Mẫu hợp đồng mượn văn phòng

2 22 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 13:02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc -oOo -HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG Số: , ngày tháng năm BÊN MƯỢN(BÊN A): CÔNG TY Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Do Ông – Giám đốc làm đại diện BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B) CÔNG TY Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Do Ông – Giám đốc làm đại diện Đồng ý ký kết hợp đồng mượn văn phòng với điều khoản điều kiện sau: ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG - Bên B đồng ý cho Bên A mượn phòng - Thời gian cho mượn: Từ ngày: đến ngày: - Diện tích sử dụng: - Mục đích mượn: làm trụ sở công ty ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 1/ Quyền nghĩa vụ Bên B: - Giao nhà, trang thiết bị tiện nghi nhà cho Bên A ngày thoả thuận có giá trị - Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ nhà cho Bên A 2/ Quyền nghĩa vụ Bên A: - Sử dụng mục đích mượn - Được sửa chữa trước sử dụng; sửa chữa phải tuân theo quy định xây dựng chịu chi phí sửa chữa phát sinh trình sửa chữa - Có trách nhiệm tác hại gây bên thứ ba sử dụng - Không cho mượn lại - Chịu trách nhiệm trả chi phí phát sinh trình sử dụng: Điện, nước, điện thoại ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG - Hai bên cam kết thực đầy đủ điều khoản hợp đồng Trong trình thực hợp đồng phát sinh vấn đề khác hai bên thống với văn - Hợp đồng lập thành 02 (hai) có giá trị pháp lý Hợp đồng có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký BÊN CHO MƯỢN BÊN MƯỢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHP ĐỒNG KINH TẾSố:-------• Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25 tháng 9 năm 1989 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;• Căn cứ Nghò đònh số 17-HĐBT ngày 16 tháng 1 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng qui đònh chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế; • Căn cứ Giấy phép thành lập số • Căn cứ nhu cầu công việc của Công ty;• Căn cứ khả năng của cty tư vấn . Hôm nay ,tại TP HCM , ngày tháng năm ,chúng tôi gồm có : Bên A : Đòa chỉ : Điện thoại : Fax : Mã số thuế: Đại diện là :Gọi tắt là BÊN A .Bên B : Đòa chỉ số : Điện thoại : Fax : Mã số thuế :.Đại diện là : Gọi tắt là BÊN B .Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau :Điều 1 : NỘI DUNG CÔNG VIỆC 1- Nội dung : Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và SA 8000 : 2001 đến chứng nhận tại Công ty– Đòa chỉ 2- Phạm vi nghiên cứu và áp dụng : hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 tại.3- Thời gian nghiên cứu và và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và SA 8000 : 2001 là 8 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 4- Thời gian làm việc : • Thời gian làm việc từ 2- 4 buổi\ 1 tháng . Lòch làm việc thống nhất trước 01 tuần . • Thời gian làm việc bình thường : Sáng từ 08 g00 đến 11g30 Chiều từ 13g30 đến 16g30 , Khi cần đẩy nhanh tiến độ hai bên sẽ tăng số buổi làm việc trong tuần .5- Các bước tiến hành triển khai hệ thống chất lượng và SA 8000 dưới sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn như sau:ISO 9000 :1. Huấn luyện cơ bản về quản trò chất lượng và ISO 9000 DỰ THẢOHuấn luyện xây dựng các văn bản hệ thống chất lượng2. Tư vấn xây dựng các văn bản hệ thống chất lượng và triển khai áp dụng 3. Huấn luyện cơ bản về QTCL và ISO 9000 cho nhân viên 4. Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ - có cấp bằng 5. Thực hiện đánh giá nội bộ và tư vấn khắc phục lỗi phát hiện 6. Đánh giá toàn diện hệ thống trước chứng nhận và tư vấn khắc phục lỗi phát hiện 7. Huấn luyện duy trì và cải tiến hệ thống sau chứng nhận ISO 9000, KAIZEN, PDCA8. Huấn luyện thực hành các công cụ thống kê, Xây dựng và kiểm soát mục tiêu, SA 8000 :1. Huấn luyện cơ bản về SA 8000 Huấn luyện xây dựng các văn bản hệ thống SA 80002. Tư vấn xây dựng các văn bản hệ thống theo SA 8000 và triển khai áp dụng .3. Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ - có cấp bằng 4. Thực hiện đánh giá nội bộ và tư vấn khắc phục lỗi phát hiện 5. Đánh giá toàn diện hệ thống trước chứng nhận và tư vấn khắc phục lỗi phát hiệnĐiều 2 : TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A :1) Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm tham gia, đốc thúc việc thực hiện :• Cử Đại Diện Lãnh Đạo.• Phân công nhóm soạn thảo .• Công bố chính sách chất lượng , xã hội và mục tiêu chất lượng , mục tiêu xã hội.• Theo dõi tiến trình thực hiện, ký tên vào phiếu ghi nhận / sửa đổi.• Tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên tham gia chương trình và chuyên gia tư vấn làm việc đúng theo tiến độ đã được 2 bên thống nhất.2) Nhân viên tham gia có trách nhiệm tuân thủ tiến trình theo kế hoạch đã được phê duyệt.• Các nội dung triển khai ở buổi làm việc trước đó phải được hoàn thành trước giờ làm việc với chuyên gia ở buổi tiếp theo.3) Bảo mật các thông tin do bên B tư vấn .Điều 3 : TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B :• Bên B có trách nhiệm cử chuyên gia đến để hướng dẫn, tham gia viết tài liệu, chỉnh lý và bổ sung sổ tay chất lượng, các qui trình thủ tục, các bản hướng dẫn công việc ,…… , đào tạo và huấn luyện chuyên gia đánh giá chất lượng nội bộ, theo dõi, hướng dẫn việc chỉnh sửa cho phù hợp tới khi được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và SA 8000 : 2001• Chuyên gia đến làm việc theo kế hoạch đã thống nhất với bên A .• Bảo mật các thông tin của CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc ---------oOo-------- HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG Số: TPHCM, Ngày tháng năm BÊN MƯỢN(BÊN A): CÔNG TY Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Do Ông – Giám đốc làm đại diện BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B) CÔNG TY Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Do Ông – Giám đốc làm đại diện Đồng ý ký kết hợp đồng mượn văn phòng với điều khoản và điều kiện như sau: ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG - Bên B đồng ý cho Bên A mượn căn phòng tại - Thời gian cho mượn : .Từ ngày: . đến ngày: . - Diện tích sử dụng : - Mục đích mượn: làm trụ sở công ty ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B: - Giao nhà, trang thiết bị và tiện nghi trong nhà cho Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị. - Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ căn nhà cho Bên A. 2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A: - Sử dụng đúng mục đích mượn - Được sửa chữa mới trước khi sử dụng; khi sửa chữa phải tuân theo những quy định xây dựng cơ bản và chịu mọi chi phí sửa chữa phát sinh trong quá trình sửa chữa. 1 - Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng. - Không được cho mượn lại. - Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: Điện, nước, điện thoại ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG - Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng thống nhất với nhau bằng văn bản. - Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký. BÊN CHO MƯỢN BÊN MƯỢN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc ---------oOo-------- HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG Số: TPHCM, Ngày tháng năm BÊN MƯỢN(BÊN A): CÔNG TY Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Do Ông – Giám đốc làm đại diện BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B) CÔNG TY Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email: Mã số thuế: Do Ông – Giám đốc làm đại diện Đồng ý ký kết hợp đồng mượn văn phòng với điều khoản và điều kiện như sau: ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG - Bên B đồng ý cho Bên A mượn căn phòng tại - Thời gian cho mượn : .Từ ngày: . đến ngày: . - Diện tích sử dụng : - Mục đích mượn: làm trụ sở công ty ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B: - Giao nhà, trang thiết bị và tiện nghi trong nhà cho Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị. - Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ căn nhà cho Bên A. 2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A: - Sử dụng đúng mục đích mượn - Được sửa chữa mới trước khi sử dụng; khi sửa chữa phải tuân theo những quy định xây dựng cơ bản và chịu mọi chi phí sửa chữa phát sinh trong quá trình sửa chữa. 1 - Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng. - Không được cho mượn lại. - Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: Điện, nước, điện thoại ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG - Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng thống nhất với nhau bằng văn bản. - Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký. BÊN CHO MƯỢN BÊN MƯỢN 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở Toàn nhà số: Hôm nay, ngày tháng .năm , địa chỉ: , gồm: BÊN CHO MƯỢN: (Bên A) Ông: Sinh năm: CMND số: Bà:Sinh năm: CMND số: Thường trú: (Có giấy công nhận kết hôn kèm theo) Bên A chủ quyền địa nêu theo giấy chứng nhận số: ngày: UBND .cấp; trước bạn ngày BÊN MƯỢN: (Bên B) Văn phòng đại diện: Đại diện bởi: Bà: Sinh năm: CMND số: Thường trú: Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn nhà với thoả thuận sau: ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG Đối tượng hợp đồng toàn nhà số: , có thực trạng theo Giấy chứng nhận / giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích sau: ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN - Thời hạn mượn: 02 (hai năm) - Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty… ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A a Bên A có nghĩa vụ sau đây: - Giao nhà cho bên B theo hợp đồng; - Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà thời hạn mượn; - Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ theo thoả thuận, bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B phải bồi thường; - Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích mượn; - Nộp khoản thuế nhà đất (nếu có) b Bên A có quyền sau đây: - Đơn phương đình thực hợp đồng phải báo cho bên B biết trước tháng yêu cầu bồi thường thiệt hại, bên B có hành vi sau đây: + Sử dụng nhà không mục đích mượn; + Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng; + Sửa chữa, đổi cho người khác mượn lại toàn phần nhà mượnđồng ý bên A; + Làm trật tự công cộng nhiều lần ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường người xung quanh; + Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường - Cải tạo, nâng cấp nhà cho mượn bên mượn đồng ý, không gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở; - Được lấy lại nhà cho mượn hết hạn hợp đồng mượn ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B Bên B có nghĩa vụ sau đây: - Sử dụng nhà mục đích thoả thuận; - Giữ gìn nhà, sửa chữa hư hỏng gây ra; - Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng; - Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh chi phí phát sinh khác thời gian mượn nhà; - Trả nhà cho bên A theo theo thoả thuận Bên B có quyền sau đây: - Được cho mượn lại nhà mượn, bên A đồng ý văn bản; - Được tiếp tục mượn theo điều kiện thoả thuận với bên A trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà; - Được ưu tiên mua nhà mượn, bên A thông báo cho bên B việc bán nhà; - Đơn phương đình hợp đồng mượn nhà phải báo cho bên A biết trước tháng yêu cầu bồi thường thiệt hại, bên A có hành vi sau đây: + Không sửa chữa nhà chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng; + Quyền sử dụng nhà bị hạn chế lợi ích người thứ ba - Được thay đổi cấu trúc nhà bên cho mượn đồng ý văn ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG Trong trình thực hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, bên thương lượng giải quyết; trường hợp không tự giải cần phải thực cách hoà giải; hoà giải không thành, đưa án có thẩm quyền theo quy định pháp luật ĐIỀU 6: CÁC THOẢ THUẬN KHÁC Việc sửa đổi, bổ sung huỷ bỏ hợp đồng phải lập thành văn phải công chứng có giá trị để thực ĐIỀU 7: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN Bên A bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật lời cam kết sau đây: a Đã khai thật chịu trách nhiệm tính xác thông tin nhân thân ghi hợp đồng b Thực đầy đủ tất thoả thuận với bên B ghi hợp đồng này; bên vi phạm mà gây thiệt hại phải bồi thường cho bên cho người thứ ba (nếu có) ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp thỏa thuận hợp đồng Hai bên tự đọc lại hợp đồng này, hiểu đồng ý tất điều khoản ghi hợp đồng Hợp đồng lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 để thực BÊN CHO MƯỢN BÊN MƯỢN ... khoản hợp đồng Trong trình thực hợp đồng phát sinh vấn đề khác hai bên thống với văn - Hợp đồng lập thành 02 (hai) có giá trị pháp lý Hợp đồng có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký BÊN CHO MƯỢN BÊN MƯỢN... đích mượn - Được sửa chữa trước sử dụng; sửa chữa phải tuân theo quy định xây dựng chịu chi phí sửa chữa phát sinh trình sửa chữa - Có trách nhiệm tác hại gây bên thứ ba sử dụng - Không cho mượn
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng mượn văn phòng, Mẫu hợp đồng mượn văn phòng, Mẫu hợp đồng mượn văn phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay