Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

1 34 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 13:01

MẪU SỐ 1a: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về việc chưa đăng thất nghiệp Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố ……………………… Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………. Sinh ngày………………/……………… /…………………………………………………………. Số CMND………………………Ngày cấp………… /………… /………………………………… Nơi cấp ………………………………………………………………………………………………. Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ) ………………………………………………. Ngày ………./…… /…………… tôi (mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc) . với đơn vị đóng tại ………………… …………………………………………………………………… Tôi chưa đăng thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm…………………………………… và đề nghị quý Trung tâm xác nhận cho tôi là chưa đăng thất nghiệp. Tôi có trách nhiệm bảo quản và nộp bản xác nhận về việc chưa đăng thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đến đăng thất nghiệp khi đăng thất nghiệp. Ngày ……….tháng………năm……. Người đề nghị (Ký và ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN Về việc chưa đăng thất nghiệp Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố Tên là: Sinh ngày: Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định số sổ) Ngày ………./…… /…………… (mất việc làm chấm dứt hợp đồng lao động hợp đồng làm việc) với đơn vị đóng Tôi chưa đăng thất nghiệp Trung tâm Giới thiệu việc làm đề nghị quý Trung tâm xác nhận cho chưa đăng thất nghiệp Tôi có trách nhiệm bảo quản nộp xác nhận việc chưa đăng thất nghiệp cho Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đến đăng thất nghiệp đăng thất nghiệp ., ngày tháng năm Người đề nghị (Ký ghi rõ họ tên) MẪU SỐ 1 (kèm theo Thông tư số 24/2007/TT-BLĐTBXH) (Dành cho người lao động) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN VỀ THỜI GIAN ĐI HỢP TÁC LAO ĐỘNG ĐỂ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI (Đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, kể cả người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng) Kính gửi : Cục Quản lý lao động ngoài nước Tên tôi là Sinh ngày : . Đơn vị cử đi hợp tác lao động: Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành) : . Nước đến hợp tác lao động : . Tên đơn vị, nhà máy đến làm việc: Thời hạn đi hợp tác lao động theo Hiệp định từ……….… đến Thời điểm về nước : ngày .tháng năm . Lý do về nước: Được chuyển trả về đơn vị: Hồ sơ kèm theo (nếu có) gồm: Khi về nước tôi chưa được giải quyết trợ cấp thôi việc theo quy định tại Thông tư số 12/ TT- LB ngày 3/8/1992 và Thông tư số 24/LB-TT ngày 19/9/1994 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội – Tài chính. Tôi xin cam đoan lời khai trên đây của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình. ngày . tháng năm . Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên) mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: . V/v đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (Địa danh), ngày… tháng … năm … Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …” - Địa điểm thực hiện Dự án: …; - Địa chỉ liên hệ: …; - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ gồm: - 03 (ba) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi Dự án đi vào vận hành chính thức (trường hợp dự án nằm trên diện tích đất từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm) - 01 (một) hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường; - 01 (một) bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có MẪU SỐ 1b: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH. SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH/THÀNH PHỐ TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ………, ngày … tháng … năm …………. XÁC NHẬN Về việc chưa đăng thất nghiệp Theo đề nghị của ông/bà …………………………… đề ngày ……………………………………… Trung tâm Giới thiệu việc làm xác nhận: Ông/bà……………………………………… Sinh ngày…………./……………/………………………. Số CMND…………………………Ngày cấp…………./…………./…………………………………… Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu có): ……………………………………………………………………… Chưa thực hiện việc đăng thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm. Nơi nhận: - Ông/bà…, - Lưu VT. GIÁM ĐỐC (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Mẫu văn bản đề nghị xác nhận về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: V/v đề nghị xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM (Địa danh), ngày… tháng … năm … Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, Chủ Dự án: “… (2) …” - Địa điểm thực hiện Dự án: …; - Địa chỉ liên hệ: …; - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến quý … (3) … những hồ sơ gồm: - 03 (ba) bản báo cáo về việc hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi Dự án đi vào vận hành chính thức (trường hợp dự án nằm trên diện tích đất từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên, gửi thêm số lượng báo cáo bằng số lượng các tỉnh tăng thêm) - 01 (một) hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hoàn công các công trình xử lý và bảo vệ môi trường; - 01 (một) bộ các chứng chỉ, chứng nhận, công nhận, giám định có liên quan. Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu được đưa ra trong các tài liệu nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đề nghị quý … (3) … kiểm tra, xác nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp, Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp, Mẫu đơn đề nghị xác nhận về việc chưa đăng ký thất nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay