Hướng dẫn kê khai Thuế thu nhập cá nhân 2017

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:32

Hướng Dẫn Khai Thuế Thu Nhập Nhân Thuế thu nhập nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam. Đối tượng chịu thuế thu nhập nhân. * nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây: + Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam; + Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn. * nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện trên. Thu nhập chịu thuế thu nhập nhân. Thu nhập chịu thuế thu nhập nhân gồm các loại thu nhập sau đây: ( trừ thu nhập được miễn thuế) + Thu nhập từ kinh doanh + Thu nhập từ tiền lương, tiền công. + Thu nhập từ đầu tư vốn. + Thu nhập từ chuyển nhượng vốn. + Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản. + Thu nhập từ trúng thưởng. + Thu nhập từ bản quyền. + Thu nhập từ nhượng quyền thương mại. + Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. + Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. - Công thức tính thuế thu nhập nhân: Số thuế thu nhập nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến từng phần Quy định chung về khai thuế đối với thu nhập từ tiền lương tiền công. 1- Nguyên tắc khai: Tổ chức nhân trả các khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN thực hiện khấu trừ thuế có trách nhiệm khai thuế và nộp tờ khai cho cơ quan thuế hàng thang hoặc quý. 2- Cách xác định khai theo tháng, quý như sau: Cách xác định khai thuế theo tháng hoặc quý được áp dụng thống nhất cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau: 1) Trường hợp tháng đầu tiên trong năm phát sinh khấu trừ thuế theo từng loại tờ khai mà có số thuế khấu trừ từ 05 triệu đồng trở lên thì nộp tờ khai thuế theo thỏng, nếu cú số thuế khấu trừ nhỏ hơn 05 triệu đồng thì nộp tờ khai thuế theo quý tính cho cả năm. 2) Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, nhân trả thu nhập không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập nhân thì không phải nộp tờ khai cho cơ quan thuế. Ví dụ: - Tháng 1, tháng 2 không phát sinh khấu trừ thuế, tháng 3 phát sinh khấu trừ thuế từ 5 triệu đồng trở lên thì tổ chức, nhân trả thu nhập phải nộp tờ khai thuế như sau: Tháng 1, tháng 2 không phải tờ khai. Từ tháng 3 trở đi, thực hiện khai theo tháng. - Trường hợp từ tháng 1 đến tháng 4 không phát sinh khấu trừ thuế, tháng 5 phát sinh khấu trừ thuế nhỏ hơn 5 triệu đồng thì tổ chức, nhân trả thu nhập phải nộp tờ khai thuế như sau: Từ Hướng d ẫn khai Thuế thu nhập nhân 2017 Điều kiện xác định VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Tờ khai toán thuế TNCN áp dụng n mẫu 05/QTT-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC  Trường hợp hồ sơ khai o k VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II. HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ 1. Khai các chỉ tiêu định danh. - Chỉ tiêu [01] - Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm là tháng hay quý. - Chỉ tiêu [02] - Ghi chính xác tên người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại. - Chỉ tiêu [03] - Ghi đầy đủ mã số thuế của người nộp thuế do cơ quan thuế cấp khi đăng ký thuế. - Các chỉ tiêu [04], [05], [06]: Ghi đúng theo địa chỉ văn phòng trụ sở của người nộp thuế như đã đăng ký với cơ quan thuế. - Các chỉ tiêu từ [07] đến [09]: Ghi đầy đủ số điện thoại, số fax, địa chỉ email của người nộp thuế. 2. Khai thuế đối với từng trường hợp cụ thể: 2.1 Khai thuế theo thu nhập thực tế phát sinh Trường hợp người nộp thuế xác định được doanh thu và chi phí thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế thì thực hiện khai thuế TNDN tạm tính theo quý theo mẫu dưới đây: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh) [01] Kỳ tính thuế: Quý năm … [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email: Mẫu số: 01A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/TT-BTC ngày 14/07/2007 của Bộ Tài chính) Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu 1 Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ [10] 2 Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ [11] 3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12] 4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [13] 5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [14] 6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15] 7 Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) [16] 8 Thuế suất thuế TNDN [17] 9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [18] 10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]x[17]-[18]) [19] Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./. , ngày tháng năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Ghi chú: Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng. Cách xác định các chỉ tiêu trong tờ khai: - Chỉ tiêu [10] - Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ là tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra 3 tháng trong kỳ tính thuế, bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác. Chỉ tiêu này được xác định như sau: + Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ là doanh thu thuần từ cung cấp hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế (bao gồm cả doanh thu xuất khẩu, doanh thu bán cho các doanh nghiệp chế xuất và xuất khẩu tại chỗ). + Doanh thu hoạt động tài chính là các khoản doanh thu thuần từ hoạt động tài chính bao gồm lãi tiền vay, lãi tiền gửi, tiền bản quyền, thu nhập từ cho thuê tài sản, cổ tức, lợi nhuận được chia, lãi từ bán ngoại tệ, lãi do chuyển nhượng vốn, hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán và doanh thu từ các hoạt động tài chính khác của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế. + Thu nhập khác là các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của cơ sở kinh doanh (đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) và thu nhập từ hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ tính thuế. Các khoản thu nhập khác bao gồm thu từ nhượng, bán, thanh lý tài sản cố định bao gồm cả thu từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền thuê đất, thu tiền phạt do các đối tác vi phạm hợp đồng, các khoản tiền thưởng từ khách hàng, quà biếu, quà tặng, các khoản thu nhập của năm trước chưa hạch toán vào thu nhập. Xác định doanh thu thực tế phát sinh một số trường hợp cụ thể: + Đối với các cơ sở kinh doanh làm đại lý bán hàng hưởng hoa hồng, doanh thu thực tế phát sinh là doanh thu theo các tờ khai thuế GTGT trừ đi (-) giá trị của hàng bán đại lý. + Cơ sở kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các đơn vị trực thuộc để bán HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Nguyễn Mạnh Hà (SM, EY) 2 NỘI DUNG KHAI THUẾ TNDN Mục tiêu:  Học viên có thể xác định được loại hình doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và loại tờ khai thuế phù hợp  Có thể tính toán và khai quyết toán thuế đối với một doanh nghiệp điển hình. 3 CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ TNDN STT Tờ khai Mô tả Áp dụng A Tạm tính thuế TNDN 1 01A/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý Đã bỏ theo TT151/2014/TT- BTC 2 01B/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý Đã bỏ theo TT151/2014/TT- BTC 4 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng B Tờ khai Thuế TNDN đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản 1 02/TNDN Tờ khai thuế TNDN NNT có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 1 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Áp dụng đối với quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ loại hình doanh nghiệp 2 03- 1A/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Dành cho doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ 5 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (tiếp) 3 03- 1B/TNDN Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng 4 03- 1C/TNDN Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các ngành chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 5 03-2/TNDN Phụ lục Chuyển lỗ Tất cả các trường hợp 6 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Ưu đãi thuế 6 03- 3A/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng cho cơ sở SXKD mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở di chuyển địa điểm kinh doanh 7 03- 3B/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng cho cơ sở SXKD có dự án đầu tư mở rộng 8 03- 3C/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng với doanh nghiệp sử dụng lao động là dân tộc thiểu số, lao động nữ 7 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Khác 9 03-4/TNDN Phụ lục Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế Áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài 10 03-5/TNDN Phụ lục Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS NNT có hoạt động chuyển nhượng BĐS – Mới TT151 11 03-6/TNDN Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Áp dụng đối với doanh nghiệp có trích quỹ khoa học và công nghệ 8 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Khác 12 03-7/TNDN Phụ lục Thông tin về giao dịch liên kết NNT có giao dịch với các bên liên kết 13 03-8/TNDN Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc NNT có các cơ sở hạch toán phụ thuộc 9 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng D Tờ khai thuế TNDN đối với một số trường hợp khác 1 04/TNDN Tờ khai thuế TNDN Dùng cho trường hợp tính thuế theo tỉ lệ % trên doanh thu – Mới TT151 2 05/TNDN Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn NNT phát sinh giao dịch 3 06/TNDN Tờ khai thuế TNDN Doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với BDS – Mới theo TT151 10 XÁC ĐỊNH TỜ KHAI THUẾ PHÙ HỢP Để có xác định được tờ khai thuế phù hợp cần lưu ý:  Loại tờ khai: Tờ khai theo Hội Tư Vấn Thuế Việt Nam HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Nguyễn Mạnh Hà (SM, EY) 2 NỘI DUNG KHAI THUẾ TNDN Mục tiêu:  Học viên có thể xác định được loại hình doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và loại tờ khai thuế phù hợp  Có thể tính toán và khai quyết toán thuế đối với một doanh nghiệp điển hình. 3 CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ TNDN STT Tờ khai Mô tả Áp dụng A Tạm tính thuế TNDN 1 01A/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý Đã bỏ theo TT151/2014/TT- BTC 2 01B/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý Đã bỏ theo TT151/2014/TT- BTC 4 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng B Tờ khai Thuế TNDN đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản 1 02/TNDN Tờ khai thuế TNDN NNT có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 1 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Áp dụng đối với quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ loại hình doanh nghiệp 2 03- 1A/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Dành cho doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ 5 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (tiếp) 3 03- 1B/TNDN Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng 4 03- 1C/TNDN Phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các ngành chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 5 03-2/TNDN Phụ lục Chuyển lỗ Tất cả các trường hợp 6 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – Ưu đãi thuế 6 03- 3A/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng cho cơ sở SXKD mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở di chuyển địa điểm kinh doanh 7 03- 3B/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng cho cơ sở SXKD có dự án đầu tư mở rộng 8 03- 3C/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng với doanh nghiệp sử dụng lao động là dân tộc thiểu số, lao động nữ 7 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Khác 9 03-4/TNDN Phụ lục Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế Áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài 10 03-5/TNDN Phụ lục Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS NNT có hoạt động chuyển nhượng BĐS – Mới TT151 11 03-6/TNDN Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ Áp dụng đối với doanh nghiệp có trích quỹ khoa học và công nghệ 8 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Khác 12 03-7/TNDN Phụ lục Thông tin về giao dịch liên kết NNT có giao dịch với các bên liên kết 13 03-8/TNDN Phụ lục tính nộp thuế TNDN tạm tính quý của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc NNT có các cơ sở hạch toán phụ thuộc 9 SƠ LƯỢC VỀ TỜ KHAI THUẾ TNDN (tiếp) STT Tờ khai Mô tả Áp dụng D Tờ khai thuế TNDN đối với một số trường hợp khác 1 04/TNDN Tờ khai thuế TNDN Dùng cho trường hợp tính thuế theo tỉ lệ % trên doanh thu – Mới TT151 2 05/TNDN Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn NNT phát sinh giao dịch 3 06/TNDN Tờ khai thuế TNDN Doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với BDS – Mới theo TT151 10 XÁC ĐỊNH TỜ KHAI THUẾ PHÙ HỢP Để có xác định được tờ khai thuế phù hợp cần lưu ý:  HƯỚNG DẪN KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NỘI DUNG KHAI THUẾ TNDN:MỤC TIÊU:  Học viên có thể xác định được loại hình doanh nghiệp, hoạt động kinh doanh và loại tờ khai thuế phù hợp  Có thể khai thuế đối với một doanh nghiệp điển hình trong các trường hợp:  khai thuế TNDN tạm tính theo quý.  khai quyết toán thuế TNDN.  khai thuế đối với một số trường hợp đặc biệt:  khai thuế TNDN đối với doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản.  khai thuế TNDN đối với DN có cơ sở hạch toán phụ thuộc CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ TNDN A Tạm tính thuế TNDN 1 01A/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý Áp dụng đối với Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách, hóa đơn, chứng từ và xác định được chi phí thực tế kỳ tinh thuế 2 01B/TNDN Tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý Áp dụng đối với doanh nghiệp không xác định được chi phí thực tế của kỳ tính thuế và xác định thuế theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. khai B Tờ khai Thuế TNDN đối với doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản 1 02/TNDN Tờ khai thuế TNDN NNT có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng BĐS C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 1 03/TNDN Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp Áp dụng đối với quyết toán thuế TNDN cho toàn bộ loại hình doanh nghiệp 2 03-1A/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Dành cho doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất,thương mại, dịch vụdụng 3 03-1B/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng 4 03-1C/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các ngành chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 5 03-2/TNDN Phụ lục Chuyển lỗ Tất cả các trường hợptả C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Ưu đãi thuế 6 03-3A/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng cho cơ sở SXKD mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở di chuyển địa điểm kinh doanh 7 03-3B/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng cho cơ sở SXKD có dự án đầu tư mở rộng 8 03-3C/TNDN Phụ lục Thuế TNDN được ưu đãi Áp dụng với doanh nghiệp sử dụng lao động là dân tộc thiểu số, lao động nữ Mô C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp - Khác 9 03-4/TNDN Phụ lục Thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế Áp dụng đối với doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài 10 03-5/TNDN Phụ lục Thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS NNT có hoạt động chuyển nhượng BĐS D Tờ khai thuế TNDN đối với một số trường hợp khác 1 04/TNDN Tờ khai thuế TNDN dùng cho đơn vị sự nghiệp Đơn vị sự nghiệp 2 05/TNDN Phụ lục tính nộp thuế TNDN của doanh nghiệp có các cơ sở hạch toán phụ thuộc NNT có các cơ sở hạch toán phụ thuộc 3 06/TNDN Tờ khai thuế TNDN đối với thu nhập chuyển nhượng vốn Doanh nghiệp nước ngoài có thu nhập từ chuyển nhượng vốn ôụng XÁC ĐỊNH TỜ KHAI THUẾ PHÙ HỢP Để có xác định được tờ khai thuế phù hợp cần lưu ý:  Kỳ tinh thuế: là kỳ tính thuế quý hay quyết toán thuế năm?  Loại hình doanh nghiệp: Là công ty hay là chi nhánh ở ngoại tỉnh? Có hoạt động kinh doanh ở nước ngoài hay không?  Phạm vi hoạt động: Có kinh doanh đất đai bất động s ản haykhông?  Ưu đãi đầu tư: thuộc loại gì? Do đầu tư mới; mở rộng sản xuất; hay sử dụng lao động là người thiểu số, sử dụng lao động nữ. A.KÊ KHAI TẠM TÍNH QUÝ Một số nguyên tắc cơ bản:  Thời hạn khai và nộp thuế: Không muộn hơn ngày 30 của tháng tiếp theo sau khi kết thúc quý.  Loại tờ khai: Có 2 loại:  Tờ khai 01A/TNDN: áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn, sổ sách, chứng từ và xác định được chi phí thực tế của kỳ tính thuế.  Tờ khai 01B/TNDN: áp dụng đối với doanh nghiệp không xác định được chi phí thực tế của kỳ tính thuế. I.Tờ khai số 01A/TNDN STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền 1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [21] 2 Chi phí phát sinh trong kỳ [22] 3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([23]=[21]-[22]) [23] 4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [24] 5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp ... Tờ khai toán thu TNCN áp dụng n mẫu 05/QTT-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC  Trường hợp hồ sơ kê khai o k VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai Thuế thu nhập cá nhân 2017, Hướng dẫn kê khai Thuế thu nhập cá nhân 2017, Hướng dẫn kê khai Thuế thu nhập cá nhân 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay