Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:31

Đơn vị: . Mẫu số 02 – VT Bộ phận: (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày .tháng .năm…. Nợ: Số: Có: . - Họ và tên người nhận hàng: Địa chỉ (bộ phận) . - Lý do xuất kho . - Xuất tại kho (ngăn lô): .Địa điểm . S T T Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá Mã số Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực xuất A B C D 1 2 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): . - Số chứng từ gốc kèm theo . Ngày tháng .năm 200 Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Hoặc bộ phận có Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Mẫu 1: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Đơn vị: Mẫu số 02 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TTBTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) Địa chỉ: PHIẾU CHI Quyển số: Ngày tháng năm Số: Nợ: Có: Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: (Viết chữ): Kèm theo: Chứng từ gốc: Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận tiền (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ: + Số tiền quy đổi: (Liên gửi phải đóng dấu) Mẫu 2: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Đơn vị: Mẫu số 02 - TT Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 BTC) Quyển số: Số: PHIẾU CHI Ngày tháng năm Nợ: Có: Họ, tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: (Viết chữ): Kèm theo: chứng từ gốc Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: (Liên gửi phải đóng dấu) Mẫu 3: Phiếu chi ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Đơn vi:……… Mẫu số: 02 - TT Bộ phận:……… (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Quyển số: Ngày tháng năm Số: Nợ: Có: Họ tên người nhận tiền: Địa chỉ: Lý chi: Số tiền: (viết chữ): Kèm theo: chứng từ gốc Ngày tháng năm Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Thủ quỹ (Ký, họ tên) Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: MẪU SỐ 02/TP-LLTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ., ngày tháng . năm . ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố Tôi là (họ và tên người làm đơn): Giới tính . Tên gọi khác (nếu có): Ngày, tháng, năm sinh: / ./ Nơi sinh (1): . Quê quán (2): . Dân tộc: . Quốc tịch . Nơi thường trú/Tạm trú (3): . Giấy CMND/Hộ chiếu (4): . Số . Cấp tại: Ngày tháng . năm . Nghề nghiệp: . Nơi làm việc: . Phần khai về cha, mẹ: Cha Mẹ Họ và tên Ngày, tháng năm sinh Quê quán Nơi thường trú/Tạm trú (3) PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN TẠI VIỆT NAM (Tính từ khi đủ 14 tuổi) Từ tháng, năm đến tháng, năm Nơi thường trú/Tạm trú (3) Tình trạng tiền án (nếu có): . 1 Tôi làm đơn này đề nghị Sở Tư pháp Cấp cho tôi Phiếu lý lịch tư pháp để (ghi rõ mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp): . . . . ngày . tháng . năm . Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên) Chú thích: (1) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố. (2) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ. (3) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú; thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú: ". (4) Đối với công dân Việt Nam, ghi giấy CMND; đối với người nước ngoài, thì ghi Hộ chiếu. 2 Mẫu số 02/PH PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ TỈNH (THÀNH PHỐ) . CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU HẸN Ngày . tháng năm . ( . giờ), Phòng Công chứng đã nhận hồ yêu cầu công chứng do ông/bà: . nộp. Địa chỉ liên hệ:………… … .…………………………… Số điện thoại: ………… …………… Về việc:………………… .…………………………… . Xin hẹn ông/bà và các bên liên quan (nếu có) có mặt tại Phòng Công chứng số … tỉnh/thành phố … …… vào hồi giờ, ngày tháng . năm ., để nhận kết quả công chứng. NGƯỜI GHI PHIẾU HẸN (Ký và ghi rõ họ tên) MẪU SỐ 02/TP-LLTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP (Dùng cho trường hợp uỷ quyền) Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố Tôi là (Họ và tên người làm đơn): Ngày, tháng, năm sinh: / / Quốc tịch Nơi thường trú/Tạm trú (1): Giấy CMND/Hộ chiếu (2): Số Cấp tại: Ngày tháng năm Được sự uỷ quyền của Ông (bà) theo giấy uỷ quyền ký ngày tháng năm Tôi làm đơn này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây:Ông (bà) để (ghi rõ mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp): PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI UỶ QUYỀN Họ và tên Giới tính Tên gọi khác (nếu có): Ngày, tháng, năm sinh / / Nơi sinh (3): Quê quán (4): Dân tộc: Quốc tịch: Nơi thường trú/ Tạm trú (1): Giấy CMND/Hộ chiếu (2): Số Cấp tại: Ngày tháng năm Nghề nghiệp: Nơi làm việc: Phần khai về cha, mẹ Cha MẹHọ và tên Ngày, tháng năm sinh 1Quê quán Nơi thường trú/Tạm trú (1) PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN (Tính từ khi đủ 14 tuổi) Từ tháng, năm đến tháng, năm Nơi thường trú/Tạm trú (1) Tình trạng tiền án (nếu có): , ngày tháng năm Người được uỷ quyền (ký và ghi rõ họ tên) Chú thích:(1) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú: ".(2) Đối với công dân Việt Nam, ghi Giấy CMND; đối với người nước ngoài thì ghi hộ chiếu (3) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố.(4) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.2Biểu mẫu quyết định số 17/QĐ-KSTT ngày 18 tháng 07 năm 2011 ban hành quy trình thẩm tra tại cục kiểm soát thủ tục hành chính Mẫu số 02. Phiếu phối hợp thẩm tra gửi các vụ, cục chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỤC KIỂM SOÁT TTHC PHIẾU PHỐI HỢP THẨM TRA Kính gửi: Vụ … 1. Tên loại văn bản: Dự thảo … 2. Chuyên viên xử lý: Nguyễn Văn A Phòng: 3. Chuyển đến thẩm tra ngày tháng năm 201… Đơn vị chủ trì Ngày tháng năm 201… Cục trưởng Ngô Hải Phan Đơn vị phối hợp thẩm tra Ngày tháng năm 201… Vụ trưởng (ký, ghi rõ họ tên) .. .Mẫu 2: Phiếu chi ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC Đơn vị: Mẫu số 02 - TT Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 BTC) Quyển số: Số: PHIẾU CHI. .. dấu) Mẫu 3: Phiếu chi ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC Đơn vi:……… Mẫu số: 02 - TT Bộ phận:……… (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/Q - BTC Ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU CHI Quyển số: ... quỹ (Ký, họ tên) Người lập phiếu Người nhận tiền (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi:
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi, Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi, Mẫu số 02 - TT: Phiếu chi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay