Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 13:31

MẪU 04/PBGNK/2009 ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: …… /PBG-ĐVBH …., ngày … tháng … năm 200 … PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa khẩu thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu ……………… bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan …………… lô hàng nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan/CFS của chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) ………………… như sau: Số, ngày vận đơn (B/L): . Số container ……………………………. Lượng cont Tên hàng: . Số lượng: Trọng lượng: Số seal Hải quan: . Số phương tiện vận chuyển: . Người vận chuyển: . NGƯỜI VẬN CHUYỂN (Ký, ghi rõ họ tên) HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS (ký, đóng dấu số hiệu công chức) HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO. BÃI CẢNG (ký, đóng dấu công chức) * Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công. ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN Số: …… /PBG-ĐVBH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc - , ngày tháng năm PHIẾU BÀN GIAO NHIỆM VỤ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐƯA VÀO KHO NGOẠI QUAN/CFS Hải quan giám sát kho, bãi cảng/cửa thuộc Chi cục Hải quan cửa bàn giao cho Hải quan quản lý kho ngoại quan/CFS thuộc Chi cục Hải quan lô hàng nhập đưa vào kho ngoại quan/CFS chủ kho (tên doanh nghiệp kinh doanh kho) sau: Số, ngày vận đơn (B/L): Số container Lượng container Tên hàng: Số lượng: Trọng lượng: Số seal Hải quan: Số phương tiện vận chuyển: Người vận chuyển: NGƯỜI VẬN CHUYỂN (Ký, ghi rõ họ tên) HẢI QUAN QUẢN LÝ KNQ/CFS (Ký, đóng dấu số hiệu công chức) HẢI QUAN GIÁM SÁT KHO BÃI CẢNG (Ký, đóng dấu công chức) * Ghi chú: Người ký công chức lãnh đạo Chi cục phân công Biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định số 2408/QĐ-TCHQ ngày 04 tháng 11 năm 2011 về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển Mẫu 01/SGSXK Cục Hải quan tỉnh, thành phố…. Chi cục Hải quan……. Sổ giám sát hàng hóa xuất khẩu đưa vào cảng ST T Tên tàu/ số hiệu chuyế n tàu Ngà y xuất cảnh Số lượng container / loại cont Ký mã hiệu containe r Số lượn g kiện, trọng lượn g (hàng rời) Số tờ khai hải qua n Ngày thán g năm tờ khai hải quan Loạ i hìn h XK Tên hàn g Chi cục Hải qua n làm thủ tục Tên, địa chỉ ngườ i khai hải quan Số, ngày thán g năm Biên bản bàn giao (nếu có) Ngà y nhập máy Ngườ i nhập máy Biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định số 2408/QĐ-TCHQ ngày 04 tháng 11 năm 2011 về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Ghi chú: - Mẫu này được lập trên máy tính bằng file excel để theo dõi hàng xuất khẩu được đưa vào cảng, đảm bảo yêu cầu có thể tìm kiếm, sắp xếp các thông tin theo từng cột (ví dụ sắp xếp theo loại hình xuất khẩu ở cột số (9)); Biểu mẫu ban hành kèm theo quyết định số 2408/QĐ-TCHQ ngày 04 tháng 11 năm 2011 về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển - Khi xây dựng được phần mềm có liên kết được các chương trình ứng dụng khác như hệ thống quản lý tờ khai, hệ thống quản lý manifest… thì sẽ thay đổi biểu mẫu này và có hướng dẫn việc cập nhật thông tin; - Mẫu được tổng hợp trên cơ sở hồ sơ hải quan do người khai hải quan xuất trình; - Cột số (13) ghi số, ngày tháng năm Biên bản bàn giao đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu, chuyển cảng…; - Đối với hàng hóa không được chuyên chở bằng container ghi số lượng kiện, hoặc trọng lượng lô hàng vào cột số (6); Hàng hóa chuyên chở bằng container ghi số lượng, ký mã hiệu từng container vào cột số (4) và (5); - Định kỳ hàng tuần/tháng/quý được in ra đóng thành sổ để lưu trữ theo quy định. Mẫu 02/SGSNK Cục Hải quan tỉnh, thành phố…. Chi cục Hải quan……. Sổ giám sát hàng hóa nhập khẩu ST T Tên tàu/ số hiệu chuyế n tàu Ngà y nhậ p cản h Số lượng containe r Ký mã hiệu containe r Số lượn g kiện, trọn g lượn g (hàn g rời) Số tờ khai hải qua n Ngày thán g năm tờ khai hải quan Loạ i hìn h NK Chi cục Hải qua n làm thủ tục Tên, địa chỉ ngườ i khai hải quan Số, ngày thán g năm Biên bản bàn giao (nếu có) Tên hàn g Số/ ngày Phiế u giao nhận hàng Ngà y nhậ p máy Ngườ i nhập máy (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Ghi chú: - Mẫu này được lập trên máy tính bằng file excel để theo dõi hàng nhập khẩu, chuyển cảng, chuyển cửa khẩu , đảm bảo yêu cầu có thể tìm kiếm, sắp xếp các thông tin theo từng cột (ví dụ sắp xếp theo loại hình nhập khẩu ở cột số (9)); - Khi xây dựng được phần mềm có liên kết được các chương trình ứng dụng khác như hệ thống quản lý tờ khai, hệ thống quản lý manifest… thì sẽ thay đổi biểu mẫu này và có hướng dẫn việc cập nhật thông tin; - Mẫu được tổng hợp trên cơ sở hồ sơ hải quan do người khai hải quan xuất trình; - Cột số (12) ghi số, ngày tháng năm Biên bản bàn giao đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu, chuyển cảng…; - Đối với hàng hóa không được chuyên chở bằng container ghi số lượng kiện, hoặc trọng lượng lô hàng vào cột số (7); Hàng hóa chuyên chở bằng container ghi số lượng, ký mã hiệu từng container vào cột số (4) và (5); Mẫu 01-SHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence – Freedom - Happiness …, ngày/date… tháng/month … năm/year 200 ĐƠN YÊU CẦU KIỂM TRA, GIÁM SÁT HÀNG HÓA XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU LIÊN QUAN ĐẾN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (APPLICATION OF REQUEST FOR CONTROL ON IMPORT – EXPORT GOODS RELATING TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT) Kính gửi/To: ……………………………………………… Căn cứ quy định tại Điều 216, 217, 219 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005/Pursuant to regulation at Articles 216, 217, 219 of Law 50/2005/QH10 on Intellectual Property dated 29 November 2005; Căn cứ quy định tại Điều 57, Luật Hải quan số 42/2005/QH 11 ngày 14 tháng 06 năm 2005 /Pursuant to regulation at Articles 57 of Law 42/2005/QH10 on Customs dated 14 June 2005; Căn cứ Thông tư số………/2011/TT-BTC ngày tháng năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan/ Pursuant to Circular … 2001/TT-BTC dated ……January 2011 on instructions for the enforcement of anti counterfeit and IP Protection in the filed of Customs; Người ký tên dưới đây đề nghị cơ quan Hải quan tiến hành các biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ đối với lô hàng bị nghi ngờ xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ theo các nội dung sau:/The undersigned requests Customs Administration to, under the Law on Intellectual Property, implement the measures of examining and supervising import goods and export goods of the shipment being suspected of violating Intellectual Property Rights including the following content: 1. Người nộp đơn/Applicant: - Tên/Full name: - Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân)/ID/passport No. (in case of individual) - Địa chỉ/Address: - Điện thoại/Telephone: Fax: - E-mail/Website: 2. Chủ sở hữu quyền/IP owner: - Tên/Full name: - Số chứng minh thư/hộ chiếu (nếu là cá nhân): ID/passport No. (in case of individual) - Địa chỉ/Address: - Điện thoại/Telephone: Fax: - E-mail/Website: 3. Quyền Sở hữu trí tuệ có yêu cầu bảo hộ (ghi rõ là: quyền tác giả/quyền liên quan đến quyền tác giả/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý…): IP rights for protection (indicate: copyrights/related rights/trademarks/geographic indicators, etc): - Tên văn bằng bảo hộ/Name of IP Right Certificate: - Số/No: Ngày cấp văn bằng bảo hộ/Date of issue: - Cơ quan cấp văn bằng bảo hộ/Office of issue: - Thời hạn có hiệu lực của văn bằng bảo hộ/Expiration: 4. Phạm vi yêu cầu bảo hộ(ghi rõ là trong phạm vi toàn quốc hay tại đơn vị Hải quan cụ thể) Area for IP protection (indicate: nationally or at specific Customs Administration): 5. Danh mục hàng hóa có yêu cầu bảo hộ (người nộp đơn tự xác định và cung cấp để hỗ trợ cho cơ quan Hải quan trong quá trình phối hợp. Lưu ý: Đây là yêu cầu không bắt buộc): List of goods for IP protection (applicant himself to identify and provide in order to assist Customs Administration in the process of co-operation. Note: not obligatory): - Tên hàng/Name of goods: - Mã HS (8 số)/HS code (08 digits): 6. Tài liệu gửi kèm (Đánh dấu x vào loại giấy tờ nộp kèm):Accompanied documents (mark x the accompanied document submitted) □ Văn bằng bảo hộ/Intellectual Property Right Certificate; □ Danh sách người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa/List of legal goods importer(s) and/or export(s); □ Phương thức xuất khẩu, nhập khẩu; bản phân biệt hàng thật – hàng giả/Mode of import and/or export; the differences between the genuine and the counterfeit; □ Tài liệu chứng minh xuất xứ của hàng thật/ Document to prove the origin of the genuine; □ Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền nộp đơn/Power of Attorney CNG CHI TIT MễN HC KIM TRA, GIM ST HNG HO XUT KHU, NHP KHU PHI THNG MI HC VIN TI CHNH KHOA THU V HI QUAN B MễN NGHIP V HI QUAN 1.Thụng tin v ging viờn S H v tờn Nm sinh Hc hm, hc v Nguyn Thi Thng Huyn Nguyn Th Kim Oanh 1963 PGS,TS 1977 TS i hc Lut HVTC Nguyn Hong Tun 1979 Th.s HVTC Nguyn Th Minh Ho 1979 Th.s HVTC Nguyn Th Lan Hng 1980 Th.s HVTC Phm Th Bớch Ngc 1980 TS HVTC Thỏi Bựi Hi An 1980 Th.s HVTC V Duy Nguyờn 1976 TS Phỏp TT Ni tt nghip Chuyờn mụn Ging kiờm chc, thnh ging 2.Thụng tin chung v mụn hc - Tờn mụn hc: Kim tra giỏm sỏt hng hoỏ xut khu, nhp khu phi thng mi - Mó mụn hc: - S tớn ch: 02 - Mụn hc: + Bt buc: - Cỏc mụn hc tiờn quyt: Sinh viờn ó c hc cỏc mụn hc c bn v c s ngnh, ó hc cỏc mụn: Khoa hc hng hoỏ; Tr giỏ hi quan; Qun tr tỏc nghip thng mi quc t; Phõn loi v xut x hng hoỏ; Tng quan v hi quan; Kim tra, giỏm sỏt hng hoỏ xut khu, nhp khu thng mi; - Gi tớn ch i vi cỏc hot ng: + Nghe ging lý thuyt: + Lm bi trờn lp: + Tho lun: + Thc hnh: + Hot ng theo nhúm: + T hc: 15 - a ch khoa, B mụn ph trỏch mụn hc: B mụn Nghip v hi quan, Khoa Thu v hi quan, Hc vin Ti chớnh, ụng ngc, T liờm, H Ni Mc tiờu ca mụn hc - Kin thc: + Nm c cỏc kin thc tng quan v Th tc hi quan v kim tra giỏm sỏt hi quan i vi hng hoỏ xut khu, nhp khu phi thng mi; Nm c cỏc kin thc chuyờn sõu mang tớnh cht k nng ngh v Th tc hi quan, kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi tng loi hỡnh hng húa xut khu, nhp khu phi thng mi + S dng cỏc kin thc c bn ca cỏc mụn hc khỏc nh: khoa hc hng hoỏ, k thut nghip v thng mi quc t, phõn loi hng húa XNK, xỏc nh xut x hng hoỏ XNK, tr giỏ hi quan, kim toỏn, thu, k toỏn ng dng vo cỏc nghip v kim tra, giỏm sỏt hi quan hng húa xut khu, nhp khu phi thng mi + Nm c cỏc kin thc chuyờn ngnh phõn tớch, tho lun v cỏc phc phỏt sinh hot ng kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi hng húa XNK phi thng mi - K nng: + Cú cỏc k nng thc tin v ngh nghờp, nh t chc, thc hin cỏc thao tỏc nghip v quy trỡnh qun lý, vic thc hin cỏc nghip v chuyờn sõu v kim tra, giỏm sỏt hi quan, thc hnh cỏc thao tỏc v th tc hi quan, kim tra, giỏm sỏt hi quan hng húa XNK phi thng mi trờn mỏy tớnh + Cỏc k nng phi hp cụng vic vi ngi khỏc lm th tc hi quan, kim tra, giỏm sỏt hi quan gia cỏc b phn thụng quan hng húa nh b phn tip nhn, ng ký h s hi quan, b phn kim tra thc t hng húa, b phn phỳc h s v cỏc b phn khỏc ngnh hi quan nh kim tra sau thụng quan, kim soỏt hi quan v.v + Cú k nng t duy, quyt nh, phỏt hin v gii quyt cỏc liờn quan n th tc hi quan, kim tra giỏm sỏt hi quan i vi hng húa XNK phi thng mi + Cú k nng tỡm kim v la chn kin thc dng vo nhng mc ớch riờng bit, cú cỏc k nng cú th t phỏt trin c + ỏnh giỏ c cỏch dy v hc ca mụn hc - Thỏi , chuyờn cn: + Yờu thớch mụn hc kim tra giỏm sỏt hi quan hng hoỏ xut khu nhp khu phi thng mi, yờu thớch ngnh hi quan + Cú s t tin v chun mc xó hi + Cú o c ngh nghip Túm tt ni dung mụn hc Mụn hc trang b cho sinh viờn nhng nhn thc c bn v chuyờn sõu v hng húa xut khu, nhp khu phi thng mi, nhng lý lun c bn v th tc hi quan, kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi hng hoỏ XNK phi thng mi ng thi trang b cho sinh viờn cỏc kin thc chuyờn sõu mang tớnh cht chuyờn ngnh v th tc hi quan, ch kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi tng loi hỡnh hng hoỏ XNK phi thng mi c th, nh: Kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi qu biu, qu tng, ti sn di chuyn; Kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi hnh lý ca hnh khỏch xut cnh, nhp cnh;Kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi hng v vt dng ca c quan i din ngoi giao, t chc quc t; Kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi hng vin tr nc ngoi; Kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi hng húa mua bỏn, trao i ca c dõn biờn gii v.v Ni dung chi tit mụn hc Chng TNG QUAN V KIM TRA, GIM ST HI QUAN I VI HNG HO XUT KHU, NHP KHU PHI THNG MI Mt s nhn thc c bn v hng hoỏ xut khu, nhp khu phi thng mi Nhng chung v kim tra, giỏm sỏt hi quan i vi hng hoỏ xut khu, nhp khu phi thng mi 2.1 Th tc hi quan i vi hng hoỏ xut khu, nhp khu phi thng mi 2.1.1 Ni dung ca th tc hi quan i vi hng hoỏ xut khu, nhp khu phi thng mi 2.1.2 Ngi khai hi quan i vi hng hoỏ xut khu, nhp khu phi thng mi 2.1.3 H s hi quan i vi hng hoỏ xut
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu, Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu, Mẫu phiếu bàn giao nhiệm vụ giám sát hàng hóa nhập khẩu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay