Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:33

7 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập nhân Kính gửi: …………………………………………… ……………………………………………………………. [01] Họ và tên: …….…………… .……….…………………… [02] Mã số thuế: - [03] Địa chỉ: … . Đề nghị được giảm thuế thu nhập nhân với lý do và số thuế giảm cụ thể như sau: 1. Lý do đề nghị giảm thuế: . 2. Năm đề nghị được giảm thuế: 3. Căn cứ xác định số thuế được giảm: Đơn vị: đồng Việt Nam Stt Chỉ tiêu Số tiền 1 Tổng số thuế phải nộp trong năm đề nghị giảm thuế 2 Tổng số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế 3 Tổng số tiền bị thiệt hại 4. Các tài liệu gửi kèm: a. Các tài liệu chứng minh số thuế đã nộp (hoặc tạm nộp) trong năm đề nghị giảm thuế: b. Các tài liệu khác: . ………, ngày ……… tháng…… năm…… NHÂN ĐỀ NGHỊ (Ký và ghi rõ họ tên) Mẫu số: 18/MGT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) 8 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Văn đề nghị giảm thuế thu nhập nhân Kính gửi: [01] Họ tên: [02] Mã số thuế: [03] Địa chỉ: Đề nghị giảm thuế thu nhập nhân với lý số thuế giảm cụ thể sau: Lý đề nghị giảm thuế: Năm đề nghị giảm thuế: Căn xác định số thuế giảm: Đơn vị: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Tổng số thuế phải nộp năm đề nghị giảm thuế Tổng số thuế nộp (hoặc tạm nộp) năm đề nghị giảm thuế Tổng số tiền bị thiệt hại Số tiền Các tài liệu gửi kèm: a Các tài liệu chứng minh số thuế nộp (hoặc tạm nộp) năm đề nghị giảm thuế: b Các tài liệu khác: , ngày tháng năm NHÂN ĐỀ NGHỊ (Ký ghi rõ họ tên) mẫu văn bản đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân dân cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: V/v đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …” (Địa danh), ngày… tháng … năm … Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, - Địa chỉ liên hệ: …; - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: - 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của … (4) …; - 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”; - 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án “… (2) …”. Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án nêu trên được gửi kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của … (4) …, chúng tôi tự nhận thấy có đủ năng lực để tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này. Do vậy, đề nghị … (3) … xem xét, ủy quyền cho chúng tôi tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án. Chúng tôi cam kết tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án và gửi báo cáo kết quả đến … (3) … theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Nơi nhận: - Như trên; - - Lưu … … (5) … (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Ghi chú: (1) Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tổ chức xác nhận Mẫu văn bản đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường tại ủy ban nhân dân cấp xã (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: V/v đề nghị ủy quyền tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …” (Địa danh), ngày… tháng … năm … Kính gửi: … (3) … Chúng tôi là: … (1) …, - Địa chỉ liên hệ: …; - Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: … Xin gửi đến … (3) … những hồ sơ sau: - 01 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của … (4) …; - 01 (một) bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án “… (2) …”; - 01 (một) bản báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế - kỹ thuật/phương án sản xuất – kinh doanh hoặc tài liệu tương đương của Dự án “… (2) …”. Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án nêu trên được gửi kèm theo văn bản số … ngày … tháng … năm … của … (4) …, chúng tôi tự nhận thấy có đủ năng lực để tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường này. Do vậy, đề nghị … (3) … xem xét, ủy quyền cho chúng tôi tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án. Chúng tôi cam kết tổ chức xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Dự án và gửi báo cáo kết quả đến … (3) … theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Nơi nhận: - Như trên; - - Lưu … … (5) … (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Ghi chú: (1) Ủy ban nhân dân cấp xã ủy quyền; (2) Tên đầy đủ của dự án; (3) Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền tổ chức xác nhận MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT TINH DẦU XÁ XỊ (Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN THƯƠNG NHÂN Số:…………………. V/v xin tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Kính gửi: Bộ Công Thương - Tên thương nhân: - Địa chỉ liên hệ - Điện thoại: Fax: - GCNĐK kinh doanh/GCNĐK doanh nghiệp/GCN đầu tư số:… Căn cứ Quyết định số 24/2006/QĐ-BTM ngày 15 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ngừng tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đồ gỗ thành phẩm qua Việt Nam sang Hoa Kỳ và quy định việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị phải có giấy phép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Thông tư số /2011/TT-BCT ngày tháng năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, thương nhân xin kinh doanh tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị, cụ thể như sau: 1. Tên hàng bằng tiếng Anh (có ghi rõ hàm lượng Safrol): 2. Số lượng: ………………………… 3. Xuất xứ của lô hàng:……………………… 4. Thời gian dự định xuất khẩu:………………… …………………………. 5. Người xuất khẩu: ……………………………………… 6. Người nhập khẩu:………………………………………………………… (Lưu ý: Ghi rõ tên, địa chỉ của người xuất khẩu và người nhập khẩu. Trường hợp người mua hàng không phải là người nhập khẩu thì thông báo cả tên, địa chỉ người mua hàng và người nhập khẩu). 7. Hợp đồng mua hàng số: … ngày… tháng… năm… Cửa khẩu nhập hàng: …… 8. Hợp đồng bán hàng số: … ngày… tháng… năm… Cửa khẩu xuất hàng: … Thương nhân cam đoan những nội dung kê khai trên đây là thực và cam kết kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật của thương nhân (Ghi rõ họ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) Mẫu số: 01/HTBT(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/PHÍ Kính gửi: Cục thuế/Chi cục thuế I. nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí: 1. Tên nhân/tổ chức đề nghị hoàn thuế/phí: 2. Mã số thuế: 3. Quốc tịch: 4. Địa chỉ: 5. Điện thoại: Fax: Email: 6. Số tài khoản: tại Ngân hàng (Kho bạc): 7. Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính II. Nội dung đề nghị hoàn thuế/phí: 1. Loại thuế/phí đề nghị hoàn: 2. Số tiền thuế/phí phải nộp: 3. Số tiền thuế/phí đã nộp (hoặc đã được khấu trừ) 4. Số tiền thuế/phí đề nghị hoàn: 5. Thời gian phát sinh số thuế/phí đề nghị hoàn: 6. Lý do đề nghị hoàn thuế/phí: (Ghi rõ thuộc trường hợp được hoàn thuế nào và căn cứ pháp lý). 7. Cách thức hoàn thuế/phí: 7.1. Bù trừ sang loại thuế/phí khác: □ Số tiền: 7.2. Hoàn thuế/phí bằng: Tiền mặt □ hoặc chuyển khoản □ Số tiền: Vào tài khoản số: Chủ tài khoản: tại: III. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao) 1. 2. TỔ CHỨC/ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ/ PHÍ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: Mục II.7 – cách thức hoàn thuế/phí: Người đề nghị hoàn thuế/phí có thể lựa chọn một hoặc cả hai cách thức: (1) bù trừ sang loại thuế/phí khác, (2) hoàn thuế/phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng cách đánh dấu (x) vào ô thích hợp và ghi rõ số tiền đề nghị hoàn theo từng cách thức.
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân, Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân, Mẫu văn bản đề nghị giảm thuế thu nhập cá nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay