao hụt sản xuất hiệu; xuất trả quý tính đơn vị SPXK ngày lại sản đăng ký) phẩm (12) (13) (14) (15) (16) (17) , ngày tháng năm Công chức hải quan kiểm tra đối chiếu (Ký tên, đóng dấu công chứng) NL, VT xuất trả lại , ngày tháng năm Giám đốc Doanh nghiệp (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Ghi chú: (1) - Cột (15) (16) áp dụng trường hợp xuất nguyên liệu, vật tư quý khỏan (2) - Lượng NV, VT tồn cuối quý cột (17) = lượng NL, VT nhập quý cột (5) + lượng NL, VT tồn quý trước cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất cột (14) - Lượng NL, VT xuất trả cột (16) Đơn vị báo cáo . Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý : .Năm : STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ Đơn vị tính Tồn kho đầu năm Nhập Xuất Tồn kho cuối kỳ Kỳ này Luỹ kế Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - . 2. Gạo - . II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - . B. Thiết bị - . C. Vật tư khác - . Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị 2 (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) Đơn vị báo cáo . Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý : .Năm : STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ Đơn vị tính Tồn kho đầu năm Nhập Xuất Tồn kho cuối kỳ Kỳ này Luỹ kế Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - . 2. Gạo - . II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - . B. Thiết bị - . C. Vật tư khác - . Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị 2 (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 21/ Báo cáo nhập, xuất, tồn Cơ quan thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- BC9/AC BÁO CÁO NHẬP, XUẤT, TỒN ẤN CHỈ Quý năm STT Ký hiệu mẫu Tên ấn chỉ ĐV tính Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ Ở kho Ở cấp dưới Cộng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Người lập báo cáo (Ký và ghi rõ họ tên) Người duyệt (ký và ghi rõ họ tên) ……… ngày … tháng … năm Thủ trưởng cơ quan thuế (Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu) Đơn vị báo cáo . Mẫu số B07 - H BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ Quý : .Năm : STT Tên vật tư hàng hoá dự trữ Đơn vị tính Tồn kho đầu năm Nhập Xuất Tồn kho cuối kỳ Kỳ này Luỹ kế Kỳ này Luỹ kế SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT SL TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I / Lương thực 1. Thóc - Năm - . 2. Gạo - . II / Vật tư, hàng hoá dự trữ khác A. Kim khí - . B. Thiết bị - . C. Vật tư khác - . Tổng cộng Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị 2 (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu, Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu, Mẫu báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu nhập khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay