Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:31

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA VIỆT -----------Số:……./QĐ- VHVCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc ---------------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011QUYẾT ĐỊNH Về việc: Góp vốn thành lập công ty tại Hà Nội và cử người đại diện theo ủy quyền HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA VIỆT - Căn cứ các Luật doanh nghiệp năm 2005;- Căn cứ Giấy đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt;- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt;- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh của công ty./.Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt tại đây quyết định và ban hành phê chuẩn việc góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COLOMBO với các điều khoản dưới đây: QUYẾT ĐỊNH:Điều 1: Chấp thuận và thông qua việc góp vốn thành lập công ty sau:Điều 2: Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt sẽ góp 6.000.000 đồng (Sáu tỷ đồng) tương ứng 600.000 cổ phần, chiếm 30,00% tổng vốn điều lệ trong công ty để góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COLOMBOĐiều 3: Bổ nhiệm và ủy quyền cho cá nhân với các thông tin cá nhân dưới đây:Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LONG Sinh ngày: 08/07/1983Quốc tịch: Việt Nam Giới tính: Nam Dân tộc: KinhNơi đăng ký HKTT:Số 118, tổ 8, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà NộiChỗ ở hiện tại:Số 32, ngõ 168 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà NộiCMND số: 012 845 428 Ngày cấp: 08/03/2008Cơ quan cấp: Công an TP Hà Nộithay mặt cho Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt thực hiện các công việc liên quan tới việc chuẩn bị và hoàn tất các tài liệu cần thiết cũng như ký vào Hồ sơ xin thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COLOMBO Ông NGUYỄN HOÀNG LONG đầy đủ quyền và nghĩa vụ của một đại điện theo quyền của Công ty Cổ phần Truyền thông Văn hóa Việt kể từ khi công ty này quyết định góp vốn thành lập CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ COLOMBO. Quyền và nghĩa vụ của đại diện theo ủy quyền được quy định tại điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v: Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần…) Hôm nay, ngày……tháng .năm …., hồi trụ sở Chúng gồm: Họ tên: Ngày sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ tên: Ngày sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ tên: Ngày sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Họ tên: Ngày sinh: Hộ thường trú: Chổ tại: CMND số: Số cổ phần quyền biểu quyết: Là cổ đông bàn bạc, thỏa thuận đến định vấn đề sau: I GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ II PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn đợt: Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ III SỐ VÀ NGÀY CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận phần vốn góp Ông Số 01/GCN cấp ngày …./…./… Giấy chứng nhận phần vốn góp Ông Số 02/GCN cấp ngày ……/…./… Giấy chứng nhận phần vốn góp Ông Số 03/GCN cấp ngày ……/…./… Giấy chứng nhận phần vốn góp Ông Số 04/GCN cấp ngày ……/…/…… Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ công ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đông, Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư ………………… IV BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Bầu Ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty V CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT: Nhất trí cử Ông người Đại diện theo Pháp luật công ty với chức danh Giám Đốc Cuộc họp kết thúc lúc 11h ngày Các thành viên trí ký tên LÊ VĂN A (Ký, ghi rõ họ tên) HOÀNG VĂN B (Ký, ghi rõ họ tên) LÊ VĂN C (Ký, ghi rõ họ tên) NGUYỄN THỊ D (Ký, ghi rõ họ tên) 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ HỒNG MINH NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2012 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ HỒNG MINH NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Vũ Quang HÀ NỘI - 2012 3 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các bảng MỞ ĐẦU 1 Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 7 1.1. Khái quát v góp vn thành lp công ty 7 1.1.1. Khái nim góp vn thành lp công ty 7 1.1.2. Bn cht pháp lý ca góp vn thành lp công ty 8 1.2. Góp vn thành lp công ty c phn 11 1.2.1. Khái quát v công ty c phn 11 1.2.1.1. Khái nim công ty c phn 11 1.2.1.2. m pháp lý ca công ty c phn 16 1.2.2. Nhng v chung v góp vn thành lp công ty c phn 24 1.2.2.1. Khái nim pháp lý ca góp vn thành lp công ty c phn 24 1.2.2.2. Quy phát sinh khi góp vn thành lp công ty c phn 29 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 36 2.1. Lch s phát trin cnh pháp lut v góp vn thành lp công ty c phn và s m bo ci 36 4 vi góp vn thành lp công ty c phn 2.2. Mt s n v vn ca công ty c phn 41 2.2.1. Vu l 41 2.2.2. Vnh 46 2.3. Ch th góp vn 51 2.4. Hình thc góp vn 59 2.4.1.  62 2.4.2.  69 2.5. nh giá tài sn góp vn 74 2.5.1. a vinh giá tài sn góp vn 74 2.5.2. nh giá tài sn góp vn 75 2.6. Chuyn quyn s hi vi tài sn góp vn 79 2.6.1.       80 2.6.2.  83 2.7. Nhnh v  góp vi vi c p 84 Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 88 3.1. Nhu cu hoàn thin nhnh pháp lut v góp vn thành lp công ty c phn trong Lut Doanh nghi 88 3.2. ng hoàn thinh pháp lut v góp vn thành lp công ty c phn 90 3.3. Mt s ý kin c th nhm hoàn thinh v góp vn thành lp công ty c phn trong Lut Doanh nghi 92 3.3.1. V ch th góp vn thành lp công ty c phn 92 3.3.2. V tài sn góp vn thành lp công ty c phn 95 5 3.3.3. Chuyn quyn s hi vi tài sn góp vn 96 3.3.4. Hoàn thin h thng pháp lunh v góp vn thành lp doanh nghip nói riêng và các thit ch kinh t, xã hi 97 3.3.5. c qun lý c doc khác 99 3.3.6. ng công tác tuyên truyn, ph bin, giáo dc pháp luc kinh doanh cho doanh nghip 101 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 6 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1            a mt s c châu Âu 47 2.2            , công         ,    Vit Nam 49 7 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trên th gii, công ty c phn lch s phát tri c v tht so vi các loi hình doanh nghip khác. Trong s các loi hình doanh nghip thì công ty c phn là hình thc t chng v m và linh ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ HỒNG MINH NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ HỒNG MINH NHỮNG QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Quang HÀ NỘI - 2012 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Khái quát góp vốn thành lập công ty 1.1.1 Khái niệm góp vốn thành lập công ty 1.1.2 Bản chất pháp lý góp vốn thành lập công ty 1.2 Góp vốn thành lập công ty cổ phần 11 1.2.1 Khái quát công ty cổ phần 11 1.2.1.1 Khái niệm công ty cổ phần 11 1.2.1.2 Đặc điểm pháp lý công ty cổ phần 16 1.2.2 Những vấn đề chung góp vốn thành lập công ty cổ phần 24 1.2.2.1 Khái niệm đặc điểm pháp lý góp vốn thành lập công ty cổ phần 24 1.2.2.2 Quyền nghĩa vụ phát sinh góp vốn thành lập công ty cổ phần 29 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP 36 CÔNG TY CỔ PHẦN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM 2.1 Lịch sử phát triển quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần đảm bảo nhà nước đối 36 với góp vốn thành lập công ty cổ phần 2.2 Một số quy định vốn công ty cổ phần 41 2.2.1 Vốn điều lệ 41 2.2.2 Vốn pháp định 46 2.3 Chủ thể góp vốn 51 2.4 Hình thức góp vốn 59 2.4.1 Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 62 2.4.2 Góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu công nghiệp 69 2.5 Định giá tài sản góp vốn 74 2.5.1 Ý nghĩa việc định giá tài sản góp vốn 74 2.5.2 Phương thức định giá tài sản góp vốn 75 2.6 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 79 2.6.1 Đối với trường hợp góp vốn bằng giá trị quyề n sử du ̣ng đấ t 80 2.6.2 Đối với trường hợp góp vốn bằng giá trị quyền sở hữu trí tuệ 83 2.7 Những quy định nghĩa vụ góp vốn cổ đông sáng lập 84 Chương 3: 88 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 3.1 Nhu cầu hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Luật Doanh nghiệp năm 2005 88 3.2 Định hướng hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần 90 3.3 Một số ý kiến cụ thể nhằm hoàn thiện quy định góp vốn thành lập công ty cổ phần Luật Doanh nghiệp năm 2005 92 3.3.1 Về chủ thể góp vốn thành lập công ty cổ phần 92 3.3.2 Về tài sản góp vốn thành lập công ty cổ phần 95 3.3.3 Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 96 3.3.4 Hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung, quy định góp vốn thành lập doanh nghiệp nói riêng thiết chế kinh tế, xã hội 97 3.3.5 Nâng cao lực quản lý quan đăng ký kinh doanh nói chung quan nhà nước khác 99 3.3.6 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân nâng cao văn hóa pháp lý, đạo đức kinh doanh cho doanh nghiệp 101 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Mức vố n pháp đinh ̣ theo loa ̣i hình công ty c nước châu Âu số 47 2.2 Mức vố n pháp đinh ̣ đố i với doanh nghiê ̣p tư nhân , công ty trách nhiê ̣m hữu ̣n, công ty cổ phầ n ở Việt Nam 49 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới, công ty cổ phần lịch sử phát triển hàng trăm năm khẳng định được vị thế, tính ưu việt so với loại hình doanh nghiệp khác Trong số loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần hình thức tổ chức kinh doanh huy động vốn có chế mở linh hoạt nhất, khả huy động vốn cách rộng rãi, khả tích tụ tập trung vốn với quy mô lớn; đó, tạo điều kiện môi trường thúc đẩy vốn luân chuyển linh hoạt kinh tế, giúp cho nguồn lực được phân bổ sử dụng hợp lý, hiệu Chính vậy, ở nước ta, mô hình công ty cổ phần được coi hướng quan trọng chủ trương đổi chế quản lý kinh tế để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước ta Điều được thể rõ Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X: Khuyến khích phát triển mạnh hình thức kinh tế đa sở hữu mà chủ yếu doanh nghiệp cổ phần thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phát triển doanh nghiệp cổ phần mới, để VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG TỐ UYÊN PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 60.38.01.07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI NGUYÊN KHÁNH HÀ NỘI, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn thực Tất tài liệu tham khảo, đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn đảm bảo xác cao phạm vi hiểu biết Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2016 Người viết Hoàng Tố Uyên MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Khái quát góp vốn thành lập công ty cổ phần 1.2 Pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần 24 2.2 Thực tiễn góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Nam 43 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần 55 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần 58 3.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực thi pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần 65 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đặc biệt sau kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế nước ta phát triển đáng kể Số lượng công ty thành lập ngày nhiều đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nhiều việc làm tham gia vào phân công lao động quốc tế Trong số loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần hình thức tổ chức kinh doanh huy động vốn chế mở linh hoạt nhất, khả huy động vốn rộng rãi, tập trung vốn với quy mô lớn Từ đó, tạo điều kiện môi trường thúc đẩy vốn luân chuyển linh hoạt kinh tế, giúp cho nguồn lực phân bổ sử dụng hợp lý, hiệu Chính vậy, Việt Nam, từ năm 2006, mô hình công ty cổ phần coi hướng quan trọng chủ trương đổi chế quản lý kinh tế để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Điều thể rõ Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X: Khuyến khích phát triển mạnh hình thức kinh tế đa sở hữu mà chủ yếu doanh nghiệp cổ phần thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phát triển doanh nghiệp cổ phần mới, để hình thức kinh tế trở thành phổ biến, chiếm tỉ trọng ngày cao kinh tế nước ta [8; tr.231] Trên sở đó, quy định công ty cổ phần dần bổ sung hoàn thiện từ Luật Công ty (1990) đến Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Doanh nghiệp (2014) Luật Doanh nghiệp với văn pháp luật liên quan đầu tư, chứng khoán thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán… tạo thành hành lang pháp lý cho công ty cổ phần tồn phát triển Đối với loại hình doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần nói riêng, vốn góp vấn đề pháp lý then chốt Góp vốn bước khởi đầu công việc kinh doanh, yếu tố tiền đề quan trọng đời, phát triển công ty cổ phần, sở để phân chia lợi nhuận cổ đông quyền nghĩa vụ cổ đông công ty cổ phần Do đó, quy định pháp luật góp vốn phải hợp lý, rõ ràng, tính khả thi phù hợp Các quy định góp vốn thành lập công ty cổ phần phải thực bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cổ đông, chủ nợ tạo tiền đề pháp lý vững cho hoạt động công ty cổ phần Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần nước ta bộc lộ số thiếu sót, hạn chế chủ thể quyền góp vốn, hình thức góp vốn, số quy định thiếu tính thống với văn pháp luật khác Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng góp vốn thành lập công ty cổ phần, tác giả lựa chọn “Pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Nam nay” làm đề tài Luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Nhận thức tầm quan trọng phức tạp vấn đề góp vốn thành lập công ty, vấn đề trở thành đề tài nghiên cứu nhiều nhà khoa học lĩnh vực khác kinh tế, pháp luật… kể đến như: * VIỆN HÀN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HOÀNG TỐ PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Luật Kinh Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA PGS.TS BÙI NGUYÊN HÀ NỘI, LỜI CAM Tôi xin cam đoan luận văn hoàn toàn thực Tất tài liệu khảo, đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn đảm bảo xác cao phạm vi hiểu biết Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2016 Người viết Hoàng Tố MỤC MỞ CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Khái quát góp vốn thành lập công ty cổ phần 1.2 Pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Thực trạng pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần 24 2.2 Thực tiễn góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Nam 43 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam góp vốn thành lập công ty cổ phần 55 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần 58 3.3 Một số MỞ Tính cấp thiết đề Nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa đại hóa, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đặc biệt sau kiện gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), kinh tế nước ta phát triển đáng kể Số lượng công ty thành lập ngày nhiều đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo nhiều việc làm tham gia vào phân công lao động quốc tế Trong số loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần hình thức tổ chức kinh doanh huy động vốn chế mở linh hoạt nhất, khả huy động vốn rộng rãi, tập trung vốn với quy mô lớn Từ đó, tạo điều kiện môi trường thúc đẩy vốn luân chuyển linh hoạt kinh tế, giúp cho nguồn lực phân bổ sử dụng hợp lý, hiệu Chính vậy, Việt Nam, từ năm 2006, mô hình công ty cổ phần coi hướng quan trọng chủ trương đổi chế quản lý kinh tế để đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Điều thể rõ Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ X: Khuyến khích phát triển mạnh hình thức kinh tế đa sở hữu mà chủ yếu doanh nghiệp cổ phần thông qua việc đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phát triển doanh nghiệp cổ phần mới, để hình thức kinh tế trở thành phổ biến, chiếm tỉ trọng ngày cao kinh tế nước ta [8; tr.231] Trên sở đó, quy định công ty cổ phần dần bổ sung hoàn thiện từ Luật Công ty (1990) đến Luật Doanh nghiệp năm 1999, Luật Doanh nghiệp năm 2005 Luật Doanh nghiệp (2014) Luật Doanh nghiệp với văn pháp luật liên quan đầu tư, chứng khoán thị trường chứng khoán, kế toán, kiểm toán… tạo thành hành lang pháp lý cho công ty cổ phần tồn phát triển Đối với loại hình doanh nghiệp nói chung công ty cổ phần nói riêng, vốn góp vấn đề pháp lý then chốt Góp vốn bước khởi đầu công việc kinh doanh, yếu tố tiền đề quan trọng đời, phát nghĩa vụ cổ đông công ty cổ phần Do đó, quy định pháp luật góp vốn phải hợp lý, rõ ràng, tính khả thi phù hợp Các quy định góp thành lập công ty cổ phần phải thực bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cổ đông, chủ nợ tạo tiền đề pháp lý vững cho hoạt động công ty cổ phần Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần nước ta bộc lộ số thiếu sót, hạn chế chủ thể quyền góp vốn, hình thức góp vốn, số quy định thiếu tính thống với văn pháp luật khác Xuất phát từ nhận thức tầm quan trọng góp vốn thành lập công ty cổ phần, tác giả lựa chọn “Pháp luật góp vốn thành lập công ty cổ phần Việt Nam nay” làm đề tài Luận văn thạc sĩ luật học Nhận thức tầm quan trọng phức tạp vấn đề góp vốn thành lập công ty, vấn đề trở thành đề tài nghiên cứu nhiều nhà khoa học lĩnh vực khác kinh tế, pháp luật… kể đến như: - Sỹ Hồng Nam (2016), Các hình thức góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai năm 2013, Tòa án nhân dân Tòa án nhân dân tối cao, Số 3/2016, tr 11-14 - Nguyễn Võ Linh Giang (2015), Quy định định giá tài sản quyền sở hữu trí tuệ góp vốn thành lập doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam pháp luật Cộng hòa Pháp, Nghiên cứu lập pháp Viện ... CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP: Sau góp đủ vốn, thành viên người đại diện theo pháp luật công ty cấp Giấy Chứng nhận góp vốn theo nội dung sau: Giấy chứng nhận phần vốn góp Ông Số 01/GCN... lệ Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ Ông góp tiền mặt đồng, chiếm tổng vốn điều lệ II PHƯƠNG THỨC GÓP VỐN: Các cổ đông công ty cam kết góp vốn đợt: Ông góp tiền mặt... 04/GCN cấp ngày ……/…/…… Các thành viên góp đủ phần vốn vào Vốn điều lệ công ty, danh sách người góp vốn lập Sổ đăng ký Cổ đông, có Thông báo lập Sổ đăng ký Cổ đông gửi Phòng Đăng ký kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần, Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần, Biên bản góp vốn thành lập công ty cổ phần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay