Mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 13:01

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------o0o----- HỢP ĐỒNG ( Số …… /HĐHN) (Về việc sáp nhập doanh nghiệp) - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ vào Điều lệ ………………….; - Căn cứ vào Điều lệ ………………….; Hôm nay, ngày ………………… tại địa chỉ ……………………… Các bên gồm: 1. Bên A Công ty …………………. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày …………… Địa chỉ: ………………. Điện thoại: ……………………… Fax: ……………… Đại diện: ……………………. 2. Bên B Công ty …………………. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày …………… Địa chỉ: ………………. Điện thoại: ……………………… Fax: ……………… Đại diện: ……………………. Cùng ký kết hợp đồng sáp nhập với những nội dung sau: Điều 1: Sáp nhập Công ty …………………. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày …………… Địa chỉ: ………………. Điện thoại: ……………………… Fax: ……………… Đại diện: ……………………. Vào Công ty …………………. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………. Do ………………. Cấp ngày …………… Địa chỉ: ………………. Điện thoại: ……………………… Fax: ……………… Đại diện: ……………………. Điều 2: Thủ tục và điều kiện sáp nhập………………………………… Điều 3: Phương án sử dụng lao động………………………………… Điều 4: Thời hạn, thủ tục chuyển đổi tài sản……………………… Điều 5: Thời hạn thực hiện……………………. Điều 6: Thông qua điều lệ của công ty nhận sáp nhập……………………………… Điều 7: Thông qua việc bầu các chức danh quản lý…………………………………. Điều 8: Nguyên tắc giải quyết tranh chấp………………………………………. Điều 9: Cam kết của các bên……………………… Điều 10: Hiệu lực hợp đồng………………………… Đại diện bên A Đại diện bên B (ký, ghi rõ họ tên ) (ký, ghi rõ họ tên ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o HỢP ĐỒNG (Số …… /HĐHN) (Về việc sáp nhập doanh nghiệp) - Căn vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/20014 văn hướng dẫn thi hành; - Căn vào Điều lệ ………………….; - Căn vào Điều lệ ………………….; Hôm nay, ngày địa Các bên gồm: Bên A Công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Do Cấp ngày Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đại diện: Bên B Công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Do Cấp ngày Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đại diện: Cùng ký kết hợp đồng sáp nhập với nội dung sau: Điều 1: Sáp nhập Công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Do Cấp ngày Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đại diện: Vào Công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Do Cấp ngày Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đại diện: Điều 2: Thủ tục điều kiện sáp nhập Điều 3: Phương án sử dụng lao động Điều 4: Thời hạn, thủ tục chuyển đổi tài sản Điều 5: Thời hạn thực Điều 6: Thông qua điều lệ công ty nhận sáp nhập Điều 7: Thông qua việc bầu chức danh quản lý Điều 8: Nguyên tắc giải tranh chấp Điều 9: Cam kết bên Điều 10: Hiệu lực hợp đồng Đại diện bên A (Ký, ghi rõ họ tên) Đại diện bên B (Ký, ghi rõ họ tên) NHÓM LOGO VẬN DỤNG KẾ TOÁN ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI TIẾN HÀNH HỢP NHẤT SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP A Tổng quan hợp sáp nhập doanh nghiệp Hợp sáp nhập doanh nghiệp Mua lại hoạt động xảy doanh nghiệp mua lại phần hay toàn cổ phần doanh nghiệp khác, coi chi nhánh Thương hiệu doanh nghiệp bị mua lại giữ nguyên hay bị thay đổi tùy theo định doanh nghiệp tiến hành mua lại Mục tiêu doanh nghiệp mua lại doanh nghiệp khác nhằm đạt lợi quy mô, tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh tăng thị phần Trong hoạt động mua lại, công ty mua lại công ty khác tiền mặt, cổ phiếu hay kết hợp hai loại Một hình thức khác phổ biến thương vụ mua bán nhỏ mua tất tài sản công ty bị mua Một loại hình mua lại khác sáp nhập ngược, diễn công ty tư nhân mua lại doanh nghiệp niêm yết sàn thời gian tương đối ngắn Công ty tư nhân sử dụng hình thức công ty có triển vọng lớn muốn tăng vốn Sau thương vụ diễn ra, công ty tư nhân biến phát hành cổ phiếu Theo Điều 153 Luật Doanh nghiệp: “Một số công ty loại sáp nhập vào công ty khác cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập” A Tổng quan hợp sáp nhập doanh nghiệp Như vậy, sáp nhập hoạt động xảy doanh nghiệp, thường doanh nghiệp ngành, đồng ý hợp lại thành doanh nghiệp có quy mô lớn có sức cạnh tranh cao Kết việc sáp nhập cho đời công ty mới, khác biệt với công ty trước hợp Công ty sử dụng tên hoàn toàn khác so với công ty sáp nhập tên công ty kết hợp tên công ty sáp nhập Cho dù có thay đổi không thay đổi tên doanh nghiệp sau sáp nhập, thương hiệu doanh nghiệp cũ trì phát triển sau Dựa vào cấu trúc doanh nghiệp, có nhiều hình thức sáp nhập khác Dựa vào mối quan hệ hai công ty tiến hành sáp nhập:  Sáp nhập ngành (hay gọi sáp nhập chiều ngang)  Sáp nhập dọc  Sáp nhập mở rộng thị trường  Sáp nhập mở rộng sản phẩm  Sáp nhập kiểu tập đoàn Dựa cách thức cấu tài chính, có hai hình thức sáp nhập là:  Sáp nhập mua  Sáp nhập hợp A Tổng quan hợp sáp nhập doanh nghiệp Lợi ích hoạt động hợp sáp nhập doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp nhà đầu tư đánh giá thông qua kỳ vọng doanh nghiệp tương lai • Sự hợp tác có lợi cho đôi bên: Ví dụ lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử đòi hỏi chi phí nghiên cứu phát triển (R&D) lớn Các DNSX linh kiện điện tử thường đầu tư nhiều vào hoạt động R&D nhằm liên tục cho đời loại chip hệ Các DN nhỏ lĩnh vực liên kết với DN lớn, có doanh số cao nhằm tranh thủ hỗ trợ kinh phí cho R&D Điều này, làm tăng doanh thu ròng Khi SP nhiều hơn, chất lượng cao hơn, DN gia tăng lợi cạnh tranh • Mở rộng thị trường: Các nhà quản trị thực vụ mua lại cách thức để gia tăng, mở rộng thị trường • Giá cạnh tranh: Ví dụ Wal- Mart, xét doanh thu công ty bán lẻ lớn giới, sức mua người dân cao khả nhà cung cấp Với chiến lược vậy, Wal-Mart tạo SP có giá cạnh tranh so với đối thủ • Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ: Ví dụ hãng, đại lý bán xe không bán xe mà họ cung cấp đồ phụ tùng thay kèm theo, thực dịch vụ hậu tạo cho khách hàng có cảm giác tiện lợi Thường dịch vụ sửa chữa sau mua có khả tạo lợi nhuận tốt hơn, chí tạo mức lợi nhuận biên cao so với sản phẩm doanh nghiệp cung cấp • Hiệu vận hành: Các vụ mua lại sử dụng để cải thiện khả vận hành doanh nghiệp, đặc biệt DNSX B Kế toán định giá trị doanh nghiệp tiến hành hợp sáp nhập doanh nghiệp Tổng quan định giá doanh nghiệp 1.1 Khái niệm giá trị doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp biểu tiền tất khoản thu nhậpdoanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư trình hoạt động kinh doanh Giá trị doanh nghiệp không đơn giá trị vốn chủ sở hữu doanh nghiệp mà tổng giá trị tất tài sản sử dụng trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích cho chủ sở hữu nhà cung cấp tín dụng Như vậy, giá trị vốn chủ sở hữu phần giá trị doanh nghiệp Giá trị vốn chủ sở hữu = Giá trị doanh nghiệp - Giá trị nợ phải trả Giá trị doanh nghiệp mang lại cho nhà đầu tư xem xét góc độ: Giá trị lý (ngừng hoạt động) giá trị hoạt động liên tục Giá trị lý doanh nghiệp số tiền tạo doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán tất tài sản nó, PHẦN MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỢP NHẤT, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Khái niệm mua bán sáp nhập (M&A) M&A viết tắt hai từ tiếng Anh Mergers (sáp nhập) Acquisitions (mua lại) M&A hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp, phận doanh nghiệp (gọi chung doanh nghiệp) thông qua việc sở hữu phần toàn doanh nghiệp M&A (mua lại sáp nhập) dường trở thành cụm từ phát âm nhau, nghĩa với nhau, nhiên thực tế chúng có điểm khác biệt cần hiểu rõ sáp nhập mua lại: Sáp nhập: hình thức kết hợp mà hai công ty thường có quy mô, thống gộp chung cổ phần Công ty bị sáp nhập chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập để trở thành công ty Mua lại: hình thức kết hợp mà công ty mua lại thôn tính công ty khác, đặt vào vị trí chủ sở hữu Tuy nhiên thương vụ không làm đời pháp nhân Mục đích M&A giành quyền kiểm soát doanh nghiệp mức độ định không đơn sở hữu phần vốn góp hay cổ phần doanh nghiệp nhà đầu tư nhỏ, lẻ Vì vậy, nhà đầu tư đạt mức sở hữu phần vốn góp, cổ phần doanh nghiệp đủ để tham gia, định vấn đề quan trọng doanh nghiệp coi hoạt động M&A Ngược lại, nhà đầu tư sở hữu phần vốn góp, cổ phần không đủ để định vấn đề quan trọng doanh nghiệp coi hoạt động đầu tư thông thường Các hình thức M&A Cùng tiêu chí mua bán sáp nhập doanh nghiệp M&A thực đa dạng nhiều hình thức như: • Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp • Mua lại phần vốn góp cổ phần Sáp nhập doanh nghiệpHợp doanh nghiệp chia • Tách doanh nghiệp Trong đó, hình thức góp vốn vào doanh nghiệp mua góp vốn cổ phần doanh nghiệp hoạt động phổ biến Các hình thức M&A khác hình thức áp dụng với hoạt động đầu tư đặc thù • STT Loại hình Mô tả Góp vốn trực tiếp vào doanhthông qua việc góp vốn điều lệ công ty nghiệp THNN mua cổ phần phát hành để tăng vốn điều lệ công ty cổ phần Mua lại phần vốn góp cổHình thức áp dụng doanh phần phát hành thànhnghiệp tư nhân theo quy định Luật viên cổ đông công ty Doanh nghiệp số doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước Sáp nhập doanh nghiệp hình thức kết hợp công ty loại (công ty bị sáp nhập) vào công ty khác (công ty nhận sáp nhập) sở chuyển toàn tài sản, quyền nghĩa vụ công ty bị sáp nhập vào công ty nhận sáp nhập Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, công ty nhận sáp nhập tồn kế thừa toàn tài sản, quyền nghĩa vụ công ty bị sáp nhập Hợp doanh nghiệp hai hay số công ty loại (gọi công ty bị hợp nhất) hợp thành công ty (gọi công ty hợp nhất) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị hợp Chia, tách doanh nghiệp hình thức kiểm soát doanh nghiệp thông qua việc làm giảm quy mô doanh nghiệp Chủ thể hoạt động chia tách doanh nghiệp thành viên cổ đông công ty PHẦN KẾ TOÁN ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI TIẾN HÀNH HỢP NHẤT SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP Hoạt động mua bán - sáp nhập Việt Nam Hoạt động M&A Việt Nam khởi động từ năm 2000 gia tăng nhanh chóng số lượng giá trị thương vụ Các giao dịch M&A năm sau gấp 5-6 lần năm trước tổng giá trị gấp 2- lần số lượng Nếu năm 2005 có 18 thương vụ mua bán, sáp nhập DN, tổng trị giá 61 triệu USD đến năm 2006 có 32 vụ với tổng giá trị 245 triệu USD.Theo thống kê Pricewaterhouse Coopers (PWC) năm 2007, vụ sáp nhập mua bán (M&A) công ty Việt Nam tăng nhanh khu vực châu Á Thái Bình Dương, với 113 vụ M&A với tổng trị giá lên tới 1,753 tỷ USD Từ đầu năm 2008 đến nay, hoạt động M&A diễn mạnh mẽ, thể thông qua số thương vụ như: Bảo hiểm AXA (Pháp) mua lại 16,6% cổ phần Bảo Minh trị giá 50 triệu Euro, Quatas mua lại 30% cổ phần Pacific Airlines trị giá 50 triệu USD Những thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp nhỏ lẻ diễn sôi động, đặc biệt lĩnh vực chuyển nhượng dự án đầu tư Theo thống kê Cục Đầu tư nước - Bộ Kế hoạch Đầu tư tính đến 31/12/2007 có 1.092 dự án có chuyển nhượng vốn, với tổng giá trị 16,8 tỷ USD Bên cạnh thương vụ M&A thực kế hoạch M&A liên tục công ty công bố chiêu PR hiệu Công ty CP Kido có kế hoạch sáp nhập với Công ty Kinh Đô năm Cùng với A Tổng quan hợp sáp nhập doanh nghiệp Hợp sáp nhập doanh nghiệp Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, sóng hợp sáp nhập nước có kinh tế phát triển diễn mạnh mẽ Theo phân tích chuyên gia kinh tế, hợp sáp nhập giải pháp cấu lại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu Hợp sáp nhập doanh nghiệp giới không hoạt động mới, bước Việt Nam Đặc biệt sau gia nhập WTO, Việt Nam đứng trước hội lớn thu hút vốn đầu tư nước phục vụ công nghiệp hóa, đại hóa Tuy nhiên, thu hút vốn đầu tư nước theo hình thức truyền thống không đón bắt xu hướng đầu tư nước ngoài, đặc biệt đầu tư tập đoàn xuyên quốc gia từ nước phát triển Mua lại hoạt động xảy doanh nghiệp mua lại phần hay toàn cổ phần doanh nghiệp khác, coi chi nhánh Thương hiệu doanh nghiệp bị mua lại giữ nguyên hay bị thay đổi tùy theo định doanh nghiệp tiến hành mua lại Mục tiêu doanh nghiệp mua lại doanh nghiệp khác nhằm đạt lợi quy mô, tăng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh tăng thị phần Trong hoạt động mua lại, công ty mua lại công ty khác tiền mặt, cổ phiếu hay kết hợp hai loại Một hình thức khác phổ biến thương vụ mua bán nhỏ mua tất tài sản công ty bị mua Một loại hình mua lại khác sáp nhập ngược, diễn công ty tư nhân mua lại doanh nghiệp niêm yết sàn thời gian tương đối ngắn Công ty tư nhân sử dụng hình thức công ty có triển vọng lớn muốn tăng vốn Sau thương vụ diễn ra, công ty tư nhân biến phát hành cổ phiếu Theo Điều 153 Luật Doanh nghiệp: “Một số công ty loại sáp nhập vào công ty khác cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập” Như vậy, sáp nhập hoạt động xảy doanh nghiệp, thường doanh nghiệp ngành, đồng ý hợp lại thành doanh nghiệp có quy mô lớn có sức cạnh tranh cao Kết việc sáp nhập cho đời công ty mới, khác biệt với công ty trước hợp Công ty sử dụng tên hoàn toàn khác so với công ty sáp nhập tên công ty kết hợp tên công ty sáp nhập Cho dù có thay đổi không thay đổi tên doanh nghiệp sau sáp nhập, thương hiệu doanh nghiệp cũ trì phát triển sau Dựa vào cấu trúc doanh nghiệp, có nhiều hình thức sáp nhập khác Dưới số hình thức sáp nhập phân biệt dựa vào mối quan hệ hai công ty tiến hành sáp nhập: + Sáp nhập ngành (hay gọi sáp nhập chiều ngang): Diễn hai công ty cạnh tranh trực tiếp chia sẻ dòng sản phẩm thị trường + Sáp nhập dọc: Diễn doanh nghiệp chuỗi cung ứng công ty với khách hàng nhà cung cấp công ty + Sáp nhập mở rộng thị trường: Diễn hai công ty bán loại sản phẩm, thị trường khác + Sáp nhập mở rộng sản phẩm: Diễn hai công ty bán sản phẩm khác nhau, có liên quan với thị trường + Sáp nhập kiểu tập đoàn: Diễn hai công ty lĩnh vực kinh doanh, muốn đa dạng hóa hoạt động kinh doanh đa ngành đa nghề Dựa cách thức cấu tài chính, có hai hình thức sáp nhập là: + Sáp nhập mua: Loại hình xảy công ty mua lại công ty khác Việc mua công ty tiến hành tiền mặt thông qua số công cụ tài + Sáp nhập hợp nhất: Cả hai công ty hợp pháp nhân thương hiệu công ty hình thành Tài hai công ty hợp công ty Lợi ích hoạt động hợp sáp nhập doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp nhà đầu tư đánh giá thông qua kỳ vọng doanh nghiệp tương lai Phương pháp đơn giản để thực định giá doanh nghiệp việc đưa tất dòng tiền kỳ vọng tương lai chiết khấu với mức lãi suất chiết khấu hợp lý Tùy theo mức đòi hỏi tỷ suất sinh lợi khác nhà đầu tư mà họ định đầu tư hay không Cổ đông doanh nghiệp luôn kỳ vọng vào khả sinh lợi hiệu định đầu tư vào hội đầu tư có nhiều Chi phí sử dụng vốn xem xét yếu tố then chốt nhà quản trị thực định đầu tư Chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp có ý nghĩa tỷ suất sinh lợi đòi hỏi mức tối thiểu định đầu tư Tiềm hoạt động doanh nghiệp (chính dòng tiền tương lai mang lại cho cổ đông) luôn bao gồm hội đầu tư rủi ro kèm Hợp sáp nhập hội đầu tư hiệu nhà quản trị lưu tâm hoạt động mang lại lợi ích định cho doanh nghiệp Sự hợp tác có lợi cho đôi bên: Các doanh nghiệp thực chiến lược có lợi cho đôi bên chọn việc thực kế hoạch mua lại Điều này, đặc biệt trường hợp tập đoàn bị cạnh tranh liệt Khi đó, công ty chiến lược lớn quỹ đầu tư vốn cổ phần CHỦ ĐỀ VẬN DỤNG KẾ TOÁN ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP KHI TIẾN HÀNH HỢP NHẤT SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP NHÓM - LỚP CH17A-KẾ TOÁN CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU • Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp • Các nhân tố ảnh hưởng phương pháp định giá trị hợp sáp nhập doanh nghiệp • Kế toán định giá trị doanh nghiệp vận dụng tiến hành hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp Nội Dung Đặt vấn đề Hạch toán kế toán tiến hành HN, SN Người thực hiện: Nguyễn Thị Lan Hương Phùng thị Hương Các loại hình hợp , SN DN Phạm T Mai Hương Vận dụng tiến hành hợp nhất, SN Ngô T Thương Huyền Phân công, tổng hợp tài liệu, thiết kế PP Lê T Thanh Huyền  Thư ký thuyết trình Quách Thị Lệ Các phương pháp định giá HN,SN DN Đặng T Hồng Linh I TỔNG QUAN VỀ HỢP NHẤT SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm hợp , sáp nhập doanh nghiệp 1.2 Đối tượng hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 1.3 Hình thức hợp , sáp nhập doanh nghiệp 1.1.Khái niệm hợp , sáp nhập doanh nghiệp a Hợp , sáp nhập doanh nghiệp - Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp hai hay số công ty loại (gọi công ty bị hợp nhất) hợp thành công ty (gọi công ty hợp nhất) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị hợp 2.Đối tượng hợp , sáp nhập 1.Các công ty TNHH, Cổ phần Nhà nước Các công ty quy mô nhỏ Các doanh nghiệp khác Hình thức hợp nhất, sáp nhập Hợp nhất, sáp nhập nghành Hợp , sáp nhập dọc Hợp , sáp nhập mở rộng thị trường Hợp , sáp nhập kiểu tập đoàn Hợp nhất, sáp nhập mua Hợp , sáp nhập hợp Thực hợp , sáp nhập doanh nghiệp Góp vốn trực tiếp vào doanh nghiệp Mua lại phần vốn góp cổ phần DN HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP, HỢP NHẤT DN Sự hợp tác có lợi cho đôi bên Mở rộng thị trường Giá cạnh tranh Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Hiệu vận hành II KHÁI NIỆM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TRỊ DN Khái niệm giá trị doanh nghiệp: - Là tổng giá trị tất tài sản sử dụng trình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm mang lại lợi ích cho chủ sở hữu nhà cung cấp tín dụng II KHÁI NIỆM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TRỊ DN Các nhân tố ảnh hưởng Nhân tố bên Nhân tố bên MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP XAC ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Phương pháp xác định giá trị thương hiệu Phương pháp xác định giá doanh nghiệp dựa vào lợi nhuận tương lai Phương pháp chi phí thay lợi nhuận thặng dư PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU - Là chi phí mà DN bỏ đầu tư để có thương hiệu - Là giá trị có sử dụng thương bán thu tiền - Là thu nhập mà thương hiệu mang cho DN chủ sở hữu thương hiệu PHƯƠNG PHÁP DỰA VÀO LỢI NHUẬN TƯƠNG LAI Phương pháp định giá doanh nghiệp dựa vào lợi nhuận tương lai: - Phương pháp chiết khấu dòng tiền mặt dinh gia 1.doc - Phương pháp chiết khấu dòng lợi nhuận khác thường dinh gia 1.2.doc PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ DỰA TRÊN CƠ SỞ THỊ TRƯỜNG Phương pháp giá trị tài sản thực: Phương pháp chi phí thay lợi nhuận thặng dư:dinh za 1.3.doc MỤC ĐÍCH CỦA ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Đối với nội DN Đối với bên DN CHƯƠNG Hạch toán kế toán vận dụng tiến hành hợp nhất, sáp nhập DN Hạch toán kế toán vận dụng tiến hành hợp nhất, sáp nhập DN Phương pháp hạch toán:dinh za 1.5.doc Vận dụng : Tham khảo ví dụ nhóm dinh za1.6.doc [...]... thực: Phương pháp chi phí thay thế lợi nhuận thặng dư:dinh za 1.3.doc MỤC ĐÍCH CỦA ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP Đối với nội bộ DN Đối với bên ngoài DN CHƯƠNG 3 Hạch toán kế toán và vận dụng khi tiến hành hợp nhất, sáp nhập DN Hạch ... công ty nhận sáp nhập Điều 7: Thông qua việc bầu chức danh quản lý Điều 8: Nguyên tắc giải tranh chấp Điều 9: Cam kết bên Điều 10: Hiệu lực hợp đồng ... Điện thoại: Fax: Đại diện: Điều 2: Thủ tục điều kiện sáp nhập Điều 3: Phương án sử dụng lao động Điều 4: Thời hạn, thủ tục chuyển... đăng ký kinh doanh số Do Cấp ngày Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Đại diện: Vào Công ty Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số Do
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp, Mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp, Mẫu hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay