Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 12:31

BIỂU MẪU 1STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời1. Số hồ sơ2. Tên Cơ quan thống kê Phòng Tài chính - Kế họach3.Tên thủ tục hành chính (TTHC)Đăng kinh doanh khi Hợp tác tách4. Lĩnh vực thống kê Thành lập và họat động doanh nghiệp5.Trình tự thực hiện Bước 1: Người dân trực tiếp đến Phòng TC – KH để đựoc hướng dẫn thủ tục Đăng kinh doanh khi Hợp tác táchBước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ đăng kinh doanh của HTX tách, Phòng TC – KH ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tách HTXBước 3: Sau khi xem xét đầy đủ hồ sơ, cán bộ in giấy, trình lãnh đạo phòng chứng nhận đăng kinh doanh và vào sổ theo dỏi. Thời gian làm việc: Sáng từ 7h30 đến 11h; Chiêù từ 13h30 đến 16h. từ thứ hai đến thứ sáu.Điạ chỉ nhận và trả kết quả: Phòng Tài chính Kế hoạch.6. Cách thức thực hiện Trụ sơ cơ quan hành chính7. Hồ sơa) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - 01 Đơn đăng kinh doanh HTX tách lập theo mẫu của Bộ KH - ĐT. - 01 Điều lệ của HTX tách - Số lượng viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm sóat HTX. - Nghị quyết của Đại hội viên về việc tách - HTX bị tách thực hiện đăng kinh doanh thay đổi hồ sơ đăng kinh doanh theo quy định tại các điều 17,18,19, 20, 21, 22 và điều 23 của Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng kinh doanh HTX.b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)8. Thời hạn giải quyết Thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc9. Cơ quan thực hiện TTHCa) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế họach TX Sa Đécb) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài Chính – Kế Họach TX Sa Đécd) Cơ quan phối hợp (nếu có):10. Đối tượng thực hiện TTHCCá nhân 11. Tổ chức 12.TTHC này có yêu cầu phải hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai không?Có Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.Nêu rõ tên, số, hiệu văn bản ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.Đăng kinh doanh khi Hợp tác tách mẩu HTXMĐĐiểm 1.1, khoản 1, phần II, Thông tư số 05/2005/TT-BKH hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP 14.Số lượng viên, Danh sách thành viên Ban quản trị, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mẫu HTXDSĐiểm 1.3, khoản 1, phần II, Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc đăng kinh doanh HTX.Không 16. Phí, lệ phíCó 17.Nếu có, nêu rõ tên và mức phí, lệ phí (trong ô dưới đây).Nêu rõ tên, số, hiệu, ngày tháng năm của văn bản quy định về phí, lệ phí (trong ô dưới đây) và đính kèm văn bản đó.19. Không 20.Kết quả của việc thực hiện TTHCgiấy phép giấy chứng nhận giấy đăng chứng chỉ hành nghề thẻ phê duyệt chứng chỉ văn bản xác nhận quyết định hành chính CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KINH DOANH HỢP TÁC Kính gửi: Cơ quan đăng kinh doanh… Tôi là: (ghi rõ họ tên chữ in hoa) Nam/Nữ Chức danh: Sinh ngày:… /… ./… Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số: Ngày cấp:… /… /… Nơi cấp: Nơi đăng hộ thường trú: Chỗ tại: Điện thoại: Fax: Email: .Website: Đại diện theo pháp luật hợp tác xã: Đăng kinh doanh hợp tác với nội dung sau: Tên hợp tác viết tiếng Việt: (ghi chữ in hoa) Tên hợp tác viết tiếng nước ngoài: Tên hợp tác viết tắt: Địa trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: Ngành, nghề kinh doanh: Vốn điều lệ (ghi số chữ): - Tổng số vốn góp: - Vốn góp tối thiểu viên theo vốn điều lệ: Tên, địa chi nhánh: Tên, địa văn phòng đại diện: bcọữ Tôi viên hợp tác cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung hồ sơ đăng kinh doanh ., ngày th BIỂU MẪU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)1.Tên thủ tục hành chính (TTHC)Đăng kinh doanh Hợp tác chia, tách, hợp nhất và sáp nhập2. Lĩnh vực thống kê Thành lập và hoạt động của hợp tác xã3. Trình tự thực hiện Buớc 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.Bước 2: Nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận vả trả kết quả, số 11 đường Võ Trường Toản, phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. - Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ :- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ viết phiếu hẹn trao cho người nộp.- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả sáng 7h30 đến 11h30 buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.Bước 3: Khi đến nhận kết quả, công dân là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp xuất trình giấy CMND hoặc hộ chiếu.4. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính5. Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:1/ Đơn đăng kinh doanh hợp tác (Mẫu HTXMĐ).2/ Điều lệ Hợp tác xã3/ Số lượng viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát (đối với hợp tác xã) 4/ Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập HTX 5/ Bản sao giấy CMND còn hiệu lực hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.6/ Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề (đối ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề).7/ Nghị quyết của Đại hội viên; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác 8/ Bản chính Giấy chứng nhận ĐKKD Hợp tác (Đối với trường hợp chia, hợp nhất, sáp nhập) 9/ Đơn, biên bản sáp nhập, Điều lệ hợp tác sáp nhập ( đối với trường hợp sáp nhập) b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)6. Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.7.Cơ quan thực hiện TTHCa) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp.b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng kinh doanh.c) Cơ quan phối hợp (nếu có):8.Đối tượng thực hiện TTHCTổ chứcCá nhân 9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai(nếu có)1/ Đơn đăng kinh doanh (Mẫu HTXMĐ).2/ Số lượng viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát (đối với hợp tác xã) – Mẫu HTXDS.10. Lệ phí (nếu có)- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kinh doanh: 100.000 đồng. 11.Kết quả của việc thực hiện TTHCGiấy chứng nhận 12.Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu Mẫu HTXMĐCỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------ĐƠN ĐĂNG KINH DOANH HỢP TÁC Kính gửi: Cơ quan đăng kinh doanh Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/Nữ… … Chức danh: .… .…… .Sinh ngày: ./ ./ .Dân tộc: Quốc tịch: …… Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .Ngày cấp: / ./ Nơi cấp: .Nơi đăng hộ khẩu thường trú: … .Chỗ ở hiện tại: .Điện thoại: Fax: .Email: . Website: Đại diện theo pháp luật của hợp tác : Đăng kinh doanh hợp tác với nội dung sau:1. Tên hợp tác viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) .…Tên hợp tác viết bằng tiếng nước ngoài: Tên hợp tác viết tắt: … 2. Địa chỉ trụ sở chính: .… Điện thoại: Fax: .… Email: . Website: .… .3. Ngành, nghề kinh doanh: .4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ) - Tổng số vốn đã góp: - Vốn góp tối thiểu của một viên theo vốn điều lệ .… .5. Tên, địa chỉ chi nhánh: .6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .Tôi và viên hợp tác cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng kinh doanh.Kèm theo đơn: - ., ngày . tháng năm .ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) Mẫu HTXDSTÊN HỢP TÁC --------Số: .CỘNG HỒ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------------------SỐ LƯỢNG VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ,BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , BAN KIỂM SỐT1. Số lượng viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã: Số lượng thành Số lượng viên Tổng số viênCá nhân Đại diện hộ gia Đại diện Tổng sốCơng dânCán bộ, cơng chức đương nhiệm1=2+5+6 2=3+4 3 4 5 6 - Hợp tác xã* -Liên hiệp hợp tác 1.Tên Mẫu HTXMĐ CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KINH DOANH HỢP TÁC Kính gửi: Cơ quan đăng kinh doanh . Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .Nam/Nữ Chức danh: Sinh ngày: / / Dân tộc: . Quốc tịch: Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số: Ngày cấp: / ./ Nơi cấp: . Nơi đăng hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: . Điện thoại: Fax: Email: .Website: Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: . Đăng kinh doanh hợp tác với nội dung sau: 1. Tên hợp tác viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) . Tên hợp tác viết bằng tiếng nước ngoài: Tên hợp tác viết tắt: . 2. Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: . Fax: Email: . Website: 3. Ngành, nghề kinh doanh: 4. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ) - Tổng số vốn đã góp: . - Vốn góp tối thiểu của một viên theo vốn điều lệ 5. Tên, địa chỉ chi nhánh: . 6. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: . Tôi và viên hợp tác cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng kinh doanh. Kèm theo đơn: ., ngày . tháng . năm ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC (Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 2 CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐĂNG KINH DOANH HỢP TÁC Kính gửi: Cơ quan đăng kinh doanh… Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) Nam/Nữ Chức danh: Sinh ngày:… /… /… Dân tộc: Quốc tịch: Chứng minh nhân dân (Hoặc hộ chiếu) số: Ngày cấp:… /… /… Nơi cấp: Nơi đăng hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện tại: Điện thoại: Fax: Email: Website: Đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: Đăng kinh doanh hợp tác với nội dung sau: Tên hợp tác viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) Tên hợp tác viết bằng tiếng nước ngoài: Tên hợp tác viết tắt: Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: 1. Ngành, nghề kinh doanh: 2. Vốn điều lệ (ghi bằng số và chữ): - Tổng số vốn đã góp: - Vốn góp tối thiểu của một viên theo vốn điều lệ: 3. Tên, địa chỉ chi nhánh: 4. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: Tôi và viên hợp tác cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng kinh doanh. Kèm theo đơn: … … , ngày… tháng… năm… ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC (Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã, Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã, Mẫu đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay