Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG C ần Thơ, ngày… tháng năm 200 Kính gởi: - Ban Giám Hiệu; - Trưởng Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng; - Trưởng Bộ môn Trường Đại Học Cần Thơ. Họ tên người đề nghị thanh toán: Mã số CBCC: . Cá nhân quan hệ tài chính: Mã số CBCC: . Địa chỉ hoặc đơn vị (Bộ môn, Khoa, Phòng): Nội dung thanh toán: Học kỳ: Năm học: Số tiền: Số tiền viết bằng chữ: . Kèm theo: - . . . . . . . . . . Bảng kê chứng từ thanh toán với chứng từ gốc. - Báo cáo kết thúc công việc. - Các chứng từ, tài liệu liên quan trực tiếp (Hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản giao nhận tài sản (nếu có) . . .). - Bản sao dự toán chi kinh phí thực hiện đã được duyệt. - Đã tạm ứng: Tổng số tiền . . . . . . . . . . . . Ký hiệu và thời gian các chứng từ đã tạm ứng . Người đề nghị thanh toán TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA Phần kiểm tra và phê duyệt - Thanh toán số tiền: . - Số tiền viết bằng chữ: . Ngày…… tháng…… năm 200 PHÒNG TÀI VỤ HIỆU TRƯỞNG BẢNG KÊ CHỨNG TỪ THANH TÓAN Đơn vị tính: Đồng STT Chứng từ gốc Nội dung chi Số tiền Dành cho P. Tài vụ ghi Số Ngày Số tiền TỔNG CỘNG xxxxxx Viết bằng chữ số tiền: . Đính kèm: chứng từ gốc. NGƯỜI LẬP TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA Phần dành cho Phòng Tài Vụ - Thanh tóan số tiền: - Số tiền viết bằng chữ: - Định tài khỏan kế tóan: Nợ . Có - Định mục chi cho các khoản được thanh tóan: Tiểu mục . Số tiền Tiểu mục . Số tiền Tiểu mục . Số tiền Tiểu mục . Số tiền Tiểu mục Số tiền . KẾ TÓAN THANH TÓAN PHỤ TRÁCH KẾ TÓAN Ghi chú: Chứng từ thanh tóan là chứng từ gốc (các hóa đơn tài chính hoặc các chứng từ hợp pháp do đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ cung cấp theo quy định của Bộ Tài chín BÁO CÁO KẾT THÚC CÔNG VIỆC V/v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Về các nội dung của công việc: [Hướng dẫn Đơn vị: Mẫu số 05 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) Địa chỉ: GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày tháng năm Kính gửi: Họ tên người đề nghị toán: Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Nội dung toán: Số tiền: (Viết chữ): (Kèm theo chứng từ gốc) Người đề nghị toán (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên) Đơn vị: Địa chỉ: Mẫu số 05 – TT (Ban hành theo Thông tư số: /2014/TT-BTC ngày / /2014 BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày .tháng năm Kính gửi: Họ tên người đề nghị toán: Bộ phận (Hoặc địa chỉ): Nội dung toán: Số tiền: (Viết chữ): (Kèm theo chứng từ gốc) Người đề nghị toán (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người duyệt (Ký, họ tên) Đơn vị: . Mẫu số C40 SN (Ban hành theo TT số 121-2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của BTC) Giấy đề nghị thanh toán Ngày tháng năm 200 Kính gửi: Họ và tên ngời đề nghị thanh toán: . Bộ phận (phòng ban): Nội dung thanh toán: . Số tiền: . Viết bằng chữ: . (Kèm theo chứng từ gốc) Ngời đề nghị thanh toán (Ký, họ tên) Kế toán trởng (Ký, họ tên) Ngời duyệt (Ký, họ tên) Bộ (Sở): Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đơn vị : Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Nguồn kinh phí : . Từ ngày : .… Đến ngày : KÍNH GỬI: KHO BẠC NHÀ NƯỚC - Căn cứ vào dự toán chi quý của được .phê duyệt ngày tháng năm . - Căn cứ vào số dư HMKP đến ngày tháng . năm - Căn cứ giấy đề nghị tạm ứng được duyệt số ngày . tháng năm của Kho bạc nhà nước - Đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán số tiền sau: - Bằng số: - Bằng chữ: . - STT Mục chi (Theo MLNSNN) Số đã tạm ứng Số đề nghị thanh toán Số kho bạc duyệt thanh toán C L K M Kho bạc nhà nước . đồng ý duyệt tạm ứng cho đơn vị . Số tiền: (Bằng chữ: .) Lập, ngày … tháng … năm … Kiểm soát viên Trưởng phòng Giám đốc Kho bạc Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Bộ (Sở): Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đơn vị : Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Nguồn kinh phí : . Từ ngày : .… Đến ngày : KÍNH GỬI: KHO BẠC NHÀ NƯỚC - Căn cứ vào dự toán chi quý của được .phê duyệt ngày tháng năm . - Căn cứ vào số dư HMKP đến ngày tháng . năm - Căn cứ giấy đề nghị tạm ứng được duyệt số ngày . tháng năm của Kho bạc nhà nước - Đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán số tiền sau: - Bằng số: - Bằng chữ: . - STT Mục chi (Theo MLNSNN) Số đã tạm ứng Số đề nghị thanh toán Số kho bạc duyệt thanh toán C L K M Kho bạc nhà nước . đồng ý duyệt tạm ứng cho đơn vị . Số tiền: (Bằng chữ: .) Lập, ngày … tháng … năm … Kiểm soát viên Trưởng phòng Giám đốc Kho bạc Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu) Bộ (Sở): Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐơn vị : Độc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁNNguồn kinh phí : Từ ngày : … Đến ngày : KÍNH GỬI: KHO BẠC NHÀ NƯỚC- Căn cứ vào dự toán chi quý của được phê duyệt ngày tháng năm - Căn cứ vào số dư HMKP đến ngày tháng năm- Căn cứ giấy đề nghị tạm ứng được duyệt số ngày tháng năm của Kho bạc nhà nước- Đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán số tiền sau:- Bằng số: - Bằng chữ: -STT Mục chi (Theo MLNSNN) Số đã tạm ứng Số đề nghị thanh toánSố kho bạc duyệt thanh toánC L K MKho bạc nhà nước đồng ý duyệt tạm ứng cho đơn vị Số tiền: (Bằng chữ: )Lập, ngày … tháng … năm …Kiểm soát viênTrưởng phòngGiám đốc Kho bạcPhụ trách kế toánThủ trưởng đơn vị(Ký tên, đóng dấu) ... vị: Địa chỉ: Mẫu số 05 – TT (Ban hành theo Thông tư số: /2014/TT-BTC ngày / /2014 BTC) GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN Ngày .tháng năm Kính gửi: Họ tên người đề nghị toán: ... (Hoặc địa chỉ): Nội dung toán: Số tiền: (Viết chữ): (Kèm theo chứng từ gốc) Người đề nghị toán (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Người duyệt
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán, Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán, Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay