Thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 13:01

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: …… …. , ngày tháng năm THÔNG BÁOVề việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuếKính gửi: Địa chỉ: Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, Cơ quan thuế yêu cầu . cung cấp các thông tin, tài liệu (kèm theo bản giải trình) sau đây:1 .2 Số: , ngày tháng năm Công ty B - Căn Nghị định số Ngày tháng năm Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ Luật Lao động hợp đồng lao động; - Căn Thông tư số … Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Ông (Bà): Nguyễn Văn A chấm dứt hợp đồng lao động ngày tháng năm (Thông báo Quyết định kèm theo) Theo hồ sơ, Ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc Công ty B năm (từ ngày .tháng năm đến ngày tháng .năm .) Công ty chi hộ khoản trợ cấp việc thời gian làm việc Công ty B với số tiền là: .đồng Đề nghị Công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp việc mà Công ty chi hộ theo số tài khoản / - Như trên; - Lưu đơn vị Ký tên, đóng dấu (Ghi rõ họ tên) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁOCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: …… … , ngày tháng năm THÔNG BÁOVề việc cung cấp thông tin bằng trả lời trực tiếp phục vụ công tác thanh tra thuếKính gửi: Địa chỉ: Căn cứ qui định của pháp luật thuế hiện hành về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế, yêu cầu . đến trụ sở cơ quan thuế để cung cấp thông tin về Thời gian: . giờ . ngày tháng . năm . Địa điểm: .Tài liệu mang theo: 1 .2 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAMPHÒNG ĐÀO TẠO Số: 97 /TB-ĐTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2011THÔNG BÁOVề việc tổ chức kiểm tra tuyển chọnđội tuyển Olympic Toán sinh viên cấp Trường năm 2011 Để đẩy mạnh phong trào học tập Toán và khuyến khích các tài năng toán học trẻ của Trường, được sự đồng ý của Hiệu trưởng, nay Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức kiểm tra tuyển chọn đội tuyển Olympic Toán sinh viên cấp Trường tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc năm 2012 như sau:1. Thành phần tham gia: Tất cả sinh viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam đều có thể đăng ký tham gia. 2. Môn thi, thời gian và địa điểm2.1. Môn thi- Môn thi Giải tích gồm các nội dung: Hàm số (các tính chất: liên tục, gián đoạn, tuần hoàn, đơn điệu, lồi, lõm, xác định hàm số); Phép tính vi phân, tích phân hàm một biến (phép tính tích phân, bất đẳng thức tích phân); Dãy số và giới hạn; Đa thức một biến, nhiều biến và các ứng dụng, phương trình hàm;- Môn thi Đại số gồm các nội dung: Đại số tuyến tính: Ma trận (tính lũy thừa, hạng của ma trận, vết của ma trận, vv…), định thức, hệ phương trình tuyến tính, giá trị riêng, vectơ riêng của ma trận; Đại số cao cấp: Đa thức (nghiệm của đa thức, xác định đa thức).Một sinh viên có thể đăng ký thi cả 02 môn nêu trên.2.2. Thời gian thi: Thứ 7, ngày 07/01/2012: - Môn Giải tích: Từ 08h00’-11h00’;- Môn Đại số: Từ 14h00’-17h00’.2.3. Địa điểm: Phòng A8, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam – Cơ sở Bà Rịa.3. Quyền lợi- Được bồi dưỡng nâng cao kiến thức về Toán học;- Sinh viên có số điểm cao sẽ được chọn vào đội tuyển để bồi dưỡng tham dự kỳ thi Olympic Toán sinh viên các trường đại học, cao đẳng toàn quốc năm 2012 tại tỉnh Phú Yên. Ngoài ra sinh viên còn được cộng được điểm rèn luyện theo quy định; thưởng điểm theo quy chế tính điểm cho sinh viên thi Olympic toàn quốc đạt giải.4. Thời hạn đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (phòng 301-A1) trước ngày 30/12/2011. Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG- BGH (thay báo cáo);- Các Phòng, Khoa, TT;- TB bảng tin; (Đã ký)- BBT website; - Lưu ĐT. TS. Lê Quốc Phong CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------ . , ngày . tháng . năm Tên đơn vị: . Số: THÔNG BÁO Về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc Kính gửi: Công ty B - Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động; - Căn cứ Thông tư số … của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội . Ông (Bà): Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày tháng năm (Thông báo hoặc Quyết định kèm theo). Theo hồ sơ, Ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc tại Công ty B là . năm (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm ). Công ty chúng tôi đã chi hộ khoản trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việc tại Công ty B với số tiền là: đồng. Đề nghị Công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chúng tôi đã chi hộ theo số tài khoản /. Nơi nhận: Giám đ c ho c th tr ng đ n vố ặ ủ ưở ơ ị - Như trên; Ký tên, đóng d u ấ - Lưu đơn vị. (Ghi rõ h và tên) ọ MẪU SỐ 3MẪU THÔN G B ÁO CHU Y Ể N T R Ả TRỢ CẤ P T HÔI VIỆ CBan hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày Tháng Năm Tên đơn vị: Số: THÔNG BÁO V/V CHUYỂN TRẢ TRỢ CẤP THÔI VIỆCKính gửi: Công ty B- Căn cứ Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng laođộng;- Căn cứ Thông tư số.………Của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ông (Bà): Nguyễn Văn A đã chấm dứt hợp đồng lao động ngày Tháng Năm.… (Thông báo hoặc Quyết định kèm theo).Theo hồ sơ, Ông Nguyễn Văn A có thời gian làm việc tại Công ty B là Năm(từ ngày Tháng Năm Đến ngày Tháng Năm ).Công ty chúng tôi đã chi hộ khoản trợ cấp thôi việc đối với thời gian làm việctại Công ty B với số tiền là: Đồng.Đề nghị Công ty B chuyển trả số tiền trợ cấp thôi việc mà Công ty chúng tôi đãchi hộ theo số tài khoản /. Giám đốc hoặc thủ trưởng đơn vịKý tên, đóng dấu(Ghi rõ họ và tên)Nơi nhận: - Như trên; - Lưu đơn vị.
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc, Thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc, Thông báo về việc chuyển trả trợ cấp thôi việc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay