Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương trong chương trình THCS để phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh

21 23 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:43

Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh A ĐẶT VẤN ĐỀ : I LỜI MỞ ĐẦU: Chủ trương đổi Đảng Nhà nước nghiệp Giáo dục đào tạo: Báo cáo Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (tháng năm 2001) nêu rõ "Tiếp tục nâng cao chất luợng giáo dục toàn dân, đổi nội dung, phương pháp dạy học, hệ thống trường lớp hệ thống quản lý giáo dục; thực tiêu chuẩn hóa, đại hóa xã hội" Như vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, dạy môn nói riêng đòi hỏi phải thực tốt mối quan hệ mục tiêu, nội dung đổi phương pháp dạy học Lịch sử trường Trung học sở vấn đề lớn, thu hút quan tâm người làm công tác giảng dạy mà cấp, ngành Trung ương địa phương.Theo Luật giáo dục Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X thông qua ngày 02 tháng 12 năm 1998 "Mục tiêu giáo dục đào tạo đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; hình thành bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất lực công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc " Vậy phải định hướng đổi phương pháp dạy học trường THCS theo luật giáo dục là: - Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo HS - Bồi dưỡng phương pháp tự học - Rèn kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn - Tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS Bốn định huớng có liên quan chặt chẽ, định hướng Quán triệt tính tích cực HS trình học tập lịch sử học lịch sử địa phương, để phát huy tính tích cực HS, đòi hỏi người Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh giáo viên phải kết hợp nhiều phương pháp học để gây ý hứng thú cho HS Vị trí, vai trò lịch sử địa phương: - Lịch sử địa phương lịch sử dân tộc có mối quan hệ biện chứng tách rời, nằm cặp phạm trù "cái chung riêng" Tri thức lịch sử địa phương biểu cụ thể, sinh động đa dạng tri thức lịch sử dân tộc Lịch sử địa phương phận cấu thành lịch sử dân tộc Nói cách khác, lịch sử dân tộc hình thành tảng khối lượng tri thức lịch sử địa phương khái quát tổng hợp mức độ cao Chúng ta biết rằng, kiện, tượng lịch sử xảy mang tính chất địa phương, gắn với vị trí không gian cụ thể địa phương định kiện có tính chất, quy mô mức độ ảnh hưởng khác Có kiện, tượng có tác dụng ảnh hưởng phạm vi nhỏ hẹp có kiện, tượng mà tác động vượt khỏi khung giới địa phương, mang ý nghĩa quốc gia, chí ý nghĩa quốc tế Mặt khác, tìm hiểu lịch sử địa phương không việc riêng nhà nghiên cứu mà nhu cầu người Từ thời cổ đại, Xi-xê-rông - trị gia tiếng Rô- ma cổ nói: “Lịch sử thầy dạy sống” Chính lẽ đó; hiểu biết lịch sử dân tộc bao hàm am tường cần thiết lịch sử địa phương, hiểu biết quê hương, xứ sở, nơi chôn cắt rốn mình, hiểu từ mối quan hệ lịch sử địa phương lịch sử dân tộc Các nhà sử học xưa nói: "Sử để ghi chép việc, mà việc hay dở làm gương răn dạy cho đời sau Các nước nước có sử "Sử phải tỏ rõ phải - trái công bằng, yêu ghét, lời khen Sử vinh dự áo đẹp vua ban, lời chê sử nghiêm khắc búa rìu, Sử thực cân, gương muôn đời" II.THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU: Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Thực trạng vấn đề dạy học lịch sử địa phương chương trình THCS Môn lịch sử vốn có vị trí, ý nghĩa giáo dục hệ trẻ Từ hiểu biết khứ, học sinh hiểu rõ truyền thống dân tộc Tự hào với thành tựu dựng nước tổ tiên, xác định vị trí tại, có thái độ với phát triển hợp qui luật tương lai Trong nghị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ khoá (tháng năm 1997) khẳng định vai trò môn lịch sử môn khoa học khác công tác giáo dục Không ngày nay, nhà nước quan tâm đến giáo dục mà từ năm 1998, luật giáo dục xác định “ phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực học sinh, bồi dưỡng lực học tập có lòng say mê học tập có ý thức vươn lên ”, môn học khác, đặc điểm chức mình, việc học tập lịch sử lại cần phát huy tính lực tích cực học sinh Lòng yêu quê hương biểu quan trọng lòng yêu nước chân Từ thuở bé thơ biết người, cảnh vật, khứ nơi chôn nhau, cắt rốn Những câu hát ru, câu chuyện cổ tích bà, mẹ, chị mà phần không nhỏ nói quê hương, sớm in sâu vào tâm trí trẻ em, làm tăng thêm lòng yêu quê da diết tri thức ban đầu quê hương Các môn học địa phương (địa phương học ) trường THCS, có tiết lịch sử địa phương có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp, bổ sung kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội quê hương lĩnh vực.Tiếc rằng, nhiều năm qua tiết học địa phương chưa trọng, chí có trường xem phụ dạy, bỏ qua Và quan niệm khác nên nhiều người chưa coi trọng lịch sử địa phương chương trình dạy môn lịch sử thiếu mảng kiến thức Đây không thiếu sót người dạy mà thiệt thòi cho HS muốn tìm hiểu lịch sử dân tộc, quê hương Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Ở nước ta, việc nghiên cứu lịch sử địa phương, với tư cách ngành khoa học sau ngày hoà bình lập lại miền Bắc.Từ sau ngày miền Nam giải phóng, công tác tiến hành phạm vi nước Hầu hết tỉnh biên soạn lịch sử tỉnh kể huyện, xã Tỉnh Thanh Hoá số tác giả như: giáo Phan Ngọc Liên (Chủ tịch Hội đồng môn lịch sử - Bộ giáo dục đào tạo; Chủ tịch Hội Giáo dục lịch sử Việt Nam) số tác giả trường Cao đẳng phạm Thanh Hoá (nay trường Đại học Hồng Đức) như: Hoàng Thanh Hải, Vũ Quí Thu biên soạn xuất giáo trình Lịch sử Thanh Hoá năm 1996 trước cho sinh viên lấy tài liêu học tập, nhiên tài liệu viết lịch sử địa phương ít, sách tham khảo cho giáo viên hạn chế Thanh Hoá tỉnh lớn, có bề dày lịch sử lâu đời oanh liệt, gắn với lịch sử chung dân tộc Thanh Hoá mảnh đất chứa đựng lòng tính đặc sắc văn hoá dân tộc thiểu số tư liệu phong phú lịch sử địa phương Vì lẽ đó, lí để -những giáo viên dạy sử lại bỏ trống mảng Cá nhân cho rằng, với nguồn tư liệu lịch sử địa phương phong phú tiết phân phối chương trình ít, có nhiều điều cần giảng dạy cho em em có nhiều điều chưa biết Trong chương trình lịch sử THCS, tiết lịch sử địa phương có mặt với số lượng không lớn có tiết bốn khối lớp ( 6,7,8,9) không muốn nói khiêm tốn Có lẽ thế, mà nhiều giáo viên chưa trọng, đầu tư vào tiết dạy chương trình lịch sử địa phương có bỏ qua Đây nội dung đưa vào SGK lịch sử THCS Cho nên không tránh khỏi khó khăn cho giáo viên việc sưu tầm lựa chọn nội dung dạy- học mang tính địa phương, tổ chức cho học sinh học tập nội dung mang tính địa phương Vấn đề đặt giáo viên phải lựa chọn xác định cho nội dung cách thức học tập phù hợp Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Có thể nói phần chương trình có khả dung nạp lớn hình thức học tập (Trên lớp, nhà, nội khoá, ngoại khoá, điền dã ) Cũng phần có điều kiện thuận lợi việc phát huy tính động, sáng tạo học sinh, phù hợp với phương pháp dạy - học tích cực Vì vậy, không nên dạy cách qua loa, đại khái bỏ qua tiết lịch sử địa phương Ở đây, xin đưa phương hướng dạy - học lịch sử địa phương theo phương pháp dạy học tích cực mà qua thực tế thấy phát huy tính động, sáng tạo học sinh Từ thực trạng trên, đưa vấn đề sau để giải : a Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu thực trạng dạy học môn lịch sử địa phương, từ tìm phương pháp dạy học theo hướng tích cực để giảm bớt khô khan học đưa phương pháp bổ trợ nhằm kích thích hứng thú học tập em b Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: thực trạng dạy - học lịch sử địa phương Giáo viên HS trường THCS - Đơn vị nghiên cứu: Trường THCS Đông Yên - Đông Sơn gồm: số Giáo viên giảng dạy môn lịch sử c Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nêu kinh nghiệm thân sau năm giảng dạy phần lịch sử địa phương - Nghiên cứu thực trạng công tác giảng dạy môn lịch sử địa phương trường THCS Đông Yên điều kiện giáo dục - Tổ chức thử nghiệm phương pháp dạy học tích cực để gây hứng thú học lịch sử địa phương Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn lịch sử địa phương trường THCS d Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tổng hợp kinh nghiệm đồng nghiệp thân - Phương pháp nghiên cứu tài liệu văn lí luận có liên quan đến đề tài - Phương pháp thực nghiệm phạm B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: I CÁC BIỆN PHÁP VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: *CÁC BIỆN PHÁP: Phương hướng dạy học lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Tìm hiểu quan niệm “Chương trình lịch sử địa phương” Khái niệm “Địa phương” điều kiện phát triển đất nước học sinh có không em sinh trưởng gia đình xa quê từ lâu, sinh sống thành phố, thị xã, hiểu “Quê hương” “Quê cũ” (cố hương), “Nguyên quán” Cũng hiểu nơi sống, “Trú quán”, “Quê mới” Có thể hiểu xã, phường, huyện, khu phố, tỉnh, thành phố, chí trường hợp sưu tầm tài liệu khó khăn, quan niệm vùng, miền Như vậy, quan niệm “chương trình địa phương” không thu hẹp xã, huyện mà hiểu rộng vùng, miền Nhưng tinh thần làm cho học sinh biết hoà nhập với xã hội, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có ý thức biết cách học hỏi thực tế sống Một số hình thức, phương pháp dạy - họcchương trình địa phương” môn lịch sử: 2.1 Chuẩn bị tài liệu: Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Muốn có học lịch sử địa phương đạt hiệu quả, phương pháp tiến trình giáo viên tổ chức cho HS số hoạt động phát huy tính tích cực, hăng say HS Giáo viên nên hướng dẫn, tổ chức cho học sinh có thời gian chuẩn bị trước nhà ( Có thể khoảng tuần, nửa tháng ) Các khoá học trước đây, HS lớp khối lớp 6, 7, 8, có tài liệu lịch sử địa phương, số lớp khoảng 15 đến 20 em có sách để nghiên cứu Như vậy, việc chuẩn bị trước tư liệu quan trọng * Ví dụ: a Bài :Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu - Trong chương trình SGK lớp 6, học kì II- tiết 33: yêu cầu học sinh chuẩn bị trước tư liệu viết Bà Triệu, sưu tầm đồ, tranh ảnh - Giáo viên đưa câu hỏi cho HS nhà chuẩn bị như: Bà Triệu tên thật ?, Bà quê đâu ? Nguyên nhân nổ khởi nghĩa Bà ? Đền thờ Bà huyện ? - HS sưu tầm câu ca, đồng dao viết Bà Triệu mang tính địa phương bài: "Có bà Triệu tướng Vâng lệnh trời Trị voi ngà, Dựng cờ mở nước Lệnh truyền sau trước Theo gót bà Vương" (Đồng dao) - GV gợi ý cho HS nhà sưu tầm thơ ca dân gian viết bà Triệu lưu truyền nhân dân mà bà, chị, thường hát ru em bé thuở ấu thơ như: "Ai qua Nông Cống tỉnh Thanh Dừng chân nhớ Triệu Thị Trinh anh hùng" Hoặc: Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh "Tùng sơn nắng quyện mây trời Dấu chân Bà Triệu rạng ngời sử xanh" (Thơ ca dân gian) Và HS sưu tầm thơ Hồ Chủ Tịch viết bà Triệu để khắc sâu hình ảnh ngưòi nữ anh hùng dân tộc, tiếp giáo viên cho HS chuẩn bị trước ảnh tư liệu Bà Triệu: tranh ảnh vẽ chân dung, khởi nghĩa đền thờ Bà b.Ví dụ : Khu di tích lịch sử Lam Kinh - Đối với dạy giáo viên cho HS chuẩn bị trước tiểu sử nghiệp danh nhân văn hoá giới Nguyễn Trãi Lê Lợi, với số thủ lĩnh khác quê Thanh như: Nguyễn Chích, Lê Lai, Lê Thận, Lê Lý - Ngoài GV câu hỏi cho HS nhà tìm tài liệu chuẩn bị trước như: - Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa đâu ? Có anh hùng hào kiệt người yêu nước tìm hưởng ứng khởi nghĩa ? - Em hiểu câu nói: "Hăm mốt Lê Lai, hăm hai Lê Lợi" ? - HS sưu tầm câu chuyện kể Lê Lợi, tranh ảnh khởi nghĩa * Giáo viên lưu ý cho học sinh có câu ca dao, câu chuyện ca ngợi nhân vật lịch sử địa phương trở thành tài sản chung nước + Ví dụ: Truyện Sự tích Hồ Gươm: - Viết ông Lê Lợi sau đánh thắng giặc Minh, đất nước bình, vua Lê Lợi trả gươm thần cho Long Quân, qua để nói danh nhân đất mẹ Hương Trù Sơn, huyện Lôi Dương (nay huyện Thọ Xuân-Thanh Hoá) nhân dân địa phương Thọ Xuân trở thành tác phẩm truyện cổ tích dân gian tiếng nước Dựa vào kết chịu khó sưu tầm, chuẩn bị tài liệu có sẵn, học lịch sử địa phương sôi có hiệu 2.2 Dạy học hình thức tổ chức trò chơi: Cách dạy hình thức vừa gây hứng thú cho học sinh vừa phát huy tính tích cực, động, sáng tạo em Quan trọng Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh giúp em thể khiếu mình, giúp em tự tin hơn, hoà nhập vào tập thể lớp mà không thấy tự ti sức học Nhất học sinh vùng nông thôn nơi giảng dạy, thấy nhiều em nhút nhát, rụt rè chưa mạnh dạn xây dựng bài, đóng góp ý kiến cho bạn hoạt động tập thể Áp dụng hình thức dạy học này, thấy em khắc phục phần nhút nhát, tự ti nhiều em học sinh có dịp thể lĩnh vực: Hội hoạ, kể chuyện khởi nghĩa, ngâm thơ ca ngợi anh hùng, nữ tướng 2.3 Thi vẽ tranh, đọc thơ, ngâm thơ, kể chuyện, tường thuật lại khởi nghĩa địa phương a Giáo viên cho học sinh có khiếu hội hoạ lên vẽ hình ảnh tiêu biểu (Danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, vẽ chân dung anh hùng Thanh Hoá, vẽ lược đồ khởi nghĩa, ) biểu tượng quê hương cho em đặt lời bình cho vẽ - Cụ thể: HS tổ ( nhóm) cử đại diện tổ lên dự thi vẽ tranh, tranh tổ (nhóm) đẹp, đầy đủ chi tiết bố cục, đánh giá cao nhóm khác + Ví dụ : HS học tiết: Khởi nghĩa Bà Triệu, em vẽ hình ảnh Bà Triệu cưỡi voi trận học sinh vẽ lăng Bà Triệu núi Tùng (Thanh Hoá) em tự viết lời bình cho tranh, thay mặt cho tổ đọc lên ý tưởng - Đối với HS khối lớp 8, GV cho em thi vẽ : "Công phòng thủ Ba Đình" dạy cho em bài: Thanh Hoá phong trào Cần Vương cuối kỷ XIX b Giáo viên cho học sinh thi ngâm thơ, đọc thơ ca dao, thơ, câu thơ viết ca ngợi anh hùng địa phương gắn với tiết lịch sử mà lớp học Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh - HS khối lớp thi ngâm thơ hát ru Bà Triệu em học tiết lịch sử : Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu ''Ru con ngủ cho lành, Để mẹ gánh nước đổ bành voi Muốn coi lên núi mà coi Coi Bà Triệu tướng cỡi voi đánh cồng Túi gấm cho lẫn túi hồng, Têm trầu cánh kiến cho chồng quân" (Ca dao) - HS khối lớp thi kể chuyện ông Lê Lợi Vì ông Lê Lai lấy cứu chúa để giải thích cho câu hỏi HS chuẩn bị nhà Các tổ thi với nhau, tổ kể chuyện hay hấp dẫn, đầy đủ tình tiết tổ điểm cao c HS khối lớp 8, em thi tường thuật lại khu địa phương + Ví dụ: Lớp 8, GV cho HS thi tổ, với nội dung thuật lại Ba Đình lược đồ -Từ hình thức thi trên, học hút HS tạo nên hứng thú nơi em, tiết học sôi HS tiếp cận với học tốt 2.4 Trò chơi đố kiến thức: Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi ô chữ Những kiến thức ô chữ tên địa danh gắn với học lịch sử địa phương mà HS tiết em học, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, tác phẩm văn học viết khởi nghĩa, anh hùng đánh thắng giặc ngoại xâm, nữ tướng tiếng địa phương Cũng cho học sinh bắt thăm trả lời câu hỏi kiến thức liên quan đến học lịch sử địa phương 10 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Giáo viên chuẩn bị ô chữ trước, cắt dán giấy màu, hay kẻ sẵn bảng phụ Ô chữ có hàng dọc hàng ngang, yêu cầu HS lên bảng điền dán chữ giấy màu Các HS lớp xung phong lên bảng bạn khác nhận xét Em tìm từ khoá lớp vỗ tay tán thưởng 2.5 Hoạt động ngoại khoá: Giáo viên dẫn học sinh tham quan địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh, tham quan nơi diễn khởi nghĩa, thăm đề thờ, di tích lịch sử, tham quan bia tưởng niệm anh hùng gắn với tiết học lịch sử địa phương để giúp học sinh từ hoạt động thực tế nhận thấy ý nghĩa môn lịch sử nói chung phần lịch sử địa phương nói riêng Ví dụ: a- Học Khu di tích lịch sử Lam Kinh khối lớp 7: Giáo viên nên tổ chức cho học sinh tham quan khu di tích lịch sử Lam Kinh xã Xuân Lam huyện Thọ Xuân b-Hoặc tham quan thành nhà Hồ làng Tây Giai địa phận núi Yên Tôn, sử cũ gọi thành Tây Đô xã Vĩnh Long Vĩnh Tiến huyện Vĩnh Lộc c -Trường THCS Đông Yên nơi giảng dạy, năm học 20092010 năm học 2010-2011 này, nhà trường tổ môn kết hợp tổ chức cho HS khối lớp 6, 7, 8, toàn trường học tiết lịch sử ngoại khoá trời: tham quan di tích lịch sử xếp hạng địa bàn xã nhà như: + Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn làng Cẩm Nga đền thờ Lê Đình Chiêu làng Yên Bằng Nguyễn Nhữ Soạn công hầu vị công hầu dòng họ Nguyễn làng Cẩm Nga danh nhân tiêu biểu Đông Sơn, người có công lớn đấu tranh chống quân xâm lược Minh HS đến nơi đó, em trưởng họ, trưởng tộc giới thiệu thân công hầu, hiểu biết thêm chiến công họ bồi dưỡng thêm lòng tự hào anh hùng hào kiệt quê hương mình, 11 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh em thêm hiểu biết trang lịch sử hào hùng địa phương Thanh Hoá, từ thêm yêu quê hương Tiết học làm cho em mạnh dạn, thân thiện gần gũi với người + Trường tổ chức cho HS khối lớp tham quan thành Hoàng Nghiêu - Nguyễn Chích, khu di tích lịch sử cấp tỉnh xã Đông Nam - Đông Sơn Đây tiết học lịch sử địa phương trời HS phụ huynh nhiệt tình ủng hộ Có thể nói, tiết học mang lại nhiều bổ ích lí thú cho giáo viên học sinh HS đến thành nghe cô giáo Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ly giáo viên dạy môn lịch sử giới thiệu thành Các em tận mắt trông thấy thành xây, thành đắp với cửa dấu tích Thành xây đất trồng tre gai, thành cao hàng chục mét, dài hàng trăm mét rộng khoảng 20m mà cách 600 năm, nghĩa quân Nguyễn Chích xây dựng để chống quân giặc thấy tài nhà binh lược, tinh tường quân người tướng tài ( Khai quốc công thần) Nguyễn Chích Và đặc biệt thầy trò đồng chí lãnh đạo địa phương dẫn dắt, dẫn suốt hành trình học hôm đó, HS xem thung phẳng rộng chục nằm gọn dãy núi Hoàng Nghiêu, dòng sông Hoàng Nghiêu lượn theo hình dãy núi chảy qua thung toạ nên phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, nơi để lại dấu son phai mờ d- Với “Cuộc khởi nghiã Bà Triệu": Đông Sơn vùng lân cận với Hậu Lộc nên tổ chức cho em tham quan lăng Bà Triệu nghe hát dân ca, ca dao ca ngợi Bà - Nếu có điều kiện giáo viên nên mời bác ban văn hoá xã, người cao tuổi địa phương, làng xã đến gặp gỡ nói chuyện với em khu di tích xã, công thần khai quốc, nói chuyện lịch sử quê hương để em hiểu thêm giá trị lịch sử nơi sinh 12 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Hình thức học tập hoạt động ngoại khoá có lợi tạo tâm lí thoải mái theo phương châm “ Học mà chơi, chơi mà học”, tạo cho em học sinh kĩ giao tiếp với môi trường bên ngoài, có lực quan sát, giúp học sinh phát triển toàn diện Nhưng hình thức học tập có thực tốt hay không chắn phụ thuộc nhiều vào yếu tố địa lý, điều kiện sống Với học sinh sống thành phố, thị trấn hình thức học tập hoạt động ngoại khoá dễ dàng thực nhiều so với học sinh vùng nông thôn chưa nói đến vùng sâu, vùng xa Nói vậy, không thực Nếu cố gắng tổ chức hoạt động ngoại khoá Tuy nhiên, không tránh khỏi điều bất cập 2.6 Đàm thoại - phát vấn Đây phương pháp thiếu tiết học lịch sử địa phương Học sinh phát biểu, nêu ý kiến, nhận xét nội dung lịch sử địa phương Mỗi học sinh có cách nhận xét, đánh giá Giáo viên người định hướng, rút nhận định khái quát cuối Ví dụ 1: Với “Cải cách Hồ Quí Ly” Phần lịch sử lớp yêu cầu HS trả lời câu hỏi thảo luận nhóm Câu hỏi: a Vì Hồ Quí Ly thực biện pháp cải cánh đất nước ? b Em nhận xét, đánh nhân vật Hồ Quí Ly ? Ví dụ 2: Còn “Thanh Hoá phong trào Cần Vưong cuối kỷ XI X”, giáo viên đặt câu hỏi: Câu hỏi: a Nêu đặc điểm, ý nghĩa lịch sử phong trào Cần Vương Thanh Hoá ? b Em sưu tầm mẩu chuyện phong trào Cần Vương chống Pháp Thanh Hoá ? Học sinh thảo luận nhóm với câu hỏi đưa ý kiến 13 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh 2.7.Trò chơi hướng dẫn viên du lịch: - Giáo viên tổ chức cho HS chơi trò chơi "Hướng dẫn viên du lịch" xen vào tiết dạy lịch sử địa phương để em có thêm "ngòi nổ" thảo luận, HS mạnh dạn trước đám đông để trình bày ý kiến Đây trò chơi mang tính sáng tạo giáo viên, giảng, trò chơi giúp em tự tin hứng thú học lịch sử Cụ thể giáo viên cho HS làm hướng dẫn viên du lịch thành nhà Hồ, khu di tích lịch sử Lam Kinh II THỰC HIỆN PHẠM: Dưới giáo án “Chương trình lịch sử địa phương " (Tiết 64) SGK lớp 7, học kỳ II áp dụng cho địa phương Đông Sơn -Thanh Hoá Tiết 64: Sưu tầm lịch sử địa phương A Mục tiêu cần đạt: - Giúp học sinh: + Tiếp tục chương trình lịch sử địa phương lớp 6, giúp học sinh hiểu biết sâu rộng địa phương Đông Sơn nói riêng, Thanh Hoá nói chung mặt đời sống văn hoá tinh thần, truyền thống lịch sử xưa Trên sở bồi dưỡng tình yêu quê hương, giữ gìn phát huy sắc tinh hoa địa phương Đông Sơn -Thanh Hoá giao lưu với nước B.Phương tiện dạy học: -Bản đồ huyện Đông Sơn -Tài liệu tham khảo Đông Sơn như: Nền văn hoá Đông Sơn (Tiến sĩ Nguyễn Tài Sáng) -Tranh ảnh di tích lịch sử huyện Đông Sơn C.Tổ chức hoạt động lớp: ổn định lớp: Kiểm tra cũ : - Lịch sử địa phương ? Bài mới: * Hoạt động 1: 14 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Tổng kết, đánh giá công việc sưu tầm câu chuyện lịch sử, di tích lịch sử, giới thiệu làng nghề truyền thống, câu dân ca, tranh vẽ địa phương (Đông Sơn - Thanh Hoá ) Phần học sinh có thời gian chuẩn bị từ lâu, giáo viên yêu cầu học sinh sưu tầm từ 5-10 câu chuyện lịch sử, giới thiệu số làng nghề, sưu tầm 5-10 câu ca gần gũi nơi sống tốt Học sinh sở chuẩn bị, đọc câu ca dao, kể câu chuyện nói địa phương Thanh Hoá trước lớp Giáo viên tổng kết, đánh giá bổ sung thêm cho học sinh thêm câu chuyện lịch sử, câu ca, làng nghề khác địa phương mà em chưa biết : - Câu chuyện tướng Nguyễn Chích, nhà thờ Nguyễn Chích xã Đông Ninh (Đông Sơn), - Di tích lịch sử núi Đọ xã Thiệu Khánh (Đông Sơn) thuộc huyện Thiệu Hoá -Làng Mai Chữ (Đông Nam, Đông Sơn): Nghề làm giấy nấu rượu -Làng nghề chạm khắc đá, đục đá thị trấn Nhồi (Đông Hưng) -Làng Vồm (Thiệu Khánh, Đông Sơn), thuộc huyện Thiệu Hoá Qua đó, giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh thảo luận: Câu hỏi: a Những câu chuyện lịch sử, di tích lịch sử, câu ca dao, tranh địa phương em vừa sưu tầm thể điều ? b Nhận xét khu di tích lịch sử địa phương Nếu địa bàn nơi em ở, em có ý thức giữ gìn ? c Em nêu lên cảm tưởng trang lịch sử Thanh Hoá, người anh hùng sinh có công trạng với non sông, đất nước ? *Hoạt động 2: Thi vẽ tranh, đặt lời bình qua hình ảnh phác hoạ Đông Sơn, Thanh Hoá 15 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh - Giáo viên cho học sinh có khiếu hội hoạ vẽ hình ảnh tiếng Đông Sơn,Thanh Hoá lên bảng, lên giấy A4 mời học sinh khác đặt lời bình hay làm thơ hình ảnh + Cụ thể giáo viên cho HS vẽ: - Thành Hoàng Nghiêu - Nguyễn Chích, - Vẽ chân dung vua Lê Lợi, - Vẽ làng nghề truyền thống như: Làng nghề chạm khắc đá thị trấn Nhồi - Vẽ tranh di tích, đền thờ người có công với nước quê em Tiếp theo giáo viên bạn lớp nhận xét đánh giá lời bình, thơ, câu thơ ,bức tranh vẽ em Các em HS làm tốt điểm thưởng cao *Hoạt động 3: Tổ chức trò chơi đố kiến thức: -GV tổ chức cho HS trò chơi: HS tổ thi bắt thăm trả lời câu hỏi kiến thức liên quan đến học như: nhân vật lịch sử, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh địa phương nơi HS cư trú + Cụ thể: GV chuẩn bị câu hỏi ghi tờ giấy nhỏ, gấp kín để bàn GV chậu cảnh có treo gắn câu hỏi GV gọi đại diện tổ lên bắt thăm câu hỏi trả lời, tổ (nhóm) trả lời ghi điểm, tổ không trả lời tổ lại xung phong trả lời câu hỏi tính điểm * Câu hỏi sau: Nêu hiểu biết em ông Nguyễn Chích ? Năm 2010 nước kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, làng nghề thủ công truyền thống Đông Sơn vinh dự đúc trống đồng dâng lên Đại lễ ? Nhân dân huyện Đông Sơn vinh dự đón Bác Hồ thăm vào ngày tháng năm nào, đâu ? 16 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Em kể tên di tích lịch sử địa bàn xã nhà ? - Sau tổ trả lời xong câu hỏi bắt thăm, GV nhận xét sai đưa đáp án: * Đáp án: HS trả lời : Nguyễn Chích (1382-1448) công thần khai quốc nhà Hậu Lê, người tham gia khởi nghĩa Lam Sơn Ông quê xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn - Ông có công lao xây dựng quân Hoàng Nghiêu – Đông Nam, Đông Sơn - Trong kháng chiến chống quân Minh, ông hiến kế chuyển địa bàn hoạt động từ Thanh Hoá vào Nghệ An Lê Lợi đánh giá cao Xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn đúc trống đồng thứ 99 100 phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội Rừng Thông – Đông Sơn Bác Hồ thăm vào ngày 20-2-1947 Xã Đông Yên có di tích lịch sử sau: - Đền thờ Nguyễn Nhữ Soạn ( khai quốc công thần khởi nghĩa Lam Sơn ) công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia - Đền thờ Nguyễn Trung Nghĩa – Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh - Từ đường họ Lê Văn - thờ Quận công Lê Đình Chiêu: Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh Cuối cùng, GV tổng hợp kết tổ nhóm lớp sau HS thi xong trò chơi trên, tổ trả lời ghi nhiều điểm giải thưởng cao Có thể nói, trò chơi thu hút ý HS, em trở nên nhanh nhẹn, tích cực qúa trình học tập *Hoạt động 4: Củng cố học: -GV sơ kết lại tiết học, câu hỏi tập nhà cho HS - HS nhà sưu tầm tiếp học lịch sử địa phương nơi em C KẾT LUẬN: 17 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Có tiết “ Chương trình địa phương” kết hợp tất hình thức dạy - học nói có vận dụng số hình thức dạy học tuỳ thuộc vào tính chất phân môn hoàn cảnh, vị trí địa lý, điều kiện địa phương Trong “Chương trình địa phương” môn lịch sử có tiết sử dụng kết hợp phương pháp nói trên, có tiết chọn lọc, sử dụng phương pháp Và thấy đạt hiệu Đó em hào hứng sôi học tập, chăm thích thú Các em bớt rụt rè, nhút nhát, phát huy lực chủ động sáng tạo, nhiều bộc lộ khiếu sở trường I Kết đạt được: -Đề tài áp dụng rộng rãi cấp học lớp 6, 7, 8, chủ yếu chương trình lịch sử địa phương Năm học 2009-2010, phân công giảng dạy môn lịch sử lớp 6, 7, 8, 9, áp dụng đề tài thu kết sau: - 90 % HS thích học môn lịch sử phần lịch sử địa phương, HS cho lịch sử môn học bổ ích, em cảm tấy thích học yêu thích môn lịch sử -10 % HS lại khối lớp học cho rằng: lịch sử môn học bổ ích khô khan, thiếu sinh động, nhiều mốc thời gian khó nhớ Học kì I-Năm học :2009-2010 Lớp Giỏi dạy Số lượng Lớp6B /32 HS Lớp7A /28 HS Lớp8B /30 HS SL Trung Khá TL (0/0) SL (0/0) bình TL SL ( /0) TL Yếu SL TL (0/0) 02 6, 25 16 50 12 37, 02 6, 25 03 10, 12 42, 11 39, 02 7, 14 03 10 13 43, 11 36, 03 10 Trung bình Ghi trở lên TL SL (0/0) 18 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Lớp9B 02 /27 HS 7, 11 40, 10 37 04 14, Học kì II Năm học :2009-2010 Lớp Trung dạy Giỏi Khá Trung bình Yếu bình trở Số lượng SL TL (0/0) Lớp6B /32 HS Lớp7A /28 HS Lớp8B /30 HS Lớp9B /27 HS SL TL (0/0) SL TL (0/0) SL TL (0/0) SL lên TL Ghi (0/0) 04 12, 18 56, 25 10 31, 25 100 05 17, 85 15 53, 57 28, 100 04 13, 16 53, 10 33, 100 04 14, 15 55, 55 29, 62 100 Cả năm: Năm học :2009-2010 Lớp dạy Trung Số lượng Giỏi SL Lớp 6B /32 HS Lớp 7A /28 HS Lớp 8B / 30HS Lớp 9B /27 HS Khá TL SL TL ( %) (%) Trung bình SL Yếu bình trở TL SL TL lên SL TL (%) (%) (%) 06 18, 75 24 75 04 12, 100 07 25 18 64, 28 03 10, 71 100 06 20 20 66, 04 13, 33 100 05 18, 51 18 66, 04 14, 81 100 Ghi 19 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Từ kết trên, thân mạnh dạn đưa sáng kiến nhỏ công việc dạy- học lịch sử địa phương,và khó tránh khỏi khiếm khuyết.Tôi mong đóng góp ý kiến Nhà trường bạn đồng nghiệp để rút kinh nghiệm cho thân Tôi xin chân thành cảm ơn! II Kiến nghị: - Để dạy học lịch sử địa phương đạt kết tốt hơn, nhà trường hỗ trợ kinh phí cho HS thực địa, học tiết lịch sử trời D.TÀI LIỆU THAM KHẢO: Tài liệu tham khảo: Sách Lịch sử Thanh Hoá -Nhà xuất Thanh Hoá -1996 Nền văn hoá Đông Sơn - Tiến sĩ Nguyễn Tài Sáng- năm 2007 Một số vấn đề đổi phương pháp dạy học môn Lịch sử trường THCSBộ Giáo Dục đào Tạo -2002 Một số tài liệu sách, báo phục vụ giảng: Di tích lịch sử núi Đọ, làng Mai Chữ (Đông Nam, Đông Sơn), làng nghề chạm khắc đá Nhồi, làng Vồm (Thiệu Khánh, Thiệu Hoá…) Đông Sơn, ngày 22 tháng năm 2011 Người thực hiện: Nguyễn Thị Hiền 20 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HUYỆN 21 Năm học: 2010 - 2011 ... gây hứng thú học lịch sử địa phương Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh - Đề xuất số biện pháp nhằm nâng... môn lịch sử: 2.1 Chuẩn bị tài liệu: Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Muốn có học lịch sử địa phương đạt... kiến thức liên quan đến học lịch sử địa phương 10 Năm học: 2010 - 2011 Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương chương trình THCS để phát huy tính động, sáng tạo học sinh Giáo viên chuẩn bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương trong chương trình THCS để phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh , Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương trong chương trình THCS để phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh , Phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương trong chương trình THCS để phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay