Mẫu số 03 - TT: Giấy đề nghị tạm ứng

3 38 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:32

MẪU SỐ C23 - H TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT __________________ ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính) _____________ GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày ……. Tháng ……. Năm 20 … Số : ………… Kính gởi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC Tôi tên là : ……… ……………………………………………………… Bộ phận (hoặc địa chỉ) : …………………………………………………………………. Đề nghị cho tạm ứng số tiền : ……….………………… đồng Viết bằng chữ : …………………………………………………………………. Lý do tạm ứng : …………………………………………………………………. Thời hạn thanh toán : …………………………………………………………………. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG PT. BỘ PHẬN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) UBND TỈNH AN GIANG MẪU SỐ C23 - H TRƯỜNG ĐẠi HỌC AN GIANG (Kèm theo Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT __________________ ngày 02/11/1996 của Bộ Tài Chính) _____________ GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày ……. Tháng ……. Năm 200 … Số : ………… Kính gởi : BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠi HỌC AN GIANG Tôi tên là : ……… ……………………………………………………… Bộ phận (hoặc địa chỉ) : …………………………………………………………………. Đề nghị cho tạm ứng số tiền : ……….………………… đồng Viết bằng chữ : …………………………………………………………………. Lý do tạm ứng : …………………………………………………………………. Thời hạn thanh toán : …………………………………………………………………. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KẾ TOÁN TRƯỞNG PT. BỘ PHẬN NGƯỜi ĐỀ NGHỊ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu 1: Giấy đề nghị tạm ứng ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Đơn vị: Bộ phận: Mẫu số 03 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày tháng năm Số: Kính gửi: Tên là: Bộ phận (hoặc Địa chỉ): Đề nghị cho tạm ứng số tiền: (Viết chữ) Lý tạm ứng: Thời hạn toán: Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ trách phận (Ký, họ tên) Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) Mẫu 2: Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Đơn vị: Mẫu số 03 - TT Bộ phận: (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày tháng năm Số: Kính gửi: Tên là: Địa chỉ: Đề nghị cho tạm ứng số tiền: (Viết chữ) Lý tạm ứng: Thời hạn toán: Giám đốc Kế toán trưởng Phụ trách phận Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu 3: Giấy đề nghị tạm ứng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Đơn vị:……… Mẫu số: 03 - TT Bộ phận:……… (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày tháng năm Số: Kính gửi: Tên là: Địa chỉ: Đề nghị cho tạm ứng số tiền: (Viết chữ) Lý tạm ứng: Thời gian toán: Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ trách phận (Ký, họ tên) Người đề nghị toán (Ký, họ tên) Đơn vị: Bộ phận: Mẫu số 03 - TT (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày tháng năm Số: Kính gửi: Tên là: Địa chỉ: Đề nghị cho tạm ứng số tiền: (Viết chữ) Lý tạm ứng: Thời hạn toán: Giám đốc (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ trách phận (Ký, họ tên) Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN …………………………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự – Hạnh phúc Số: ., ngày tháng năm Mẫu số: 01/ĐNHT (Ban hành kèm theo TT số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 Bộ Tài chính) GIẤY ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Kính gửi: .(tên quan thu, quan có thẩm quyền hoàn trả) I- Thông tin tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả: [02] Tên người nộp thuế: [03] Mã số thuế: [04] CMND/HC : Quốc tịch : [05] Địa : [06] Quận/huyện: [07] Tỉnh/thành phố: [08] Điện thoại: [09] Fax: [10] Email: [11] Tên đại lý thuế (nếu có): [12] Mã số thuế: [13] Địa : [14] Quận/huyện: [15] Tỉnh/thành phố: [16] Điện thoại: .[17] Fax: [18] Email: [19] Hợp đồng đại lý thuế số: ngày II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN): Thông tin khoản thu đề nghị hoàn trả : Số TT (1) Khoản thu đề nghị hoàn trả (2) Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra) (3) Số tiền thuế đầu vào khấu trừ (nếu có) (4) Số tiền nộp (a) (5) Số tiền đề nghị hoàn (6) Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Thời gian phát Lý đề sinh khoản đề nghị nghị hoàn (b) hoàn trả (7) (8) Tổng cộng Giải trình việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu so với số thuế Tờ khai thuế nộp cho quan thuế (trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT; có): Hình thức đề nghị hoàn trả: 2.1 Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN : Số TT (1) Khoản phải nộp NSNN (2) Cơ quan thu (c) (3) Quyết định thu/ Tờ khai hải quan (d) (4) Thời gian phát sinh khoản phải nộp (e) (5) Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Nộp vào tài khoản (g) Số Thu NSNN Tạm thu tiền (6) (7) (8) Tổng cộng Tổng số tiền nộp NSNN ghi chữ: 2.2 Hoàn trả trực tiếp : Số tiền hoàn trả: Bằng số: Bằng chữ: Hoàn trả : Tiền mặt :  Chuyển khoản :  Chuyển tiền vào tài khoản số : Tại Ngân hàng (KBNN): (hoặc) Người nhận tiền : Số CMND/HC : cấp ngày III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, chính, sao) Tôi cam đoan số liệu khai chịu trách nhiệm trước pháp luật số liệu khai./ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ tên: Chứng hành nghề số: NGƯỜI NỘP THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ đóng dấu (nếu có) Ghi chú: - (a) Đối với thuế GTGT: chi ghi số thuế nộp trường hợp đề nghị hoàn trả nộp nhầm, nộp thừa; (b) (e): Kỳ thuế, từ kỳ đến kỳ; (c) Cơ quan quản lý thu nơi người nộp thuế nợ thuế; (d) Quyết định hành quan có thẩm quyền tờ khai hải quan; (g) Đối với khoản phải nộp NSNN theo tờ khai, định quan thu đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Thu NSNN”, khoản thuế xuất nhập quan hải quan quản lý đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Tạm thu”, đồng thời ghi số tiền tương ứng theo dòng cột (8) “Số tiền” - Trường hợp đề nghị hoàn thuế đối thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm dây chuyền công nghệ vật tư xây dựng thuộc loại nước chưa sản xuất cần nhập để tạo tài sản cố định doanh nghiệp: Chỉ tiêu “Số thuế đầu vào khấu trừ (nếu có)” “Số thuế đề nghị hoàn” ghi số thuế GTGT phát sinh; Chỉ tiêu “Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)” không ghi gạch chéo; Chỉ tiêu “Số tiền nộp” ghi “nợ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”; Chỉ tiêu “Lý đề nghị hoàn trả” ghi rõ văn quy phạm pháp luật có liên quan đến số thuế đề nghị hoàn./ Mẫu số 30 – CBH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Giấy đề nghị tạm ứng mai táng Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện): Tên là: Số chứng minh nhân dân: Ngày cấp Nơi cấp Nơi cư trú : Điện thoại số: Mối quan hệ với người từ trần: Đề nghị quan BHXH cho tạm ứng mai táng phí cho Ông Bà): hưởng chế độ: Số sổ: Số tiền: (bằng chữ: ) ., ngày tháng năm Người đề nghị (ký, ghi rõ họ tên) CTY CỔ PHẦN abc PHÒNG :  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Kính gửi : Tôi tên : Đơn vò : Đề nghò cho tạm ứng số tiền : (Viết chữ ) : Lý tạm ứng : Thời hạn toán : Quy nhơn, ngày Thủ trưởng đơn vò (Ký tên, Họ tên) Kế toán trưởng (Ký tên, Họ tên) CTY CỔ PHẦN abc PHÒNG :  tháng năm 201_ Phụ trách phận Người xin tạm ứng (Ký tên, Họ tên) (Ký tên, Họ tên ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc  GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Kính gửi : Tôi tên : Đơn vò : Đề nghò cho tạm ứng số tiền : (Viết chữ ) : Lý tạm ứng : Thời hạn toán : Quy nhơn, ngày Thủ trưởng đơn vò (Ký tên, Họ tên) Kế toán trưởng (Ký tên, Họ tên) tháng năm 201 Phụ trách phận Người xin tạm ứng (Ký tên, Họ tên) (Ký tên, Họ tên ) .. .Mẫu 2: Giấy đề nghị tạm ứng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Đơn vị: Mẫu số 03 - TT Bộ phận: (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày... Người đề nghị tạm ứng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu 3: Giấy đề nghị tạm ứng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Đơn vị:……… Mẫu số: 03 - TT Bộ phận:……… (Ban hành theo QĐ số: ... 48/2006/Q - BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày tháng năm Số: Kính gửi: Tên là: Địa chỉ: Đề nghị cho tạm ứng số tiền:
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu số 03 - TT: Giấy đề nghị tạm ứng, Mẫu số 03 - TT: Giấy đề nghị tạm ứng, Mẫu số 03 - TT: Giấy đề nghị tạm ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay